Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність

ХХІ століття, за визнанням аналітиків багатьох країн, стало століттям переходу від індустріального суспільства до інформаційного, основою якого є інформаційна інфраструктура. Область інфокомунікаційних технологій ставить перед вищою школою комплекс нових задач, які вимагають нагального системного підходу до освіти. Для студентів вищих навчальних закладів України за напрямом «Телекомунікації» випущено системні підручники та монографії нового покоління, які задовольняють не лише студентів вищих навчальних закладів України, викладачів, науковців, але і багатотисячний склад фахівців галузі зв’язку.

Підручники та монографії відзначаються багатою технічною сучасною мовою, є вагомим вкладом у вітчизняну науково-технічну бібліотеку та підготовку спеціалістів нового формату з урахуванням нинішніх і майбутніх змін у телекомунікаційних та інформаційних технологіях, послугах, у мережах та обладнанні телекомунікацій.

Стеклов В.К., Скляренко С.М., Костик Б.Я. Системы фазовой автоподстройки с дифференциальными связями. - К.: Техніка, 2003. - 328с.;

У монографії викладено методи розрахунку та побудови нових структур систем фазового автопідстроювання (ФАП) в класі систем з управлінням по відхиленню та диференціальними зв’язками. Показано еквівалентність таких систем комбінованим системам  ФАП. Системи  ФАП  з диференціальним зв`язком розраховані для слідкування за несучою у когерентних системах зв`язку, а також в апаратурі зв`язку для побудови систем тактової синхронізації.

Стеклов В.К., Руденко О.А., Костік Б.Я. Системи фазового автопідстрювання високої точності та швидкодії. - К.: Техніка, 2005р. - 344с.;

Монографію присвячено дослідженню систем ФАП в класах комбінованих, ітераційних систем і систем з масштабуючими коригуючими пристроями та розв`язанню задачі підвищення точності в усталених режимах при повільно змінюваних задавальних діяннях. Запропоновано методики синтезу різних коригуючих пристроїв із умови підвищення порядку астатизму і зменшення перехідної складової фазової похибки. Синтезовано структури оптимальних за швидкодією систем ФАП.

Бірюков М.Л., Стеклов В.К., Костік Б.Я. Транспортні мережі телекомунікацій: системи мультиплексування. – Підручник для ВНЗ. – К.: Техніка, 2005. – 312 с.

У підручнику розглянуто принципи побудови сучасних первинних транспортних цифрових мереж електрозв`язку та методи їх описування. Наведено цифрові методи передавання інформації, основи побудови цифрових систем передавання. Окремі розділи присвячено системам мультиплексування та їх взаємодії.

Стеклов В.К., Костік Б.Я., Беркман Л.Н. Cучасні системи управління в телекомунікаціях – К.: Техніка, 2005. – 400 с.

У монографії розглянуто принципи побудови сучасних cистем управління в телекомунікаціях, математичні методи розв'язання задач управління  і оптимізації проектування систем управління для мереж зв`язку. Подано методи багатокритерійної оптимізації cистем управління телекомунікаційними мережами і розрахунок обсягу керуючої інформації для забезпечення бажаних показників якості систем управління. Наведено побудову ефективного цифрового каналу для передавання керуючої інформації та запропоновано методику визначення її затримки.  Наведено реалізовані сучасні системи управління та економічну ефективність від її впровадження.

Стеклов В.К., Щербина І.С. Системи фазового автопідстроювання та синхронно-фазові демодулятори.- К.: Техніка, 2006. - 288с.;

Монографію присвячено розробленню та дослідженню нових структур систем фазового автоматичного підстроювання (систем ФАП) з комбінованим управлінням, систем ФАП з диференціальними зв`язками, з управлінням по відхиленню та еквівалентних  комбінованих систем у разі детермінованих і випадкових задавальних діянь. Розглянуто питання врахування впливу параметричних збурень на похибку системи і запропоновано нові структури систем ФАП, малочутливих до параметричних збурень. Виконано аналіз точності синхронно-фазових демодуляторів (СФД) запропоновано нові структури неперервних і цифрових ітераційних СФД високої точності в усталених режимах. Рекомендовано методики синтезу дво- і багатоконтурних СФД з урахуванням нелінійностей, зовнішніх і параметричних збурень.

Беркман Л.Н., Щербина І.С., Чумак О.І., Рудик Л.В. Багатоканальні модеми. – К.: Зв'язок .2006. - 149с.;

У монографії викладено основні результати досліджень методів оптимального приймання багатопозиційних сигналів багатоканальними модемами. Розглянуто принципи побудови фазомодульованих сигналів, досліджено різні способи модуляції.  Запропоновано методику розрахунку основних параметрів багатоканальних модемів. Визначено умови оптимальності методів обробки багатопозиційних сигналів. Розроблено універсальний алгоритм оптимального когерентного приймання багатопозиційних  АФМ- та  АФРМ-сигналів із ортогональними складовими.

Кривуца В.Г. Стеклов В.К., Беркман Л.Н., Костік Б.Я. та інші. Управління телекомунікаціями із застосуванням новітніх технологій – Підручник для ВНЗ.- К.: Техніка, 2007.- 384 с.

У підручнику розглянуто концепції, методи моделювання і принципи побудови систем управління сучасними телекомунікаційнимимережами,  математичні методи розв'язання задач оптимізації при проектуванні систем  і  мереж зв`язку. Наведено розрахунок обягу керуючої інформації для забезпечення точності показників якості і розрахунок показників ефективності системи управління із застосуванням методу експертних оцінок.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

Дробик О.В., Кідалов В.В.,Коваль В.В., Костік Б.Я. та інші Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах. – К.: Наукова думка, 2008.-  144с.

У навчальному посібнику розглянуто прикладні питання цифрової обробки аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах.  Викладено метотди та принципи побудови пристроїв цифрової обробки сигналів, а також особливості їх функціонування. Значну увагу приділено сумісному використанню технічних і програмних засобів у процесі реалізації різних технологій цифрової обробки аудіо- та відеосигналів. Для студентів вищих навчальних закладів усіх форм навчання спеціальності «Радіотехніка», «Телекомунікації», «Технологія електронних мультимедійних видань».

Навчальний посібник з навчальної дисципліни “Теорія електричного зв’язку”(ТЕЗ) - циклу дисциплін професійної та практичної підготовки за напрямом “ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ”. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.

Навчальна дисципліна “Теорія електричного зв’язку” вивчається протягом двох семестрів. Матеріал відповідає програмі дисципліни, сформовано відповідно до чотирьох модулів, тобто, чотири складових посібника:

Артеменко М.Ю., Беркман Л.Н., Чумак Н.С. Системи електрозв’язку та сигнали. Навч. посібник, модуль 1 підготовлено для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів за кредитно-модульною організацією навчального процесу. – Київ: ННІТІ ДУІКТ, 2010. – 132 с.

У посібнику розглянуто основи сучасної теорії електрозв'язку з акцентом на фізичне тлумачення процесів, які відбуваються під час передавання повідомлень та сигналів у системах зв'язку. Загальні поняття про системи електрозв`язку, їх класифікація та характеристики. Наведено математичні моделі дискретних та неперервних каналів, перетворення випадкових сигналів у типових лінійних та нелінійних ланках каналів. Представлено метод простору станів, форми розв’язання рівнянь стану, методи розрахунків характеристик випадкових сигналів на виході каналів та аналітичний підхід до обчислення матриці переходу. Викладено основні поняття теорії ймовірності. Розглянуто випадкові процеси, закони розподілу випадкових величин.

Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці до модульного контролю 1.

Беркман Л.Н., Гніденко М.П., Грушевська В.П. Типові сигнали та завади в електрозв’язку. Навч. посібник, модуль 2  підготовлено для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів за кредитно-модульною організацією навчального процесу. – Київ: ННІТІ ДУІКТ, 2010. – 92с.

У навчальному посібнику подано математичний опис сигналів та завад. Розглянуто основні структурні схеми широкосмугових систем зв’язку, типи шумоподібних сигналів та їх спектри. Наведено класифікацію, енергетичні та кореляційні характеристики сигналів. Викладено теорему відліків, теорему Котельникова. Розглянуто модульовані сигнали, часове та спектральне зображення АМ сигналу; модуляція гармонічним та складним сигналами, імпульсна модуляція та енергетичний спектр модульованих сигналів, методи цифрової модуляції, Наведено загальні відомості про приймання сигналів, зокрема, кореляційне та автокореляційне приймання; когерентне та некогерентне приймання.

Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці до модульного контролю 2.

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальностями з напряму “Телекомунікації”, а також може бути корисний для аспірантів, викладачів навчальних закладів відповідних спеціальностей, фахівців, які обслуговуть телекомунікаційні мережі зв'язку.

Варфоломеєва О.Г., Чумак О.І., Коваль Л.Т. Основні поняття та теореми теорії інформації. Навч. посібник, модуль 3. Підготовлено для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів за кредитно-модульною організацією навчального процесу. – Київ: ННІТІ ДУІКТ, 2010. – 91с.

У посібнику розглянуто основи теорії інформації. Зокрема, основну увагу звернено на визначення середньої швидкості передавання інформації та розв’язання задачі максимізації цієї швидкості застосуванням відповідного кодування. Викладено ентропію джерела дискретних повідомлень, поняття умовної ентропії, основні властивості взаємної інформації, епсілон-ентропії. Викладено теорему К.Шеннона, код Шеннона-Фано. Оптимальні статистичні кодування повідомлень. Висвітлено характеристики ймовірностей і втрат інформації на виході нелінійного елемента та ефективність систем передавання інформації

Викладено основні поняття кодування джерел інформації та каналів зв’язку. Розглянуто коректувальні, циклічні, несистематичні, ітеративні коди; коди Боуза–Чоудхурі–Хоквінгема та ефективність систематичних коректувальних кодів.

Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці до модульного контролю 3.

Щербина І.С., Слюсар В.О., Рудик Л.В. Основи теорії потенційної завадостійкості. Навч. посібник, модуль 4 підготовлено для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів за кредитно-модульною організацією навчального процесу. – Київ: ННІТІ ДУІКТ, 2010. – 120 с.

У посібнику розглянуто загальні питання про завадостійкість, критерії оптимального приймання сигналів, дано означення ідеального спостерігача В.О. Котельникова. Викладено методи обробки дискретних сигналів, неоптимальні методи приймання дискретних сигналів та їх порівняння з оптимальними методами, представлено схеми оптимальних приймачів.

Наведено критерії завадостійкості прийому неперервних повідомлень та проведено аналіз завадостійкості систем електрозв’язку з різними видами модуляції. Наведено приклади синтезу оптимальних пристроїв (систем) зв’язку, синтез оптимальних фільтрів Калмана методом простору станів та особливості цього методу. Подано задачі оптимальної фільтрації Колмогорова-Вінера. Оптимальна лінійна фільтрація неперервних повідомлень.

Висвітлено питання потенційної  завадостійкості систем передавання неперервних повідомлень, аналогові, імпульсні способи передавання інформації. Розглянуто цифрове передавання неперервних повідомлень та переваги цифрових методів.

Контрольні запитання і задачі допоможуть студенту в підготовці до модульного контролю 4. В  додатку А даються методичні вказівки для виконання курсової роботи.

Жураковський Б.Ю. Системи доступу. Навчальний методичний посібник для ВНЗ. ННІТІ ДУІКТ, 2010. – 63с.

У посібнику висвітлено основні характеристики та особливості реалізації платформи та мережі систем доступу до послуг електрозв’язку; основні проблеми реалізації мережі доступу: технічні, економічні, організаційні.

Для ефективного та результативного засвоєння теоретичного матеріалу за кожною темою запропоновано контрольні запитання і задач, які допоможуть студенту в підготовці до переврки контролю знань.

Бондарчук А.П. Основи інфокомунікаційних технологій. Навчальний методичний посібник для ВНЗ. АНВА Прінт, 2013. – 63с.

Головна мета навчального посібника – ввести студентів у світ інфокомунікацій, сприяти формуванню базових знань та показати їх необхідність для розуміння навколишнього світу і входженню до глобального інформаційного простору. Навчальний посібник відбиває разючі зміни у розвитку мереж передачі інформації. Він складається з окремих розділів, присвячених різним темам. Розділи можна читати в будь-якій послідовності чи вибірково.

За кожною темою запропоновано контрольні запитання і задачі, які допоможуть студенту в підготовці до переврки контролю знань.

Щорічно на кафедрі за участю всіх викладачів видаються навчальні посібники з інноваційних технологій для сомостійної роботи студентів та для дипломного проектування. Науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри багато працюють над виданням посібників в електронному варіанті, що значно спрощує доступ до інформації для студентів. Матеріали з наукової роботи НПП кафедри достатньо повно висвітлюються в публікаціях наукових журналів («Зв'язок» та «Вісник ДУТ»), збірниках наукових праць Міжнародних науково-технічних конференцій, Міжнародних науково-технічних симпозіумів, Міжнародних науково-технічних конференцій студентства та молоді.

Недашківський О.Л., Жураковський Б.Ю., Тарбаєв С.І. Технологія PLC та її перспективи на ринку широкосмугового абонентського доступу. Навчальний методичний посібник для ВНЗ. АНВА Прінт, 2014. – 121с.

Навчальний посібник призначений для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів під час поглибленого вивчення дисциплін «Технології та протоколи телекомунікаційних мереж» (ТтПТМ), «Проектування інфокомунікаційних мереж» (ПІМ).

Бондарчук А.П., Сроченська Г.С., Твердохліб М.Г. Основи інфокомунікаційних технологій. Навчальний методичний посібник для ВНЗ. АНВА Прінт, 2013. – 63с.

Головна мета навчального посібника – ввести студентів у світ інфокомунікацій, сприяти формуванню базових знань та показати їх необхідність для розуміння навколишнього світу і входженню до глобального інформаційного простору. Навчальний посібник відбиває разючі зміни у розвитку мереж передачі інформації. Він складається з окремих розділів, присвячених різним темам. Розділи можна читати в будь-якій послідовності чи вибірково.

За кожною темою запропоновано контрольні запитання і задачі, які допоможуть студенту в підготовці до переврки контролю знань.

Щорічно на кафедрі за участю всіх викладачів видаються навчальні посібники з інноваційних технологій для сомостійної роботи студентів та для дипломного проектування. Науково-педагогічні працівники (НПП) кафедри багато працюють над виданням посібників в електронному варіанті, що значно спрощує доступ до інформації для студентів. Матеріали з наукової роботи НПП кафедри достатньо повно висвітлюються в публікаціях наукових журналів («Зв'язок» та «Вісник ДУТ»), збірниках наукових праць Міжнародних науково-технічних конференцій, Міжнародних науково-технічних симпозіумів, Міжнародних науково-технічних конференцій студентства та молоді.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 213
Тел. (044) 249–29–10; 9–10,
E-mail:  kafedraIK@i.ua

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 6 876
^