Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність

1. Коротка довідка.

Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій організована 1 вересня 2010 року, структурно підпорядкована факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту Телекомунікацій та інформатизації (ННІТІ) Державного університету телекомунікацій.

2. Науково-педагогічний та науковий колектив кафедри.

 • Науковий потенціал (кількість докторів і кандидатів наук).

На кафедрі працює 2 доктори технічних наук та 5 кандидатів технічних наук.

 • Питома вага з висновком про відповідність вимогам законодавства щодо структурного підрозділу.

Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій діє згідно законів України “Про вищу освіту”,  “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про телекомунікації” та згідно постанов та розпоряджень КМУ.

 • Ветерани-науковці, історія становлення науки в структурному підрозділі.

Професор, кандидат технічних наук, академік Української академії наук

Твердохліб Микола Григорович

 • керівництво дипломним проектуванням на освітньо- кваліфікаційні рівні "Бакалавр", "Спеціаліст"; магістерськими роботами на освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр";
 • навчальні дисципліни: "Основи технічної документації";
 • участь в ДЕК

Доцент, кандидат технічних наук

Тарбаєв Сергій Іванович

 • керівництво дипломним проектуванням на освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст", магістерськими роботами на освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр";
 • навчальні дисципліни: "Основи технічної документації", "Проектування інфокомунікаційних мереж";
 • участь в ДЕК

Перед вищою школою стоять проблеми збереження високого рівня освіти, традиційно притаманного українській освітній системі, і подальшого його розвитку. Особливе значення мають інноваційні технології, які окреслюють напрями науково-технічного прогресу країни в цілому. Саме цим і пояснюється створення кафедри інформаційно-комунікаційних технологій, яка б забезпечувала за рівнем оснащення матеріально-технічної бази фундаментальну підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних до постійного оновлення знань, професійної мобільності. Кафедра має сучасну лабораторію з вивчення технологій транспортних мереж SDH, IP-MPLS, а також широкосмугового доступу на обладнанні виробників Ericsson, Cisco. В перспективі планується обладнати лабораторію IP-АТС. Студенти мають змогу на заняттях конфігурувати транспортні мережі, здобувати практичні навички управління сучасними транспортними мережами, вивчати механізми формування послуг мережі.

Науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри проводять навчальну, виховну, наукову, організаційну та методичну роботу в світі інноваційних освітніх технологій випуску сучасних фахівців за напрямами: 050903 - Телекомунікації (спеціальності: „Телекомунікаційні системи та мережі”; „Інформаційні мережі зв’язку”); 050102 – Комп’ютерна інженерія (спеціальність „Комп’ютерні системи та мережі”); 050901 – Радіотехніка (спеціальності: „Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”, „Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”) освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр для однієї з найбільш динамічних галузей народного господарства України – зв’язку.

3. Наукові школи.

 • Засновник, послідовники.
 • Основна ідея наукової школи. Основні наукові здобутки і практичні результати.

4. Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

 • Стан підготовки аспірантів (за останні 3 років).

на кафедрі проводиться підготовка аспірантів за спеціальностями інформаційні технології. Випускники аспірантури мають змогу захищати дисертації у спеціалізованих вчених радах Університету.

Старший викладач кафедри, аспірант Срочинська Ганна Станіславівна

Тема дисертаційної роботи «Метод забезпечення якості передачі інформації в телекомунікаційних мережах на основі стинення даних».

Науковий керівник – завідувач кафедри Інфокомунікацій, доктор технічних наук, професор Жураковський Богдан Юрійович.

Аспірант кафедри Довженко Надія Михалівна

Тема дисертаційної роботи «Розроблення методів забезпечення достовірності інформації».

Науковий керівник – завідувач кафедри Інфокомунікацій, доктор технічних наук, професор Жураковський Богдан Юрійович.

 • Діаграма «Результати підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів на кафедрі» за 3 років.

За останні 3 роки на кафедрі Інформаційно-комунікаційних технологій підготовлено 2 к.т.н, 1 д.т.н., 2 доценти та 2 професори. На кафедрі навчаються 2 аспіранти.

 • Кількість та назва наукових гуртків, їх наукові керівники, кількість студентів, що займаються в кожному гуртку.

Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу кафедри Інформаційно-комунікаційних технологій. Студенти університету, всіх курсів, залучаються до наукової роботи в двох наукових гуртках:

1. «Інфокомунікації в космічному просторі» - наукові керівники: професор кафедри інфокомунікацій М. Г. Твердохліб, завідувач лабораторії кафедри інфокомунікацій А. О. Житецький.

Учасники гуртка студенти груп ТСД-12; КСД-11; КСД-32

Александров Микита Вікторович

Гомзяк Ярослав Олегович

Димарчук Дмитрій Сергійович

Зозуля Олександр Юрійович

Ковальчук Вадим Анатолійович

Кращенко Дмитро Денисович

Мельніков Микита Сергійович

Мікуляк Світлана Валентинівна

Роговий Сергій Олександрович

Сухова Анастасія Олександрівна

Тімченко Артем Дмитрович

Чуприна Ілля Ігорович

Юречко Сергій Андрійович    

Орленко Віталій Юрійович

Капустін Дмитро Ігорович

                  2. «Світ інфокомунікацій» - науковий керівник: доцент кафедри інфокомунікацій А. О. Макаренко.

Учасники гуртка студенти груп ТСД-12; РТДМ-51

Коритова Ольга Анатоліївна

Лазукін Іван Володимирович

Оселедько Вадим Анатолійович

Сільченко Тетяна Сергіївна

Шумілкін Юрій Володимирович

Александров Микита Вікторович

Гомзяк Ярослав Олегович

Димарчук Дмитрій Сергійович

Зозуля Олександр Юрійович

Ковальчук Вадим Анатолійович

5. Фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

    5.1. Наукові дослідження.

5.1.1. Напрями фундаментальних та прикладних наукових дослідження.

Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки:

(згідно із Законом України від 12.10.2010 № 2519-17)

Інформаційні та комунікаційні технології

Назва пріоритетного тематичного напряму:

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 № 942)

Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки, інформаційних та комунікаційних технологій

5.1.2. Науково-дослідні роботи.

На кафедрі Інформаційно-комунікаційних технологій проводиться науково-дослідна робота “Підвищення ефективності передачі інформації в системі управління інфокомунікаційною мережею”.

Науково-дослідна робота присвячена  розробці ефективної передачі інформації в системі управління інфокомунікаційною мережею. Досліджуються концепції побудови системи управління сучасними інфокомунікаційними мережами, які входять в глобальну інформаційну інфраструктуру. Розробляється об’єктно-орієнтоване моделювання системи управління ділянки об’єкт управління – вузловий пункт управління. Досліджуються існуючі концепції побудови системи управління сучасними інфокомунікаційними мережами, які входять в глобальну інформаційну інфраструктуру. Визначається коефіцієнт збільшення інформаційного масиву при різних ймовірностях викривлення одного елементу кодової комбінації в каналі та різних кратностях помилки. Розробляються методи стиснення інформації  в системі управління інфокомунікаційною мережею та комбінований метод підвищення ефективності передачі інформації по каналам систем управління, шляхом використання завадостійкого кодування з одночасним стисненням інформації.

     5.2. Реалізація та впровадження наукових результатів.

Результати підвищення основних показників достовірності передачі інформації в системі управління інфокомунікаційною мережею дозволять сформулювати практичні рекомендації зі створення і застосування такої системи управління, яка має властивості забезпечити передачу інформації управління без зменшення достовірності, зі зменшенням часу доставки повідомлень, під час впливу зовнішніх та внутрішніх чинників.

Реалізація запропонованих методів дозволить:

1. Побудувати алгоритми роботи системи управління  в різних позаштатних ситуаціях;

2. Підвищити показники достовірності передачі інформації в системах управління інфокомунікаційними мережами до 10-10 - 10-16 за рахунок використання завадостійких кодів, які виправляють пачки помилок;

3. Зменшити час обробки та передачі інформації в системах управління в 4 – 5 разів, за рахунок компенсації надмірності інформації, яка вноситься завадостійкими кодами для забезпечення необхідної достовірності, високоефективними методами стиснення.

          5.3. Найбільш вагомі результати наукових досліджень за останні 3 роки.

На кафедрі Інформаційно-комунікаційних технологій проводиться науково-дослідна робота “Підвищення ефективності передачі інформації в системі управління інфокомунікаційною мережею”.

За останні 3 роки НПП кафедри Інформаційно-комунікаційних технологій опубліковано 25 тез доповідей.

Опубліковано навчальних посібників – 3.

Кількість публікацій (статей) - 36

 1. Науково-інформаційне забезпечення діяльності кафедри.

      6.1. Кількість організованих кафедрою наукових, науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів тощо.

Кафедра Інформаційно-комунікаційних технологій бере участь в організації роботи науково-технічної школи-семінару «Теоретичні та прикладні аспекти новітніх технологій телекомунікацій» та міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми інформатизації».

      6.2. Участь членів кафедри в наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо.

НПП кафедри Інформаційно-комунікаційних технологій беруть участь у щорічних конференціях серед яких варто відмітити наступні:

 • Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми інформатизації»
 • Науково-технічна конференція студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій»
 • Науково-технічна школа-семінар «Теоретичні та прикладні аспекти новітніх технологій телекомунікацій»
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології»

6.2.1.Публікація тез доповідей членів кафедри.

За останні 3 роки НПП кафедри Інфокомунікацій опубліковано 25 тез доповідей.

       6.3. Кількість наукових публікацій у фахових виданнях України та закордоном.

Опубліковано навчальних посібників – 3.

Кількість публікацій (статей) - 36

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 213
Тел. (044) 249–29–10; 9–10,
E-mail:  kafedraIK@i.ua

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 6 155
^