XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Учебно-методическая работа

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність Управління інформаційною та кібернетичною безпекою за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю Управління інформаційною та кібернетичною безпекою складає 21800 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (26800 грн. на рік) та НАУ (24000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків.

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 8 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів ІТ-спеціаліст, Smart technologies, «Агенство активного аудиту», що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Управління інформаційною та кібернетичною безпекою. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри ІТ-спеціаліст, Smart technologies, «Агенство активного аудиту» на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Главной задачей кафедры является организация и осуществление на высоком уровне учебной и методической работы по дисциплинам, закрепленным за кафедрой, по подготовке бакалавров 6.170103; специалистов 7.17010301; магистров 8.17010301 по направлению - «Управление информационной безопасностью» в соответствии с международными и отечественных отраслевых стандартов по управлению информационной безопасностью и образовательной деятельностью.

Закрепленные за кафедрой учебные дисциплины являются фундаментальными для базовой подготовки специалистов по управлению информационной безопасностью, обеспечивают общее профессиональное направление процесса обучения студентов. По всем дисциплинам кафедры разработаны учебные программы с учетом требований кредитно-модульной системы в соответствии с положениями Болонского процесса

Основными формами изучения дисциплин являются лекции, практические и лабораторные занятия, самостоятельная работа, выполнение курсовых проектов и работ, заключительный этап - написание дипломных работ, проектов на образовательно-квалификационный уровень «Специалист», аттестационных работ на образовательно-квалификационный уровень  «Магистр». Учитывая, что одним из основных принципов кредитно-модульной технологии является перенос центра тяжести учебного процесса в самостоятельную работу студентов и внедрение принципов постоянного стимулирования самостоятельного овладения студентами учебным материалом, особый акцент в профессорско-преподавательской деятельности уделяется организации самостоятельной работы студентов. На самостоятельное изучение выносятся отдельные вопросы, разработанные профессорско-преподавательским составом кафедр в учебных пособиях и учебниках.

Учебные и научные издания авторов кафедры доцентов кафедры Гордиенка С.Б., Серебряк К.И., Щебланина Ю.М., Курченка О.А.,  Ищук Г.П., Мужановой Т.М., Якименка Ю.М. позволяют студентам самостоятельно совершенствовать знания по методологии научных исследований, теории рисков, систем охраны государственной тайны, нормативно-правового обеспечения информационной безопасности, информационно-аналитической деятельности в области информационной безопасности, систем управления информационной безопасностью.

Учебные программы изучения дисциплин, разработанные на кафедре, направленные на повышение уровня усвоения учебного материала, учат умению анализировать научный материал и развивают творческие способности, необходимые для будущего специалиста высокого уровня.

Содержание методической работы на кафедре УИКБ определено лично в индивидуальном плане работы преподавателя. Он включает показательные и пробные занятия, лекции, доклады, семинары по вопросам использования технических средств обучения, проводимых на кафедре. Подготовка к изданию учебников, учебных пособий, курсов лекций, заданий, экзаменационных и других учебно-методических материалов.

1.09.2018. на кафедре Управления информационной и кибернетической безопасностью усовершенствовано содержание обучения Магистров. Введены новые и скорректированы названия и содержание существующих дисциплин:

 • Иностранный язык профессионального направления
 • Управление безопасностью информационных сетей
 • Управление проектами информационной безопасности
 • Управление рисками информационной безопасности
 • Управление информационной безопасностью банков
 • Управление инцидентами информационной безопасности
 • Методы выявления и регистрации угроз информационной безопасности
 • Организация науки и научных исследований

1.09.2018 на кафедре Управления информационной и кибернетической безопасностью усовершенствовано содержание обучения Бакалавров. Введены новые и скорректированы названия и содержание существующих дисциплин:

 • Анализ и оценка уязвимостей информационных систем
 • Иностранный язык профессионального направления
 • Аудит систем защиты информации
 • Информационная безопасность государства
 • Организационное обеспечение защиты информации
 • Организационное обеспечение информационной безопасности
 • Основы национальной безопасности
 • Организация специального делопроизводства
 • Управление информационной безопасностью банков
 • Менеджмент информационной безопасности
 • Нормативно-правовое обеспечение информационной безопасности
 • Системный анализ информационной безопасности
 • Стандарты информационной и кибербезопасности
 • Теория рисков

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактная информация

Государственный университет телекоммуникаций
Украина, 03680,  г. Киев,
ул. Соломенская, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Получить консультацию

Ваш запрос на обратный звонок получит заведующий кафедрой
Отправить запрос

Новини

Все новости
Просмотров: 10 592