XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Методическая работа

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Комп’ютерної інженерії Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Комп’ютерна інженерія за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Комп’ютерна інженерія складає 19 800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (33 300 грн. на рік) та НАУ (28 000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Комп’ютерної інженерії готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 6 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компанії-партнера CISCO, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Комп’ютерної інженерії. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри «Розумний будинок», «VEGA» на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Образование - основа интеллектуального, культурного, духовного, социального, экономического развития общества и государства. С обретением Украиной независимости, появилась необходимость в развитии системы образования. На сегодня образование в Украине достигла высокого уровня. Но с каждым годом в ней происходят изменения.

Целью является исследование образования Украины ее состояния и перспектив развития. Необходимость этих процессов диктуется европейской ориентацией Украины в целом и вхождением Украины в европейское образовательное и научное поле. На сегодня, инновационное обучение обеспечивается не применением отдельных способов обучения, а связано с пересмотром процесса получения знаний и разработкой нового стиля обучения.

Учебный процесс в ННИТИ организован в соответствии с положением о государственном высшем учебном заведении (Постановление Кабинета министров от 5 сентября 1996 № 1074), Положение об организации учебного процесса в высших учебных заведениях (приказ Министерства образования Украины от 2 июня 1993 № 161), других нормативных документов Правительства Украины и Министерства образования и науки Украины, а также утвержденных рабочих учебных планов, рабочих учебных программ дисциплин, необходимых методических обеспечений и расписания занятий.

Все дисциплины учебного плана полностью обеспечены необходимыми учебно-методическими указаниями и пособиями.

Все учебные планы имеют полное обеспечение рабочими учебными программами дисциплин учебных циклов.

Планирование учебного процесса базируется на:

 • проекте Государственного стандарта образования - Образовательно-квалификационной характеристике (ОКХ) и образовательно-профессиональной программе (ОПП) бакалавров по направлению 123 «Компьютерная инженерия» разработанной рабочей группой от Университета при Министерстве образования и науки.
 • утвержденных учебных планах подготовки бакалавров по направлению 123 «Компьютерная инженерия».
 • подготовка бакалавров и магистров

Учебные планы определяют перечень и объем нормативных и выборочных учебных дисциплин, последовательность их изучения, конкретные формы проведения учебных занятий (лекции, практические и лабораторные работы, самостоятельная работа) и их объем, график учебного процесса, сводный бюджет времени, виды практик, формы и средства проведения текущего и итогового контроля:

 • утвержденных рабочих учебных планах по семестрам, которые отражают конкретное планирование учебного процесса, а именно, распределение нагрузки по учебным недели семестра по каждой дисциплине и формах обучения с указанием форм текущего и итогового контроля.
 • учебных программах по всем нормативных и выборочных дисциплин, которые имеют перечень разделов, изучаемых с необходимыми пояснениями, распределением учебного времени по разделам курса, примерные перечни практических, лабораторных занятий, тематик комплексных задач, курсовых проектов или работ (в зависимости от дисциплины), перечень вопросов к зачету (экзамену), перечни основной и дополнительной литературы.
 • рабочих учебных программах по каждой дисциплине, которые включают в контролей (зачет, себе изложение конкретного содержания дисциплины, последовательность, организационные формы ее изучения и объем с определением форм и средств текущего (контрольные работы, комплексные задачи, курсовое проектирование) и итогового экзамен).
 • программах преддипломной практики для специалистов.

А именно:

 • получения инженерных умений, разложения и закрепления навыков при самостоятельной эксплуатационной, проектной, научно-исследовательской работах, а также педагогической деятельности;
 • общий и индивидуальный содержание практики с требованиями к отчетов
 • формы проведения итогов практики - дифференцированный зачет.
 • В процессе обучения студенты наших специальностей осваивают значительное число современных учебных дисциплин, которые обеспечивают как высокий уровень их общей подготовки, так и современный уровень специальной и профильной подготовки.

Основными документами, регламентирующими учебный процесс, является расписания занятий и экзаменационных-зачетных сессий, разрабатываемых на основе рабочих учебных планов. Учебный процесс проходит по своевременно разработанном расписания на семестр, который размещается в доступных местах как для студентов, так и преподавателей (на первом этаже у входа в учебное заведение, на втором возле деканата и в деканате, а также на третьем этаже в учебном отделе).

Контроль за выполнением и качеством проведения учебного процесса обеспечивается плановыми и неплановыми проверками, как со стороны сотрудников и руководства Университета, директората Института и деканата, так и за счет взаимных посещений занятий преподавателями кафедр. Штатные преподаватели в течение семестра выполняют не менее двух взаимных посещений занятий.

Кафедра КИ ННИТИ достаточно плодотворно работает над изданием учебно-методической литературы. За последний период кафедрой были изданы и подготовлены к печати ряд учебных и методических пособий. Новизна, научный и методический уровень пособий соответствует современным требованиям.

В ННИТИ создана и нашла широкое применение технология доведения до студентов учебных и методических материалов в электронном виде. Создана электронная библиотека ННИТИ по направлению 0915 «Компьютерная инженерия», в которой содержатся коллекции учебно-методической литературы (основной и дополнительной соответствии с учебными программами) по каждой учебной дисциплины. Накоплен опыт создания собственных электронных учебников.

Дальнейшее внедрение Болонского процесса в нашей стране влияет и на заключительный этап обучения студентов - выполнение дипломного проекта.

Посещение студентами в сопровождении преподавателя профессиональных выставок по компьютерной и телекоммуникационной направленности, когда каждый бакалавр получает задание для подбора научно-технического материала с целью осмысления путей решения конкретной проблемы с помощью технических средств, которые представлены в экспозиции.

Решающая роль в успехе, которого может достичь студент при написании дипломной работы принадлежит руководителю этой работы. Его педагогическая деятельность активизирует и поддерживает на должном уровне творческий потенциал дипломника и обусловливает уровень конечного результата.

Индивидуальный самоотверженный труд над дипломной работой завершает процесс формирования настойчивости и сообразительности.

При прослушивании лекций, выполнении лабораторных работ и практических занятий уделяется внимание изучению и практическому закреплению навыков выполнения измерительных процедур.

Дисциплины базируются на ранее изученных дисциплинах (математике, физике).

Дисциплина изучаемого выстраивается с учетом современных тенденций развития науки и техники в ряде отраслей, от которых зависят нынешнее состояние техники связи и путей ее развития.

Эффективность освоения материалов, входящих в состав рабочей учебной программы, зависит от надлежащего контроля за ходом усвоения и учетом качества выполнения отдельных составляющих учебного процесса. Для этого составляется специальная таблица, в которую внесены фамилии студентов группы и против каждой фамилии вносятся оценки выполнения отдельных составляющих учебного процесса. К указанным составляющих входит:

 • посещение лекций;
 • посещения лабораторных и практических занятий;
 • своевременность защиты лабораторных работ и оценка их при защите;
 • оценка выполнения задач и практических на занятиях.

Количество посещений лекций легко учитываются при оценке. Определяется опорная количество пропусков, не влияет на заключительную оценку. Если это количество превышено и при этом низкие оценки при защите лабораторных работ то при написании модуля заключительная оценка снижается согласно определенной шкалы.

Программа курса разбита на два модуля. В первом модуле излагается вопросы, связанные с информационными и метрологическими показателями, по которым оценивается функционирования сетей, а во втором изучению различных сетевых технологий. Такая методика позволяет стимулировать активную работу студентов в течение семестра.

В целом организационное и учебно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса отвечает стремлению Украины присоединиться к европейским требованиям по внедрению Болонского процесса.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680, г. Киев,
ул. Соломенская, 7, ауд. 206-207
Тел. (044) 249-25-88
Email: okar@ukr.net

Новини

Все новости
Просмотров: 8 657