Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни

Сучасний етап світового розвитку набуває характерні риси, які властиві для інформаційного суспільства, в якому знання, представлені у вигляді інформаційних ресурсів, стають головним надбанням і найголовнішим фактором економічного розвитку держави. Умови формування ринку на Україні ставлять перед сучасними спеціалістами особливі задачі, спрямовані на прискорення виконання важливого політичного завдання – інформатизації держави, входження до глобальної інформаційної інфраструктури. Область інфокомунікаційних технологій, в свою чергу, ставить перед вищою школою комплекс нових задач, які вимагають нагального системного підходу до освіти. Перед вищою школою стоять проблеми збереження високого рівня освіти, традиційно притаманного українській освітній системі, подальшого його розвитку. Сфера телекомунікацій динамічно оновлюється, потребує різноманітних нових знань. Особливого значення набула проблема висококваліфікованих фахівців, здатних до постійного оновлення знань, професійної мобільності.

Навчальні дисципліни, які закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін базової професійної та практичної підготовки на освітньо-кваліфікаційні рівні за напрямами і спеціальностями:

БАКАЛАВР

 1. Вступ до фаху - ІКД
 2. Інженерна та комп'ютерна графіка – РТД, ІМД, ТСД, МТД, ВОД, СНД, ЕТД, ІКД;
 3. Комп'ютерна графіка - ПД, КІД, КНД, ІСД, САД;
 4. Основи технічної документації - ТСМ, ІМЗ;
 5. Кінцеві пристрої абонентського доступу – ТСМ, ІМЗ;
 6. Теорія передачі та обробки даних в інфокомунікаціях - КСМ;
 7. Інфокомунікаційні системи та мережі – УБД;
 8. Інформаційно-комунікаційні системи та мережі – БСД;
 9. Інформаційні системи та технології – МНД;

10. Сучасні інфокомунікаційні технології – САД;

11. Керівництво ДР на освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”;

Спеціаліст

7. 05090302 - „Телекомунікаційні системи та мережі";

7. 05090301 - „Інформаційні мережі зв'язку"

 1. Технології та протоколи телекомунікаційних мереж – ТСМ;
 2. Проектування інфокомунікаційних мереж – ТСМ, ІМЗ
 3. Планування та проектування інформаційних систем – ІМЗ (ЗФН);
 4. Керівництво дипломним проектуванням на освітньо-кваліфікаційний рівень „Спеціаліст”;

МАГІСТР

8. 05090302 - „Телекомунікаційні системи та мережі";

8. 05090301 - „Інформаційні мережі зв'язку"

 1. Системи доступу - ТСМ;
 2. Проектування інфокомунікаційних мереж – ТСМ, ІМЗ
 3. Керівництво магістерськими роботами на освітньо-кваліфікаційний рівень „Магістр”.

8.05090103 - „Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси";

8.05090102 – „Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення"

1. Менеджмент у сфері радіотехнологій – РТ;

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

1.  Перспективи розвитку галузі телекомунікацій – АІК; АСТ;

2.  Сучасні технології обробки інформації в телекомунікаціях – АІК.

БАКАЛАВР

ВСТУП ДО ФАХУ – належить до навчальних дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу. Розглядає виникнення і розвиток інженерної діяльності, її види; розвиток телефонного та телеграфного зв’язку, сучасні телефонні та обчислювальні мережі, конвергентні мережі. Навчальна дисципліна знайомить студентів з галуззю телекомунікацій, підрозділами та напрямками діяльності; операторами зв’язку та їх роль на ринку телекомунікаційних послуг; з базовими поняттями телекомунікаційних систем та мереж, такими як: інформація, повідомлення, сигнал, модуляція, телекомунікаційна мережа. Розглядаються складові мереж зв’язку, їх призначення та взаємозв’язок між ними, різноманітні варіанти побудови мереж. Дисципліна вивчає також поняття комутації, види комутації, їх переваги, недоліки, особливості застосування, Softswitch у ТМЗК і IP-мережах; поняття ресурсу зв’язку та методи його розподілу. Особлива увага приділяється основним тенденціям розвитку сучасних телекомунікаційних мереж та поняттю глобальної інформаційної інфраструктури.

ІНЖЕНЕРНА ТА КОМП'ЮТЕРНА ГРАФІКА – формує наступні загально-професійні компетенції:

 • базові знання з теоретичних основ інженерної гафіки та побудови креслень;
 • базові знання з інформатики, використання комп’ютерних  та інших засобів для розробки і оформлення технічної документації;
 • здатність брати участь у проектуванні нових (модернізації існуючих) телекомунікаційних, інформаційних та транспортних мереж, цифрових систем комутації, систем передачі, ліній зв’язку та інших пристроїв телекомунікацій.

По закінченню курсу студент отримає навички:

 • навички роботи з нормативно-технічною документацією з телекомунікацій;
 • навички роботи з комп’ютерами та іншими засобами створення та оформлення технічної документації.

ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (ОТД) – належить до нормативних навчальних дисциплін, професійно-орієнтована дисципліна. Знайомить студентів з  загальними поняттями про технічну документацію (ТД), номенклатурою документів, класифікацією за типами, розповсюдженням і терміном дії, стандартизацією ТД. Вимоги до розробки технічної та науково-технічної документації: змісту, форми викладу тексту. Надає базові знання з основ виконання робочих креслень техніки зв'язку. Схеми взаємозв’язку документів. Правила оформлення, обліку, зберігання, передачі технічної та науково-технічної документації, навики оформлення заявочної та звітної документації по грантам. Робота з науково-технічною літературою та довідниками. Розглядає: гармонізацію науково-технічної документації за вимогами міжнародних організацій з стандартизації; автоматизацію процесів раціональних прийомів роботи з ТД; електронний документообіг сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Виявлення та вимоги до охорони винаходів.

Студенти навчаються розуміти сутність, аналізувати основні поняття і етапи створення технічної документації, користуватись цими правилами, володіти навиками оформлення заявочної та звітної документації по грантам та дотримуватись вимог чинних державних стандартів, оцінювати значення взаємозв’язку документів, впроваджувати раціональні прийоми роботи з ТД.

КІНЦЕВІ ПРИСТРОЇ АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ (КПАД) – належить до нормативних навчальних дисциплін, професійно-орієнтована дисципліна. Вивчає  головні принципи побудови та порядок експлуатації телекомунікаційного обладнання, що знаходиться  в користувача (різноманітні термінали, дорожні комп’ютери та ноутбуки, асинхронні модеми та інтерфейси тощо), а також дозволяє студенту системно оволодіти принципами побудови систем передач з часовим розділенням каналів та імпульсно-кодовою модуляцією, знаннями про системи комутації і розподілу інформації (СК і РІ) у сучасній інфраструктурі телекомунікацій,- узагальнену архітектура мережі та моделі її системного опису, методи та засоби технічної діагностики (адміністрування) телекомунікаційних та інформаційних систем і мереж із застосуванням комп’ютерів та мікропроцесорів, загальні принципи та особливості побудови систем радіозв’язку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

 • створювати програмні засоби модемів для кабельних та радіоліній, проводити тестування систем передачі інформації в мережах доступу;
 • стежити за проходженням сигналів в мережах доступу; створювати оптимальні умови працездатності комп'ютерів і програмного забезпечення  передачі інформації телекомунікаційними системами і мережами;
 • аналізувати та синтезувати підходи до оптимального керування засобами доступу; ставити задачі до оптимального програмного управління системами доступу телекомунікаційними системами і мережами;
 • створювати алгоритми передачі сигналів  в інтерфейсах передачі даних телекомунікаційними системами і мережами.

ТЕОРІЯ ПЕРЕДАЧІ ТА ОБРОБКИ ДАНИХ В ІНФОКОМУНІКАЦІЯХ – належить до нормативних навчальних дисциплін, професійно-орієнтована дисципліна. Вивчає  основи сучасної теорії електрозв'язку, загальні закономірності передавання інформації, потенційні можливості способів передавання та приймання сигналів,  математичний опис з акцентом на фізичне тлумачення процесів, які відбуваються під час передавання повідомлень та сигналів у системах зв'язку; методи забезпечення граничних характеристик систем зв’язку як за достовірністю, так і за швидкістю передачі інформації; процеси передавання сигналів каналами зв’язку при наявності завад з математичної точки зору; цифрові методи передавання інформації та способи розділення сигналів, основні характеристики сигналів, загальні принципи модуляції. Теорема Котельнікова. Також представлено основні напрямки побудови різних систем зв’язку з урахуванням призначення, оцінка їх ефективності, удосконалення. Методи ефективного кодування. Теорема Шеннона для каналу з завадами. Інформаційні характеристики джерел неперервних повідомлень. Пропускна здатність неперервного каналу. Епсілон-ентропія, продуктивність, надмірність. Призначення і класифікація кодів. Лінійні двійкові блочні коди. Основні параметри кодів, їх коригуюча здатність. Принципи завадостійкого кодування. Декодування з виявленням та виправленням помилок. Систематичні коректувальні коди. Породжуюча та перевірна матриці. Синдромне декодування. Коди Хемінга. Циклічні коди. Кодування та декодування циклічними кодами. Застосування твірних матриць, твірних поліномів. Приклади реалізації коректуючих та декодуючих пристроїв.

СПЕЦІАЛІСТ

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОТОКОЛИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ (ТПТМ) – належить до нормативних навчальних дисциплін. Метою курсу є дати студентам основні теоретичні положення щодо створення та функціонування телекомунікаційних мереж (ТМ) та ознайомити:

 • із сучасними підходами до даної проблеми;
 • зі складом, змістом і призначенням найпоширеніших технологій та протоколів;
 • з принципами, технологіями та протоколами створення телекомунікаційних мереж, здатних підтримувати різні рівня якості обслуговування (QoS) відповідно до вимог окремих Інфокомунікаційних послуг.

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ – належить до нормативних навчальних дисциплін. Метою курсу є ознайомлення майбутніх фахівців з загальними правилами та нормативними документами, що стосуються процесу проектування інфокомунікаційних мереж, а також вивчення принципів проектування IP–мереж, на базі принципів побудови яких, функціонує більшість сучасних мереж, та будуть будуватися мережі наступного покоління.

Відповідно, при проходженні курсу вивчаються: загальний порядок проектування, системи стандартів та інших нормативних документів, що стосуються проектування інфокомунікаційних мереж, принципи та методики проектування інфокомунікаційних мереж на базі комутації пакетів, мультисервісних мереж, мереж наступного покоління, коротко розглядаються принципи проектування інших видів інфокомунікаційних мереж.

ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ПтПІС) – метою дисципліни є:

 • дати студентам основні теоретичні положення щодо створення інформаційних систем (ІС);
 • ознайомити:

     -- із сучасними підходами до даної проблеми;

     -- зі складом, порядком і змістом технологічних операцій і робіт при створенні, впровадженні та підтримки ІС на різних рівнях ієрархії;

     -- із засобами автоматизації проектних робіт;

     -- з підходами щодо формалізації процесу проектування та методами управління проектуванням ІС.

Предметом дисципліни є:

 • набуття вмінь і навичок зі створення та аналізу ІС з метою автоматизації інформаційних і технологічних процесів як для внутрішнього так і для зовнішнього застосування суб’єктами Інформаційного суспільства.

Задачами дисципліни є:

 • з’ясування місця і призначення ІС в Інформаційному суспільстві;
  -   вивчення загальних  та часткових принципів та підходів до аналізу і синтезу ІС;
 • отримання знань про ІС, що реально застосовуються на підприємствах Інфокомунікаційної галузі;
 • отримання практичних навичок із застосування інструментальних та неінструментальних засобів, що застосовуються протягом всього життєвого циклу ІС.

МАГІСТР

CИСТЕМИ ДОСТУПУ (СД) – належить до нормативних дисциплін вищого навчального закладу, Професійно-орієнтована дисципліна. Предметом навчальної дисципліни є система знань теоретичних основ, основних характеристик та особливостей реалізації платформ доступу, мережі систем доступу до телекомунікаційних послуг, технічні, економічні, організаційні проблеми реалізації мереж доступу, яка складається  з наступних основних блоків:

 • основні характеристики та особливості реалізації платформи та мережі систем доступу;
 • застосування цифрових методів передавання в системах абонентського доступу;
 • основи технології побудови систем доступу;
 • технології багатоапаратного доступу до послуг електрозв’язку;
 • багатофункціональні системи доступу;
 • модернізація та проектування ліній передачі систем доступу.

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування системи понять, певної сукупності знань та умінь щодо технологій підвищення ефективності мереж доступу до телекомунікаційних послуг різних користувачів, вивчення теоретичних основ та принципів побудови цифрових систем доступу та модернізації мережі зв’язку в повністю цифрову на базі перспективних технологій телекомунікацій.

Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь:  особисто чи у групі фахівців готувати завдання на пошуково-дослідні роботи для підготовки проектування (модернізації) систем, мереж, споруд і засобів електрозв’язку та проводити пошуково-дослідні роботи, використовуючи технічні характеристики обладнання, нормативні документи та інструкції; освоювати та впроваджувати новітню апаратуру та обладнання телекомунікаційних систем та мереж, використовуючи  набуті знання із систем передачі в телекомунікаціях, рекомендації і стандарти ISO, ITU та національні стандарти України, знати принципи дії систем доступу та сучасних цифрових систем зв’язку (технологій xDSL, ISDN, WLL та інш.); оптимізувати техніко-економічні параметри проектних варіантів побудови (модернізації) систем, мереж, споруд і засобів електрозв’язку, використовуючи технічні характеристики обладнання, сучасні методи проектування та оптимізації, обчислювальну техніку.

МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРІ РАДІОТЕХНОЛОГІЙ (MCР) – належить до дисциплін вибору вищого навчального закладу. Предметом навчальної дисципліни є вивчення: основних видів, функцій та складових частин менеджменту; загальних понять щодо управління: директивний та економічний методи, оперативне та стратегічне управління; структура системи управління; роль інформації у системі; становлення ринку радіозв`язку України; тенденції технічного та економічного розвитку; головні вимоги до підприємств у сучасних умовах; основні функції вузлів зв’язку; роль радіорелейних систем у міських умовах; пакетні технології та їх особливості; мобільні мережі покоління 3G; архітектура та можливості LTE і WI-MAX; управління підприємствами сфери радіотехнологій, його складовими частинами, визначення стратегії розвитку підприємства; перспективи технологій в Україні; основні нормативні документи у сфері радіотехнологій; особливості засобів аналізу впливу ринкової стратегії на прибуток.

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ – предметом навчальної дисципліни є:

- загальна характеристика цифрових мереж, архітектура мережі на базі стеку протоколів TCP/IP та технології IP/MPLS, протоколи і алгоритми функціонування цифрових мереж за даними технологіями; визначення методів забезпечення необхідної якості обслуговування (QoS) в мережах на базі відповідних технологій;

- математичний опис характеристик продуктивності протоколів TCP/IP та IP/MPLS, в тому числі з урахуванням політик QoS;

- алгоритми вирівнювання трафіку, механізми розподілу ресурсів та запобігання перевантаження мереж.

Метою вивчення навчальної дисципліни є:

 • навчання студентів основним закономірностям, пов'язаних з принципами функціонування цифрових мереж, їх протоколів та алгоритмів;
 • опанування термінами, категоріями, знаннями із сучасної організації цифрових мереж, використання і оцінювання у своїй практичній діяльності математичних моделей забезпечення якості послуг та планів передавання відповідного типу трафіку за різними політиками;
 • здатність застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях, своєчасно адаптуватися до зростаючого потоку інформації, впроваджувати новітні науково-технічні досягнення в інфокомунікаційних технологіях в галузь телекомунікацій.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯХ – предметом навчальної дисципліни є - технології обробки інформації в телекомунікація та операції технологічного процесу обробки інформації.

Метою вивчення навчальної дисципліни є - формування базових знань, необхідних для розуміння широкого кола реальних проблем у сфері телекомунікацій та радіотехніки; вивчення загальних принципів побудови систем обробки інформації, інформаційного та  телекомунікаційного обладнання, в якому відбувається обробка інформації, принципів кодування та стиснення інформації.

Завданнями навчальної дисципліни є формування наступних умінь:

 • уміти читати оригінальну наукову літературу на іноземній мові, опрацьовувати та оформляти інформацію
 • уміти здійснювати бібліографічний пошук і відбір літературних джерел, складати їх бібліографічний опис.
 • уміти узагальнювати і критично оцінювати результати, отримані вітчизняними і зарубіжними дослідниками.
 • уміти приймати обґрунтовані рішення, бути здатним їх оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

бути здатним впроваджувати нові та інноваційні інформаційно-телекомунікаційні системи (обладнання) для створення інфокомунікаційної архітектури відповідно до технічних вимог Міжнародного союзу електрозв’язку з метою впровадження нових послуг телекомунікацій.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 213
Тел. (044) 249–29–10; 9–10,
E-mail:  kafedraIK@i.ua

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 9 574
^