Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Української мови

Вивчення мови для іноземних студентів, котрі навчаються в Україні, є підґрунтям професійної підготовки за обраною спеціальністю, а сама мова — засобом отримання освіти.

Мета курсу полягає у формуванні високого рівня мовної компетентності у розмовно-побутовій, професійній і науковій сферах комунікації; підвищенні загальнокультурного та інтелектуального рівнів особистості.

Основні завдання на заняттях із мови полягають у тому, щоб:

 • вибудувати у майбутніх студентів мовленнєві уміння і навички;
 • сприяти засвоєнню норм літературної мови як основи культури усного й писемного спілкування;
 • спонукати слухачів відтворювати і створювати тексти залежно від комунікативної ситуації;
 • сформувати вміння правильно і логічно висловлювати свої думки в різностильовій комунікації.

 

Дисципліна “Українська мова як іноземна”

Мета дисципліни - надати іноземним студентам мовні та мовленнєві знання як підґрунтя професійної підготовки за обраною спеціальністю.

Завдання дисципліни - сформувати у студентів необхідні навички та вміння в усіх видах мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, усне мовлення, писемне мовлення), забезпечуючи можливість спілкування в українському мовному середовищі (навчання, побут, культура) та здобуття відповідної спеціальності.

За умов успішного вивчення дисципліни студент зможе:

 • розуміти викладену в тексті інформацію;
 • аналізувати текст з точки зору його форми і структури, уміти повно чи стисло передати основний зміст викладеної в тексті інформації;
 • розрізняти й використовувати різні види читання залежно від комунікативних цільових настанов;
 • створювати власний писемний текст, володіти різними видами планування, конспектування, анотування й реферування;
 • розуміти в цілому складні усні тексти, які продукуються у швидкому темпі, уміти використовувати почуту інформацію в будь-якій ситуації спілкування;
 • володіти вміннями та навичками монологічного й діалогічного мовлення;
 • брати участь у дискусіях на професійні, суспільно-політичні та соціально-культурні теми
Переглядів: 1 231
^