Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Комп'ютерних наук

Участь вищої освіти України в Болонському процесі спрямовано на її розвиток та збереження кращих вітчизняних традицій.

Кредитно-модульна технологія організації навчального процесу забезпечує підвищення якості освіти в умовах інформаційного суспільства, освітню мобільність кожному студентові (можливість навчання у різних навчальних закладах), набуття здатності до самореалізації та конкурентоспроможності на ринку праці. Науково-педагогічний персонал кафедри працює за новими освітніми технологіями навчально-виховного процесу, відповідно до демократичних цінностей сучасних науково-технічних досягнень Болонських ідей.

Основними формами вивчення дисциплін є лекції, практичні та лабораторні заняття, виконання курсових проектів і робіт, заключний етап - написання дипломної роботи, проекту на освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст", атестаційної роботи на освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр".

Одним із основних принципів кредитно-модульної технології є перенесення центру ваги навчального процесу на самостійну роботу студентів та впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентами навчального матеріалу. Тому особливий акцент у професорсько-викладацькій діяльності приділяється організації самостійної роботи студентів. Закріплені за кафедрою навчальні дисципліни є фундаментальними для базової підготовки фахівців-зв'язківців, забезпечують загальне професійне спрямування процесу навчання студентів.

На самостійне опрацювання виносяться окремі теми, розроблені науково-педагогічним персоналом кафедр у навчальних посібниках, монографіях та підручниках. Матеріал у всіх виданнях авторів під керівництвом В. К. Стеклова, Л. Н. Беркман, побудований системно, дає поєднання нових методів розрахунку побудови телекомунікаційних мереж, удосконалення методів прогнозування розвитку засобів і мереж, що базується на інформаційних та телекомунікаційних новітніх технологіях. Для зручності опрацювання та підвищення рівня більш глибокого засвоєння матеріалу у процесі самостійної роботи, наприкінці кожного розділу подано контрольні запитання і список рекомендованої літератури. Програми вивчення дисциплін спрямовані на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення уміння аналізувати, розвиток мислення і творчих здібностей, необхідних для формування високого рівня майбутнього фахівця.

Під час лекційних та практичних занять з дисциплін “Комп’ютерні мережі та Інтернет”, “Основи CASE-технологій”, “Нові інформаційні технології”, “Мережні інформаційні технології”, “Наукові засади педагогічного процесу вищої школи” використовувалась система Moodle. Вперше розроблено електронний курс, що включає наступні навчальні елементи: опитування студентів, електронні лекції, тести самоконтролю, методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт, модульний контроль (тестування).

Для зручності студентам надається можливість зберігати результати виконання лабораторних робіт у системі Moodle. Це надає можливість викладачам перевіряти результати виконання лабораторних робіт у дистанційному режимі. Проведення інструкторських занять з вивчення програми «MOODLE» підвищило якість проведення контрольних заходів. Всі члени кафедри взаємно відвідують навчальні заняття.

Правильний підхід викладача, його майстерність заохочує та стимулює студентів до самостійного, регулярного та безперервного відпрацювання навчального матеріалу. Систематично на кафедрі проводяться методичні семінарські заняття. Науково-педагогічний персонал кафедри активно впроваджує нові технології, форми і методи навчання у вищому навчальному закладі.

За 2016- 2017 н.р. навчально-педагогічний персонал (НПП) кафедри розробив та підготував до публікації наступні методичні посібники:

 

№ з/п

Назва методичного посібника

Прізвище та ініціали автора

  1.  

Конспект лекцій по дисципліні ТІМ

 Част. 2 . Навчальний посібник

Сєрих С.О.

  1.  

Розробка і впровадження мережевих рішень.  Навчальний посібник

Гніденко М. П.

  1.  

Розробка і впровадження мережевих рішень. Збірник лабораторних робіт.

Гніденко М. П.

  1.  

Основи теорії надійності. Навчальний посібник

Вишнівський В.В.

  1.  

Курс лекцій з дисципліни «Інформаційно-телекомунікаційних технології»

Зінченко О.В. Вишнівський В.В.

  1.  

Конспект лекцій з дисципліні ОІТ

 Част. 1 . Навчальний посібник

Гайдур Г.І.

Прилєпов Є.В.

7.

Ільїн О.О. Інформаційна технологія управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі. Монографія. / О.О. Ільїн, М.П. Гніденко, Г.І. Гайдур, В.В. Вишнівський, А.П. Бондурчук. – К.: ПВП «ЗАДРУГА», 2017.  – 296 с.

Ільїн О.О.

Презентація кафедри

Завантажити буклет

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 214, 222
Тел. (044) 249–25–64
E-mail: dut_k_it@ukr.net

Навчальний сайт кафедри

Переглядів: 3 643
^