Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Інформація для авторів - Сучасний захист інформації

1. У науково-технічному журналі «Сучасний захист інформації» друкуються наукові статті, в яких викладені результати досліджень в галузі телекомунікацій, інформаційних технологій, радіотехніки, захисту інформації, обчислювальної техніки, моделювання інфокомунікаційних систем та мереж, інтегральних технологій.

Періодичність випуску – 1 раз на квартал.

2. Зміст і структура статті повинні відповідати вимогам, які визначені в постанові Президії  ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 (Бюлетень ВАК України, 2003, №1, с.2), а саме, мати такі необхідні елементи:

• постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше загальних проблем, котрим присвячується означена стаття;

• формування цілей статті (постановка завдання);

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

• висновки по даній роботі і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

3. Стаття може бути представлена на українській, російській або англійській мовах. Обсяг статті від 5 до 15 сторінок.

4. До редакції подаються такі матеріали:

– Матеріали статті, оформлений згідно з правилами (див. Додаток 1).

– Відомості про авторів: П.І.Б. (повністю; українською, російською та англійською мовами), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (навчання), контактний телефон, E-mail.

– Експертнийвисновок про можливість опублікування статті у відкритій пресі. Якщо в організації немає експертної комісії, то експертний висновок не надається, а про можливість опублікування статті у відкритій пресі необхідно вказати у супровідному листі.

– Супровідний лист (для фахівців з інших організацій) або рецензія наукового керівника або доктора наук (для аспірантів, магістрантів і студентів), підписані керівником організації.  В цих документах обов’язково вказати на коректність використання запозичених матеріалів та в рамках яких робіт отримані результати.  Н-д: «Задекларовані в статті результати досліджень отримані авторами самостійно, матеріали з інших джерел використані коректно з відповідними посиланнями»;«Висвітлені в статті результати отримані при виконанні дисертаційних досліджень; науково-дослідних робіт, які проводились в організації; перспективних досліджень; тощо».

5. Матеріали статей в черговий номер приймаються редакцією до 15 числа другого місяця кварталу  (до 15 лютого,  15 травня,  15 серпня, 15 листопада). Після прийняття статті до опублікування в збірнику автори оплачують вартість типографських робіт.

6. Адреса редакції: Державний університет телекомунікацій, вул. Солом’янська, 7, 03110, м. Київ.

Контактні телефони: +380 (44) 249 29 17;       

E-mail: szi.journal@gmail.com

Переглядів: 1 907
^