XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Менеджменту

Видавнича діяльність

Загальна інформація
Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Бібліотека
Співробітництво
Новини та подіі
Контактна інформація
Запрошуємо до навчання
Інформація по дипломним, курсовим роботам та практикам
Професійні компетенції
Освітньо-професійні програми
Отримати консультацію
Міжнародна діяльність
Інноваційний зміст навчання

Видавнича діяльність

Прокопенко Н. С., Гудзь О. Є. Інтелектуальний капітал: навчальний посібник / Н. С. Прокопенко, О. Є. Гудзь. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 172 с.

У навчальному посібнику розкрито основні поняття й терміни та висвітлено широке коло питань теоретико-методологічного, аналітичного, прогностичного та прагматичного характеру щодо формування, управління та розвитку інтелектуального капіталу: що сприятиме формуванню системи знань у царині управління інноваційними процесами, фінансових регуляторів, механізмів та інструментарію прийняття рішень щодо інтелектуалізації підприємств, отриманню глибоких уявлень стосовно порівняльних характеристик та напрямів розвитку інтелектуального капіталу, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних управлінських рішень, що забезпечують зростання прибутку діяльності підприємств, Підвищення добробуту його працівників і власників.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників державних установ та підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичним аспектами розвитку інтелектуального капіталу в Україні.
 

Прокопенко Н. С., Гудзь О. Є., Харковина О. Г. Розвиток інтелектуального капіталу: монографія / Н. С. Прокопенко, О. Є. Гудзь, О. Г. Харковина. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 180 с.

В монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку інтелектуального капіталу, зокрема розглянута сутність та змістові характеристики інтелектуального капіталу, визначено методи оцінки ефективності інтелектуального капіталу, виявлено характеристики фінансових механізмів розвитку інтелектуального капіталу, здійснено оцінку чинників, що впливають на розвиток інтелектуального капіталу підприємств, визначено роль інтелектуальної власності в системі розвитку інтелектуального капіталу, оцінено фінансове регулювання розвитку інтелектуального капіталу, розроблено концептуальні засади удосконалення фінансового регулювання інтелектуального капіталу в Україні, здійснено адаптацію зарубіжного досвіду фінансового регулювання інтелектуального капіталу у вітчизняну практику, запропоновано моделі фінансового регулювання розвитку інтелектуального капіталу, розглянуто менеджмент ідей у контексті управління інтелектуальним капіталом підприємств, обґрунтовано стратегічний набір розвитку інтелектуального капіталу, удосконалено інформаційно-аналітичну підтримку розвитку інтелектуального капіталу підприємств.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників державних установ та підприємств та буде корисним усім хто цікавиться теоретико-методологічними й практичними аспектами розвитку інтелектуального капіталу в Україні.
 

Гудзь О. Є., Сазонова С. В. Управління наданням загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері: [навчальний посібник] / О. Є. Гудзь, С. В. Сазонова. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 144 с.

В навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні основи та практичні аспекти управління й формування організаційно-економічного механізму та його реалізації щодо надання загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері на основі державно-приватного партнерства, що сприятиме формуванню системи знань у царині управління соціально-економічними й технологічними процесами, механізмів та інструментарію прийняття рішень щодо розвитку телекомунікаційних підприємств, отриманню глибоких уявлень стосовно порівняльних характеристик напрямів технологічного розвитку, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних управлінських рішень, що забезпечують зростання прибутку діяльності телекомунікаційних підприємств, підвищення добробуту його працівників і власників.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників телекомунікаційних підприємств та буде корисним усім хто цікавиться питаннями управління надання. загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері.
 

Гудзь О. Є., Сазонова С. В. Формування організаційно-економічного механізму загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами: [монографія] / О. Є. Гудзь, С. В. Сазонова. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 144 с.

В монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні аспекти формування організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами, зокрема розглянута економічна сутність складові та особливості організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами, критерії та система показників його оцінки, визначено умови та особливості зовнішнього середовища функціонування телекомунікаційних підприємств при наданні загальнодоступних послуг, виявлено тенденції надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами, здійснено діагностику організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері, удосконалено напрями гармонізації формування організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами, запропоновано інструменти модернізації державного регулювання надання загальнодоступних послуг в телекомунікаційній сфері, обґрунтовано модель реалізації організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг з використанням державно-приватного партнерства.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників й працівників телекомунікаційних підприємств та буде корисним усім хто цікавиться питаннями теоретико-методологічними й практичними аспектами формування організаційно-економічного механізму надання загальнодоступних послуг телекомунікаційними підприємствами.
 

Ковшова I. О. Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика: монографія / І. О. Ковшова. – К.: Видавництво ФОП Вишемирський В. С, 2018. – 516 с.

Обґрунтовано теоретико-методологічні засади маркетингового менеджменту, як інноваційного підходу до управління підприємством. Виявлено тенденції розвитку маркетингового менеджменту на вітчизняному ринку під впливом дії чинників маркетингового середовища. Розроблено науково-практичні рекомендації з використанням авторських методів і методик. На основі аналітичних даних підприємств сформовано систему показників оцінки маркетингового менеджменту.

Для науковців, фахівців з менеджменту і маркетингу, аспірантів і студентів.
 

Халімон Т. М. Теоретико-методологічні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств (монографія) / Т. М. Халімон. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 468 с.

У монографії наведено результати комплексного дослідження теоретико-методологічних та практичних аспектів управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств за кризових дисбалансів економічного простору. З'ясовано сутність та атрибути конкурентоспроможності підприємств, складові управління конкурентоспроможністю підприємств, сутнісні характеристики конкурентних переваг. Визначено методи оцінки, індикатори та орієнтири конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств, їх потенціалу, окреслено специфіку механізму управління конкурентоспроможністю. Здійснено моніторинг конкурентного середовища телекомунікаційних підприємств, проведено діагностику та виявлено умови і чинники їх конкурентоспроможності. Обґрунтовано пріоритетні напрями забезпечення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств, розглянуто концептуальні основи управління їх конкурентоспроможністю та визначено стратегічні пріоритети розвитку і підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств.

Книга розрахована на науковців, працівників державних установ, керівників телекомунікаційних підприємств, працівників економічних служб, викладачів вузів і коледжів, студентів вищих та середніх навчальних закладів і всіх тих кого цікавлять питання управління конкурентоспроможністю телекомунікаційних підприємств.
 

Сотниченко В. М. Теоретичні та методологічні аспекти управління економічною безпекою телекомунікаційного підприємства: монографія / В. М. Сотниченко. – К.: Інтерсервіс, 2018. – 358 с.

У монографії розкрито основні аспекти управління економічною безпекою телекомунікаційного підприємства. Розглянуто зміст та особливості проблеми через функціональні складові економічної безпеки, серед яких особливо виділено інтелектуально-кадрову, фінансову, техніко-технологічну, політико-правову та інформаційну. Розроблено пропозиції щодо удосконалення управління економічною безпекою телекомунікаційного підприємства з урахуванням тенденцій та перспектив розвитку галузі.

Для науковців, працівників телекомунікаційної галузі, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями управління економічною безпекою у сфері телекомунікацій.
 

Старинець О. Г. Антикризове управління телекомунікаційними підприємствами: стан та перспективи розвитку: монографія / О. Г. Старинець. – К.: Танком, 2018. – 320 с.

У монографії наведено результати комплексного дослідження стану та перспектив розвитку антикризового управління телекомунікаційними підприємствами, уточнено його сутність, теоретико-методологічний базис формування, складові й особливості їх реалізації. Здійснено діагностику антикризового управління телекомунікаційними підприємствами України. Запропоновано методику оцінювання ефективності антикризових заходів та алгоритм формування антикризової стратегії телекомунікаційного підприємства. Книга розрахована на науковців, менеджерів підприємств та організацій сфери телекомунікації, студентів закладів вищої освіти і всіх тих, кого цікавлять висвітлені питання.
 

Гудзь О. Є., Лавров Р. В. Інноваційно-фінансові технології банків: навчальний посібник / О. Є. Гудзь, Р. В. Лавров. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 192 с.

В навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні основи та практика застосування інноваційно-фінансових технологій банків, що сприятиме формуванню системи знань у царині банківського менеджменту, впровадження банківських інноваційно-фінансових технологій, механізмів та інструментарію прийняття інноваційних рішень у фінансовій сфері на мікро- та макроекономічному рівнях, отриманні глибоких уявлень щодо розробки, регулювання й використання інноваційно-фінансових технологій банків, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних стратегічних рішень, що забезпечують зростання прибутку діяльності банківських установ, підвищення добробуту їх працівників і власників.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників та працівників банків й підприємств та буде корисною усім хто цікавиться питаннями банківських інноваційно-фінансових технологій.
 

Гудзь О. Є. Корпоративне управління: понятійно-термінологічний словник / О. Є. Гудзь. – Львів: Ліга-Прес, 2018. – 44 с.

В понятійно-термінологічному словнику з корпоративного управління розкрито основні поняття та терміни, що сприятиме формуванню системи знань у царині корпоративного управління, механізмів та інструментарію прийняття рішень у корпоративних сферах на мікро- та макроекономічному рівнях, формуванню навичок роботи з засновницькими документами акціонерних товариств, процедурою випуску та емісії цінних корпоративних паперів, розумінню особливостей управління та аналізу в системі корпоративного управління, пошуку ефективних управлінських та фінансових рішень в корпоративній галузі, оволодінню базовими знаннями з стратегії і тактики щодо розрахунків ринкової вартості акцій, величини дивідендів тощо

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників та працівників підприємств корпоративного типу та буде корисною усім хто цікавиться питаннями корпоративного управління.
 

Гудзь О. Є. Інноватика: понятійно-термінологічний словник / О. Є. Гудзь. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 71 с.

В понятійно-термінологічному словнику з інноватики розкрито основні поняття та терміни, що сприятиме формуванню системи знань у царині інноватики, механізмів та інструментарію прийняття рішень у інноваційних сферах на мікро- та макроекономічному рівнях, формуванню навичок роботи із впровадження та освоєння інновацій, процедурою захисту авторських прав, інтелектуальної власності, розумінню особливостей управління та аналізу інноваційних процесів, пошуку ефективних управлінських та інвестиційних рішень щодо венчурного бізнесу, оволодінню базовими знаннями з стратегії і тактики щодо розрахунків ринкової вартості нововведень тощо.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників та працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться питаннями інноватики.
 

Гудзь О. Є., Стецюк П. А. Фінансова політика підприємства: Навчальний посібник / О. Є. Гудзь, П. А. Стецюк. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 120 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи та практичні аспекти формування фінансової політики підприємства. Основний акцент зроблено на розкритті наукових основ фінансової політики, розробки її стратегії, технологіях формування системи фінансування операційної й інвестиційної діяльності підприємства, методичному інструментарію бюджетування, управлінні поточними витратами та оборотними активами підприємства.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів, а також підприємців, бізнесменів, керівників та спеціалістів підприємств різних галузей національної економіки.
 

Зеліско І. М., Олійник Л. А. Місцеві фінанси: навчальний посібник / І. М. Зеліско, Л. А. Олійник. – К.: ЦП «Компринт», 2017. – 272 с.

У навчальному посібнику розглянуто сутність, складові та засади організації місцевих фінансів; формування та використання місцевих бюджетів; система видатків місцевих бюджетів; фінансове вирівнювання та бюджетне регулювання; бюджетний процес на місцевому рівні; організація фінансів підприємств комунального господарства; фінансова діяльність житлово-експлуатаційного  комплексу; фінансова політика місцевих органів влади; управління місцевими фінансами в Україні; основи організації фінансів місцевих органів влади в зарубіжних країнах.
 

Зеліско І.М., Олійник Л. А. Управління фінансовою санацією підприємства: навчальний посібник / І. М. Зеліско, Л. А. Олійник. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2017. – 410 с.

У навчальному посібнику розглянуто економічну сутність фінансової санації підприємства, порядок її проведення; зміст і роль санаційного контролінгу; організацію та проведення санаційного аудиту; охарактеризовані джерела санації; визначені пріоритетні напрями санаційної реструктуризації  підприємства; розкрито економіко-правові аспекти санації, банкрутства та ліквідації підприємства;  наведені шляхи державної фінансової підтримки санації підприємства.

Для студентів ОС «Магістр», працівників підприємницьких і фінансових структур, державних установ, керівників підприємств, аспірантів, докторантів, наукові і практичні інтереси яких зосереджені у сфері антикризового управління підприємствами.
 

Гудзь О. Є. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства: навчальний посібник / О. Є. Гудзь. – Львів: Ліга-Прес, 2017. – 166 с.

В навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні основи та практичні аспекти стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, що сприятиме формуванню системи знань у царині управління інноваційними процесами, механізмів та інструментарію прийняття рішень щодо інноваційної діяльності, отриманні глибоких уявлень стосовно порівняльних характеристик напрямів інноваційного розвитку, навичок самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних стратегічних рішень, що забезпечують зростання прибутку діяльності підприємств, підвищення добробуту його працівників і власників.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників та працівників підприємств та буде корисним усім хто цікавиться питаннями стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства.
 

Гудзь О. Є., Глушенкова А. А. Менеджмент ідей та управління проектами / О. Є. Гудзь, А. А. Глушенкова. – К.: Планета людей, 2016. – 156 с.

В навчальному посібнику висвітлені теоретико-методичні та практичні аспекти менеджменту ідей та управління проектами на підприємстві. Ознайомлення з посібником сприяє формуванню знань у сфері управління креативною діяльністю на підприємстві, ініціалізації, планування бізнесових проектів, просування на ринку, управління часом, витратами та бюджетом проекту, виявлення, запобігання та нівелювання проектних ризиків, організації роботи проектної команди, розробки креативних рішень при впровадженні проектів.

Видання пропонується для викладачів, аспірантів, магістрів і студентів економічних спеціальностей, керівників та працівників підприємств та буде корисним усім, хто цікавиться питаннями менеджменту ідей та управління проектами на підприємстві.
 

Зеліско І. М., Пономаренко Г. Ю. Управління інтелектуальним капіталом в системі фінансового забезпечення діяльності аграрних формувань: монографія / І. М. Зеліско, Г. Ю. Пономаренко. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016. – 412 с.

У монографії досліджено теоретико-методологічні домінанти формування, розвитку і використання інтелектуального капіталу та фінансового забезпечення  підприємств. Окреслено пріоритети розвитку інтелектуального капіталу підприємства в умовах динамічних фінансових трансформацій економічного простору. Запропоновано оптимальні напрями функціонування міжсекторного партнерства та оцінено його вплив на формування соціального капіталу. Представлено пріоритетні напрями гармонізації управління інтелектуальним капіталом аграрних формувань.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 328
Тел. (044) 249-25-59
E-mail: management@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 4 905