XS
SM
MD
LG
Государственный Университет Телекоммуникаций

Адрес:
03110, Украина
г. Киев, ул. Соломенская, 7
Контактная информация:
Государственный Университет Телекоммуникаций

Кафедра Системного анализа

Основные критерии поиска
Название, автор, год випуска


Детальный поиск
Категория, язык, тип документа
* Заполните необходимые поля для поиска

Автор:
Ярцев В.П.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
4.73 Мб
Тип документа:
Пособие
В навчальному посібнику розглядається систематизована сукупність відомостей щодо понять розподілених баз даних, основні етапи та принципи побудови реляційних розподілених баз даних. Викладено математичні основи розробки об’єктів розподілених баз даних, оператори мови структурованих запитів PL/SQL, Розглянуті особливості розробки клієнтської та серверної частин інформаційної системи з реляційними базами та сховищами даних на сервері БД Oracle DB 11g. Приведено основи побудови додатків до баз даних у середовищі програмування Oracle Application. Посібник призначений для студентів, що навчаються за усіма спеціальностями напрямку галузі - Інформаційні технології.
Автор:
Ярцев В.П.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
7.56 Мб
Тип документа:
Пособие
В навчальному посібнику розглядається систематизована сукупність відомостей щодо понять баз даних та інформаційних систем, основні етапи та принципи побудови реляційних баз даних. Викладено математичні основи розробки об’єктів баз даних, оператори мови структурованих запитів SQL, Pl/SQL, методика розробки інформаційно – логічної моделі бази засобами CASE-технологій AllFusion ERwin Data Modeler 7.2, фізичне проектування у IBExpert2.5. Розглянуті особливості архітектурі «клієнт-сервер», питання розробки клієнтської та серверної частин інформаційної системи на прикладі проектування реляційних, об’єктно – орієнтованих баз даних та баз знань на прикладі СУБД Microsoft Access2016, серверів БД InterBase 2017, MySQL, IBM DB2 Express-С9.7. Приведено основи побудови об’єктно – орієнтованих програм візуального моделювання додатків до баз даних у середовищі програмування Embarcadero Delphi XE5, Visual Studio С#. Посібник призначений для студентів, що навчаються за усіма спеціальностями напрямку галузі - Інформаційні технології, Телекомунікація і радіотехніка.
Автор:
Д.О. Гололобов
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.97 Мб
Тип документа:
Книга
Висвітлено загальні відомості про системи числення, способи представлення цілих та дійсних чисел у пам’яті комп’ютера, види архітектур мікропроцесорів, модель будови статичної і динамічної пам’яті. Розглядаються основи програмування мікропроцесорів на мові Netwide Assembler (NASM) у 32-х розрядному режимі, а саме, синтаксис команд, робота із регістрами та пам’яттю, програмування лінійних, розгалужених і циклічних процесів, створення та обробка одновимірних і двовимірних масивів, використання макросів та підпрограм для оптимізації структури основної програми, система команд арифметичного співпроцесора. У достатній кількості наведено приклади програм і фрагментів коду. Для студентів спеціальностей «Телекомунікації та радіотехніка», «Системний аналіз» та «Інженерія програмного забезпечення».
Автор:
В.М. Бондаренко, М.П. Трембовецький, П.В. Афанасьєв, Є.В. Іваніченко
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
6.38 Мб
Тип документа:
Учебно-методическая разработка
Курс лекцій містить матеріал, визначений програмою однойменної навчальної дисципліни навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка. Розглянуті основні методи розрахунку лінійних електричних кіл в усталеному та перехідному режимах, основні відомості про сигнали та особливості їх проходження через лінійні електричні кола. Адресований студентам університету усіх форм навчання.
Автор:
А.Г. Бондарь
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
13.94 Мб
Тип документа:
Книга
Розглядаються можливості серверів БД Inter Base і Firebird. Описуються об’єкти бази даних (таблиці, домени, індекси, уявлення), синтаксис і семантика операторів SQL, використовуваних для роботи з метаданими з даними БД. Розглядаються питання проектування реляційних БД для вирішення реальних завдань предметної області, на якій проводяться всілякі дослідження. Наводяться приклади використання операторів маніпулювання даними. Описуються транзакції, взаємодія паралельних процесів з різними характеристиками і рівнями ізоляції. Наведено приклад створення навчальної БД і безліч програм в середовищі Delphi, що ілюструють можливості сервера. Книга може буті використаних студентами спеціальності «Системний аналіз» та будь яких других спеціальностей при вивченні дисциплін, пов'язаних Із розробка інформаційних систем різного призначення, Які мають в життя без структурі бази даних.
Автор:
Randall Hyde
Язык документа:
Английский
Раздем документа:
22.97 Мб
Тип документа:
Книга
Книга надає опис архітектури процесорів INTEL з урахуванням особливостей програмування. Тематичний вміст допоможе студентам розробляти та налагоджувати програми на мові асемблеру та ознайомитись із машиним поданням відповідних команд. Опис супроводжується прикладами та доречними поясненнями, що дозволяє використовувати книгу у якості навчального допоміжного підручника студентам ВНЗ за IT -спеціальностями, у т.ч. «Системний аналіз» при засвоєнні матеріалу за дисципліною «Математичні основи комп’ютерної техніки».
Автор:
Качанов П. Т., Котомчак О. Ю., Придибайло О. Б.
Язык документа:
Украинский
Раздем документа:
1.73 Мб
Тип документа:
Книга
Автор:
Шилдт Г.
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
8.03 Мб
Тип документа:
Книга
В этом полном руководстве по C# 4.0 - языку программирования, разработанному специально для среды .NET, - детально рассмотрены все основные средства языка: типы данных, операторы, управляющие операторы, классы, интерфейсы, методы, делегаты, индексаторы, события, указатели, обобщения, коллекции, основные библиотеки классов, средства многопоточного программирования и директивы препроцессора. Подробно описаны новые возможности C#, в том числе PLINQ, библиотека TPL, динамический тип данных, а также именованные и необязательные аргументы. Это справочное пособие снабжено массой полезных советов авторитетного автора и сотнями примеров программ с комментариями, благодаря которым они становятся понятными любому читателю независимо от уровня его подготовки. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся программированием на C#.
Автор:
Зиборов В. В.
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
10.34 Мб
Тип документа:
Книга
Рассмотрено более 140 типичных примеров, встречающихся в практике реального программирования для платформы NET Framework в среде Microsoft Visual С#2012: обработка событий мыши и клавиатуры, чтение/запись файлов, редактирование графических данных, управление буфером обмена, ввод/вывод данных, использование функций MS Word, MS Excel, AutoCAD и MATLAB, а также создание PDF-файлов, использование технологий LINQ и ADO.NET при работе с базами данных, разработка интерактивных веб-приложений, создание веб-служб с помощью технологий Web Service и WCF Service, разработка WPF-приложений и многое другое. Материал располагается по принципу от простого к сложному, что позволяет использовать книгу одновременно как справочник для опытных и как пособие для начинающих программистов.
Автор:
Фленов М.Е.
Язык документа:
Русский
Раздем документа:
31.43 Мб
Тип документа:
Книга
Книга посвящена программированию на языке С# для платформы Microsoft.Net, начиная с основ языка и разработки программ для работы в режиме командной строки и заканчивая созданием современных приложений различной сложности (баз данных, графических программ и др.).

Библиотека


Просмотров: 62 845