XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Методична робота

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій є учбово-науковим структурним підрозділом Державного університету телекомунікацій, що забезпечує проведення навчальної, методичної, виховної, наукової, організаційної роботи і входить до складу факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації.

Перед вищою школою стоять проблеми збереження високого рівня освіти, традиційно притаманного українській освітній системі,  подальшого його розвитку. Особливе значення мають новітні технології, які окреслюють напрями науково-технічного прогресу країни в цілому. Сьогодні розвиток освіти, як національного пріоритету країни торкається життєво важливих інтересів всіх груп населення, тому підвищення ефективності системи освіти, зростання якості і доступності освітніх послуг можливо тільки з використанням сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій. Науково-педагогічні працівники (НПП) підтримують зв’язки з підприємствами галузі, проходять стажування з метою з метою ознайомлення з інноваційними технологіями та впровадженням їх у національні телекомунікаційні мережі, що позитивно впливає на підготовку сучасних фахівців зв’язку та їх практичну діяльність в умовах ринкових відносин.

В педагогічній роботі науково-педагогічні працівники  кафедри дотримуються вимог, які ставляться перед вищими навчальними закладами і базуються на принципах науковості, положеннях Державної національної програми „Освіта” (Україна ХХІ століття), Закону України „Про освіту”, Національної програми розвитку галузі зв’язку України, а також нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Положенням про модернізацію вищої освіти України, Положенням про організацію навчального процесу ДУТ.

До складу кафедри входять професори, доценти, старші викладачі, докторанти, аспіранти, учбово-допоміжний персонал. НПП кафедри проводять навчальну та методичну роботу в світі інноваційних освітніх технологій за напрямами: 050903 - Телекомунікації (спеціальності: „Телекомунікаційні системи та мережі”; „Інформаційні мережі зв’язку”); 050102 – Комп’ютерна інженерія (спеціальність „Комп’ютерні системи та мережі”); 050901 – Радіотехніка (спеціальності: „Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”, „Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”) випуску сучасних фахівців на освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, спеціаліст, магістр для однієї з найбільш динамічних галузей народного господарства України – зв’язку. Уся робота кафедри направлена на підготовку сучасних фахівців, що володіють глибокими теоретичними і практичними знаннями, високою професійною кваліфікацією. Закріплені за кафедрою навчальні дисципліни є фундаментальними для базової підготовки фахівців-зв'язківців, забезпечують загальне професійне спрямування процесу навчання студентів. З усіх навчальних дисциплін розроблено навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців.

Робочі програми дисциплін спрямовані на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення уміння аналізувати, комунікативно користуватися засобами, зміст яких відповідає динамічним змінам спектру інфокомунікаційних технологій, доступу до глобального інформаційного простору, сприяє розвитку мислення і творчих здібностей, необхідних для формування високого рівня майбутнього фахівця. Програми навчальних дисциплін щорічно доповнюються результатами інноваційних досягнень науки, техніки і технологій.  НПП намагаються чітко організувати весь комплекс проведення занять, активно впроваджують нові технології, форми і методи навчання, використовують сучасні інтерактивні та інформаційні технології навчання поряд з традиційними формами організації навчання: лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття. Успішно діє навчальний сайт ДУТ з можливістю доступу усіх студентів до мережі Інтернет. Під час проведення занять використовується система Moodle. Впровадження системи «Moodle» дозволила підвищити якість проведення контрольних заходів  з навчальних дисциплін - освоєння знань студентами. Одним із основних принципів є перенесення центру ваги навчального процесу на самостійну роботу студентів та впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентами навчального матеріалу, формування системного підходу до аналізу складних технічних і соціальних ситуацій, стратегічного мислення, виховання соціальної і професійної мобільності. Тому особливий акцент у професорсько-викладацькій діяльності приділяється організації самостійної роботи студентів. Правильний підхід викладача, його майстерність заохочує та стимулює студентів до самостійного, регулярного та безперервного відпрацювання навчального матеріалу На самостійне опрацювання виносяться окремі теми, розроблені НПП кафедри у навчальних посібниках, монографіях та підручниках. Матеріал у всіх виданнях побудований системно, дає поєднання нових методів розрахунку побудови телекомунікаційних мереж, удосконалення методів прогнозування розвитку засобів і мереж, що базується на інформаційних та телекомунікаційних новітніх технологіях. Для зручності опрацювання та підвищення рівня кращого глибшого засвоєння матеріалу у процесі самостійної роботи, наприкінці кожного розділу подано задачі, контрольні запитання для самооцінки рівня знань і список рекомендованої літератури для поглибленого вивчення матеріалу. Такий підхід дозволяє студентам самостійно вивчати і розширювати коло знань з окремих питань.

Колектив науково-педагогічних працівників активно приймає участь у методичних семінарах кафедри, факультету, ННІТІ та щорічних науково-методичній та науково-технічній конференціях ДУТ.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 213
Тел. (044) 249–29–10; 9–10,
E-mail:  kafedraIK@i.ua

Переглядів: 4 868