Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Комп'ютерних наук

Бажаєте дізнаватись про особливості вступу у 2020 році?
Підписуйтесь на спільноти спеціальності "122 - Комп'ютерні науки" та першим отримуйте новини, сповіщення про важливі події, підготовчі курси, дні відкритих дверей та багато цікавого.

Темпи і рівень науково-технічного, економічного прогресу, швидкі зміни техніки і технології в галузі зв'язку, визначають потреби у фахівцях з різним рівнем освітньої кваліфікації. Колектив кафедри спрямовує роботу на забезпечення практичної підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів, пошук нових ефективних форм навчання, вдосконалення і орієнтацію навчального процесу на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності.

На кафедрі працює 2 доктора технічних наук та 8 кандидатів технічних наук.

Кафедра Комп’ютерних наук діє згідно законів України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про телекомунікації” та згідно постанов та розпоряджень КМУ.

ВЕТЕРАНИ-НАУКОВЦІ КАФЕДРИ:

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_118_70916393.jpg

СТЕКЛОВ ВАСИЛЬ КУПРІЯНОВИЧ - доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений зв’язківець України, лауреат Державної премії, академік Академії зв’язку України та академік Міжнародної академії інформатизації 

ЛУЧУК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ - доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки України

ВИШНІВСЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ - завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор

ГНІДЕНКО  МИКОЛА ПЕТРОВИЧ - професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, академік Української академії наук

 

На протязі років існування науково-педагогічний персонал (НПП) кафедри проводив значну організаційну, виховну, наукову та методичну роботу з впровадження наукового матеріалу з новітніх освітніх технологій в навчальний процес за спеціальностями: 172 Телекомунікації та радіотехніка, 122 «Комп’ютерні науки», 123 Комп’ютерна інженерія, 121 Інженерія програмного забезпечення, 125 Кібербезпека, випуску сучасних фахівців в галузі інформаційних технологій.

Щорічно науково-педагогічний персонал, аспіранти, що закріплені за кафедрою, магістри, студенти старших курсів беруть участь у науково-дослідній роботі. Обраний напрямок наукових досліджень безпосередньо пов'язаний з напрямком науково-дослідницьких робіт, які проводяться в Державному університеті телекомунікацій.

ОСНОВНІ ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА ОСТАННІ РОКИ:

 • «Дослідження засобів діагностування телекомунікаційних мереж»;
 • «Дослідження надійності телекомунікаційних мереж»;
 • «Підвищення стійкості і надійності відомчих мереж» сумісно із МО ЗСУ.

НА КАФЕДРІ ВИКЛАДАЧАМИ ПРОВОДИТЬСЯ НАУКОВА РОБОТА ПО НАПРЯМКАХ:

 • Гніденко М.П. Дослідження перспектив розвитку конвергентної мережної інфраструктури.
 • Катков Ю.І. Розробка й дослідження моделей і методів запобігання критичним ситуаціям в інформаційних та інформаційно-управляючих системах.
 • Ільїн О.О. Дослідження проблем управління в соціально-технічних системах.
 • Сєрих С.О. Дослідження засобів підвищення надійності розгорнутих телекомунікаційних мереж і напрямків їх удосконалення.
 • Зінченко О.В. Дослідження особливостей впровадження хмарних обчислень у сучасну інформаційну інфраструктуру.
 • Васіленко В.В. SDN як платформа підвищення безпеки в телекомунікаційних мережах.

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

На кафедрі Комп’ютерних наук ведеться активна робота по підготовці науково-педагогічних кадрів. Регулярними стали семінари по удосконаленню методичної майстерності педагогічних працівників, де викладачі кафедри діляться навичками та уміннями у проведенні занять із студентами перших - п’ятих курсів університету. Активно ведеться підготовка аспірантів та докторантів здобувачів за спеціальностями телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, інформаційні технології. Випускники аспірантури мають змогу захищати дисертації у спеціалізованих вчених радах Університету.

Науковий потенціал кафедри постійно зростає. Так у 2017 році старшим викладачем кафедри Василенко В.В. успішно захищена дисертація на здобуття звання кандидата технічних наук, науковий керівник – доктор технічних наук, професор Вишнівський Віктор Вікторович; у 2019 році старшим викладачем кафедри  Прилєповим Є.В. також успішно захищена дисертація на здобуття звання кандидата технічних наук, науковий керівник – доктор технічних наук, доцент Гайдур Галина Іванівна.

Випускник Державного університету телекомунікацій аспірант КОСМІНСЬКИЙ РОМАН ВІТАЛІЙОВИЧ

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_162_20882893.png

Усі здобувачі і аспіранти пройшли заслуховування на кафедрі за цей рік навчання. Кожна доповідь супроводжувалась обговоренням та наданням рекомендацій по напрямках подальшої роботи. В цілому роботу аспірантів признано «задовільною» та рекомендовано до наступного року навчання. Крім роботи над дисертацією аспіранти проходять практику з навчальної роботи. Так , Прилєпов Євген Валерійович проводить  практичні заняття з дисципліни «Хмарні технології» (4 курс), а Косьмінський Роман Віталійович «Програмування мобільних пристроїв» (ПЗ) .

За останні 3 роки на кафедрі  Комп’ютерних наук підготовлено 2 доктори технічних наук – Вишнівський В.В., Ільїн О.О., 2 кандидата технічних наук - Василенко В.В., Прилєпов Є.В.

Кафедра тісно співпрацює з підприємствами галузі, з Українським науково-дослідним інститутом зв’язку, ВАТ „Укртелеком”, ВАТ „Інфоком”, Науковим центром компанії «Watson-Telecom», компанією Hewlett-Packard, ПП «Сітес», що позитивно впливає на підготовку спеціалістів зв'язку та їх практичну діяльність на виробництві в умовах ринкових відносин.

Викладачі кафедри отримали сертифікати і готують висококваліфікованих фахівців, вдосконалюють знання і навички студентів і викладачів Державного університету телекомунікацій з використанням сучасних програм навчання на базі навчально-наукового центру технологій Hewlett-Packard Державного університету телекомунікації. Це - перший Центр в Україні, в якому основний акцент зроблено на вивченні мережевих технологій за програмою Hewlett-Packard Accredited Technical Associate.

 

Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу кафедри. Студенти університету, починаючи з 2-3 курсів, залучаються до наукової роботи в наукових гуртках:

Під керівництвом професора кафедри, к.т.н., доцента Гніденка Миколи Петровича діє студентський науковий гурток «Перспективи розвитку конвергентної мережної інфраструктури».

Науково-педагогічний персонал кафедри Комп’ютерних наук приділяє велику увагу вихованню та адаптації молоді в стінах університету. Діяльність викладачів спрямована на підвищення рівня знань студентів, засвоєння ними навчального матеріалу, прищеплення умінь аналізувати, мислити і розвивати творчі здібності, необхідні для формування високого рівня майбутнього фахівця в сфері інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Під керівництвом доцента кафедри, к.т.н., Щербини Ірини Сергіївни діє студентський гурток– «Introduсtion to  Artifitial Intelligent», в якій студенти зможуть набути досвіду і необхідні навички для подальшої професійної діяльності під керівництвом фахівців-менторів. Гурток призначений для виконання проектів в галузі штучного інтеллекту.

Ділова, ерудована, добре за фахом підготовлена молодь завжди бажана на ринку праці. Економіка країни потребує спеціалістів високого рівня, активних, таких, що є не тільки виконавцями а творчі, які привносять нові ідеї і можуть їх реалізувати. Наш навчальний заклад і кафедра готує таких спеціалістів і прикладає значні зусиль, щоб адаптувати їх до самостійної праці в жорстких умовах конкуренції.

Студенти приймають активну участь в організації та проведені наукових студентських конференцій, семінарів, приймають участь і досягли вагомих результатів у Всеукраїнських студентських олімпіадах. Щорічно науково-педагогічний персонал кафедри готує студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з технічних наук.

 

Науково-педагогічний персонал кафедри, аспіранти з метою підвищення свого професійного рівня, отримання додаткових наукових знань і удосконалення практичних навичок відвідують наукові курси, тренінги та навчально-наукові центри сучасних технологій:

 • мережеві технології в навчально-науковому центрі технології Hewlett-Packard.

 

Викладачі кафедри систематично публікують наукові статті, тези, виступають з доповідями і повідомленнями на науково-теоретичних, науково-технічних семінарах, конференціях, науково-методичних конференціях, відео конференціях Навчально-наукового інституту інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій та на міжнародних науково-практичних конференціях.

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

За останній навчальний рік навчально-педагогічним персоналом кафедри опубліковано 24 тези доповідей.

У фахових виданнях України та закордоном опубліковано:

 • навчальних посібників – 2;
 • конспектів лекцій – 2;
 • публікацій (статей) – 28
 • матеріалів до 5 наукових робіт.

Працівниками кафедри отримано 4 акти реалізації від УНДІЗ та  наукового центру компанії «Watson-Telecom».

 

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Кафедра Комп’ютерних наук приймає участь у щорічних конференціях серед яких варто відмітити наступні:

Конференція «СЕРВЕРИ І СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ, РІШЕННЯ ВІД НР», що відбулась 24 квітня 2015 року в приміщенні «Академія ДТЕК», бізнес центр «Євразія» і пройшла завдяки організаторам - компаніям «ЛанТек» і «Hewlett-Packard». З головною доповіддю на тему «Інтеграція навчальних планів підготовки фахівців напряму «Телекомунікації» та навчальних програм Hewlett-Packard АТА (Accredited Technical Associate)» виступив доктор технічних наук, професор Вишнівський Віктор Вікторович.

Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді «СВІТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ».

Від кафедри Комп’ютерних наук з доповіддю виступила професор кафедри, к.т.н., доцент Щербина Ірина Сергіївна.

Міжнародна виставка- конференція «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Від кафедри Комп’ютерних наук з доповіддю виступив доктор технічних наук, професор Вишнівський Віктор Вікторович.

Конференція «ПІДГОТОВКА ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ В ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ HEWLETT-PACKARD»

Від кафедри Комп’ютерних наук з доповіддю виступили:

 • доктор технічних наук, професор Вишнівський В. В.
 • професор кафедри, к.т.н., доцент Гніденко М. П.
 • професор кафедри, к.т.н, доцент Щербина І. С.

  

Конференція «ПІДГОТОВКА ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ В ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ HEWLETT-PACKARD», на якій були вручені сертифікати слухачам курсів, що пройшли навчання в центрі сертифікації HEWLETT-PACKARD.

Від кафедри Комп’ютерних наук з доповідями виступили:

 • профессор кафедри, к.т.н., доцент Гніденко М.П. (Доповідь: «Особливості підготовки та розвитку кар’єри і управління кадрами в галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій»)
 • професор кафедри, к.т.н., доцент Щербина І.С. (Доповідь: «Як знайти дорогу в інформаційні технології»)

   

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 214, 222
Тел. (044) 249–25–64
E-mail: dut_k_it@ukr.net

Навчальний сайт кафедри

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 9 028
^