XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций
Кафедра Информационной и кибернетической безопасности

Подготовка магистров

Общая информация
Преподавательский состав
Учебные дисциплины
Учебная работа
Научная работа
Издательская деятельность
Материально-техническое обеспечение
Новости и события
Контактная информация
Библиотека
Партнеры кафедры
Сотрудничество
Приглашаем к обучению
Получить консультацию
Образовательные программы
Инновационное содержание обучения
Методические рекомендации
Академический центр IBM
Отзывы студентов
Дистанционное обучение

Подготовка магистров

Анотація

Освітньо-професійної програми

«Інформаційна та кібернетична безпека»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузь знань 12 «Інформаційні технології»

спеціальність 125 «Кібербезпека»

освітня кваліфікація «Магістр з кібернетичної  безпеки»

професійна кваліфікація «Професіонал із організації інформаційної безпеки, викладач вищих навчальних закладів»

 

 

Освітньо-професійна програма «Інформаційна та кібернетична безпека» підготовки здобувачів вищої освіти (другого) магістерського) освітнього рівня зі спеціальності 125 «Кібербезпека» в Навчально-науковому інституті Захисту інформації Державного університету телекомунікацій передбачає навчання тривалістю  (один) рік 6 (шість) місяців:

  • за денною і заочною формою;
  • на контрактній основі;
  • на базі ступеня бакалавра.

Метою магістерської програми Метою магістерської програми є підготовка висококваліфікованих фахівців магістрів з захисту інформації в інформаційних і комунікаційних системах, які здатні проводити наукові дослідження, описувати та роз’яснити процеси, що відбуваються у сфері інформаційної і кібернетичної безпеки, формувати розуміння закономірностей процесів при захисті інформації в інформаційних і кібернетичних системах, здійснювати апробацію та практичне впровадження наукових результатів, які володіють інноваційним способом мислення та мають компетентності, необхідні для ефективного захисту інформації в інформаційних і кібернетичних системах, і здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання щодо розслідування інцидентів, управління ризиками та аудиту систем інформаційної та кібербезпеки, володіють  навичками аналітичної роботи з інформацією.

Особливості програми: В програму впроваджені результати проекту Європейського союзу Tempus №544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR «Освіта експертів наступного покоління в галузі кібербезпеки: нова програма магістерської програми ЄС».

Форма атестації – усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист магістерської роботи тощо.

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка успішно засвоїла освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація магістрів здійснюється у формі публічного захисту магістерської роботи. Атестація здійснюється відкрито і гласно.

Магістерська робота перевіряється на плагіат згідно «Положення про запобігання академічному плагіату у Державному університеті телекомунікацій».

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 125 «Кібербезпека» розрахований на 1 рік 6 місяців навчання і передбачає формування загальних та фахових компетентностей обсягом 90 кредитів ЄКТС.

При складанні навчального плану враховано вимоги компаній-роботодавців, які беруть учать у подальшому працевлаштуванні випускників. Програмою передбачено поглиблене вивчення іноземної мови та підвищення годин на практичні заняття.

Задля набуття магістром фахових компетенцій з організацій та адміністрування кібернетичної  безпеки в навчальному плані передбачено вивчення таких дисциплін:

Шифр

 

Дисципліна

 

ЗК.11.1.01

Захист професійної діяльності в галузі

ЗК.11.1.02

Педагогіка та психологія у вищій школі

ЗК.11.1.03

Організація проведення наукових досліджень

ПП.11.2.01

Прикладна загальна теорія систем інформаційної та кібербезпеки 

ПП.11.2.02

Математичні методи криптографії

ПП.11.2.03

Методи та засоби забезпечення безпеки мережевої інфраструктури

ПП.11.2.04

Методи та засоби забезпечення безпеки безпроводових і мобільних мереж

ПП.11.2.05

Технології виявлення уразливостей мережевих ресурсів

ПП.11.2.06

Науково-педагогічна практика

ПП.11.2.07

Науково-дослідна практика

ПП.11.2.08

Переддипломна практика

ПП.11.2.09

Підготовка магістерської роботи, ДА

ППк.11.3.1.01

Іноземна мова (фахова)

ППк.11.3.1.02

Інтелектуальна власність

ППк 11.3.2.01

Технології виявлення уразливостей та забезпечення безпеки Web-ресурсів

ППк 11.3.2.02

Теорія захисту інформаційних ресурсів обмеженого доступу

ППк 11.3.2.03

Технології розробки і тестування програмного забезпечення систем ІКБ

ППк 11.3.2.04

Вплив потужних полів на електронні засоби та методи їх захисту

ППк 11.3.2.05

Технології виявлення уразливостей та протидії злоякісному програмному забезпеченню

ППк 11.3.2.06

Організація і проведення спеціальних досліджень на об'єкті інформаційної діяльності

 

Сфера працевлаштування випускників: підприємства, організації, установи різних форм власності, громадські, галузеві й бізнесові об'єднання та публічні товариства

Додаткові професійні назви робіт за класифікатором професій (ДК 003:2010):

2310.2 – Викладач вищого навчального закладу

1495. Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки,

2149.2 Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом

      Доступ до подальшого навчання: магістр за спеціальністю 125 «Кібербезпека» може продовжити освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти - за першим науковим ступенем «доктор філософії».

         Випускова кафедра: інформаційної та кібернетичної безпеки.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680,  г. Киев,
ул. Соломенская, 7, каб. 016
Тел. (044) 249–29–17, 9–17, 5-14
E-mail: ikbdut@gmail.com

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 2 512