Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Правила оформлення статей - Сучасний захист інформації

Обсяг статті — не менше 5 сторінок.

До публікації приймаються статті, що раніше не друкувалися.

Структура статті наступна:

УДК  ХХХ.ХХХ.Х                                                 (Автори) І .І. Іваненко, П. П. Петренко

(Назва статті) ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖАХ ЗВ’ЯЗКУ

Анотація  на мові, що використовується у статті  (текст анотації 5-8 рядків).

Ключові слова:

1. Текст статті: вступ і постановка задачі; основна частина (бажано розділяти на окремі параграфи); результати, висновки і рекомендації; література. Назви розділів і параграфів виконувати жирним шрифтом і розташовувати на початку абзацу.

2. Текст зберігається у форматах: *.doc, *.docx,  шрифт Times New Roman, розмір 12 пт. (анотації і ключові слова – 10 пт.),  інтервал одинарний, вирівнювання по ширині,  без переносів, абзацний відступ – 1,0 см. Формат сторінки А4, всі поля по 2 см. Орієнтація сторінок – книжна.

3. Формули розташовуються по центру робочого поля або в тексті статті. Формули набираються в редакторахі Microsoft Equation 3.0, Word MathType 4.0 і новіші версії. Всі змінні в тексті та на рисунках набираються в цих же редакторах. Розмір об’єкта – 100%. Настройки редактора – Factory setting. Нумеруються тільки формули, на які є посилання в статті.

Не допускається подання формул у графічному форматі.

4. Рисунки та фотографії виконуються в стандартних графічних форматах (графічні редактори Microsoft Word, Visio, .bmp, .jpg, .tif і т.п.). Формати формул та змінних на рисунках повинні відповідати п. 3. Підписи під рисунками і фотографіями обов’язкові, формуються текстом окремо. Площа в рамках рисунків повинна бути заповнена рівномірно та бути згрупованою.

Не допускається виконувати рисунок з використанням декількох графічних редакторів (н-д: графічний редактор Microsoft Word поверх .bmp, .jpg чи .tif).

5. Таблиці виконуються за допомогою табличного процесора редактора  Microsoft Word і нумеруються. Орієнтація сторінок – книжна. Шрифт Times New Roman, розмір 10, 11 або 12 пт. Площа всіх клітин повинна бути приблизно одинаково та рівномірно заповнена.

Номер (н-д: Табл. 1) проставляється над таблицею з правої сторони. В наступному рядку, посередині приводиться назва таблиці.

6. Список літератури оформлюється згідно вимог ДАК – "Бюлетень Вищої атестаційної комісії України". – 2009 р. – № 5. – С.26-30.

Нумерація літератури здійснюється в порядку цитування в статті. Література, на яку в статті немає посилань, в список не включається.

7. Всі матеріали статті представляються тільки в чорно-білому зображенні.

Автоматичну нумерацію в тексті статті та списку літератури не використовувати.

8. Окремо, анотації  на українській, російській  та англійській мовах  (УДК, прізвище І. Б. авторів; назва статті; текст анотації – 5-8 рядків; ключові слова).

 

Відомості про авторів (приклад):

ПЕТРЕНКО Петро Петрович, к.т.н., доцент кафедри метрології Державного університету телекомунікацій.

Статті, що не оформлені згідно до даних вимог — не приймаються!


Додаток 2

Відомості про авторівприклади.

Зайцев Григорій Фролович, д.т.н., проф. –  Державний університет телекомунікацій, професор кафедри радіотехнологій. Заслужений діяч науки УРСР, Академік академії зв’язку України.

Тел.: +380 67 929 72 62; E-mail: vgsaiko@gmail.com

Дробот Ольга Анатоліївна, к.т.н. – Харківський національний університет радіоелектроніки, доцент кафедри телекомунікаційних систем, докторант.

Тел.: +380 67 52 76 019;  E-mail: drobot-olga@yandex.ru

Котенко Іван Петрович,  к.т.н.  – ТОВ «НЕТАССІСТ», м. Київ, спеціаліст з розвитку мереж.  Тел.: +380 (50) 403 88 93; Е-mail: my.hunter@gmail.com


Додаток 3

КНИГИ, МОНОГРАФІЇ

       Один автор

1. Бакланов И. Г. Технологии измерений в телекоммуникациях / И. Г. Бакланов. – М.: Эко-Трендз, 1997. – 139 с. 

       Два автори

1. Василенко Г. И. Восстановление изображений / Г. И. Василенко, А. М. Тараторкин. – М.: Радио и связь, 1986. – 302 с. 

2. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы технологии, протоколы: учебник для студ. высш. уч. зав. / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – [3-е изд.]. – СПб.: Питер, 2006. – 985с.

    Три автори

1. Каппелини В. Цифровые фильтры и их применение / Каппелини В., Константинидис А. Д., Эмилиани П.;  пер. с англ. – [3-е изд.].  – М.: Энегоатомиздат, 1983. – 360 с. 

2. Василенко Г. И. Восстановление изображений / Г. И. Василенко, А. М. Тараторкин, В. И. Петров.  – М.: Радио и связь, 1986. – 302 с. 

    Чотири автори.

1. Современные телекоммуникационные сети / [М. Е. Ильченко, К. С. Сундучков, С. Э. Волков, П. Н. Яландин].  – М.: Радио и связь, 1986. – 302 с. 

    П’ять авторів і більше

1. Волоконно-оптические датчики / [Окоси Т., Окамото К., Оцу М.  и др. ]; под ред. Т. Окоси; пер. с япон. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1990. – 256 с.  

2. Современные телекоммуникационные сети / [М. Е. Ильченко, К. С. Сундучков, С. Э. Волков и др.]; под ред. М. Е. Ильченко.  – [3-е изд.]. – М.: Радио и связь, 1986. – 302 с. 

СТАТТІ

Один автор

1. Сундучков К. С. Интеллектуальная составляющая интерактивной гетерогенной телекоммуникационной сети / К. С. Сундучков // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку.  – 2009. – № 1(9). – С.78-85.

Два автори

1. Сундучков К. С. Интеллектуальная составляющая интерактивной гетерогенной телекоммуникационной сети / К. С. Сундучков, П. Н. Яландин // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку.  – 2009. – № 1(9). – С.78-85.

Три автори

1. Сундучков К. С. Интеллектуальная составляющая интерактивной гетерогенной телекоммуникационной сети / К. С. Сундучков, П. Н. Яландин, В. И. Шестак // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку.  – 2009. – № 1(9). – С.78-85.

2. Введенский Ю. В. Применение сложных сигналов для измерения  импульсных переходных характеристик корреляционным методом / Ю. В. Введенский, В. И. Сазанов, А. М. Сизьмин // Известия вузов СССР. Радиоэлектроника. – 1973.  – Т.16,  №3. – С.23-27.

Чотири автори

1. Современные телекоммуникационные сети / [М. Е. Ильченко, К. С. Сундучков, С. Э. Волков, П. Н. Яландин] // Праці УНДІРТ.  2003. №3(47). – С. 29-35. 

П’ять авторів і більше

1. Современные коммуникационные сети / [М. Е. Ильченко, К. С. Сундучков, С. Э. Волков и др.] // Праці УНДІРТ.  2004. №5(53). – С. 21-25. 

Патенти

1. Патент 92577 Україна, МПК G 06 T 1/00. Спосіб  передавання  цифрової  інформації / Сукачов Е.О., Стрелковська І.В. Заявник і патентовласник Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова; заявл. 31.05.2010; опубл. 10.11.2010, бюл. № 21. 

2. Патент JP2009232450 (A) Японія, МПК G 06 T 1/00; G 06 T 3/00; H 04 N 1/387. Smage processing method, image processing apparatus, and watermark detection system [Метод обработки изображений, аппаратура обработки изображений, и система обнаружения водяного знака] / S. Shun, F. Yusaku, T. Hiroaki, F. Katsuto, N. Satoshi. – 2009.10.08. (Див. Примітку).

3. Патент KR20030006789 (A) Китай, МПК G 06 K 9/00; (IPC1-7): Method for registering and authenticating fingerprint [Метод для регистрации и подтверждения (аутентификации) отпечатка пальца] / Cho Cheol Min. – 2003.01.23. (Див. Примітку).

4. Патент KR20080019833 (A) Китай, МПК G 06 K 9/00; G 06 K 9/48; G 06 K 9/78. Method for registering and authenticating a fingerprint to improve recognition rate of it [Метод для регистрации и подтверждения отпечатка пальца, для улучшения нормы его распознавания] / Shin Sang Hoon, Kim Jee Hoon. – 2008.04.04. (Див. Примітку).

 5. Патент WO2006000870 (A2) США, МПК G 06 F 11/00. Apparatus, system, and method for protecting content using fingerprinting and real-time evidence gathering [Аппаратура, система, и метод защиты содержимого с помощью снятия и сбора в реальном времени отпечатков пальцев] /  M. Glenn, Z. Oscar.  – 2007.01.25. (Див. Примітку).

6. Патент US5633947 (A) Великобританія, МПК G 06 K 9/00; G 06 K 9/00; (IPC1-7): G 06 K 9/00 Method and apparatus for fingerprint characterization and recognition using auto correlation pattern [Метод и аппаратура для характеристики отпечатка пальца и распознавания, использующие автокорреляционный шаблон] // S. Alastair. – 1997.05.27. (Див. Примітку).

Примітка. Переклади назв патентів (див. [2…6 ]) приводити необов’язково. 

ДЕПОНОВАНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Скубак А. Н. Вариационные соотношения теории гибких закрученных стержней / А. Н. Скубак //  – К.: – 1986.  32 с.  – Деп. в ВИНИТИ 24.11.86 №7975 – В 86.

ДИСЕРТАЦІЯ, АВТОРЕФЕРАТ

1. Величко В. В. Исследование вероятностно-временных характеристик мобильных систем радиосвязи, функионирующих в режиме передачи данных: дис. … канд. техн. наук: 05.12.13. – Радиотехнические устройства и средства телекоммуникаций / В. В. Величко: – Новосибирск, 2000.   – 276 с.

2. Федорова Н. В. Дослідження та розробка алгоритмів підвищення сталості мережі тактової синхронізації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандид. техн. наук: спец. 05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі / Н. В. Федорова. – К., 2007. – 20 с.

3. Величко В. В. Исследование вероятностно-временных характеристик мобильных систем радиосвязи, функионирующих в режиме передачи данных  [Електронний ресурс]: дис. … канд. техн. наук: 05.12.13. – Радиотехнические устройства и средства телекоммуникаций / В. В. Величко: – Новосибирск, 2000.   Режим доступу: /www/ URL: http: // aspirant.ru (05.01.2010)

СТАНДАРТИ, РЕКОМЕНДАЦІЇ МСЕ

1. Framework for IMT-2000 networks  // ITU-T Recommendation Q.1701. – 1999.

2. Network performance objectives for IP-based services // ITU-T Recommendation Y.1540/Y.1541. – 2006.

3. Требования к качеству восприятия для IPTV : Рекомендация ITU-T G.1080. – 2008.

НЕПЕРЕВЕДЕНІ МАТЕРІАЛИ представляються в оригіналі

1. Akira Takahashi. Overview of ITU-T and its standardization of QoE assessment methodologies, IEICE Tech. Rep., vol. 110, no. 118, CQ2010-28, pp. 65-69, July 2010.

2. Oliver Hohlfeld, R¨udiger Geib, and Gerhard Haßlinger. Packet Loss in Real-Time Services: Markovian Models Generating QoE Impairments. In Proc. of the 16th International Workshop on Quality of Service (IWQoS), pages 261–270, June 2008.

3. Holma H. Toskala А.  WCDMA for UMTS: Radio Access for Third Generation Mobile Communications.– Chichester, UK: John Wiley &Sons, 2004. – 478 pp.

4. UE Radio transmission and Reception (FDD) / Technical Specification : 3GPP TS 25.101, Version: 5.5.0. – France: European Telecommunications Standards Institute, December, 2002.
– № 12. – 598 pp.

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

1. Skype FAQ [Електронний ресурс]  // – Режим доступу: http://www.skype_faq.html  (20.04.2011). (Дату відвідування сайту вказувати обов’язково).

2. Величко В. В. Исследование вероятностно-временных характеристик мобильных систем радиосвязи, функионирующих в режиме передачи данных  [Електронний ресурс]: дис. … канд. техн. наук: 05.12.13. – Радиотехнические устройства и средства телекоммуникаций / В. В. Величко: – Новосибирск, 2000 // –  Режим доступу: http://www. aspirant.ru  (05.01.2010). (Дату відвідування сайту вказувати обов’язково).

Переглядів: 2 003
^