Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Менеджмента


Навчально-методичний посібник «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Автор:
Краус Н.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.47 Мб
Тип документа:
Книга
У посібнику подано лекції, тести, питання для самоконтролю, теми індивідуальних творчих завдань та термінологічний словник. Контроль знань, за посібником, передбачається поточний, модульний і підсумковий.Видання рекомендовано для студентів ВНЗ економічних навчальних закладів, науковців, викладачів, аспірантів, усіх хто цікавиться інвестуванням та інвестиційною діяльністю на мікро та макрорівнях.
Учебный курс «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Автор:
Бланк И. А.
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
10.2 Мб
Тип документа:
Книга
Учебный курс охватывает основной круг вопросов управления инвестиционной деятельностью предприятий в современных условиях В нем изложен теоретический базис управления инвестициями, сформулированы сущность, цель и функции инвестиционного менеджмента, рассмотрены его методологические системы и методический инструментарий Книга знакомит с современными методами инвестиционной стратегии предприятия, управления его реальными и финансовыми инвестициями, формирования инвестиционных ресурсов Излагаемый учебный курс широко иллюстрирован схемами, графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные модели, используемые в инвестиционном менеджменте.
Навчальний посібник "Финансовый менеджмент"
Автор:
Гридчина М. В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.39 Мб
Тип документа:
Книга
В предлагаемом курсе лекций рассмотрены основные методы и приемы эффективного управления финансовыми ресурсами, активами предприятия и финансовыми рисками. Особое внимание уделено методам управления капиталом предприятия, оборотными средствами, инвестиционным портфелем, формированием и использованием прибыли, а также оценке и прогнозированию финансового состояния предприятия.
Навчальний посібник "ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ "
Автор:
І. О. Школьник
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
5.52 Мб
Тип документа:
Книга
Навчальний посібник охоплює усі теми дисципліни „Фінансовий менеджмент”. У кожній темі навчального посібника представлено ключові поняття і терміни, нормативно-законодавчу базу, а також практикум, який включає питання для обговорення, питання для самостійного вивчення, теми рефератів, проблемні та дискусійні питання, методику розв’язку типових практичних завдань, практичні завдання для самостійної роботи, ситуаційні вправи, запитання для самоконтролю та тестові завдання.Призначений для студентів, аспірантів, викладачів та усіх, хто цікавиться теорією і практикою фінансового менеджменту.
Навчальний посібник "ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМСТВА"
Автор:
В.В. Краснова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.07 Мб
Тип документа:
Книга
У посібнику розглянуто комплекс питань управління фінансами підприємст-ва, яким повинен володіти менеджер середньої і вищої ланки. Особлива увага приділена теорії та практиці управління прибутком і грошовими потоками, визна-ченню вартості фінансових ресурсів, які залучені до діяльності підприємства з рі-зних джерел. Викладаються принципи та механізм управління окремими складо-вими активів підприємства. Висвітлюється теорія і практика застосування опера-ційного, фінансового та комбінованого важелів для управління прибутком і стру-ктурою капіталу. Наведена методика аналізу фінансової звітності, розробки фі-нансового плану і вироблення антикризової фінансової політики, проведення фі-нансової санації та реструктуризації підприємства
Навчальний посібник "ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ "
Автор:
С.В. Маркова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
685 Кб
Тип документа:
Книга
Навчально-методичний посібник містить теоретичні положення та актуальні проблеми курсу «Фінансовий менеджмент». Також у посібнику наводиться короткий зміст лекцій, план практичних занять, основні поняття до кожної теми, завдання та питання до обговорення на практичному занятті, рекомендації до розв’язання задач, а також тестові завдання для закріплення набутих теоретичних знань та типові завдання для проведення модульних контрольних робіт. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Фінансовий менеджмент» рекомендується для студентів спеціальності «Бізнес адміністрування».
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентами освітнього рівня «бакалавр»
Автор:
Ващенко О.П., д.т.н., професор, Виноградова О.В Тупкало В.М., Федюнін С.А.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
682 Кб
Тип документа:
Книга
Самостійна атестаційна випускна письмова робота, що виконується студентом відповідно до стандартів вищої освіти, є складовою державної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраним професійним спрямуванням. На підставі захисту дипломної роботи екзаменаційна комісія вирішує питання про видачу її автору диплома бакалавра за спеціальністю «Менеджмент» з присвоєнням кваліфікації «бакалавр з менеджменту».
МОДЕЛЬ EFQM: МОЖЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТА ОЦІНКИ РІВНЯ ДОСКОНАЛОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ
Автор:
Заплотинський Б. А.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
375 Кб
Тип документа:
Книга
Постановка проблеми. Проблеми вдосконалення якості послуг на підприємствах зв’язку завжди були актуальними, а порою й гострими. Із вступомУкраїни в сферу ринкових відносин ці проблеми стали ще гострішими, оскільки на порядок денний вийшли конкурентоспроможність (КС) цих послуг тавідносно нове для нашої країни поняття - рівень досконалості (РД) підприємства.Гострота проблеми в Україні пояснюється й тим, що розвинуті країнимали достатньо часу для відбору кращих компаній природним чином та досягнення на цій основі високого рівня розвитку своїх економік і, як наслідок,підняття життевого рівня населення. В Україні такого запасу часу на сьогодні немає. Щоб не стати ч’їмось “філіалом”, вдосконалення потрібно проводити в найкоротший термін, ефективно, за підтримкою держави.
ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Автор:
Заплотинський Б.А.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
705 Кб
Тип документа:
Книга
Постановка проблеми. Без впровадження в усі галузі економіки країниуправління якістю / менеджменту якості (УЯ / МЯ) досягти тривалоїконкурентоспроможності українських організацій сьогодні неможливо.У повній мірі це відноситься й до системи навчання у вищих навчальнихзакладах (ВНЗ) України, в якій проблеми УЯ довгий час розглядалися безприв’язки до сімейства міжнародних стандартів ISO серії 9000. Між тим,проблема вдосконалення якості навчання на сьогодні є більш, ніж актуальною.Основні труднощі зв’язані не стільки з розробкою і сертифікацією системименеджменту якості (СМЯ) у відповідності до ДСТУ ISO 9001:2008, скільки зпроблемами ефективного впровадження цієї СМЯ в навчальний процес та їїдовготривалої підтримки. Слід відзначити, що саме цей стандарт дозволяєорганізувати навчання у вигляді сукупності взаємозв’язаних процесів відприйому абітурієнтів до випуску студентів так, щоб ці випускники мали йвисокий рівень підготовки, і були затребувані суспільством.
ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДХОДІВ З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Автор:
Заплотинський Б.А.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
446 Кб
Тип документа:
Книга
Постановка проблеми. Нинішня ситуація в економіці України змушує доневідкладного розв‟язання низки кардинальних проблем, одна з яких – цеполіпшення якості вітчизняної продукції всіх видів. Відчутного прогресу вцьому напрямку за умов становлення ринкової економіки можна досягтизавдяки впровадженню ефективного управління якістю (УЯ). На жаль,конкретних пояснень, як це можна зробити на практиці, у відкритий літературідуже мало.Мета роботи. Пропонований огляд має на меті допомогти фахівцям, якізаймаються питаннями якості, глибше зрозуміти можливі підходи довдосконалення УЯ в економіці українських підприємств (зокрема, у сферітелекомунікацій – ТК) у зрозумілій для сприйняття формі.

Библиотека


Просмотров: 38 759
^