Державний Університет Телекомунікацій

Робота із студентами - Кафедра Мобільних та відеоінформаційних технологій

Важливою складовою частиною виховної роботи із студентами є кураторська робота в групах, яка регламентується положенням куратора академічної групи, затвердженим ректором Державного університету телекомунікацій. В кожну групу молодших курсів факультету призначено куратора, чільне місце в роботі якого посідають питання адаптації студентів до навчання в університеті, формування студентського колективу та студентського самоврядування, розвитку самостійної та творчої роботи студентів.

Колектив кафедри радіотехнологій спрямовує свою роботу зі студентами таким чином, аби створити сприятливі умови для розвитку професійних навичок та вмінь майбутнього фахівця. Як показники ефективності виховання студентів вибрані рейтингові оцінки поточної успішності у навчальній, науковій роботі, ступінь спроможності студента адаптуватися до реальної інженерної діяльності, професійна культура. Тому вважається обов’язковим залучення студентів до участі у науковій роботі кафедри, професійних конкурсах, наукових конференціях, олімпіадах, виставках тощо.

В даний час вимоги пред'являються до кваліфікації ІТ-фахівців, постійно посилюються і, відповідно, підвищуються вимоги до якості їх навчання. Тому важливо взаємодія освіти і бізнесу, яке допомагає забезпечувати ефективну і оперативну передачу фундаментальних знань з науки в високотехнологічний бізнес і передачу технологічних знань від бізнесу в систему освіти. У зв'язку з цим, сучасний університет зв'язку повинен являти собою навчально-науково-виробничий комплекс з навчальними центрами, який бере участь в роботі операторських компаній зв'язку і входить до співдружності з іншими вузами зв'язку з метою формування єдиного освітнього простору України на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. В університеті під час навчання відповідно до навчального плану підготовки фахівців напряму «Радіотехніка» передбачаються для студентів проведення практичних занять на провідних підприємствах і установах галузі зв'язку та операторів мобільного радіозв'язку. Так, з другого семестру почалися для студентів групи РТД-31 та РТД-32 щотижня практичні заняття з дисципліни «Основи телебачення та телевізійні системи» на обладнанні телерадіомовлення телеканалу Інтер з поглибленим вивченням технічних аспектів відео-маркетингу та інновацій інтернет-бізнесу. В ході занять під керівництвом Шупика Євгена Валентиновича вивчаються практичні аспекти принципів побудови і функціонування сучасних цифрових комплексів мовлення з використанням локальних комп'ютерних радіомереж, а також технології відео виробництва і випуску в ефір, моделювання технологічних процесів в сучасних цифрових відеоінформаційних системах.

На кафедрі значна увага приділяється також науково-дослідній роботі студентів (НДРС). До НДРС залучаються усі викладачі кафедри.

В дійсний час  працюють наступні студентські наукові гуртки:

Назва гуртка

Керівники гуртка/студенти

Напрям роботи гуртка

1

Секрети створення відеороликів, трьохмірної графіки та музичної продукції

старший викладач кафедри Амірханов Е.Д,  аспірант кафедри Кондаков О.М.

 

Приймають участь в роботі гуртка  студенти  РТД-41

Студент буде уміти і мати практичні навики по поводженню з сучасними відеокамерами, вибору виду і плану,  освітлення, звуку при зйомці, основам роботи з системами відео монтажу

2

Новатори аматорського радіозв’язку

Завідувач кафедри Сайко В.Г., аспірант кафедри Кравченко В.І.

 

Приймають участь в роботі гуртка студенти 1-го і 2-го курсу

Студент буде уміти і мати практичні навики по спортивному орієнтуванню:

    - зможе практично за допомогою топографічної карти і спеціального компасу орієнтуватися на місцевості та орієнтуватися в заданому напрямі руху;

   - фахово розуміти змістовну частину спортивної карти (опорні пункти, характеристику рельєфа місцевості, грунту і т.п.);

   -  практично уміти користуватися аматорськими радіостанціями;

   -  практично вести прийом і передачу радіосигналів аматорськими радіостанціями з кореспондентами, які знаходяться в різних континентах світу, тобто з ними спілкуватися

Первинні навички НДРС студенти отримують при виконанні курсових проектів (робіт) та роботі за індивідуальними завданнями. Студенти старших курсів виконують дипломні та магістерські роботи за тематикою науково-дослідних робіт кафедри Радіотехнологій. Також студенти, які навчаються за напрямом «Радіотехніка» приймають активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук. Так, у І-му турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році прийняли участь студенти факультету телекомунікацій 3-го, 4-го та 5-го курсів. Конкурсна комісія відмітила дві кращі наукові роботи студентів Тернової Ю.Е. (група РТД-32) та Артеменко Г.С. (РТДМ-51), які були надіслані в січні 2016 році на другий тур Всеукраїнського конкурсу в базовий заклад у галузі «Радіотехніка» - Харківський національний університет радіоелектроніки. 


Фотографії

Переглядів: 4 247
^