XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Маркетингу

Підготовка магістрів

Загальна інформація
Викладацький склад
Методична робота
Інноваційний зміст навчання
Навчальні дисципліни
Методичні рекомендації
Бібліотека
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Партнери кафедри
Працевлаштування
Контактна інформація
Відгуки студентів
Відгуки роботодавців
Новини та події
Фотогалерея
Отримати консультацію
Освітньо-професійні програми
Запрошуємо до навчання
Дистанційне навчання

Підготовка магістрів

Підготовка фахівців

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Галузь знань - 07 «Управління та адміністрування»

Освітня кваліфікація - «Магістр маркетингу»

Професійна кваліфікація - 1475 «Менеджер

(управитель) з маркетингу»

Маркетинг – ключ до успіху багатьох організацій. Це успіх у сфері оцінювання наявних та потенційних ринкових можливостей та розроблення стратегії, які забезпечують високі результати для компанії в умовах сучасного бізнес-середовища.

Маркетинг є центральною функцією в усіх успішних сучасних організаціях, незалежно від того, чи це корпорації, малі та середні підприємства, благодійні організації та навіть деякі державні установи.

Кафедрою маркетингу здійснюється  підготовка висококваліфікованих спеціалістів, обізнаних із найновішими теоріями, інтерпретаціями, методами і практичними прийомами маркетингу, здатних приймати стратегічні рішення, знаходити шляхи реалізації маркетингової стратегії з урахуванням особливостей  телекомунікаційної галузі.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів за освітньою програмою «Маркетинг» орієнтована на маркетологів (випускників спеціальності «Маркетинг») та фахівців інших галузей із досвідом роботи на підприємствах та бізнес-структурах, які прагнуть бути лідером бізнесу; визначати та використовувати всі знання, методології, методи та інструменти, необхідні для практичної маркетингової діяльності; навчитися взаємодіяти із зовнішнім та внутрішнім середовищем; розуміти загрози ринку та вміти їм протистояти; організовувати маркетингову діяльність у повному обсязі.

Програма підготовки магістрів зі спеціальності «Маркетинг» в Навчально-науковому інституті Менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій передбачає навчання тривалістю 1,5 роки:

 • за денною і заочною формою;
 • на контрактній основі;
 • на базі освітнього рівня «бакалавр» зі спеціальності «Маркетинг» та будь-якої іншої спеціальності чи спеціалізації.

Метою магістерської програми є підготовка магістрів з маркетингу, які володіють інноваційним способом мислення та компетентностями, необхідними для ефективного управління маркетинговою діяльністю, і здатні вирішувати управлінські та науково-дослідні завдання. Освітня програма підготовки фахівців з маркетингу орієнтована на потреби ринку галузевих підприємств телекомунікаційної сфери. Набуті компетентності можуть бути застосовані в дослідницькій, управлінській, освітній, медійно-комунікативній, бізнесовій та інших дисциплінарно-професійних полях.

Магістерська підготовка за спеціальністю «Маркетинг» є логічним продовженням професійної підготовки фахівців з маркетингу сфери телекомунікацій освітнього рівня «бакалавр», здатних вирішувати сучасні нестандартні задачі динамічного ринкового середовища з використанням сучасних аналітичних засобів, прогресивних маркетингових  технологій впливу і сучасного інструментарію, а також передбачає поглиблення і розширення професійних знань маркетологів, що відповідатимуть останнім світовим тенденціям та трендам ринкового середовища.

Магістерська програма формує у студентів професійні компетенції для успішного виконання стратегічних і тактичних завдань, що постають перед маркетологами в сучасних умовах. Програма носить прикладний характер та зорієнтована на активну діяльність випускників у сфері  маркетингу та розвиток перспективи підготовки фахівців з  маркетингу на демократичних та інноваційних засадах з урахуванням особливостей функціонування телекомунікаційної галузі із широким застосуванням ІТ- технологій та набуття навичок педагогічної діяльності з спеціальності 075 Маркетинг.

Навчальним планом передбачено більш глибоке опанування тих напрямів маркетингової діяльності, які вивчались на освітньому рівні бакалавра, а також передбачено набуття навичок, які є найбільш актуальними в умовах глобалізації світової економіки, але не передбачені навчальними планами рівня «бакалавр».

Акцент у освітній програмі робиться на підготовці професійно-компетентних, креативних, високо-інтелектуальних фахівців, здатних працювати у сфері маркетингу та забезпечувати європейський рівень надання маркетингових послуг на інноваційних засадах, з навичками впровадження інноваційних методів та технологій в процесі маркетингової діяльності на підприємствах, в установах і організаціях відповідно до сучасних вимог роботодавців

Програма передбачає викладання навчальних дисциплін спеціалістами у сфері маркетингу і його інформаційно-аналітичного забезпечення на базі програмних комплексів та інструментів WordPress, Google forms, Google analytics, Google Trends, Google Tag Manager, Moqups, Asana, Wonderlist, Asana, Wonderlist, MS Dynamics CRM, CRM  Bitrix24, MS Power BI, що суттєво поглиблює фахові компетентності майбутніх випускників.

Під час навчання викладачами широко використовуються кейси, рольові ігри, дискусії, реальні проекти від компаній. Залучення до навчального процесу провідних фахівців - маркетологів з компаній-партнерів:  UDS – срібного партнера Microsoft,  ТОВ «МЕДІАСАППОРТ», ТОВ «ADPARTNER», ТОВ «СТРІЧКА НОВИН»,  веб-студії UPWAY, спрямоване на вдосконалення студентами професійних компетенцій, наближення до світових вимог у фаховій спеціалізації,  знайомство з інноваційними напрямами діяльності компаній та передбачає отримання сертифікатів, які підтверджують наявність компетенцій  відповідно до вимог роботодавців.

Програма підготовки максимально враховує індивідуальні професійні інтереси магістранта та специфіку його дослідницької діяльності, і передбачає можливість вибору дисциплін варіативного блоку.

Задля набуття магістрантом фахових компетенцій з маркетингу в навчальному плані передбачено вивчення таких дисциплін:

Обов’язкові компоненти

Цикл дисциплін загальної підготовки

 • Захист професійної діяльності в галузі
 • Організація проведення наукових досліджень
 • Психологія та педагогіка у вищій школі
 • Математичні методи моделювання та організації процесів

 

Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

 • Оцінка ефективності маркетингових рішень
 • Аналіз і планування маркетингової діяльності
 • Маркетингові технології управління Інтернет-проектами
 • Стратегічний маркетинг

 

 • Науково-педагогічна практика
 • Науково-дослідницька практика
 • Переддипломна практика
 • Дипломне проектування,
 • Захист магістерської роботи

Вибіркові компоненти

 • Управління лояльністю споживачів
 • В2В – маркетинг
 • Кроскультурний маркетинг
 • Інноваційні технології в маркетинговій діяльності
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингової діяльності
 • Інтерактивний маркетинг
 • Таргетивний маркетинг
 • Digital технології в  управлінні маркетингом
 • Креативні рекламні технології
 • Етика та естетика маркетингових комунікацій
 • Інтернет-технології в управлінні маркетингом
 • Управління змінами
 • Стратегічне управління

Викладацький склад

З метою здійснення ефективної підготовки з магістрантами спеціальності «Маркетинг» працюють висококваліфіковані та досвідчені викладачі (три доктори економічних наук та три кандидата економічних наук), які мають значний як науковий, так і практичний досвід, що дозволяє наповнювати курси актуальною інформацією та забезпечувати високий рівень конкурентоздатності випускників кафедри.

Фахові компетенції

За рахунок поєднання актуального наповнення курсів програми, їх безперервного оновлення і високого рівня  педагогічного та практичного досвіду викладачів у сфері маркетингу та реклами стає можливим формування актуальних фахових компетенцій  магістрантів ДУТ.

Програма спрямована на підготовку ініціативних спеціалістів, які володіють сучасним економічним мисленням та відповідними компетентностями, необхідними для вирішення проблем і розв’язання складних задач маркетингової діяльності, що передбачають проведення досліджень і здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.  

Даною магістерською програмою передбачено науково-дослідницьку та науково-педагогічну практики, метою яких є формування аналітичних та творчих умінь та навичок для роботи в дослідницькій фірмі чи стратегічному відділі компанії або роботи в рекламній агенції чи PR відділі підприємств телекомунікаційної галузі.

Випускники зможуть працювати на керівних посадах підприємств чи організацій будь-якої форми власності, проектними менеджерами у міжнародних компаніях, консультантами з маркетингового управління.

 • Менеджер (управитель) з маркетингу.
 • Директор з маркетингу.
 • Начальник відділу збуту (маркетингу).
 • Начальник відділу (з реклами, зв'язків з громадськістю).
 • Менеджер (управитель) з маркетингу.
 • Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва).
 • Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва).
 • Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності,
 • Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної тощо).
 • Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним тощо).
 • Менеджер (управитель) з реклами.
 • Менеджер (управитель) із збуту.
 • Викладач закладу вищої освіти.
 • Науковий співробітник-консультант

Талановиті випускники магістратури отримують переважне право на вступ до аспірантури.

Випускник магістратури Державного університету телекомунікацій Навчально-наукового інституту менеджменту володіє знаннями теорії та практики маркетингу, які дозволяють забезпечити створення служби маркетингу, проводити маркетингові дослідження, оцінювати ринки, потенційні можливості та загрози для конкретного підприємства, розробляти програми маркетингової діяльності щодо товарної, цінової, збутової, комунікаційної, зокрема рекламної політики підприємства галузі телекомунікацій.

Державний університет телекомунікацій є провідним вищим навчальним закладом у сфері підготовки фахівців з маркетингу (рівня магістр) для підприємств телекомунікаційної галузі в Україні, оскільки забезпечений потужною матеріально-технічною базою,  високим рівнем кваліфікації науково-педагогічного персоналу та системою підготовки фахівців заснованої на практико орієнтованому підході.

Ми пропонуємо реальні кейси замість бездумного заучування матеріалів і дійсно практичні навички, які знадобляться у вашій професійній діяльності!

Гарант освітньої програми:
Виноградова Олена Володимирівна
Завідувач кафедри маркетингу, професор, доктор економічних наук

Удачі ВАМ на шляху в магістратуру! і нехай Вас супроводжує УСПІХ!!!
 

Більше інформації про навчальні програми, за якими працює кафедра у підготовці магістрів:

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7
телефон: (044) 242-29-02
E-mail: marketing@dut.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 1 988