Державний Університет Телекомунікацій

ОПП Бакалавр - Освітньо-професійні програми

ОПП БАКАЛАВР

Анотація освітньо-професійної програми

 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Галузь знань 12 Інформаційні технології

Спеціальність   121 Інженерія програмного забезпечення

Освітня кваліфікація: Бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Професійна кваліфікація: «3121. Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення»


Освітньо-професійна програма підготовки бакалавр зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення в Навчально-науковому інституті Телекомунікацій та інформатизації  Державного університету телекомунікацій передбачає навчання тривалістю 3 (три) роки 10 (десять) місяців:

  • за денною і заочною формою;
  • на контрактній основі;
  • на базі середньої освіти.

Метою бакалаврської програми є формування та розвиток загальних і професійних компетентностей у випускника за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», що дозволить майбутнім фахівцям розв’язувати складні задачі та практичні проблеми проектування, розробки та тестування програмних систем, створення  та обслуговування програмного забезпечення різного призначення.

Форма атестаціїписьмові та усні екзамени, заліки, тестування знань, усні презентації, поточний контроль, розрахунково-графічні та курсові роботи, проекти, звіти про практику, захист бакалаврської роботи.

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка успішно засвоїла освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація бакалаврів здійснюється у формі публічного захисту бакалаврської роботи. Бакалаврська робота перевіряється на плагіат згідно «Положення про запобігання академічному плагіату у Державному університеті телекомунікацій».

Навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення розрахований на 3 роки 10 місяців навчання і передбачає формування загальних та фахових компетентностей обсягом 240 кредитів ЄКТС.

При складанні навчального плану враховано вимоги компаній-роботодавців, які беруть учать у подальшому працевлаштуванні випускників. Програмою передбачено поглиблене вивчення іноземної мови та підвищення годин на практичні заняття.

Задля набуття бакалавром фахових компетенцій у галузі інженерії програмного забезпечення в навчальному плані передбачено вивчення таких дисциплін:

Задля набуття бакалавром фахових компетенцій у галузі інженерії програмного забезпечення в навчальному плані передбачено вивчення таких дисциплін:

 

Шифр

Дисципліна

Цикл загальної підготовки

ЗК.1.9.01

Ділові комунікації

ЗК.1.9.02

Філософія

ЗК.1.9.03

Іноземна мова

ЗК.1.9.04

Вища математика

ЗК.1.9.05

Комп'ютерні дискретні структури

ЗК.1.9.06

Соціально-екологічна безпека життєдіяльності

ЗК.1.9.07

Засади відкриття власного бізнесу

ЗК.1.9.08

Комп'ютерна обробка зображень та мультимедіа

ЗК.1.9.09

Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів

ЗК.1.9.10

Групова динаміка і комунікації

Цикл професійної підготовки

ПП.2.9.01

Програмування  С++

ПП.2.9.02

Дослідження операцій

ПП.2.9.03

Алгоритми і структура даних C++

ПП.2.9.04

Організація баз даних та знань

ПП.2.9.05

Економіка програмного забезпечення

ПП.2.9.06

Об'єктно-орієнтоване програмування C#

ПП.2.9.07

Розробка ігор

ПП.2.9.08

Програмування мобільних пристроїв

ПП.2.9.09

Моделювання та проектування ПЗ

ПП.2.9.10

Конструювання програмного забезпечення JAVA

ПП.2.9.11

Безпека програм та даних

ПП.2.9.12

Емпіричні методи програмної інженерії

ПП.2.9.13

Математичні основи обчислювальної техніки

ПП.2.9.14

Аналіз вимог до програмного забезпечення

ПП.2.9.15

Проектування інтерфейсу користувача

ПП.2.9.16

Сертифікація та ліцензування програмного продукту

ПП.2.9.17

Основи інженерії програмного забезпечення

ПП.2.9.18

Хмарні технології

ПП.2.9.19

Штучний інтелект

ПП.2.9.20

Професійна практика програмної інженерії

ПП.2.9.21

Ознайомча практика

ПП.2.9.22

Виробнича практика

ПП.2.9.23

Переддипломна практика

ПП.2.9.24

Кваліфікаційна робота

 

Підсумкова атестація

Дисципліни вільного вибору студента

ППк1.3.1.01

Системне програмування

ППк1.3.1.02

Моделювання IoT

ППк1.3.1.03

Програмування IOS

ППк1.3.1.04

Іноземна мова

ППк1.3.1.05

Військова підготовка

Вибірковий блок 1

ППк.1.3.2.01

WEB-технології та WEB-дизайн

ППк.1.3.2.02

Сучасні комп’ютерні системи та мережі

Вибірковий блок 2

ППк.1.3.2.03

WEB-програмування JS

ППк.1.3.2.04

Основи мережевої безпеки

Вибірковий блок 3

ППк.1.3.2.05

Якість програмного забезпечення та тестування

ППк.1.3.2.06

Сучасне мережне обладнання

Вибірковий блок 4

ППк.1.3.2.07

Спеціальні мови програмування

ППк.1.3.2.08

Програмування мовою Асемблер

Вибірковий блок 5

ППк.1.3.2.09

Технології ВІ

ППк.1.3.2.10

Обчислювальна техніка та мікропроцесори

Вибірковий блок 6

ППк.1.3.2.11

Серверні операційні системи

ППк.1.3.2.12

Інженерна графіка

 

Особливості програми: тісна співпраця з ІТ-компаніями дозволяє викладати сучасні технології розробки програмного забезпечення на реальних прикладах та проходити практичну підготовку, виконуючи реальні ІТ-проекти. Особливий акцент програми на сучасних мовах : С++, С#, Java, Python, R, JavaScript, HTML, CSS, SQL, MySQL та технологіях розробки програмного забезпечення: Agile та Scrum.

Сфера працевлаштування випускників: робота в галузі розробки програмного забезпечення та сфері інформатизації процесів та явищ різного характеру. Фахівці інженерії програмного забезпечення можуть працювати на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах.

Фахівець може займати первинні посади (за ДК 003:2010):

3121. Технік-програміст

3121. Фахівець з інформаційних технологій

3121. Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну)

3121. Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

3121. Фахівець з розроблення комп'ютерних програм

Доступ до подальшого навчання: бакалавр за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення може продовжити освіту за другим (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти магістр за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.

 

Освітньо-професійні програми

Переглядів: 1 085
^