Державний Університет Телекомунікацій

ОПП Магістр - Освітньо-професійні програми

ОПП МАГІСТР

Анотація освітньо-професійної програми

 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

другого (магістерського) рівня вищої освіти

Галузь знань     12   Інформаційні технології

Спеціальність   121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня кваліфікація: Магістр з інженерії програмного забезпечення

Професійна кваліфікація: «2132.2 Розробник комп’ютерних програм, викладач вищих навчальних закладів»

ОПП МАГІСТР скачать


Освітньо-професійна програма підготовки магістрів зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення в Навчально-науковому інституті Телекомунікацій та інформатизації  Державного університету телекомунікацій передбачає навчання тривалістю (один) рік 6 (шість) місяців:

  • за денною і заочною формою;
  • на контрактній основі;
  • на базі ступеня бакалавра або магістра іншої спеціальності.

Метою магістерської програми є підготовка магістрів з інженерії програмного забезпечення – висококваліфікованих фахівців, що володіють методологією наукової та педагогічної діяльності з проектування, розробки, тестування та супроводу програмного забезпечення, здатних забезпечити ефективне використання сучасних методів та технологій розробки комп’ютерних програм для діяльності підприємств і організацій з метою розвитку їх конкурентоздатності.

Форма атестаціїписьмові та усні екзамени, заліки, наукові есе, тестування знань, усні презентації, поточний контроль, розрахунково-графічні та курсові роботи, проекти, звіти про практику, захист магістерської роботи.

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка успішно засвоїла освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація магістрів здійснюється у формі публічного захисту магістерської роботи. Магістерська робота перевіряється на плагіат згідно «Положення про запобігання академічному плагіату у Державному університеті телекомунікацій».

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення розрахований на 1 рік 6 місяців навчання і передбачає формування загальних та фахових компетентностей обсягом 90 кредитів ЄКТС.

При складанні навчального плану враховано вимоги компаній-роботодавців, які беруть учать у подальшому працевлаштуванні випускників. Програмою передбачено поглиблене вивчення іноземної мови та підвищення годин на практичні заняття.

Задля набуття магістром фахових компетенцій у галузі інженерії програмного забезпечення в навчальному плані передбачено вивчення таких дисциплін:

 

Шифр

Дисципліна

ЗК.1.9.01

Захист професійної діяльності в галузі

ЗК.1.9.02

Педагогіка та психологія у вищій школі

ЗК.1.9.03

Методологія та організація проведення наукових досліджень

ЗК.1.9.04

Математичні методи моделювання та оптимізації

ПП.2.9.01

Системне програмування

ПП.2.9.02

Побудова організаційних систем управління

ПП.2. 9.03

Теорія інформації та кодування

ПП.2. 9.04

DevOps

ПП.2. 9.05

Науково-дослідницька практика

ПП.2. 9.06

Науково-педагогічна практика

ПП.2. 9.07

Переддипломна практика

ПП.2. 9.08

Підготовка магістерської роботи

ПП.3.1.9.01

Іноземна мова (фахова)

ПП.3.1.9.02

Інтелектуальна власність

ПП.3.1.9.03

Теорія прийняття рішень

ПП.3.1.9.04

Штучний інтелект

ППс.3.2.9.01

Дослідження та проектування інтелектуальних систем

ППс.3.2.9.02

Нейромережева обробка інформації

ППс.3.2.9.03

Хмарні технології

ППс.3.2.9.04

GRID-технології

ППс.3.2.9.05

Мультимедійні технології

ППс.3.2.9.06

Розробка ігор

 

Сфера працевлаштування випускників: широкий спектр як підприємств, так і посад фахівців у сфері розробки програмного забезпечення.

Випускники магістерської програми зможуть займати такі первинні посади  за Державним класифікатором професій ДК 003: 2010:

2132.2

  • інженер-програміст,
  • програміст (база даних),
  • програміст прикладний,
  • програміст системний.

 2310.2 – Викладач вищого навчального закладу

Доступ до подальшого навчання: магістр за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення може продовжити освіту за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти - за першим науковим ступенем «доктор філософії».

Освітньо-професійні програми

Переглядів: 1 181
^