Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Енергоефективних технологій

1. Теорія електричних кіл та сигналів – 2 семестр (6 кредитів)

Мета та зміст: вивчення та засвоєння закономірностей фізичних процесів в електричних колах; основних методів і прийомів розрахунку та аналізу електричних кіл в стаціонарному та нестаціонарному режимах; вивчення основних властивостей електричних кіл, оволодіння студентами основними методами розрахунку електричних кіл, виявлення та дослідження їх властивостей та характеристик.

2. Електроживлення систем зв’язку – 4 семестр (3 кредити)

Мета та зміст: предметом навчальної дисципліни є експлуатація та ремонт систем та пристроїв електроживлення в галузі зв’язку. Джерела електроживлення, як невід’ємна частина апаратури зв’язку, визначають її надійність, енергоспоживання, масу та габарити. Різноманітні вимоги до джерел електроживлення вимагають глибоких знань основ силової електроніки, уміння орієнтуватися в її сучасних тенденціях.

3. Теорія автоматичного керування – 5 семестр (3 кредити)

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

  • знати: принципи побудови автоматичних систем керування; характеристики типових ланок, способи їх з’єднання та перетворення структурних схем; методи та критерії дослідження стійкості автоматичних систем керування; типові закони регулювання, їх вплив на показники точності та якість процесів керування;
  • вміти: формувати та перетворювати структурні схеми; працювати на персональному комп'ютері; розробляти та реалізовувати алгоритми розв'язку задач електротехніки та електроенергетики із застосуванням однієї з систем програмування.

Зміст навчального модуля: 

Основні поняття та визначення теорії автоматичного керування. Математичний опис автоматичних систем керування (АСК). Способи зображення АСК. Структурні схеми АСК та способи їх перетворення. Стійкість лінійних АСК. Оцінка впливу параметрів АСК на її стійкість. Дослідження якості процесів керування лінійних АСК. Точність АСК та способи її підвищення. Синтез АСК. Стійкість АСК з типовими регуляторами.

4. Альтернативні і поновлювальні джерела енергії – 6 семестр (4 кредити)

У результаті вивчення модуля студент повинен:

  • знати: основні нетрадиційні та поновлювані джерела енергії, їх властивості, напрямки та особливості їх використання; технологічні схеми сучасних нетрадиційних джерел енергії; методи оцінки потенціальних можливостей виробництва електроенергії від різних джерел; основи техніко-економічного вибору варіантів схем джерел електроенергії; характеристики сучасних видів обладнання, яке застосовується в нетрадиційних джерелах електроенергії.
  • вміти: вибрати для заданих умов тип нетрадиційного джерела енергії та здійснити оцінку його можливостей;

Зміст навчального модуля: 

Види джерел енергії. Резерви традиційних непоновлюваних джерел енергії. Загальні відомості про нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Енергія вітру. Ресурси вітру в Україні та їх попередня оцінка. Криві енергії вітру. Висота вежі. Графік роботи турбін. Приклад порівняння роботи турбін. Перші вітрові установки. Горизонтально-осьові вітрові установки. Основні компоненти вітрових установок. Вертикально-осьові вітрові установки. Структурно-функціональна будова вітроенергетичної установки (ВЕУ). Особливості роботи ВЕУ. Каскадна ВЕУ з асинхронним генератором з фазним ротором. Науково-технічні аспекти вітроенергетики. Економіка вітрових установок. Вплив вітрових установок на навколишнє середовище. Сонячна енергія. Історія розвитку сонячної енергетики. Оцінка потенціалу сонячної енергетики. Проблеми сонячної енергетики. Пасивна та активна сонячна енергія. Активна сонячна енергія для опалення. Активна сонячна енергія для генерації електроенергії. Сонячна фотоелектроенергетика. Економіка сонячних установок. Вплив сонячних установок на навколишнє середовище. Енергія води. Енергія припливів та відпливів. Енергія хвиль. Малі гідроелектростанції. Економіка та вплив на навколишнє середовище. Геотермальна енергія. Економіка геотермальної енергетики та її вплив на навколишнє середовище. Теплові помпи. Акумулювання енергії. Біопаливо та біопаливні технології. Використання поновлюваних джерел в Україні.

Потенціал енергоресурсів. Споживання енергоресурсів. Енергетика України як складова світової енергетичної системи. Сонячна енергетика. Теплоенергетика, теплоелектроененергетика, фотоелектроенергетика. Вітроенергетика. Потенціал. Обладнання. Використання енергії вітру в Україні. Біоенергетика. Класифікація та потенціал біомаси. Технології та обладнання. Мала гідроенергетика. Обладнання та технології. Геотермальна енергетика. Технології та обладнання. Теплові помпи. Технологія та обладнання. Схеми потоків для різних видів опалення. Енергія морів та океанів. Технологічні схеми використання енергії хвиль, течій, різниць температур води. Воднева енергетика. Характеристика водню як енергоносія. Технології та обладнання. Системи акумулювання енергії поновлювальних джерел. Класифікація, основні характеристики. Світовий досвід. Комплексне використання поновлювальних джерел і акумуляторів. Загальні поняття. Перспективи розробок.

5. Екологія енерговикористання – 7 семестр (4 кредити)

У результаті вивчення модуля студент повинен:

  • знати: засвоїти комплекс проблем стосовно впливу технічної, господарської та наукової діяльності людини на стан навколишнього середовища, проблеми матеріального, культурного і соціального розвитку суспільства в регіональному і глобальному аспектах, енергетичну і екологічну політику України і Європейського Союзу;
  • уміти: застосовувати отримані знання для оцінки техногенного впливу діяльності людини на навколишнє природне середовище, видати рекомендації щодо охорони природного середовища.

Зміст навчального модуля: 

Актуальні проблеми захисту навколишнього середовища. Законодавство і міжнародні акти з питань екології. Вплив техногенних викидів на стан атмосфери і наслідки для життєдіяльності планети. Будова гідросфери. Енергетичні ресурси літосфери. Традиційні і нетрадиційні джерела енергії. Викиди теплових електростанцій в атмосферу і їх вплив на навколишнє середовище. Уловлювання твердих речовин з димових газів ТЕС. Шляхи зменшення викидів отруйних газів ТЕС. Стічні води ТЕС і їх очищення. Ядерний технологічний цикл і його вплив на біосферу. Основні типи атомних станцій і їх радіоактивні викиди. Виробниче забруднення навколишнього середовища. Хімічні підприємства як джерела забруднення навколишнього середовища. Екологічний менеджмент і моніторинг.

6. Основи енергетичного менеджменту – 7 семестр (4 кредити)

У результаті вивчення модуля студент повинен:

  • знати завдання енергоменеджменту і способи їх реалізації, методологію визначення потенціалу заощадження енергії, заходи з підвищення ефективності енерговикористання на об’єкті.

Зміст навчального модуля:

Поточний контроль споживання енергії на об’єкті, процедури і практика енергетичного менеджменту, інформаційні системи енергоменеджменту, заходи з підвищення ефективності енерговикористання, інвестиційні проекти впровадження заходів, енергообстеження об’єкту, оцінка рівня споживання енергії потоки енергії на об’єкті, опрацювання і обґрунтування заходів з підвищення ефективності енерговикористання системами та об’єктами енергетичних перетворень

7. Основи енергетичного аудиту – 7 семестр (4 кредити)

У результаті вивчення модуля студент повинен:

  • уміти досліджувати розподіл і рівні споживання енергоресурсів на об’єкті, забезпечувати їх оптимальне використання як для виробничих, так і для невиробничих потреб, проводити енергообстеження об’єктів, розробляти і обґрунтовувати рекомендації з ефективного використання енергії.

Зміст навчального модуля:

Поточний контроль споживання енергії на об’єкті, процедури і практика енергетичного аудиту, інформаційні системи енергоаудиту, заходи з підвищення ефективності енерговикористання, інвестиційні проекти впровадження заходів, енергообстеження об’єкту, оцінка рівня споживання енергії потоки енергії на об’єкті, опрацювання і обґрунтування заходів з підвищення ефективності енерговикористання системами та об’єктами енергетичних перетворень

8. Енергоефективні технології в телекомунікаціях – 8 семестр (4 кредити)

У результаті вивчення модуля студент повинен:

  • знати: організаційні, правові, технічні, економічні механізми енергозбереження в телекомунікаціях, методики оцінки ефективності використання енергії в телекомунікаціях; методики оцінки ефективності реалізації заходів по підвищенню енергоефективності телекомунікаційних систем; методи і засоби зниження втрат електроенергії в ТК; методи і засоби зниження втрат теплової енергії;
  • уміти: оцінювати ефективність використання енергоносіїв в телекомунікаціях, складати енергетичні баланси, розробляти і впроваджувати енергозберігаючі технології, оцінювати ефективність впровадження енергозберігаючих заходів, вибирати типові рішення по підвищенню енергоефективності, розробляти програми по енергозбереженню і підвищенню енергоефективності в ТК.

Зміст навчального модуля:

Основними цілями дисципліни є: формування знань і умінь в області правових, організаційних, наукових, виробничих, технічних і економічних заходів, спрямованих на ефективне використання енергетичних ресурсів в телекомунікаціях. Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів курсів фізики, вищої математики. При організації учбового процесу по дисципліні встановлюються наступні цілі її викладання: ознайомити студентів з основними поняттями, термінами і визначеннями в енергетиці, ознайомити студентів з актуальною нормативно правовою базою України в області енергозбереження і підвищення енергоефективності, в) закріпити теоретичні знання, отриманих студентами в процесі вивчення загальноінженерних і спеціальних дисциплін в контексті планування, розробки, реалізації і верифікації заходів по енергозбереженню і підвищенню енергоефективності в телекомунікаційних мережах, забезпечити студентів навичками і знаннями, необхідними при рішенні практичних завдань по реалізації і верифікації заходів по енергозбереженню і підвищенню енергоефективності.

Переглядів: 4 792
^