XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Библиотека

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Шикула О.М., Вишнівський В.В., Іщеряков С.М., Каргаполов Ю.В., Прокопов С.В., Щербина І.С.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.27 Мб
Тип документа:
Книга
В навчальному посібнику «Вступ до комп’ютерного дизайну» викладено основи мови розмітки гіпертекстових документів (HTML), основні прийоми і методи розроблення та оформлення дизайну Web-сторінок засобами HTML5; висвітлено основні способи використання CSS-стилів оформлення зовнішнього вигляду HTML-документів. Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, слухачів бакалаврських програм. Матеріали посібника будуть також корисними всім, хто цікавиться питаннями комп’ютерного дизайну та прагнуть поглибити свої знання у цій сфері.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
10.95 Мб
Тип документа:
Периодическое издание, сборник трудов
Збірник матеріалів XІ міжнародної науково-технічної конференції студентства «СВІТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ»
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.17 Мб
Тип документа:
Периодическое издание, сборник трудов
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 25 лютого 2021 року). Збірник призначений для науковців, викладачів, докторантів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти, фахівців з інформаційної та кібернетичної безпеки, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.
Автор:
О.А. Золотухіна, С.Ю. Резник
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
114 Кб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Системний аналіз» містять перелік питань для розгляду, списки рекомендованої літератури, рекомендації до порядку організації самостійної роботи та підготовки доповіді з презентацією за тематикою самостійного вивчення дисципліни. Надаються рекомендації щодо оформлення презентацій та рефератів за тематикою дисципліни.
Автор:
О.М. Шушура, Н.К.Шатохіна
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.27 Мб
Тип документа:
Пособие
У навчальному посібнику наведено основні поняття та методи системного аналізу, які використовуються при дослідженні та проектуванні інформаційних систем. Даний посібник містить основи теорії систем, моделювання систем та використання нематематичних методів системного аналізу в задачах дослідження та проектування інформаційних систем. До кожного розділу за темою наводиться теоретичний матеріал, який супроводжується прикладами, контрольними запитаннями для самостійного опрацювання, а також надається перелік практичних завдань для самостійного вирішення. Призначено для студентів всіх спеціальностей галузі 12 «Інформаційні технології».
Автор:
Трінтіна Н.А., Негоденко О.В., Бондарчук А.П., Терещенко О.І.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.76 Мб
Тип документа:
Книга
Методичні рекомендації до викладання дисципліни «Спеціальні мови програмування» розроблені відповідно до програми курсу «Спеціальні мови програмування». Предметом вивчення навчальної дисципліни є принцип програмування на мові Python, відповідно до якого студент, користуючись знаннями та навичками у програмуванні на мові Python, пише програму за будь-яким завданням, отримує результати графічно або чисельно, аналізує код та результати роботи програми. У методичному посібнику до викладання дисципліни «Спеціальні мови програмування» достатньо практичних прикладів для засвоєння теоретичних знань та практичних вмінь для відпрацювання навиків розробки програмного забезпечення мовою Python. Для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться мовою програмування Python.
Автор:
Гусєва О.Ю., Воскобоєва О.В., Хлевицька Т.Б., Голобородько А.Ю., Ромащенко О.С.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
23.36 Мб
Тип документа:
Пособие
У посібнику викладено теоретичні основи та практичні методи економіки підприємства. Значну увагу приділено вивченню питань формування та використання всіх видів ресурсів (персоналу, основних фондів та обігових коштів, нематеріальних і інвестиційних ресурсів). Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Економіка підприємства» та призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації усіх форм навчання і напрямів підготовки, а також для викладачів, аспіратів, менеджерів, підприємців.
Автор:
О.Ю Гусєва., О.В. Воскобоєва, Т.Б. Хлевицька
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.85 Мб
Тип документа:
Пособие
У посібнику викладено теоретичні основи та практичні методи реалізації соціально відповідальної поведінки бізнес-структурами. Значну увагу приділено процедурі розробки програми соціальної відповідальності. Навчальний посібник відповідає структурі та змісту програми курсу «Соціальна відповідальність бізнесу» та призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації усіх форм навчання і напрямів підготовки, а також для викладачів, аспіратів, менеджерів, підприємців.
Автор:
А.Д. Кожухівський, І.Д. Горбенко, Г.І. Гайдур, В.А. Савченко, В.В. Марченко, О.А. Кожухівська
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
2.14 Мб
Тип документа:
Пособие
У методичних рекомендаціях до виконання лабораторних робіт з прикладної криптології розглядаються методи створення генераторів псевдовипадкових чисел, методи побудови та застосування симетричних і асиметричних криптоперетворень, підпис документів з використанням еліптичних кривих, криптографічні протоколи і методи криптоаналізу симетричних та асиметричних криптоперетворень. Розглянуті лабораторні роботи слугують для закріплення студентами лекційних і практичних занять з прикладної криптології. Для студентів напряму „Комп`ютерні науки” усіх спеціальностей.
Автор:
Кожухівський А.Д., Гайдур Г.І., Кожухівська О.А., Марченко В.В., Алексенко С.О.,
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
3.45 Мб
Тип документа:
Пособие
У посібнику розглядаються основні методи побудови імітаційних моделей з використанням системи MATLAB. Подана велика кількість практичного матеріалу і прикладів, які дозволяють створювати власні імітаційні моделі, що розв’язують широкий спектр прикладних задач, використовуючи пакет MATLAB. Для студентів напряму „Комп`ютерні науки” усіх спеціальностей.

Навигация


Просмотров: 427 625