XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Підготовка магістрів

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Телекомунікаційних систем та мереж Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» складає 15000 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (19900 грн. на рік) та НАУ (18000 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 16 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів Cisco, Huawei та Juniper, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Телекомунікаційних систем та мереж. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри (Huawei, Укртелеком, DEPS Україна, Data Group та інш.) на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

Анотація

Освітньо-професійної програми

«Телекомунікаційні системи та мережі»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

галузь знань 17 «Електроніка та телекомунікації»

спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

освітня кваліфікація «Магістр з телекомунікацій та радіотехніки»

професійна кваліфікація  2144.2 Інженер інформаційно-телекомунікаційних систем,  викладач вищих навчальних  закладів

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» в Навчально-науковому  інституті телекомунікацій та  інформатизації Державного університету телекомунікацій передбачає навчання тривалістю 1 (один) рік 6 (шість) місяців:

 • за денною і заочною формою;
 • на контрактній основі;
 • на базі ступеня бакалавра.

Метою магістерської програми є  формування та розвиток загальних і професійних компетентностей за освітнім ступенем «магістр», спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка», що направлені на здобуття студентом властивостей і якостей випускників вищого навчального закладу як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі діяльності, за умови оволодіння компетенціями щодо вирішення певних проблем і задач соціальної діяльності, інструментальних, загально-наукових і професійних компетенцій та системи умінь, що забезпечують наявність цих компетенцій, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Форма атестації – усні та письмові екзамени, заліки, захист звіту з практики, захист курсових робіт (проектів), комплексний іспит, захист магістерської роботи тощо.

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка успішно засвоїла освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація магістрів здійснюється у формі складання комплексного іспиту та захисту магістерської роботи. Атестація здійснюється відкрито і гласно.

Магістерська робота перевіряється на плагіат згідно «Положення про запобігання академічному плагіату у Державному університеті телекомунікацій».

Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка»  передбачає формування загальних та фахових компетентностей обсягом 90 кредитів ЄКТС.

При складанні навчального плану враховано вимоги компаній-роботодавців, які беруть учать у подальшому працевлаштуванні випускників. Програмою передбачено поглиблене вивчення іноземної мови та підвищення годин на практичні заняття.

Задля набуття магістром фахових компетенцій з телекомунікаційних систем та мереж в навчальному плані передбачено вивчення таких дисциплін:

Шифр

 

Дисципліна

 

ЗК.1.1.01

Захист професійної діяльності в галузі

ЗК.1.1.02

Організація проведення наукових досліджень

ЗК.1.1.03

Педагогіка та психологія у вищій школі

ЗК.1.1.04

Моделювання та оптимізація систем та мереж телекомунікацій

ПП.1.2.01

Розподілені сервісні системи

ПП.1.2.02

Телекомунікаційні системи та мережі наступного покоління

ПП.1.2.03

Проектування телекомунікаційних систем та мереж

ПП.1.2.04

Управління телекомунікаційими системами та мережами

ПП.1.2.05

Проектування інфокомуніка-ційних мереж

ПП.1.2.06

Науково-дослідна практика

ПП.1.2.07

Науково-педагогічна практика

ПП.1.2.08

Переддипломна практика

ПП.3.2.09

Дипломне проектування, Захист магістерської роботи

ППк.1.3.1.01

Іноземна мова (фахова)

ППк.1.3.2.01

Телекомунікаційні оптичні технології

ППк.1.3.2.02

Комплексні системи інформаційної безпеки

ППк.1.3.2.03

Сигналізація та протоколи телекомунікаційних мереж

ППк.1.3.2.04

Технологія хмарних обчислень

ППк.1.3.2.05

Системи доступу

ППк.1.3.2.06

Інформаційна безпека інноваційної діяльності

ППк.1.3.2.07

Синхронізація в інфокомунікаційних  мережах

ППк.1.3.2.08

Інтелектуальна власність

ППк.1.3.2.09

Нові інформаційні технології

ППк.1.3.2.10

Чинники успішного працевлаштування за фахом

 

Сфера працевлаштування випускників:  підприємства, організації, установи різних форм власності, громадські, галузеві й бізнесові об'єднання та публічні товариства

Професійні назви робіт за класифікатором професій (ДК 003:2010):

2144.2 - Інженер інформаційно-телекомунікаційних систем, а також додатково:

 • Інженер електрозв'язку
 • Інженер антенно-щоглових споруд
 • Інженер інформаційно-телекомунікаційних технологій
 • Інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку
 • Інженер з радіонавігації та радіолокації
 • Інженер засобів радіо та телебачення
 • Інженер лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв
 • Інженер мережі стільникового зв'язку

2310.2 – Викладач вищого навчального закладу.

Доступ до подальшого навчання: магістр за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка»  може продовжити освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти - за першим науковим ступенем «доктор філософії».

Випускова кафедра: Телекомунікаційних систем та мереж.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 208
Тел. (044)249-25-83
E-mail: tsm.dut@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 3 076