Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація

 

Завідувач кафедри, професор, доктор  технічних наук, академік Української академії наук

 

ЖУРАКОВСЬКИЙ БОГДАН ЮРІЙОВИЧ

Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій організована 1 вересня 2010 року, структурно підпорядкована факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту Телекомунікацій та інформатизації (ННІТІ) Державного університету телекомунікацій.

Кафедра відповідає за підготовку спеціалістів за спеціалізацією «Інформаційно-комунікаційні технології»

З дня створення і по 01.09.2013 р. кафедру очолював професор, доктор технічних наук, Костік Богдан Ярославович.

Історія створення та розвитку кафедри

Перед вищою школою стоять проблеми збереження високого рівня освіти, традиційно притаманного українській освітній системі, і подальшого його розвитку. Особливе значення мають інноваційні технології, які окреслюють напрями науково-технічного прогресу країни в цілому. Саме цим і пояснюється створення кафедри інфокомунікацій, яка б забезпечувала за рівнем оснащення матеріально-технічної бази фундаментальну підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних до постійного оновлення знань, професійної мобільності. Кафедра має сучасну лабораторію з вивчення технологій транспортних мереж SDH, IP-MPLS, а також широкосмугового доступу на обладнанні виробників Ericsson, Cisco. В перспективі планується обладнати лабораторію IP-АТС. Студенти мають змогу на заняттях конфігурувати транспортні мережі, здобувати практичні навички управління сучасними транспортними мережами, вивчати механізми формування послуг мережі.

Науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри проводять навчальну, виховну, наукову, організаційну та методичну роботу в світі інноваційних освітніх технологій випуску сучасних фахівців за напрямами: 050903 - Телекомунікації (спеціальності: „Телекомунікаційні системи та мережі”; „Інформаційні мережі зв’язку”); 050102 – Комп’ютерна інженерія (спеціальність „Комп’ютерні системи та мережі”); 050901 – Радіотехніка (спеціальності: „Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”, „Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”) освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр для однієї з найбільш динамічних галузей народного господарства України – зв’язку.

ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ

на кафедрі Інформаційно-комунікаційних технологій здійснюється підготовка:

• аспірантів за спеціальностями:

 • 05.12.02 – «Телекомунікаційні системи та мережі»
 • 05.13.06 – «Інформаційні технології»

БАКАЛАВР

•      6. 050903 - Телекомунікації

•      6. 050102 - Комп’ютерна інженерія

•      6.050103 – Програмна інженерія

•      6.050901 – Радіотехніка

1. Основи інфокомунікаційних технологій -  ТСМ, ІМЗ;

2. Групова динаміка та комунікації - ПІ;

3. Інженерна та комп’ютерна графіка - ТСМ, ІМЗ;

4. Основи технічної документації – ЗФН (ТСМ, ІМЗ);

5. Кінцеві пристрої абонентського доступу – ТСМ, ІМЗ;

6. Теорія передачі та обробки даних в інфокомунікаціях – КСМ;

7. Основи мережних інформаційних технологій – РТ;

8. Технологічна практика - ІМЗ;

СПЕЦІАЛІСТ

•      7. 05090302 - Телекомунікаційні системи та мережі

•      7. 05090301 - Інформаційні мережі зв'язку

1. Технології та протоколи телекомунікаційних мереж – ТСМ;

2. Проектування інфокомунікаційних мереж – ІМЗ;

МАГІСТР

•      8. 05090302 - Телекомунікаційні системи та мережі

•      8. 05090301 - Інформаційні мережі зв'язку

1. Системи доступу - ТСМ;

2. Проектування інфокомунікаційних мереж – ТСМ, ІМЗ;

•      8.05090103 - Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

•      8.05090102 – Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення

1. Менеджмент у сфері радіотехнологій – РТ.

В 2016/2017  навчальному році буде проводитися набір студентів галузь 17 «Електроніка та телекомунікації». Спеціальність 172 «Телекомунікаціїї та радіотехніка». Спеціалізація Інформаційно-комунікаційні технології».

Науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри – це люди ентузіасти, які внесли неоціненний вклад в розвиток галузі зв’язку та освітніх технологій. Усі викладачі кафедри мають високі професійні знання, великий досвід педагогічної роботи у вищих навчальних закладах і забезпечують кваліфікаційну підготовку фахівців галузі телекомунікацій.

Науково-педагогічні працівники кафедри:

 • Жураковський Богдан Юрійович – професор, доктор технічних наук, академік Української академії наук
 • Бондарчук Андрій Петрович – доцент, кандидат технічних наук, декан факультету Інформаційних технологій
 • Макаренко Анатолій Олександрович – доцент, кандидат технічних наук 
 • Недашківський Олексій Леонідович - доцент, кандидат технічних наук 
 • Тарбаєв Сергій Іванович - доцент, кандидат технічних наук
 • Твердохліб Микола Григорович - професор, кандидат технічних наук
 • Коршун Наталія Володимирівна – доцент, кандидат технічних наук, декан факультету Телекомунікацій,
 • Чумак Надія Степанівна - старший викладач, секретар кафедри 
 • Срочинська Ганна Станіславівна – аспірант, старший викладач
 • Довженко Надія Михайлівна – аспірант, старший викладач

Серед викладацького складу вихованцями нашого навчального закладу доцент, к.т.н. Недашківський О. Л., доцент, к.т.н. Макаренко А.О., доцент, к.т.н. Бондарчук А.П., доцент, к.т.н. Коршун Н.В., які навчались в аспірантурі, підготували та захистили дисертації на наукову ступінь кандидата технічних наук:

2007 р. - Недашківський О. Л. (дисертаційна робота на тему: „Розробка високочастотних та швидкодіючих систем фазового автопідстроювання ведених пристроїв тактової синхронізації”. Науковий керівник  доц., к.т.н. Дробик О.В.).

2011 р. - Макаренко А. О. (дисертаційна робота на тему: „Багатоканальна телекомунікаційна система на основі мережі електроживлення”. Науковий керівник  проф., д.т.н. Семенко А.І.). В 2013 р. Макаренко А. А нагороджений Подякою від Київського міського голови.

2012 р. - Бондарчук А.П. (дисертаційна робота на тему: „Оптимізація параметрів конвергентної мережі на базі методу робочих характеристик”. Науковий керівник  доц., к.т.н. Твердохліб М.Г.) У 2011 р. Бондарчук А.П. удостоєний звання Лауреата премії Президента України для молодих вчених (науково-практична робота на тему: „Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж”).

2013 р. Коршун Н.В. (30.10.2013) захистила дисертацію на наукову ступінь кандидата технічних наук на тему: „Підвищення показників якості інфокомунікаційної мережі на базі теорії масового обслуговування” Науковий керівник  д.т.н., проф. Толюпа С.В.

2013 р. Жураковський Б. Ю. (24.10.2013 р). захистив дисертацію на наукову ступінь доктора технічних наук на тему: „Дослідження ефективності передачі інформації в системі управління інфокомунікаційною мережею” .

Срочинська Г.С. навчається в аспірантурі університету. Науковий керівник д.т.н., професор Жураковський Б. Ю.

Довженко Н. М.  навчається в аспірантурі університету. Науковий керівник д.т.н., професор Жураковський Б. Ю.

Сфера телекомунікацій постійно оновлюється, потребує різноманітних нових знань, особливого значення набула проблема спеціалістів високої кваліфікації.

НПП систематично приймає участь в організації та проведенні наукових та науково-практичних семінарів, науково-методичних і науково-технічних конференцій, міжнародних науково-технічних конференцій, науково-технічних виставок. Колектив постійно працює над підвищенням педагогічної кваліфікації - проходить стажування на підприємствах галузі зв'язку.

Науково-педагогічні працівники кафедри надзвичайно велику увагу приділяє керівництву з дипломного проектування та магістерських робіт (відповідальні – проф. Жураковський Б.Ю., ст. викл. Чумак Н.С.). Кожного року зусиллями НПП кафедри випускається до 35 спеціалістів для галузі зв’язку, багато з яких – це кращі фахівці галузі телекомунікацій. Велику увагу приділяє колектив науково-дослідній роботі. Розробки НДР впроваджуються в навчальний процес, системи управління телекомунікаційними мережами України, охоплюють новітні технологічні рішення.

НПП кафедри приймає активну участь у проведенні заходів з навчально-методичної роботи на кафедрі, факультетах, ННІТІ, університету, а також у всіх заходах, спрямованих на підвищення успішності, дисципліни, рівня виховання та моралі студентської молоді, зацікавленості до обраної професії.

Весь склад кафедри протягом року значну увагу приділяє профорієнтаційній роботі з метою виявлення кращих потенційних абітурієнтів до вступу в Університет.

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій підтримує міцні зв’язки з підприємствами галузі, що позитивно впливає на підготовку сучасних фахівців зв’язку та їх практичну діяльність в умовах ринкових відносин.


 

Сертифікати міжнародного зразка від провідних світових виробників телекомунікаційного обладнання

Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до спеціалізації «Інформаційно-комунікаційні технології» надає студентам можливість пройти дистанційне екзаменування з отриманням сертифікатів міжнародного зразка про отримання кваліфікації всесвітньо відомих компаній виробників телекомунікаційного обладнання та програмного забезпечення: Hewlett Packard, Cisco Sestems, Nokia Netwoks, Avaya, Juniper Networks, Ericsson, та інших. Тестування проводиться у відповідності до навчальних програм фірм виробників.

Таку можливість забезпечує співпраця університету з найбільшою компанією, що надає свої послуги на світовому ринку дистанційного навчання і освітніх послуг Pearson VUE.

З більш детальною інформацією можна ознайомитися на сторінці.

Повний перелік освітніх програм та сертифікаційних екзаменів, які можна пройти у центрі, наведений на сайті фірми Pearson VUE.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 213
Тел. (044) 249–29–10; 9–10,
E-mail:  kafedraIK@i.ua

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 20 055
^