Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Інформаційних систем та технологій

Кафедра Інформаційних систем та технологій є учбово-науковим структурним підрозділом Державного університету телекомунікацій, що забезпечує проведення навчальної, методичної, виховної, наукової, організаційної роботи і входить до складу факультету Інформаційних технологій Навчально-наукового інституту телекомунікацій та інформатизації.

В педагогічній роботі професорсько-викладацький склад кафедри дотримується вимог, які ставляться перед вищими навчальними закладами і базуються на принципах науковості, положеннях Державної національної програми „Освіта” (Україна ХХІ століття), Закону України „Про освіту”, Національної програми розвитку галузі зв’язку України, а також нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Положенням про організацію навчального процесу ДУТ.

Робота кафедри Інформаційних систем та технологій направлена на підготовку сучасних фахівців, що володіють глибокими теоретичними і практичними знаннями, високою професійною кваліфікацією. З усіх навчальних дисциплін, що закріплені за кафедрою, розроблено навчально-методичне забезпечення для проведення практичних, лабораторних робіт та поглибленого вивчення матеріалу.

Методична робота кафедри є системою аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу, яка основана на досягненнях науки та передового досвіду.

Основними завданнями методичної роботи є: організаційно – методичне забезпечення програм розвитку закладу; удосконалення змісту, форм і методів навчання студентів; розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації умов для професійного вдосконалення; інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного досвіду; організаційно – методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально – дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій; створення комплексно – методичного забезпечення предметів, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання; забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики.

Методична робота є невід’ємною складовою діяльності кафедри. Від її якості, уваги кожного співробітника до неї у значній мірі залежить ефективність навчального процесу в цілому і по кожній конкретній дисципліні, зокрема. Викладачі кафедри здійснюють розробку складових стандартів вищої освіти; розробку навчальних планів, робочих навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін; підготовку комплекту матеріалів для електронного навчання, розроблення дидактичного та методичного забезпечення дистанційних курсів; підготовку нових лабораторних робіт; підготовку програмного забезпечення навчальних дисциплін; підготовку матеріалів для наповнення веб-ресурсів університету, факультету, кафедри; підготовку підручників, навчальних посібників; підготовку конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик, самостійної роботи студентів тощо; розробку засобів діагностики результатів навчальних досягнень студентів; розробку і впровадження нових форм методів і технологій навчання та методичного забезпечення інтерактивних методів навчання.

Велика увага на кафедрі приділяється новим формам представлення навчально-методичних матеріалів. На кафедрі розроблені й щорічно оновлюються навчально-методичні комплекси з дисциплін, підготовлено тестові методики оцінювання якості знань студентів, методичні вказівки до виконання практичних, індивідуальних, самостійних робіт. На кафедрі систематично проходять інструкторсько-методичні заняття і взаємовідвідування навчальних занять.

Переглядів: 3 774
^