Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Інформаційних систем та технологій

Навчальні дисципліни, закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін загальної та професійної підготовки за спеціальністю «Інформаційні системи та технології».

ТЕОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ

Метою викладання дисципліни є навчання студентів основним принципам і методам побудови інформаційних систем, необхідних при створенні, дослідженні та експлуатації систем різної природи; розуміння студентами процесів, які відбуваються в інформаційних системах.

В результаті освоєння матеріалів курсу, студент повинен:

 • знати: основні положення теорії інформаційних процесів і систем, способи опису, принципи і методи побудови і функціонування інформаційних систем;
 • вміти: описувати процеси і системи, застосовувати принципи і методи побудови інформаційних систем при проектуванні та мати уявлення про області застосування і про тенденції розвитку теорії інформаційних процесів і систем.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Метою засвоєння дисципліни є теоретичне і практичне освоєння комп'ютерних та інформаційних технологій збору, обробки та аналізу джерел інформації в цілому і по окремих галузях знань і сфер суспільної практики.

В результаті освоєння матеріалів курсу, студент повинен:

 • знати: основи операційних систем, апаратне забезпечення комп'ютерної техніки і способи її сполучення, основні проблеми комп'ютерної безпеки; структуру існуючих джерел інформації, можливості архівів, методи пошуку інформації, вміння працювати в мережі;
 • вміти: визначати і використовувати можливості комп'ютерної техніки, застосовувати навички роботи в операційних системах і стандартних додатках, вирішувати питання комп'ютерної безпеки, коректно працювати з інформацією.

СИСТЕМИ РОЗПОДІЛУ ІНФОРМАЦІЇ

Метою викладання навчальної дисципліни є формування базових знань фахівців з аналізу та проектування систем розподілу інформації; придбання ряду вмінь із створення програмно-апаратних комп’ютерних систем та мереж; придбання ряду вмінь з модернізації систем розподілу інформації для надання інтелектуальних послуг.

В результаті освоєння матеріалів курсу, студент повинен:

 • знати: принципи розподілу інформації в системах інтегрованого доступу;  системи розподілу інформації; системи сигналізації в системах розподілу інформації; принципи побудови управляючих пристроїв систем розподілу інформації; принципи побудови мультимедійної підсистеми IMS.
 • вміти: використовувати апаратні і програмні засоби систем розподілу інформації для організації передавання інформації; конфігурувати робочі станції користувачів; здійснювати організацію інтерфейсів користувачів; вживати необхідних заходів по усуненню збоїв та несправностей в обладнанні систем розподілу інформації; здійснювати контроль працездатності програмного комплексу, контролювати функціональну відповідність програм вимогам клієнтів.

АРХІТЕКТУРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Мета даної дисципліни є формування у студентів професійних знань та умінь по аналізу, проектуванню та реалізації архітектур інформаційних систем різного виду.

В результаті освоєння матеріалів курсу, студент повинен:

 • знати: класифікацію інформаційних систем і структур; базові моделі архітектур інформаційних систем; методологію функціонування інформаційних систем; особливості побудови розподілених систем.
 • вміти: проводити аналіз предметної області, виявляти інформаційні потреби та розробляти вимоги до ІС; моделювати організацію архітектур та можливості їх комбінування; оцінювати надійність ІС та архітектури побудови.

ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ

Метою викладання дисципліни є вивчення студентом загальних характеристик технології Інтернет речей (ІоТ), освоєння основних принципів функціонування сучасних систем Інтернет речей для автоматизації різноманітних процесів та операцій.

В результаті освоєння матеріалів курсу, студент повинен:

 • знати: принципи організації і функціонування Інтернет речей; основні фактори розвитку Інтернет речей; існуючі технології в області Інтернет речей
 • вміти використовувати отримані знання для вирішення практичних питань, щодо планування та експлуатації інформаційних систем класу ІоТ.

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ІоТ

Метою засвоєння дисципліни є теоретичне і практичне освоєння принципів моделювання та оптимізації систем IoТ.

В результаті освоєння матеріалів курсу, студент повинен:

 • знати: особливості моделювання та реалізації систем Інтернет речей, основні технічні характеристики пристроїв, які застосовують для побудови систем IoT.
 • вміти: працювати з мікроконтролерами та основними налагоджувальними платами; розбиратися в існуючих IoT-технологіях і застосовувати їх до конкретних сценаріїв; проектувати цілісні IoT-системи (включаючи кінцеві пристрої, мережеве з'єднання, обмін даними)

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ІоТ

Мета даної дисципліни - навчити студентів правильно проводити аналіз погроз інформаційній безпеці систем ІоТ, основним методам, принципам, алгоритмам захисту інформації в системах ІоТ

В результаті освоєння матеріалів курсу, студент повинен:

 • знати: сучасні погрози безпеці інформаційним системам та системам ІоТ; технічні методи і засоби захисту інформації; криптографічні методи захисту інформації; програмні методи і засоби захисту; методи захисту інформації в розподілених інформаційних системах та в системах ІоТ; організаційно-правове забезпечення захисту інформації.
 • вміти: аналізувати можливості несанкціонованого здобуття інформації потинційними порушниками; аналізувати впливи комп’ютерних вірусів і шкідливих програм на безпеку інформаційних систем та систем ІоТ; організовувати та виконувати практичні дії щодо захисту інформації у системах ІоТ.

ІНФОРМАЦІЙНІ МЕРЕЖІ

Метою даної дисципліни є формування знань, вмінь та навичок, необхідних для роботи з інформаційними мережами, які об’єднують велику кількість персональний комп’ютерів, робочих станцій, серверів, для автоматизації сучасного процесу виробництва та телекомунікацій з процесом прийняття рішень у всіх галузях життя.

В результаті освоєння матеріалів курсу, студент повинен:

 • знати: основні компоненти інформаційних мереж та мережних структур; особливості проектування інформаційних та телекомунікаційних систем; засоби розробки інформаційних мереж; принципи побудови інформаційних систем; інструментальні засоби для проектування інформаційних мереж та телекомунікаційних систем (NetCreaker Proffesional); основні технології об’єднання персональних комп’ютерів до локальної мережі; технології передачі даних та обробки повідомлень у локальній інформаційній мережі та глобальній мережі Інтернет.
 • вміти: застосовувати та аналізувати функціонування інформаційних мереж та телекомунікаційних систем; розробляти основні компоненти інформаційних мереж; застосовувати інструментальні засоби проектування інформаційних мереж; розробляти концептуальні моделі інформаційних мереж та телекомунікаційних систем.

НЕЧІТКА ЛОГІКА ТА СИСТЕМИ НЕЧІТКОГО УПРАВЛІННЯ

Метою даної дисципліни є формування базових знань стосовно принципів, алгоритмів і моделей прийняття рішень з використанням математичного апарату нечіткої логіки при управлінні сучасними інформаційними системами; освоєння програмних засобів для моделювання нечітких множин і створення нейронних мереж.

В результаті освоєння матеріалів курсу, студент повинен:

 • знати: основні визначення нечіткої логіки; області застосування нечітких множин; програмні засоби для моделювання нечітких множин; моделі та алгоритми нечіткого оптимального управління; принципи моделювання нечіткої логіки для вирішення задач управління.
 • вміти: застосовувати програмні засоби розробки моделей нечіткої логіки; використовувати інструментальні функції інтегрованих програмних середовищ розробників нечіткої логіки; користуватися апаратними засобами моделювання нечітких множин; застосовувати принципи нечіткої логіки для вирішення задач побудови систем і мереж.

УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ

Метою засвоєння дисципліни є оволодіння студентами основними сучасними поняттями та методами управління та реалізації проектів в галузі інформаційних технологій, основними рекомендаціями по управлінню командою проекту, прийняттю рішень в умовах змін вимог до проекту, обмеження бюджету і т.д.

В результаті освоєння матеріалів курсу, студент повинен:

 • знати: стандарти управління проектами, основні документи проекту та інструменти планування, процедуру створення задач, їх планування та назначення їм ресурсів; засоби координації роботи команди; технології управління ІТ-проектами; засоби планування проектів MS Project.
 • вміти: налагоджувати параметри проекту; реалізовувати функції менеджменту в управлінні ІТ проектами (планування, організація робіт, управління процесом виконання та контролю); володіти навиками практичного використання різних методів управління проектами; проводити аналіз одержаних результатів.

МОДЕЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Метою викладання даної дисципліни – є навчання студентів основним принципам і методам моделювання інформаційних систем за допомогою числових методів та емуляції їх на ПК.

В результаті освоєння матеріалів курсу, студент повинен:

 • знати: основні положення теорії математичного моделювання, принципи функціонування інформаційних систем і основні алгоритми їх моделювання;
 • вміти застосовувати основні алгоритми моделювання інформаційних систем при проектуванні за допомогою ПК.

ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Метою даної дисципліни є підготовка до самостійної професійної роботи, ознайомлення з методологіями проектування інформаційних систем і технологій, вміння орієнтуватися у всьому різноманітті сучасних технологій проектування інформаційних систем, вміння застосовувати практичні навички використання інструментальних і прикладних методів проектування інформаційних систем і технологій в різних галузях.

В результаті освоєння матеріалів курсу, студент повинен:

 • знати: основні методи технічного проектування і конструювання; основні закони розвитку технічних систем; можливості використання ІТ у професійній діяльності; вимоги державних стандартів з розробки проектної документації; сучасні технології розробки об'єктів технічних систем;
 • вміти: використовувати сучасні технічні засоби в процесі технічного проектування; розробляти технічний проект; створювати і підтримувати актуальні бази даних; готувати електронні ресурси для проектованого процесу.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Метою викладання навчальної дисципліни є підготовка до самостійної та практичної діяльності з питань методології побудови інтелектуальних інформаційних систем; методології управління проектами створення інтелектуальних інформаційних систем.

В результаті освоєння матеріалів курсу, студент повинен:

 • знати: основні принципи, моделі та методи інтелектуальної підтримки процесів прийняття рішень; способи представлення та обробки знань, правила побудови моделі знань; інструментальні засоби інтелектуальних інформаційних систем.
 • вміти: проводити аналітичне дослідження предметної області та здійснювати формалізацію знань з використанням відомих форм їх представлення; використовувати когнітивну графіку для графічного та образного представлення знань; розробляти математичні моделі представлення знань, інтелектуальні мережні моделі, які базуються та технологіях прийняття рішень.

АДМІНІСТРУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів базових знань, які дозволяють застосовувати сучасні технології у корпоративних системах та мережах на етапі від проектування до експлуатації, формування у студентів спеціальних знань в області адміністрування сучасних корпоративних системам і мереж.

В результаті освоєння матеріалів курсу, студент повинен:

 • знати: принципи побудови апаратних, комунікаційних та програмних засобів інформаційно-обчислювальної мережі; принципи побудови корпоративних систем та мереж; методи, засоби, платформи адміністрування корпоративних систем; операційні системи та їх складових компоненти; принципи функціонування мережних протоколів та сервісів; організацію безпеки в корпоративних системах та мережах.
 • вміти: визначати задачі адміністрування для конкретного випадку; встановлювати ОС Unix, Windows, Linux; обслуговувати активне мережне обладнання; здійснювати реєстрацію користувачів в системі; вносити зміни у конфігурацію мережі; налаштовувати та адмініструвати сервери та сервіси; виконувати аналіз порушень інформаційної безпеки.

ДІАГНОСТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Метою засвоєння дисципліни є теоретичне і практичне освоєння елементів інформаційної системи для діагностування ПЗ.

В результаті освоєння матеріалів курсу, студент повинен:

 • знати: основні елементи інформаційної системи, призначені для забезпечення роботи додатків.
 • вміти: проводити діагностику ІС, тестування обладнання та усувати недоліки в роботі.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, Київ,
вул. Соломянська, 7, каб. 203
тел. (044) 249-25-81

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 6 423
^