Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Комп'ютерних наук

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

№ з/п

Назва навчальної дисципліни

Програма навчальної дисципліни

1

Телекомунікаційні та інформаційні мережі

Основи телекомунікаційних та інформаційних мереж (ТІМ). Загальні відомості про ТІМ. Загальні принципи проектування систем ТІМ. Моделювання ТІМ. Основи моделювання ТІМ. Особливості моделювання відкритих систем. ТІМ у складі інформаційної інфраструктури. Особливості взаємодії складових ТІМ. Основи побудови інформаційної інфраструктури. Інтегровані інтерактивні системи і мережі. Мережі кабельних технологій. Інтегровані телерадіоінформаційні системи з радіо доступом.

2

Інформаційні ресурси та сервіси в інфокомунікаціях

Основи мережевих технологій. Основи мережевого обладнання.  Інфраструктура мереж. Комутатори.  Протоколи TCP/IP.  Маршрутизація.  Безпроводові мережі.  Проектування мережевих рішень. Впровадження мережевих рішень. Адміністрування та управління мережами.  Мережеві операції.  Безпека мереж.  Усунення несправностей. Оптимізація, доступність і надійність.  Платформа управління мережею  PCM+.

3

Інформаційно-комунікаційні технології

Методологічні основи побудови систем телекомунікації та інформатизації. Класифікація інформаційних технологій: технології управління та телекомунікаційні технології. Види технології управління (допоміжні технології, технології процесу організації зв’язку, технології підтримки прийняття рішення та ін.). Склад мультимедійної мережі (транспортна мережа, мережа доступу, IP-мережа (Інтернет), мережа рухомого зв’язку). Контентологія послуг основа розвитку інфокомунікаційних мереж. Види інформаційних потоків. Архітектура інформаційно-комунікаційної мережі. Основні проблеми та перспективи розвитку ІМЗ. Базова модель служби QoS ІМЗ. Методи тестування ІМЗ. Технології забезпечення QoS в ІМЗ із гарантованим обслуговуванням. Технології забезпечення QoS в ІМЗ, що виконують розподіл ресурсів між класами трафіка. Методи управління трафіком з використанням віртуальних каналів.

4

Нові інформаційні технології

Сімейство операційних систем (ОС) Windows, Linux, Mac OC. Установка, налаштування ОС. Білінгові системи, як автоматизовані банки інформації. Основні складові частини білінгових систем в архітектурі інформаційної інфраструктури; сучасні інформаційні технології та нові послуги, що викорис­товуються або плануються до використання у сфері телекомунікаційних мереж. Структурні та функціональні схеми білінгових систем провідних виробників. Методологічні основи побудови білінгових систем. Аналіз структур відносно пакетів послуг, що надаються даною телекомунікаційною мережею.

5

Сервісні платформи інформаційних мереж

Завдання конвергенції платформ та сервісів (послуг). Переваги та ризики сервісних платформ. Концептуальні принципи створення сервісних платформ Технології віртуалізації. Технології паралельних обчислень. Хмарні обчислення.   Тенденції розвитку сучасних сервісних платформ.

6

Сучасні інформаційні технології в науці та освіті

Основні напрямки застосування інформаційних технологій в науці та освіті. Використання глобальної, міжнародних та українських освітньо-наукових мереж у навчальному процесі і проведенні наукових досліджень. Інформаційне середовище вищого навчального закладу як інструмент управління та підвищення ефективності навчального процесу і наукових досліджень. Технологія створення електронних підручників та електронних наукових видань. Технологія розробки та застосування мультимедійних засобів навчання та презентацій результатів наукових досліджень. Основні принципи та засоби організації електронного навчання. Організація захисту даних в системах електронного навчання. Використання програмних засобів навчального призначення. Розробка і використання контролюючих програмних продуктів. Створення педагогічних програмних засобів. Створення Web-сайтів навчального закладу та особистого сайту науково-педагогічного працівника. Використання засобів Інтернет з метою пошуку навчальної і наукової інформації. Створення електронних бібліотек, медіатек тощо для забезпечення навчального процесу та проведення наукових досліджень.

7

Системи передачі даних

Методи аналізу, синтезу і оптимізації структур і параметрів систем передачі даних (СПД) в телекомунікаційних мережах. Структура та характеристики СПД. Канали зв’язку, дискретні сигнали, сучасні види модуляції. Методи прийому та синхронізації в СПД, реалізація. Захист від помилок в СПД, методи. Коректуючі коди. Алгоритми виявлення та виправлення помилок. Адаптивні СПД, алгоритми роботи, оптимізація. СПД в інформаційно-обчислюва-льних мережах. Факсимільні та телеграфні СПД, особливості, обладнання. Технічна експлуатація СПД.

8

Основи теорії надійності і діагностики телекомунікаційних систем

Основні терміни надійності телекомунікаційних систем. Показники безвідмовності, ремонтопридатності, довговічності і зберігаємості. Комплексні показники надійності. Методи розрахунків та оцінки показників надійності. Структурна схема надійності. Основні розрахункові співвідношення. Точкові та інтервальні оцінки надійності. Методи забезпечення надійності телекомунікаційних систем. Резервування. Оцінка надійності систем з

Технічна діагностика телекомунікаційних систем. Автоматизовані системи діагностування. Тести технічного діагностування аналогових і цифрових телекомунікаційних систем.

9

Інфраструктура мереж майбутнього

Вивчення фундаментальних понять, основних термінів, категорій, базових знань щодо інфраструктури сучасних мереж та мереж майбутнього. Визначення їх структури, складових, ідеології та основних принципів побудови. Набуття практичних навичок для створення мереж майбутнього. Системний аналіз архітектури  NGN та FGN. Системний аналіз інфраструктури та складових мереж. Розвиток інфраструктури NGN та FGN. Інфокомунікаційні послуги. 

10

Інформаційні системи в інноваційній діяльності

 

Автоматизація розробки програмного забезпечення та інформаційних систем. Призначення CASE - засоби IBM Rational Rose; принципи побудови моделей інформаційних систем. Призначення мови UML; основні елементи мови UML; елементи графічної нотації діаграм і принципи їх застосування; особливості розробки діаграм в IBM Rational Rose. Застосування елементів мови UML для побудови діаграм; розробка діаграм в IBM Rational Rose; генерування програмного коду в IBM Rational Rose.

11

Технології хмарних обчислень

 

Поява, розвиток та перспективи технологій хмарних обчислень. Огляд основних тенденцій розвитку інфраструктурних рішень, які призвели до появи концепції хмарних обчислень Основні моделі надання послуг хмарних обчислень. Аналіз основних переваг та недоліків моделей хмарних обчислень і запропонованих на їх основі рішень. Технології віртуалізації. Розробка «хмарних» додатків на платформі Microsoft, Google, а також досвід використання таких готових хмарних сервісів як Office 365.


Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки

При розширенні впровадження освітньої діяльності спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» планується введення наступних дисциплін:

Основи інформаційних  технологій

Управління проектами в галузі телекомунікацій

Автоматизоване виробництво пристроїв зв’язку

Управління ІТ-проектами

WEB-технології та WEB-дизайн

Основи CCNA security

Електронний бізнес

Перспективні компоненти  та засоби інформаційних технологій

Проектування цифрових радіорелейних ліній

Проектування, будівництво та експлуатація волоконно-оптичних систем передачі

Технології розподільних систем та паралельних обчислень

Презентація кафедри

Завантажити буклет

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 214, 222
Тел. (044) 249–25–64
E-mail: dut_k_it@ukr.net

Навчальний сайт кафедри

Переглядів: 6 747
^