XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Социологии

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Гусєва О. Ю.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.05 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Науково-педагогічна практика - це складова частина підготовки випускників-соціологів до викладацької діяльності. У відповідності з навчальним планом передбачено такий порядок проходження студентами науково-педагогічної практики: науково-педагогічну практику проходять студенти магістратури протягом двох тижнів на початку 10 семестру з відривом від навчання. Науково-педагогічну практику студенти магістратури проходять у Державному університеті телекомунікацій, чи інших навчальних закладах ІV рівня акредитації, що визначаються як базові для проходження практики, та в яких студенти працюватимуть після закінчення університету.
Автор:
Гусєва О. Ю.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
707 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Науково-дослідницька практика посідає центральне місце в фаховій підготовці магістрів, оскільки вона безпосередньо спрямована на формування навичок професійної діяльності. Згідно договору про співробітництво та організацію взаємовідносин № 16/07 від 16. 06. 2017 р. базою науково-дослідницької практики є компанія-партнер кафедри економіки підприємств та соціальних технологій «Навчальний центр компанії SIONAS». В разі самостійного обрання місця практики базою проходження практики можуть бути підприємства та організації сфери муніципального, державного та корпоративного управління. Практика передбачається з відривом від навчання терміном 4 тижні .
Автор:
Гусєва О. Ю.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
664 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Практика студентів Державного університету телекомунікацій є невід’ємною складовою підготовки фахівців з вищою освітою за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок і умінь за відповідним напрямом підготовки та спеціальністю.
Автор:
Ремарчук М.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
20 Кб
Тип документа:
Книга
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ підготовки бакалаврів напряму підготовки 0301 Соціологія, спеціальність 6.030101Соціологія
Автор:
укладачі Щудло С.А., Мірчук І.Л.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
864 Кб
Тип документа:
Книга
Навчальний посібник укладений відповідно до програми навчальної дисципліни “Соціологія” для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” педагогічних спеціальностей, затвердженої Вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Посібник містить лекційний матеріал з курсу соціології, плани семінарських занять, матеріали для організації самостійної роботи студентів. Включені теми охоплюють усю програму курсу і структурно розподілені на п’ять лекцій, виходячи з виділених аудиторних годин на вивчення соціології на заочній формі навчання. Рекомендований для студентів ВНЗ та усіх, хто цікавиться проблемами соціології.
Автор:
Кохан В.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
406 Кб
Тип документа:
Книга
Представлений тематичний словник-довідник є результатом спільних зусиль студентів-випускників кафедри соціології по формуванню бази соціологічних термінів, які необхідні студентам не фахових спеціальностей для підготовки до семінарських занять з курсу «Соціологія». Терміни, які включені в даний словник подані відповідно до тих тем, які передбачені курсом вивчення соціології, що значно спрощує процес засвоєння необхідного мінімуму соціологічної категоріально-термінологічної бази. Для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
Автор:
Перегуда Є.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.04 Мб
Тип документа:
Книга
Навчальний посібник охоплює теми, передбачені навчальною програмою з соціології для студентів вищих навчальних закладів. На основі широкого використання зарубіжної та вітчизняної літератури, значного масиву емпіричного матеріалу аналізуються закономірності розвитку суспільства, особливості взаємодії індивідів та соціальних груп. Посібник містить таблиці, контрольні запитання, тестові завдання, термінологічний та іменний покажчики. Призначено для студентів вищих навчальних закладів.
Автор:
Докаш В.І., Пірен М.І., Ципко С.Ю., Яремчук С.С., Каралаш Н.Г., Гнатчук О.С., Медіна Т.В., Пержун В.В., Кілей Ю.Г., Якимчук О.В., Ткачук Ю.С.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.61 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику подається тезовий матеріал до кожної теми курсу та методичні поради до семінарських занять. Визначено ключові поняття і питання для самостійного опрацювання, надається тематика рефератів та індивідуальних навчально-дослідних завдань з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання і основних соціологічних парадигм. Пропонується основна та додаткова література до навчальних тем курсу, зразки тестів. Сформовано додатки, в яких підібрано методичні матеріали з основних проблем соціологічного знання. Короткий глосарій розрахований для засвоєння студентами найбільш вживаного понятійно-категоріального апарату.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.12 Мб
Тип документа:
Книга
Автор:
Майструк Н.О., Пиголенко І.В.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
751 Кб
Тип документа:
Книга

Библиотека


Просмотров: 946