Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Комп'ютерних наук

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2020 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "122 - Комп'ютерні науки" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

№ з/п

Назва навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни

1

Телекомунікаційні та інформаційні мережі

Основи телекомунікаційних та інформаційних мереж (ТІМ). Загальні відомості про ТІМ. Загальні принципи проектування систем ТІМ. Моделювання ТІМ. Основи моделювання ТІМ. Особливості моделювання відкритих систем. ТІМ у складі інформаційної інфраструктури. Особливості взаємодії складових ТІМ. Основи побудови інформаційної інфраструктури. Інтегровані інтерактивні системи і мережі. Мережі кабельних технологій. Інтегровані телерадіоінформаційні системи з радіо доступом.

2

Конвергентна мережна інфраструктура

Основи мережевих технологій FlexNetworks. Основи мережевого обладнання FlexNetworks. Інфраструктура мереж FlexNetworks. Комутатори. Протоколи TCP/IP. Маршрутизація. Безпроводові мережі. Проектування мережевих рішень FlexNetworks. Впровадження мережевих рішень. Адміністрування та управління мережами. Мережеві операції. Безпека мереж FlexNetworks. Усунення несправностей. Оптимізація, доступність і надійність. Платформа управління мережею IMC.

3

Побудова SDN-мереж

Основи технологій SDN. Принцип роботи контролера SDN. Принцип роботи візуалізатора SDN. Принцип роботи захисникаSDN. Протокол OpenFlow.

4

Інформаційно-телекомунікаційні технології

Методологічні основи побудови систем телекомунікації та інформатизації. Класифікація інформаційних технологій: технології управління та телекомунікаційні технології. Види технології управління (допоміжні технології, технології процесу організації зв’язку, технології підтримки прийняття рішення та ін.). Склад мультимедійної мережі (транспортна мережа, мережа доступу, IP-мережа (Інтернет), мережа рухомого зв’язку). Контентологія послуг основа розвитку інфокомунікаційних мереж. Види інформаційних потоків. Архітектура інформаційно-комунікаційної мережі. Основні проблеми та перспективи розвитку ІМЗ. Базова модель служби QoS ІМЗ. Методи тестування ІМЗ. Технології забезпечення QoS в ІМЗ із гарантованим обслуговуванням. Технології забезпечення QoS в ІМЗ, що виконують розподіл ресурсів між класами трафіка. Методи управління трафіком з використанням віртуальних каналів.

5

Нові інформаційні технології

Сімейство операційних систем (ОС) Windows, Linux, Mac OC. Установка, налаштування ОС. Білінгові системи, як автоматизовані банки інформації. Основні складові частини білінгових систем в архітектурі інформаційної інфраструктури; сучасні інформаційні технології та нові послуги, що викорис­товуються або плануються до використання у сфері телекомунікаційних мереж. Структурні та функціональні схеми білінгових систем провідних виробників. Методологічні основи побудови білінгових систем. Аналіз структур відносно пакетів послуг, що надаються даною телекомунікаційною мережею.

6

Сучасні інформаційні технології в науці та освіті

Основні напрямки застосування інформаційних технологій в науці та освіті. Використання глобальної, міжнародних та українських освітньо-наукових мереж у навчальному процесі і проведенні наукових досліджень. Інформаційне середовище вищого навчального закладу як інструмент управління та підвищення ефективності навчального процесу і наукових досліджень. Технологія створення електронних підручників та електронних наукових видань. Технологія розробки та застосування мультимедійних засобів навчання та презентацій результатів наукових досліджень. Основні принципи та засоби організації електронного навчання. Організація захисту даних в системах електронного навчання. Використання програмних засобів навчального призначення. Розробка і використання контролюючих програмних продуктів. Створення педагогічних програмних засобів. Створення Web-сайтів навчального закладу та особистого сайту науково-педагогічного працівника. Використання засобів Інтернет з метою пошуку навчальної і наукової інформації. Створення електронних бібліотек, медіатек тощо для забезпечення навчального процесу та проведення наукових досліджень.

7

Теорія надійності

Основні терміни надійності телекомунікаційних систем. Показники безвідмовності, ремонтопридатності, довговічності і зберігаємості. Комплексні показники надійності. Методи розрахунків та оцінки показників надійності. Структурна схема надійності. Основні розрахункові співвідношення. Точкові та інтервальні оцінки надійності. Методи забезпечення надійності телекомунікаційних систем. Резервування. Технічна діагностика телекомунікаційних систем. Автоматизовані системи діагностування. Тести технічного діагностування аналогових і цифрових телекомунікаційних систем.

8

Серверні платформи HPE

Вивчення фундаментальних понять, основних термінів, категорій, базових знань щодо інфраструктури сучасних мереж та мереж майбутнього. Визначення їх структури, складових, ідеології та основних принципів побудови. Набуття практичних навичок для створення мереж майбутнього. Системний аналіз архітектури NGN та FGN. Системний аналіз інфраструктури та складових мереж. Розвиток інфраструктури NGN та FGN. Інфокомунікаційні послуги.

9

Хмарні технології

Поява, розвиток та перспективи технологій хмарних обчислень. Огляд основних тенденцій розвитку інфраструктурних рішень, які призвели до появи концепції хмарних обчислень Основні моделі надання послуг хмарних обчислень. Аналіз основних переваг та недоліків моделей хмарних обчислень і запропонованих на їх основі рішень. Технології віртуалізації. Розробка «хмарних» додатків на платформі Microsoft, Google, а також досвід використання таких готових хмарних сервісів як Office 365.

10

Перспективні компоненти та засоби інфокомунікаційних технологій

Основи мережевих технологій FlexNetworks. Основи мережевого обладнання FlexNetworks. Інфраструктура мереж FlexNetworks. Комутатори. Протоколи TCP/IP. Маршрутизація. Безпроводові мережі. Проектування мережевих рішень FlexNetworks. Впровадження мережевих рішень. Адміністрування та управління мережами. Мережеві операції. Безпека мереж FlexNetworks. Усунення несправностей. Оптимізація, доступність і надійність. Платформа управління мережею IMC.

11

Серверні операційні системи

Дисципліна присвячується вивченню призначення, областей застосування і особливостей серверних операційних систем сімейств: Windows Server 2008/2012/2016/2017/2019 (Microsoft), UNIX (Sun Solaris, Solaris 9), HP-UX 11i (Hewlett-Packard), Linux для серверів, FreeBSD, Mac OS X (Apple) і NetWare (Novell).

Метою дисципліни є вивчення серверних операційних систем як засобу управління додатками, що обслуговують зовнішніх користувачів і користувачів корпоративної мережі. До таких додатків відносяться сучасні системи управління базами даних, засоби віртуалізації і створення контейнерів, засоби управління мережами і аналізу подій в мережі, служби каталогів, засоби обміну повідомленнями і групової роботи, Web-сервери, поштові сервери, корпоративні брандмауери, сервери додатків найрізноманітнішого призначення, серверні частини бізнес-додатків. Також вивчаються методи підтримки заданих вимог до продуктивності і надійності операційних систем: підтримка кластерів (набору ряду однотипних комп'ютерів, що виконують одну і ту ж задачу і ділять між собою навантаження), можливості дублювання і резервування, переконфігурації програмного і апаратного забезпечення без перезавантаження операційної системи.

Вивчення проводиться методом занурення в проблему (завдання) з набуттям практичних знань, умінь і навичок на дистрибутивах програмних продуктів, встановлених на віртуальних машинах.

12

Кінцеві пристрої інформаційних систем

Основи теоретичних знань і практичних навичок вибору  та налаштування обладнання для організації  малого та середнього бізнесу. Курс присвячений вивченню базових відомостей  про склад та налаштування персонального ком’ютера, організації  загальної мережі, підключення переферійних пристроїв та способів зберігання інформації, обслуговування та визначення неполадок. Загальні принципи проектування комп’ютерів.

13

Прикладне програмування Java

 

Мета дисципліни: формування базових знань з галузі комп’ютерних наук та прикладного програмування на мові Java в контексті вирішення задач з різних областей наук та техніки; опанування стеком технологій мові програмування Java, його використання для розробки прикладного програмного забезпечення, програмування структур даних, розробки алгоритмів обробки даних.

14

Прикладні алгоритми та структури даних

Мета дисципліни: формування у студентів базових знань, необхідних для використання існуючих та розробки нових алгоритмів вирішення прикладних задач; отримання практичних навичок розробки структур даних та програмування алгоритмів на мові Java.

15

Парадигми комп’ютерної обробки даних

Мета дисципліни: знайомство студентів із існуючими парадигмами програмування, які відображають розширення класу задач, що розв’язуються, прогрес розвитку комп’ютерної техніки та кваліфікації програмістів.

16

Програмування мобільних пристроїв

Робота з Android Studio. Перша Android програма. Розділення інтерфейсу та бізнес-логіки. Використання мови XML. Робота із кнопками Android.  Навігація в Android. Передавання даних у дочірню активність. Повернення даних з дочірньої активності. Фрагменти для Android.  Використання адаптерів в Android. Простий ArrayAdapter. Використання HashMaps для побудови скадених текстових адаптерів. Побудова спеціалізованих адаптерів для комбінованих списків даних.

17

Штучний інтелект

Сучасні напрями і задачі штучного інтелекту. Моделі подання знань. Засади нечіткої логіки, застосування нечіткої логіки до задач керування. Напрями еволюційного моделювання, генетичні алгоритми, Swarm алгоритми. Моделі штучних нейронів. Навчання штучних нейронних мереж. Штучні нейронні мережі для задач класифікації. Персептрон Розенблатта. Теорія розпізнавання образів. Класичні алгоритми розпізнавання образів. Методи кластерізації. Інтелектуальні агенти. Проблеми мозок – штучний інтелект – штучна свідомість.

 

При розширенні впровадження освітньої діяльності спеціальності

122 «Комп’ютерні науки» планується введення наступних дисциплін:

 

Управління проектами в галузі телекомунікацій

 

Автоматизоване виробництво пристроїв зв’язку

Управління ІТ-проектами

WEB-технології та WEB-дизайн

Основи CCNA security

Електронний бізнес

 

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 214, 222
Тел. (044) 249–25–64
E-mail: dut_k_it@ukr.net

Навчальний сайт кафедри

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 10 883
^