XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Работа со студентами

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Комп’ютерних наук Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Комп’ютерні науки за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Комп’ютерні науки складає 21000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ 25900 грн. на рік та НАУ 23000 грн. на рік.

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Комп’ютерних наук готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 11 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів CIKLUM, EPAM HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, Київ ІТ Кластер, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Комп’ютерних наук. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри CIKLUM, EPAM HEWLETT PACKARD ENTERPRISE, Київ ІТ Кластер, на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Со стремительным развитием информации общества и вхождения к глобальной информационной инфраструктуре, важную роль играет внедрение и эффективное использование новых технологий у информационных технологий.

Деловая, эрудированная, хорошо по специальности подготовленная молодежь всегда желательна на рынке труда. Экономика страны нуждается специалистов такого уровня. Наше учебное заведение готовит специалистов в отрасли телекоммуникаций.

Научно-педагогический персонал кафедры уделяет большое внимание воспитанию и адаптации молодые в стенах университета. Деятельность преподавателей направлена на повышение уровня знаний студентов, усвоения ими учебного материала, прививание умений анализировать, мыслить и развивать творческие способности, необходимые для формирования высокого уровня будущего специалиста.

Поэтому первые дни учебы имеют очень важное значение для формирования у студентов первого курса стойких мотивов и стремлений глубоко завладеть избранной специальность.

Понимая эту закономерность, на кафедре Компьютерных наук уделяется большое внимание доведения до студентов первого курса особенностей избранной специальности, структуре учебного плана учебы на четыре года заранее, обосновании последовательности изучения учебных дисциплин, новейших и перспективных информационных технологий, примененной на кафедре системы международной сертификации, перспектив трудоустройства.

 В Учебно-научном центре технологий Hewlett Packard состоялась очередная встреча студентов первого курса с преподавательским составом кафедры Компьютерных наук, целью которой было дальнейшее углубление студентов к избранной ими специальности.

http://www.dut.edu.ua/uploads/thumb/n_6205_93249070.jpg                     http://www.dut.edu.ua/uploads/thumb/n_6205_66823536.jpg

 

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_6205_45536398.jpg

Заведующий кафедрой Компьютерных наук Вишневский В.В. в своем докладе отобразил концепцию деятельности кафедры из подготовки высококвалифицированных специалистов и особенности ее реализации в ходе учебного процесса.

Профессор кафедры Компьютерных наук Гніденко М.П. довел до студентов организацию работы Учебно-научном центре технологий Hewlett Packard из изучения наиболее современных информационных технологий и возможности получить на базе центра за период учебы значительное количество международных сертификатов.

 Профессор кафедры Компьютерных наук Ильин О.О. показал студентам необходимость глубокой фундаментальной подготовки из современных информационных технологий и актуальность овладения ими современных словно программирование.

Участники встречи пришли к общему заключению, что рассмотренные вопросы способствовали дальнейшему углублению студентов первого курса к специальности "Компьютерные науки"

Способная к научной работе молодежь, после окончания Государственного университета телекоммуникаций, имеет возможность учиться в аспирантуре. Выпускница Зінченко О. В. защитила кандидатскую диссертацию под руководством к.т.н., доцента Твердохліба М.Г.но продолжает свою деятельность на кафедре в качестве доцента. Выпускник Василенко В.В. защитил кандидатскую диссертацию под руководством доктора технических наук, профессора Вишневского Виктора Викторовича. Выпускник Прилепов Е.В. успешно защитил диссертацию на соискание степени кандидата технических наук, научный руководитель - доктор технических наук, доцент Гайдур Галина Ивановна.

Научная работа студентов - одна из главных составляющих учебного процесса кафедры. Студенты университета, начиная с 2-3 курсов, привлекаются к научной работе в научных кружках

Под руководством профессора кафедры, к.т.н., доцента Гніденка Николая Петровича действует студенческий научный кружок "Современные сетевые технологии".

Научно-педагогический персонал кафедры Компьютерных наук уделяет большое внимание воспитанию и адаптации молодые в стенах университета. Деятельность преподавателей направлена на повышение уровня знаний студентов, усвоения ими учебного материала, прививание умений анализировать, мыслить и развивать творческие способности, необходимые для формирования высокого уровня будущего специалиста в сфере информационных и телекоммуникационных технологий. На кафедре Компьютерных наук с целью повышения уровня знаний и практических навыков студентов проводятся учебные занятия на курсах: "Основы объектных технологий Java SE" под руководством доктора технических наук Ильина О.О. но доцента технических наук Іщерякова С.М.

 http://www.dut.edu.ua/uploads/news_thumb/n_6031_79554905.pnghttp://www.dut.edu.ua/uploads/p_168_55818911.png

По окончанию изучения учебных дисциплин кафедры Компьютерных наук, которые направлены на овладение технологиями Hewlett Packard, и "Основы объектных технологий Java SE" лучшие студенты прошли сертификационное тестирование для получения сертификатов. Участие в тестировании приняли студенты 1 курса за всеми специальностями университета и 2 и 3 курсов учебно-научного Института информационніх технологий.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_167_63554837.png

С 1 октября 2018 года на кафедре Компютерних наук под руководством доктора технических наук Ильина О.О. но доцента технических наук Зінченко О.В. стартовали сертифіковні курсы из подготовки специалистов за специальностью DevOps Engineer. Этот курс позволяет получить быстрый старт из "нулевого уровня" при подготовке DevOps Engineer. Также, он позволяет понять, или можете но хотите ли Вы заниматься администрированием компьютерных сетей, серверов, виртуальных машин под управлением Linux в качестве профессиональной деятельности. Интенсивный график, насыщенность курса информацией, большой объем практики на занятиях предоставляют возможность познакомиться с мировыми практиками прохождения профессиональных тренингов.

Курс ориентирован на студентов нашего университета и всех желающих, которым интересно использовать инструменты, которые автоматизируют выделение системных ресурсов и управление. К таким инструментам принадлежат разные средства управления конфигурациями, виртуализации на разных уровнях, автоматизация операционных процессов, облачные инструменты выделения ресурсов. Занятия проходят 2 раза на неделю.

Большинство DevOps инженеров - это системные администраторы, которые выучили инструменты программирования, или же разработчики, которые разобрались с тонкостями процессов operations. Желательно иметь базовое техническое образование, разбираться в вопросах, которые связаны с системным администрированием и автоматизацией разных заданий.

Занятия проходят в формате тренинга, который предусматривает ознакомление с теорией, активную практическую работу по закреплению новых знаний, численные интересны домашние упражнения для самостоятельной проработки. В случае возникновения трудностей у слушателей с овладением материалом тренинга и выполнением практических упражнениям, каждый слушатель получает помощь тренера или его помощника.

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_4871_58719128.jpg

Возможные карьерные пути DevOps инженера :

 - расти как DevOps специалист, углубляться в специализацию и осваивать смежные технологии;

 - переквалифицироваться в разработчики, если начинали как системный администратор;

 - переквалифицироваться в сисадмины, если начинали как разработчик (если интересно больше работать с инфраструктурой, чем с разработкой);

- переквалифицироваться в инженеры по IT- безопасности;

- также открытые пути в системные архитекторы, тестировщики (в том числе автоматизаторів), проектные менеджеры.

Программа курсов

Введения в курс. Что такое Linux? Установка серверной Ubuntu 16.04.

Файловые системы. Основные команды консоли. Права и полномочия.

Написание скриптов на Bash. Управление пакетами. Настройка сети. Протоколы POP, POP3S, IMAP, IMAPS, SMTP, DNS, FTP‚ HTTP, HTTPS, весь стек TCP/IP. SSH.

Firewall (безопасность и маршрутизация).

Создание/поддержка (name) серверов и доменов на базе BIND9.

Базы данных (MySQL, SQLite, PostgreSQL, по желанию Oracle).

 Веб Сервера (Apache2, nginx, Tomcat). Mail сервера (exim4, postfix).

 Балансувальник нагрузки (Haproxy, varnish).

 Построение центра сертификации с открытыми и закрытыми ключами на базе openssl.

VPN (openvpn).

Студенты активно участвуют в организации и проведении научных студенческих конференций, семинаров, участвуют и достигли весомых результатов во Всеукраинских студенческих олимпиадах. Ежегодно научно-педагогический персонал кафедры готовит студентов к участию во Всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по технические науки. Команда кафедры Компьютерных наук Государственного университета телекоммуникаций в составе студентов первого курса группы КНД- 12 В.В. Антонова, І.М. Саміляка под научным руководством С.М Іщерякова заняла первое место на всеукраинском конкурсе студенческих научных работ по специальность "инженерия программного обеспечения", который проводился на факультете Информационных технологий Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Они представляли проект "Расчет координат критических точек снятых из беспилотного летательного аппарата", шифр "ФОТО-БПЛА". Защита работы состоялась 4 апреля 2018 года.

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_5749_90394473.jpg

Кураторы и преподаватели кафедры стимулируют посещение занятий и поощряют студентов к получению знаний, самостоятельной работы над усвоением материала. Своевременно разрешаются проблемы и недоразумения, которые возникают. Тесное сотрудничество с родителями студентов и деканатами Государственного университета телекоммуникаций, а также разъяснительная работа среди молодежи, способствуют своевременной сдачи предметов из дисциплин курса.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций 
Украина, 03680, г. Киев, ул. Соломенская 7, каб. 214, 222 
Тел. (044) 249–25–64 
E-mail: dut_k_it@ukr.net 

Учебный сайт кафедры

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 7 224