XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Библиотека

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.6 Мб
Тип документа:
Периодическое издание, сборник трудов
У збірнику публікуються наукові статті з актуальних питань історичної науки, археології, історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін (оригінальні результати досліджень у галузі документознавства, бібліотечної та видавничо-поліграфічної справи, соціальних комунікацій та соціогуманітаристики на національному та міжнародному рівнях), представлена теорія і практика досліджень у галузі сучасних навчально-методичних технологій підготовки фахівців. Для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за освітньою програмою «Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю» спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа галузі знань 02 Культура і мистецтво.
Автор:
З.Б. Живко, Я.Я. Пушак
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
7.32 Мб
Тип документа:
Пособие
Висвітлено теоретичні та прикладні засади поглинання, злиття, реорга- нізації, реструктуризації, викупу і рейдерства суб’єктів господарювання. Розглянуто особливості пошуку об’єктів для злиття та поглинання, фінансування та рефінансування в процесі поглинання і злиття суб’єктів господарювання, специфіку реалізації стратегій суб’єктів господарювання. Досліджено методи та способи перерозподілу власності в процесі рейдерських атак, акцентовано увагу на корпоративному шантажі та використанні інсайдерської інформації. Для здобувачів вищої освіти, викладачів, науковців та всіх, хто цікавиться питаннями поглинання, злиття і рейдерства в ринковій економіці, організації та управління системою економічної безпеки підприємства.
Автор:
В.В. Атюшкіна, Я.В. Бурко, Р.А. Галгаш
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.92 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи та практичні питання економічної діагностики підприємства. Матеріал посібника згруповано за темами курсу з визначенням ключових термінів і змістових питань теми, наданням прикладів розв’язування практичних завдань, завдань для розв’язування, питань для обговорення, питань для самоперевірки знань, переліку тем для доповідей та рефератів. Представлений навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Економічна діагностика» або споріднені дисципліни. Робота з матеріалом навчального посібника сприятиме кращому засвоєнню теоретичних положень дисципліни, систематизації та закріпленню набутих знань, умінь і навичок, у тому числі при самостійній підготовці. Посібник є корисним для викладачів, фахівців з економіки та широкого кола читачів, що цікавляться питаннями діяльності підприємства.
Автор:
Л.А. Траченко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.32 Мб
Тип документа:
Пособие
Навчальний посібник з дисципліни «Експертизи послуг» призначено для ефективного засвоєння програмного матеріалу та самостійної роботи студентів. У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні та практичні аспекти щодо проведення експертизи послуг у ринкових умовах, зокрема, її види, методи, критерії, вимоги законодавства щодо проведення експертних досліджень та формування експертного висновку. Особлива увага надається питанням проведення експертного оцінювання якості різних видів послуг, зокрема, житлово-комунальних, побутових, інжинірингових, транспортних тощо. Після кожної теми сформовано питання для самоконтролю.
Автор:
Т.М. Сидоренко, К.І. Климова
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.39 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Спічрайтинг та риторика» поглиблює знання про становлення риторики як науки, закони риторики, особливості написання текстів публічних виступів, роль оратора та аудиторії під час проголошення виступу. У посібнику розкрито значення й функції спічрайтерів під час публічних комунікацій. Конспект лекцій розрахований на студентів, які вивчають навчальну дисципліну «Спічрайтинг та риторика».
Автор:
Л.В. Пізнюк, Т.М. Сидоренко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.68 Мб
Тип документа:
Пособие
У посібнику викладено лінгвстичні основи документознавства, розглянуто особливості створення текстів документів. Посібник розрахований на студентів, які навчаються за освітньою програмою «Документознавство та інформаційна діяльність».
Автор:
Заїка В.Ф., Тарбаєв С.І., Твердохліб М.Г., Чумак Н.С., Брезіцький С.М.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.52 Мб
Тип документа:
Пособие
Посібник містить термінологічний словник, перелік практичних занять та вказівки до їх виконання, необхідні теоретичні основи виконання графічних документів, вимоги стандартів щодо розробки графічних та текстових документів, приклади виконання. Контрольні запитання і тестові завдання допоможуть студенту в самооцінці знань та підготовці до екзамену. Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з навчальної дисципліни “Інженерна та комп’ютерна графіка ” (ІКГ), які навчаються за спеціальністю 172 “Телекомунікації та радіотехніка”. Навчальна дисципліна має загально-інженерний характер, входить до циклу дисциплін спеціальної професійної та практичної підготовки фахівців-зв’язківців, є нормативною дисципліною. Завданням навчальної дисципліни є набуття студентами навиків виконання креслень. Набуті знання використовуються під час вивчення фахових дисциплін, при розробці курсових, розрахунково-графічних, атестаційних робіт, а також в професійній діяльності
Автор:
Marco Da Rin, Thomas Hellmann
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
10.56 Мб
Тип документа:
Пособие
Develops a comprehensive framework for understanding entrepreneurial finance. Provides many practical educational tools, including a case study that runs across the entire text, a set of novel spreadsheet tools, and a variety of applied examples and exercises. Helps the reader move seamlessly from concept to application, and thus to get started as entrepreneur or investor. Provides a contemporary, diverse, and global outlook on entrepreneurial finance for students from all over the world. Written by renowned researchers and pioneers of the field, this text has strong academic foundations that allow students to understand financial structures, the behaviour of entrepreneurs, and a wide variety of investor types. Custom-developed spreadsheets, review exercises, slides, tables, and numerous other tools and support materials available at www.entrepreneurialfinance.net.
Автор:
В.Н. Ясенев, О.В. Ясенев
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
22.65 Мб
Тип документа:
Пособие
Рассматриваются информационные процессы в экономике, их состав и особенности функционирования в комплексных системах управления предприятием, в финансовом менеджменте, бухгалтерском учете, банках, страховых компаниях, налоговых органах, коммерции, казначействе. Особое внимание уделяется техническому, технологическому, информационному и программному видам обеспечения с учетом потребностей экономистов и менеджеров в условиях работы в автоматизированных информационных системах. Для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент».
Автор:
Федорова Е.А. (редактор)
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
16.37 Мб
Тип документа:
Пособие
Содержит 14 глав, раскрывающих ключевые теоретические аспекты управления корпоративными финансами. Каждая тема сопровождается практическими примерами выполнения заданий, решения кейсов, осуществления расчетов с использованием инструментария Excel. Описываются основы работы в базах данных «Спарк», «Руслана», «Блумберг» и «Томпсон Рейтерс». В целях закрепления изученного материала по каждой главе приводятся задания для тренировки. Предлагаемый комплексный подход по изучению финансового менеджмента будет способствовать подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих широким спектром теоретических знаний и практических навыков. Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов экономических направлений.

Навигация


Просмотров: 470 150
Додатковий набір до магістратури
Строки прийому заяв та документів додаткового конкурсного відбору для здобуття вищої освіти ступеня
Дізнатись більше