XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Системного анализа

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Richard G. Lyons
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
36.75 Мб
Тип документа:
Книга
Книга надає для студентів ВНЗ опис із цифрової обробки сигналів. Тематичний вміст має відповідну математичну методику, комп’ютерне подання сигналів, дискретизацію, дискретне та швидке перетворення Фур’є. Книга має збалансованість стосовно складності\доступності тематичного матеріалу і допоможе студентам засвоїти поняття із комп’ютерного перетворення сигнальних даних. Опис супроводжується прикладами та доречними поясненнями, що дозволяє використовувати книгу у якості навчального допоміжного підручника студентам ВНЗ за IT-спеціальностями при засвоєнні матеріалу за дисципліною «Цифрова обробка сигналів».
Автор:
О.А. Золотухіна
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.33 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Опорний конспект лекцій охоплює тематичні модулі першого семестру вивчення дисципліни «Основи системного аналізу», яка викладається студентам спеціальності «Системний аналіз». Навчально-методична розробка містить основні поняття системного аналізу та опис його ключових особливостей. Розглядається поняття «система», її типові ознаки, аспекти розгляду систем та особливості систем з точки зору системного аналізу. В конспекті наведено класифікацію систем за різними ознаками. Опорний конспект може використовуватися при підготовці до практичних занять з дисципліни, а також під час самостійної роботи студентів.
Автор:
О.Ю. Котомчак
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
5.13 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Методична розробка лабораторних робіт до навчальної дисципліни «Комп’ютерна обробка зображень та мультимедіа», автор Котомчак О. Ю., відповідає навчальним планам вказаної дисципліни, а також дисципліни «Комп’ютерна графіка та обробка зображень». Комп’ютерна графіка є складовою усіх комп’ютерних дисциплін і тому вивчення даної дисципліни та оволодіння навичками створення різних комп’ютерних зображень є актуальним для усіх технічних спеціальностей. Лабораторні роботи, що увійшли до методичної розробки охоплюють усі важливі теми даного навчального предмету. У перших лабораторних роботах студенти вивчають стандартні вбудовані мультимедійні засоби операційної системи Windows. Це дає їм можливість створювати та обробляти прості цифрові зображення без встановлення додаткового програмного забезпечення. Вивчення програм інфографіки - Microsoft Powerpoint, Visio надає студенту у користування інструменти для створення професійних презентацій, галузевих креслень, схем та проектів, що важливо як для вивчення технічних дисциплін, так і для донесення аудиторії власної думки. Цікавим є вивчення побудови елементів 3D зображень за допомогою простих інструментів Microsoft Powerpoint. В лабораторних роботах студенти також отримують навички створення та обробки растрових зображень в Аdob Photoshop, векторних зображень в Corel Draw та фрактальних зображень в редакторі ChaosPro. Останнє є актуальним, оскільки більшість студентів після середньої школи мають початкові знання з програм растрової та векторної графіки, але фрактальна графіка, як окремий різновид для них практично невідома, навіть незважаючи на те, що останніми роками вона набуває усе більше розповсюдження.
Автор:
Irvine K.R
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
14.36 Мб
Тип документа:
Книга
Книга надає опис архітектури процесорів INTEL з урахуванням особливостей програмування. Тематичний вміст допоможе студентам розробляти та налагоджувати програми на мові асемблеру та ознайомитись із машиним поданням відповідних команд. Опис супроводжується прикладами та доречними поясненнями, що дозволяє використовувати книгу у якості навчального допоміжного підручника студентам ВНЗ за IT -спеціальностями, у т.ч. «Системний аналіз» при засвоєнні матеріалу за дисципліною «Математичні основи комп’ютерної техніки».
Автор:
О.А. Золотухіна
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
5.09 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Опорний конспект лекцій з дисципліни «Аналіз вимог до інформаційних систем» містить опис базових положень та ключових процесів інженерії вимог. В конспекті наведено найбільш використані в сучасній ІТ сфері методики виявлення вимог, типові методи їх формалізації та шаблони специфікації. Розглянуто ключові ознаки «поганих» вимог та методи усунення проблем, пов’язаних із недосконалістю вимог. Опорний конспект охоплює 1-й та 2-й тематичні модулі дисципліни «Аналіз вимог до інформаційних систем», яка викладається студентам спеціальності «Системний аналіз».
Автор:
Karl E. Wiegers
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
417 Кб
Тип документа:
Статья
Документ представляє опис шаблону специфікації вимог до програмних та інформаційних систем, розроблений Карлом Вігерсом та прийнятий IEEE в якості одного із засобів формалізованого опису функціональних та нефункціональних вимог до систем. Шаблон може бути використаний студентами будь яких спеціальностей при вивченні дисциплін, пов’язаних із розробкою інформаційних систем різного призначення, які мають в своїй структурі програмні підсистеми. Крім того, наведений в документі шаблон може бути використаний при описі технічного завдання на розробку системи в межах дипломного проекту.
Автор:
Самощенко О.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.14 Мб
Тип документа:
Пособие
До збірника увійшли теми з дослідження засобів обробки даних з використанням типових функцій MATLAB та основних форм подання результатів. Розглянуті питання роботи в середовищі системи MATLAB для цифрової обробки сигналів, представлених у формі векторів та матриць. Методичні вказівки рекомендовано для студентів спеціальності «Системний аналіз».
Автор:
Шушура О.М., Золотухіна О.А.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.02 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник розглядає теоретичні основи та містить практичні приклади побудови математичної моделі вирішення прикладних задач, описано прийоми та логіку побудови алгоритмів. В посібнику проведена класифікація структур даних, які використовуються в сучасних мовах програмування, розглянуто особливості структурної та об’єктно-орієнтованої парадигм програмування. Посібник містить велику кількість практичних завдань із розв’язанням та приклади програмного коду для типових алгоритмів. Посібник рекомендовано в першу чергу для студентів спеціальності «Системний аналіз», але він може бути використаний студентами інших спеціальностей галузі «Інформаційні технології» та суміжних галузей.
Автор:
Ярцев В.П.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.73 Мб
Тип документа:
Пособие
В навчальному посібнику розглядається систематизована сукупність відомостей щодо понять розподілених баз даних, основні етапи та принципи побудови реляційних розподілених баз даних. Викладено математичні основи розробки об’єктів розподілених баз даних, оператори мови структурованих запитів PL/SQL, Розглянуті особливості розробки клієнтської та серверної частин інформаційної системи з реляційними базами та сховищами даних на сервері БД Oracle DB 11g. Приведено основи побудови додатків до баз даних у середовищі програмування Oracle Application. Посібник призначений для студентів, що навчаються за усіма спеціальностями напрямку галузі - Інформаційні технології.
Автор:
Ярцев В.П.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
7.56 Мб
Тип документа:
Пособие
В навчальному посібнику розглядається систематизована сукупність відомостей щодо понять баз даних та інформаційних систем, основні етапи та принципи побудови реляційних баз даних. Викладено математичні основи розробки об’єктів баз даних, оператори мови структурованих запитів SQL, Pl/SQL, методика розробки інформаційно – логічної моделі бази засобами CASE-технологій AllFusion ERwin Data Modeler 7.2, фізичне проектування у IBExpert2.5. Розглянуті особливості архітектурі «клієнт-сервер», питання розробки клієнтської та серверної частин інформаційної системи на прикладі проектування реляційних, об’єктно – орієнтованих баз даних та баз знань на прикладі СУБД Microsoft Access2016, серверів БД InterBase 2017, MySQL, IBM DB2 Express-С9.7. Приведено основи побудови об’єктно – орієнтованих програм візуального моделювання додатків до баз даних у середовищі програмування Embarcadero Delphi XE5, Visual Studio С#. Посібник призначений для студентів, що навчаються за усіма спеціальностями напрямку галузі - Інформаційні технології, Телекомунікація і радіотехніка.

Библиотека


Просмотров: 42 629