Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Комп'ютерних наук

Темпи і рівень науково-технічного, економічного прогресу, швидкі зміни техніки і технології в галузі зв'язку, визначають потреби у фахівцях з різним рівнем освітньої кваліфікації. Колектив кафедри спрямовує роботу на забезпечення практичної підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів, пошук нових ефективних форм навчання, вдосконалення і орієнтацію навчального процесу на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності.

На кафедрі працює 3 доктора технічних наук та 5 кандидатів технічних наук.

Кафедра Комп’ютерних наук діє згідно законів України “Про вищу освіту”,  “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про телекомунікації” та згідно постанов та розпоряджень КМУ.

ВЕТЕРАНИ-НАУКОВЦІ КАФЕДРИ:

 
http://www.dut.edu.ua/uploads/n_118_70916393.jpg

СТЕКЛОВ ВАСИЛЬ КУПРІЯНОВИЧ - доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений зв’язківець України, лауреат Державної премії, академік Академії зв’язку України та академік Міжнародної академії інформатизації 

 

ЛУЧУК АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ - доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки України

ГНІДЕНКО  МИКОЛА ПЕТРОВИЧ - професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, академік Української академії наук

ХОРУНЖИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ - кандидат технічних наук, доцент

На протязі років існування науково-педагогічний персонал (НПП) кафедри проводив значну організаційну, виховну, наукову та методичну роботу з впровадження наукового матеріалу з новітніх освітніх технологій в навчальний процес за спеціальностями: 172 Телекомунікації та радіотехніка, 123 Комп’ютерна інженерія, 121 Інженерія програмного забезпечення, 125 Кібербезпека, випуску сучасних фахівців в галузі інформаційних технологій.

Щорічно науково-педагогічний персонал, аспіранти, що закріплені за кафедрою, магістри, студенти старших курсів беруть участь у науково-дослідній роботі. Обраний напрямок наукових досліджень безпосередньо пов'язаний з напрямком науково-дослідницьких робіт, які проводяться в Державному університеті телекомунікацій.

ОСНОВНІ ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА ОСТАННІ РОКИ:

- «Дослідження засобів діагностування телекомунікаційних мереж»;

- «Дослідження надійності телекомунікаційних мереж»;

- «Дослідження сучасних підходів до визначення переліку (кластеру) професійних компетенцій та формування змісту вищої освіти в галузі інформаційно-комунікаційних технологій»

НАУКОВІ ШКОЛИ

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ.

Засновники - доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заслужений зв’язківець України, лауреат Державної премії, академік Академії зв’язку України та академік Міжнародної академії інформатизації Стеклов Василь Купріянович та проректор з науково-педагогічної роботи ДУТ, доктор технічних наук, професор Беркман Любов Наумівна.

Послідовники школи та співробітники кафедри :

 • професор кафедри к.т.н., доцент Щербина І.С.;
 • к.т.н., доцент Гайдур Г.І.;
 • старший викладач Зінченко О. В.

 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ТЕХНІЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Засновник - доктор технічних наук, професор Вишнівський Віктор Вікторович

Послідовники школи та співробітники кафедри :

 • асистент кафедри, аспірант Василенко Володимир Вікторович– другий рік навчання.   Тема дисертаційної роботи «Синтез завадозахищенної телекомунікаційної мережі на базі технології «Програмно конфігурованих мереж»»
 • аспірант кафедри Підручний Артем Ігорович – другий рік навчання. Тема дисертаційної роботи «Розробка методу автоматизації управління фінансами на основі інформаційних технологій».

ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ І НАУКОВИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ.

На кафедрі проводиться підготовка аспірантів, здобувачів за спеціальностями телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, інформаційні технології. Випускники аспірантури мають змогу захищати дисертації у спеціалізованих вчених радах Університету.

Випускниця Державного університету телекомунікацій, старший викладач кафедри ЗІНЧЕНКО ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА  в цьому році успішно захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидат технічних наук. Тема дисертаційної роботи : "Синтез ітераційних систем фазового автопідстроювання в телекомунікаційних мережах", науковий керівник - к.т.н., доцент Твердохліб Микола Григорович.

Викладає навчальні дисципліни:" Інформаційно-комунікаційні технології" (ІНКТ),  Технології хмарних обчислень» (ТХО)

Випускник Державного університету телекомунікацій асистент  кафедри,  аспірант ВАСИЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

Тема дисертаційної роботи «Синтез завадозахищенної телекомунікаційної мережі на базі технології «Програмно конфігурованих мереж»

Науковий керівник –доктор технічних наук, професор Вишнівський Віктор Вікторович.

Випускник Державного університету телекомунікацій асистент  кафедри , аспірант ПРИЛЄПОВ ЄВГЕН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Тема дисертаційної роботи «Методика векторного синтезу мережі SDN. Підвищення надійності на основі методу оптимальної маршрутизації».

Науковий керівник – к.т.н., доцент Гайдур Галина Іванівна

Випускник Державного університету телекомунікацій аспірант кафедри ПІДРУЧНИЙ АРТЕМ ІГОРОВИЧ 

Тема дисертаційної роботи «Розробка методу автоматизації управління фінансами на основі інформаційних технологій».

Науковий керівник доктор технічних наук, професор Вишнівський Віктор Вікторович.

Усі здобувачі і аспіранти пройшли заслуховування на кафедрі за цей рік навчання. Кожна доповідь супроводжувалась обговоренням та наданням рекомендацій по напрямках подальшої роботи. В цілому роботу аспірантів признано «задовільною» та рекомендовано до наступного року навчання. Василенко В. В. рекомендовано виконання експерименту за тематикою дисертаційної роботи.

Крім роботи над дисертацією аспіранти проходять практику з навчальної роботи. Так  Прилєпов Євген Валерійович проводе практичні заняття з дисципліни «Глобальна інформаційна інфраструктура»  (3 курс)  та «Основи інформаційних технологій» (1 курс), а Василенко Володимир Вікторович «Інфраструктура мереж майбутнього» (2 курс) та «Надійність комп’ютерних систем та мереж» (5 курс).

Діаграма «Результати підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів на кафедрі» за 3 роки

За останні 3 роки на кафедрі Комп’ютерних наук підготовлено 4 кандидата технічних наук -  Ільїн О.О, Гайдур Г.І, - Сєрих С.О., Зінченко О.В.

 Кафедра тісно співпрацює з підприємствами галузі, з Українським науково-дослідним інститутом зв’язку, ВАТ „Укртелеком”, ВАТ „Інфоком”, Науковим центром компанії «Watson-Telecom», компанією Hewlett-Packard, ПП «Сітес», що позитивно впливає на підготовку спеціалістів зв'язку та їх практичну діяльність на виробництві в умовах ринкових відносин.

Викладачі кафедри отримали сертифікати і готують висококваліфікованих фахівців, вдосконалюють знання і навички студентів і викладачів Державного університету телекомунікацій з використанням сучасних програм навчання на базі навчально-наукового центру технологій Hewlett-Packard Державного університету телекомунікації. Це - перший Центр в Україні, в якому основний акцент зроблено на вивченні мережевих технологій за програмою Hewlett-Packard Accredited Technical Associate.

 

Наукова робота студентів – одна з головних складових навчального процесу кафедри. Студенти університету, починаючи з 2-3 курсів, залучаються до наукової роботи в наукових гуртках:

Під  керівництвом професора кафедри, к.т.н., доцента Гніденка Миколи Петровича  діє студентський науковий гурток «Сучасні мережні технології».

Під  керівництвом професора кафедри, к.т.н., доцента Щербини Ірини Сергіївни діє студентська лабораторія – «Лабораторія IoT», в якій студенти зможуть набути досвіду і необхідні навички для подальшої професійної діяльності під керівництвом фахівців-менторів. Лабораторія призначена для виконання проектів, які застосовують хмарні обчислення і IoT.

Кращі проекти можуть бути рекомендовані для стартап інкубаторів або акселераторів.

Наразі в проекті працюють три команди, які спільно розроблятимуть програмний продукт. Тривалість роботи - 5-6 місяців. Робота над проектом в лабораторії займає 8-10 годин на тиждень.

Для тих, що не мають початкових знань і практичного досвіду з програмування на будь  якій мові програмування, пропонується  програма підготовки – «Лабораторія-стажування».

Це дасть можливість взяти участь в роботі «Лабораторії IoT»  вже через кілька місяців.

Студенти приймають активну участь в організації та проведені наукових студентських конференцій, семінарів, приймають участь і досягли вагомих результатів у Всеукраїнських студентських олімпіадах. Щорічно науково-педагогічний персонал кафедри готує студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з технічних наук.

  

Науково-педагогічний персонал кафедри, аспіранти з метою підвищення свого професійного рівня, отримання додаткових наукових знань і удосконалення практичних навичок відвідують наукові курси, тренінги та навчально-наукові центри сучасних технологій:

- тренінги в області комунікацій в учбовому центрі "Астеліт"ТМкомпанії Life:);

-мережеві технології в навчально-науковому центрі технології Hewlett-Packard.

 

Викладачі кафедри систематично публікують наукові статті, тези, виступають з доповідями і повідомленнями на науково-теоретичних, науково-технічних семінарах, конференціях, науково-методичних конференціях, відео конференціях Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій та на міжнародних науково-практичних конференціях.

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

За останній навчальний рік навчально-педагогічним персоналом кафедри опубліковано 24 тези доповідей.

У фахових виданнях України та закордоном опубліковано:

 • навчальних посібників – 2;
 • конспектів лекцій – 2;
 • публікацій (статей) – 14;
 • матеріалів до 5 наукових робіт.

Працівниками кафедри отримано 4 акти реалізації від УНДІЗ та  наукового центру компанії «Watson-Telecom».

 

НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Кафедра Комп’ютерних наук приймає участь у щорічних конференціях серед яких варто відмітити наступні:

Конференція «СЕРВЕРИ І СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ, РІШЕННЯ ВІД НР», що відбулась 24 квітня 2015 року в приміщенні «Академія ДТЕК», бізнес центр «Євразія» і пройшла завдяки організаторам - компаніям «ЛанТек» і «Hewlett-Packard». З головною доповіддю на тему «Інтеграція навчальних планів підготовки фахівців напряму «Телекомунікації» та навчальних програм Hewlett-Packard АТА (Accredited Technical Associate)» виступив доктор технічних наук, професор Вишнівський Віктор Вікторович.

Міжнародна науково-технічна конференція студентства та молоді «СВІТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ».

Від кафедри Комп’ютерних наук з доповіддю виступила професор кафедри, к.т.н., доцент Щербина Ірина Сергіївна.

Міжнародна виставка- конференція «СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Від кафедри Комп’ютерних наук з доповіддю виступив доктор технічних наук, професор Вишнівський Віктор Вікторович.

Конференція «ПІДГОТОВКА ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ В ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ HEWLETT-PACKARD»

Від кафедри Комп’ютерних наук з доповіддю виступили:

 • доктор технічних наук, професор Вишнівський В. В.
 • професор кафедри, к.т.н., доцент Гніденко М. П.
 • професор кафедри, к.т.н, доцент Щербина І. С.

  

Конференція «ПІДГОТОВКА ІТ-СПЕЦІАЛІСТІВ В ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ HEWLETT-PACKARD», на якій були вручені сертифікати слухачам курсів, що пройшли навчання в центрі сертифікації HEWLETT-PACKARD.

Від кафедри Комп’ютерних наук з доповідями виступили:

 • профессор кафедри, к.т.н., доцент Гніденко М.П. (Доповідь: «Особливості підготовки та розвитку кар’єри і управління кадрами в галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій»)
 • професор кафедри, к.т.н., доцент Щербина І.С. (Доповідь: «Як знайти дорогу в інформаційні технології»)

   

Презентація кафедри

Завантажити буклет

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 214, 222
Тел. (044) 249–25–64
E-mail: dut_k_it@ukr.net

Навчальний сайт кафедри

Переглядів: 5 422
^