Державний Університет Телекомунікацій

Підготовка бакалаврів - Кафедра Документознавства та інформаційної діяльності

Анотація

Освітньо-професійної програми

«Документознавство та інформаційна діяльність»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

галузь знань 02 «Культура»

спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

кваліфікація 3436.1 «Помічник керівника підприємства

(установи, організації), референт»

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в Навчально-науковому інституті менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій передбачає навчання тривалістю 3 (три) роки 10 (десять) місяців:

  • за денною та заочною формами;
  • за державним замовленням;
  • за кошти фізичних осіб;
  • на базі повної середньої освіти;
  • на базі освітнього рівня «молодший спеціаліст» відповідної спеціалізації або іншої спеціальності чи спеціалізації.

Метою бакалаврської програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у сфері управління. Сферою їхньої діяльності є система документаційного забезпечення управління на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів. Фахівці забезпечують чіткість документної та інформаційної роботи підприємств, установ, організацій, виявляючи уміння працювати з усіма видами інформації, знання особливостей електронних систем документообігу, новітніх засобів оргтехніки, процесів уніфікації й галузевої стандартизації у документно-інформаційній сфері.

Форма атестації – усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), захист кваліфікаційної (бакалаврської) роботи, комплексний кваліфікаційний іспит тощо.

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка успішно засвоїла освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація бакалаврів здійснюється у формі публічного захисту бакалаврської роботи та комплексної кваліфікаційної роботи. Атестація здійснюється відкрито і гласно.

Кваліфікаційна робота перевіряється на плагіат згідно «Положення про запобігання академічному плагіату у Державному університеті телекомунікацій».

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» розрахований на 3 роки 10 місяців навчання і передбачає формування загальних та фахових компетентностей обсягом 240 кредитів ЄКТС.

При складанні навчального плану враховано вимоги компаній-роботодавців, які беруть учать у подальшому працевлаштуванні випускників. Програмою передбачено поглиблене вивчення англійської мови та збільшення кількості годин практичних занять.

Задля набуття бакалавром фахових компетенцій зі спеціальності в навчальному плані передбачено вивчення таких дисциплін:

Шифр

 

Дисципліна

 

ЗК.17.1.01

Філософія

ЗК.17.1.02

Управлінські рішення українського державотворення

ЗК.17.1.03

Ділові комунікації

ЗК.17.1.04

Етика ділового спілкування та риторика

ЗК.17.1.05

Політологія

ЗК.17.1.06

Іноземна мова

ЗК.17.1.07

Засади відкриття власного бізнесу

ЗК.17.1.08

Організація та управління діяльністю інформаційних установ

ЗК.17.1.09

Економічна теорія

ЗК.17.1.10

Вища математика

ЗК.17.1.11

Маркетинг інформаційних продуктів і послуг

ЗК.17.1.12

Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів

ЗК.17.1.13

Інформаційно-аналітичне забезпечення  інформаційної безпеки

ЗК.17.1.14

Соціально-екологічна безпека життєдіяльності

ЗК.17.1.15

Конфліктологія та теорія переговорів

ЗК.17.1.16

Правознавство (адміністративне,інформаційне, господарське та трудове право)

ПП.17.2.01

Інформаційний та кадровий менеджмент

ПП.17.2.02

Інформаційний аналіз і консалтинг

ПП.17.2.03

Інформаційно-аналітична діяльність (аналітико-синтетична переробка інформації)

ПП.17.2.04

Теорія і практика комунікацій

ПП.17.2.05

Діловодство

ПП.17.2.06

Документознавство (загальне, управлінське, юридичне, дипломатичне)

ПП.17.2.07

Експертиза цінності документів

ПП.17.2.08

Сучасні системи управління електронним документообігом

ПП.17.2.09

Документаційне забезпечення діяльності установи

ПП.17.2.10

Системи управління базами даних

ПП.17.2.11

Управління інформаційними зв’язками

ПП.17.2.12

Політична аналітика та прогнозування

ПП.17.2.13

Теорії інформаційного суспільства

ПП.17.2.14

Документознавча пропедевтика

ПП.17.2.15

Архівознавство та фондознавство

ПП.17.2.16

Патентознавство

ПП.172.17

Теорія і практика референтської та офісної діяльності

ПП.17.2.18

Інформаційна культура

ПК.17.2.19

Документна лінгвістика

ПП.17.2.20

Документно-інформаційні комунікації

ПП.17.2.21

Кадрове діловодство

ПП.17.2.22

Навчальна (ознайомлювальна практика)

ПП.17.2.23

Виробнича практика

ПП.17.2.24

Переддипломна практика

ППк.17.3.01

Комп’ютерні технології в інформаційній сфері або Бізнес-адміністрування

ППк.17.3.02

Спічрайтинг та копірайтинг або Світова і вітчизняна інформаційна політика

 

ППк17.3.03

Практикум мас-медіа діяльності або Практикум комп’ютерних презентацій

ППк.17.3.04

Іміджологія або Риторика (ораторське мистецтво)

ППк.17.3.05

Cтруктуризація тексту або Адміністрування е-послуг

ППк.17.3.06

PR-технології у сфері бізнесу або Електронний бізнес

ППк.17.3.07

Іноземна мова

ППк.17.3.07

Іноземна мова (фахова)

 

Сфера працевлаштування випускників: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації різного рівня та форм власності.

Професійні назви робіт за класифікатором професій (ДК 003:2010):

343 – Технічні фахівці в галузі управління

3431 – Секретарі адміністративних органів

3434.1 – Помічники керівників підприємств, установ та організацій

3435 – Організатори діловодства

3435.1– Організатор діловодства (державні установи)

3435.2– Організатор діловодства (культура)

3436 – Помічники керівника

3436.1– Помічник керівника підприємства (установи, організації)

3436.1 – Референт

3436.2 – Помічник керівника іншого основного підрозділу

3436.3 – Помічник керівника малого підприємства без апарату управління

Професійні назви робіт за International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

334 – Administrative and specialized secretaries (адміністративний та спеціальний секретар)

35 – Information and communications technicians (фахівець з інформаційно-комунікаційних технологій)

351 – Information and communications technology operations and user support technicians (фахівець служби підтримки користувачів та інформаційно-комунікаційних систем)

352 – Telecommunications and broadcasting technicians (технічний фахівець у сфері телекомунікацій та електронних ЗМІ)

Доступ до подальшого навчання: бакалавр за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізації «Документознавство та інформаційна діяльність» може продовжувати навчання на другому (магістерському) освітньому рівні за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізація «Документознавство та інформаційна діяльність», а також за іншими спеціальностями та спеціалізаціями інформаційно-комуніаційного та гуманітарного напрямів.

Випускова кафедра: документознавства та інформаційної діяльності.

Презентація кафедри

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій

Україна, 03680, м.Київ,
вул. Соломянська 7, каб. 517
телефон: (044) 249-25-47
E-mail: di_addut@ukr.net

Переглядів: 181
^