XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Загальна інформація


Положення про кафедру фізики


Кафедра фізики є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту гуманітарних та природничих дисциплін Державного університету телекомунікацій.

Завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Андреєва Наталія Олексіївна.

Контакти
Наша адреса: 03110, Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 7, кімната 505
Завідувач кафедри: кімната 505, роб. телефон (044) 249-25-95
E-mail: nataliiandreeva55@gmail.com

ФІЗИКА – базова фундаментальна дисципліна, яка є основою фахової підготовки в усіх напрямах розвитку техніки, в тому числі і у галузі телекомунікацій.

Кафедра фізики забезпечує викладання базових курсів дисциплін Фізика та Фізика оптичного зв’язку, а також курси за сучасними технологіями: 3Dдрук та Адміністрування AIX (на основі договору з партнером ДУТ – компанією IBM Ukraine).

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Фізика - викладається на І курсі студентам спеціальностей: 172 «Телекомунікації і радіотехніка», 125 «Кібербезпека» (у 1 і 2 семестрах) і спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» (протягом 2 семестру І курсу).
 • Фізика оптичного зв’язку - викладається на 1 курсі у 2 семестрі  студентам спеціальностей «Телекомунікації і радіотехніка» і «Інформаційні системи і технології».

Метою викладання дисципліни Фізика є:

 • забезпечення студентів знаннями основних фізичних явищ та ідей, фундаментальних понять, законів і теорій класичної і сучасної фізики, методів фізичних досліджень, способів і методів розв’язування конкретних задач з різних розділів фізики;
 • формування у студентів наукового світогляду і сучасного фізичного мислення, навичок активної самостійної навчальної і практичної діяльності.

Зав. кафедри Андреєва Н.О. читає лекцію студентам факультету Телекомунікацій
 

Вміння та навички, набуті студентами при вивченні дисципліни «Фізика», а саме застосування теоретичних знань при вирішенні конкретних технічних завдань, виділення конкретного фізичного змісту в прикладних задачах,  уміння проводити експеримент та обробляти результати дослідних даних допомагають студентам при проходженні виробничої практики, стажування, а також при подальшому працевлаштуванні.

Метою викладання дисципліни Фізика оптичного зв’язку (ФОЗ) є:

 • забезпечення студентів знаннями фізичних основ оптики та оптичних систем;
 • ознайомлення студентів з основними законами і засобами класичної фізичної оптики, а також з новими розробками ті ідеями в галузі фізики і техніки оптичних систем передачі інформації, заснованих на властивостях оптичного випромінювання, оптичних матеріалів, складних композиційних структур.

Дисципліна ФОЗ забезпечує вивчення таких дисциплін як «Основи телебачення і радіомовлення», «Теорія передачі сигналів в інфокомунікаційних мережах», «Функціональні пристрої волоконно-оптичних трактів», «Оптичні транспортні системи та мережі» та інші.

Вміння та навички, набуті студентами при вивченні дисципліни «ФОЗ», а саме застосування законів геометричної, хвильової та квантової фізики  для розрахунків оптичних приладів та систем, зменшенні втрат у лініях оптичного зв’язку, вміння підбирати складові оптичних систем при проектуванні ліній оптичного зв’язку сприяють успішному проходженню виробничої практики та стажування студентів, а також полегшують їх подальше працевлаштування.

Програми навчальних дисциплін «Фізика» та «Фізика оптичного зв'язку» узгоджені із завідувачами усіх випускаючих кафедр, які вони забезпечують. При вивченні дисциплін забезпечуються можливості для ефективного здійснення професійної спрямованості навчання за рахунок поглиблення навчального матеріалу тих розділів фізики, на яких ґрунтується техніка зв'язку, а саме:

«Електрика та магнетизм», «Коливання і хвилі», «Хвильова оптика», «Фізика твердого тіла».

Основними формами вивчення навчальних дисциплін на кафедрі є лекції, практичні та лабораторні заняття, семінари від партнерів університету. А також додаткові курси «Прикладні аспекти фундаментальної фізики» і «Фізика процесів передачі інформації оптичними системами зв’язку».

На лекціях студенти знайомляться з фундаментальними законами природи, властивостями та будовою матерії, засвоюють фізичні теорії, фундаментальні поняття і означення фізичних величин, зміст моделей, гіпотез, законів, принципів, формують цілісну сучасну фізичну картину світу.

Матеріал лекції подається викладачами кафедри у формі презентацій з використанням технічних засобів навчання, якими забезпечена кафедра і університет в цілому. Така форма читання лекцій надає можливість забезпечити студентів більш широкою та глибокою інформацією щодо теми, яка вивчається, а також відповідає сучасним вимогам інноваційних підходів у методиці викладання дисциплін.

Лекції викладаються в спеціалізованих лекційних аудиторіях, обладнаних екраном, проектором, комп’ютером і мікрофоном.

Напередодні лекційного заняття студентам надсилаються презентації лекцій і завдання на самостійне опрацювання. Також всі методичні матеріали за різними видами занять розміщені на сторінках дистанційного навчання (Е-навчання MOODLE).

Старший викладач Морозова С.В. читає лекцію студентам Навчально-наукового інституту захисту інформації
 

Теоретична підготовка здійснюється на основі сучасного рівня розвитку науки і технології та компетенцій компаній – партнерів кафедри (Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, ДП НДІ „Оріон”, компаній  IBM і Samsung).

На практичних заняттях закріплюються теоретичні знання шляхом розв'язування задач та прикладів, засвоюються засоби та методи розв'язування конкретних задач з різних розділів фізики.

 

Практичні заняття проводять доцент Гориня Л.М., доцент Редько Р.А.
 

На лабораторних заняттях студенти знайомляться з фізичними явищами, які досліджуються, і законами для розуміння суті методів досліджень, набувають навичок оцінки технічних засобів, які використовуються при виконанні експерименту, навичок встановлення достовірності отриманих результатів, навчаються умінню використовувати статистичні методи та сучасну обчислювальну техніку для обробки і аналізу результатів експерименту.

На практичну складову вивчення дисциплін відведено 50% аудиторних годинз, передбачених програмою – це заняття  з розв’язування задач та лабораторні заняття.

Лабораторії кафедри фізики також обладнані екраном, проектором, комп’ютером і макетами лабораторних робіт, передбачених програмою.

За технічним забезпеченням стендами, лабораторними макетами лабораторії кафедри фізики відповідають Робочоим навчальним програмам і навчальним планам дисциплін кафедри.

 

На лабораторних заняттях ст. викладача Морозової С.В.

Для проведення практичних та лабораторних занять кафедра має дві лабораторії, укомплектовані вимірювальним обладнанням, яке забезпечує виконання експериментальної частини практичних занять.

Лабораторія «Механіки і Електромагнетизму»
 

Лабораторія «Оптики і Фізики твердого тіла»
 

Завідувач лабораторії Одудовський Є.П. перевіряє готовність лабораторних установок до проведення занять.

На самостійне опрацювання виносяться окремі теми, розроблені НПП кафедри в навчально-методичних посібниках та підручниках. Підготовлених на кафедрі та представлених в інформаційній мережі університету.

За розробленою програмою дисципліни в першому семестрі студенти здають залік у вигляді тестування. По завершенню навчання на при кінці 2-го семестру студенти здають або письмовий екзамен, або тестування.

Екзамен складає група БЗД-13 старшому викладачу викладачу Морозової С.В.
 

Підготовка лектора до навчального семестру передбачає обов'язкове розроблення робочого плану і схеми навчального процесу. На кафедрі фізики було розроблено і впроваджено: «План організації навчального процесу », який доводиться до відома студентів на першому лекційному занятті та вивішується на дошці об’яв. Особливістю такого плану є жорстка регламентація та часова координація навчального процесу за всіма формами занять.Завдяки цьому студент заздалегідь знає тему кожної лекції та кожного практичного заняття, номери задач, які він має підготувати до заняття, номери і теми лабораторних робіт. Це допомагає студентові  чітко спланувати свою роботу у семестрі, уникнути зайвих неузгодженостей, правильно психологічно налаштуватися.

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою оцінювання. Підсумкова оцінка складається як з оцінки поточної успішності студента, так і оцінки, яку отримує студент під час складання заліку за 1-ий семестр або екзамену за 2-ий семестр. Систематична перевірка знань студентів за всіма видами навчальної роботи здійснюється з використанням електронних журналів, розроблених та впроваджених викладачами кафедри

Партнерство з організаціями та установами. Викладачі кафедри мають тісні наукові зв'язки з Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, ДП НДІ „Оріон”, та з провідними світовими компаніями SAP, IBM, Samsung, Lenovo, Cisco, Alcatel Lucent Enterprise, що надає можливість надавати студентам знання про сучасні та перспективні технології від провідних компаній світу.

Кафедра активно займається науково-дослідною роботою, залучаючи найактивніших, найуспішніших та обдарованих студентів і аспірантів.

Екскурсія в Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України для студентів груп КІД-11 і КІД-12 проводить доцент Редько Р.А.
 

Наукова робота серед студентів - одна з головних складових навчального процесу кафедри. Щорічно проводяться студентські Олімпіади по фізиці, а з 2004 року - студентські науково-технічні конференції.

Олімпіаду проводять: зав. каф. Андреєва Н.О. і ст. викл. Морозова С.В.

Студенти під час проведення фізичної олімпіади ДУТ 2019.
 

Учасники фізичної олімпіади ДУТ 2019 р.
 

Пріоритетні напрями фундаментальних та прикладних досліджень:

 • Аналіз забезпечення якості надання телекомунікаційних послуг (ведуть напрям – Лісковський І.О., Морозова С.В.);
 • Аналіз побудови компонентів систем в рамках концепції IoT (веде напрям – Лісковський І.О.);
 • Розробка фотоприймальних пристроїв для волоконно-оптичних систем в телекомунікаціях (веде напрям – Андрєєва Н.О)
 • Модифікація приповерхневих шарів GaN – гетероепітаксійних приладових структур надвисокочастотним електромагнітним випромінюванням (відповідальний за напрям Редько Р.А.; виконавці – науково-педагогічні працівники кафедри).

На даний час НПП кафедри проводять наступні дослідження:

 • поверхневі властивості Si, CdP2 та створення сонячних елементів на їх основі;
 • дослідження процесів модифікації приповерхневої області бінарних напівпровідникових матеріалів (GaAs, InP, GaP) слабким магнітним полем імпульсної дії;
 • фотолюмінісцентна методика, яка використовується при дослідженнях, дозволяє відслідковувати магнітно-індуковані зміни у домішково-дефектному складі напівпровідників на достатньому науковому рівні, що робить її разом із додатково-інформативними методами (AFM, SEM) одним із визначальних способів відслідковування деградаційних процесів у світловипромінюючих матеріалах;
 • особливості розвинення в Україні наземних мереж, також з використанням міліметрового діапазону;
 • підготовка матеріалів для участі в роботі 12 Дослідницької комісії (SG12) Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ).


Доцент Редько Р.А. на науковому семінарі доповідає про результати досліджень ініціативної НДР
 

Науково-педагогічні працівники кафедри фізики ведуть також науково-організаційну роботу шляхом участі в наукових радах та редакційних колегіях періодичних наукових видань - фахових видань України (технічні науки).

На кафедрі один раз на тиждень проводяться заняття фізичного гуртка «Методи врозв’язування нестандартних задач з фізики», метою яких є підвищення рівня знань студентів щодо найбільш складних питань дисципліни Фізика, зацікавлення їх у вивченні предмету, а також підготовки найбільш успішних студентів для участі у фізичній олімпіаді, яка проводиться кафедрою серед студентів першого курсу кожного навчального року.

Студенти 1-го курсу на занятті фізичного гуртка

На заняттях додаткових курсів  «Прикладні аспекти фундаментальної фізики» та «Фізика процесів передачі інформації оптичними системи зв’язку» студенти мають можливість розширити коло та підвищити рівень знань з дисциплін Фізика та Фізика оптичного зв’язку. Заняття на курсах проводять: зав. каф. Андреєва Н.О. і доцент Редько Р.А.

 

Заняття студентів курсів «Прикладні аспекти фундаментальної фізики»
 

Кожного навчального року проводяться заняття на підготовчих курсах з дисципліни Фізика з учнями випускних класів навчальних закладів міста Києва та області. Заняття проводяться старшим викладачем Морозовою С.В. за програмою ЗНО з фізики. Особлива увага приділяється темам, необхідним для навчання в нашому Університеті. Більшість слухачів підготовчих курсів успішно складають ЗНО та стають студентами Університету.

На занятті підготовчих курсів. Заняття проводить ст. викладач Морозова С.В.
 

З керівництвом окремих навчальних закладів міста Києва та області підписані договори про співпрацю в цьому напрямку (ЗОШ №231, Тарасівська ЗОШ, Боярська ЗОШ №4, ЗОШ №2 м. Буча).

Третій рік поспіль учні Технічного ліцею Дніпровського району м. Києва відвідують кафедру фізики Державного університету телекомунікацій з метою проведення досліджень за програмою підготовки конкурсних робіт Малої Академії наук України (МАН). Викладачі кафедри фізики завжди сприяють бажанню учнів навчальних закладів України займатися дослідницькою роботою, створюють умови для їх інтелектуального, духовного і творчого розвитку.

 

Заняття з учнями Технічного ліцею проводять  зав. кафедри Андреєва Н.О. і доцент Гориня Л.М.

Науково-педагогічні працівники кафедри фізики постійно працюють над підвищенням науково-педагогічного рівня викладання дисциплін кафедри. Вони періодично навчаються на курсах підвищення кваліфікації як на базі Інституту напівпровідників НАН України, так і в Інституті менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.

Інноваційний зміст навчання дисциплін кафедри фізики, якій постійно впроваджується  в навчальний процес викладачами кафедри, забезпечує навчання студента тому, що потрібно і так, як потрібно на сегоднішній день і тому, що вимагає сучасний розвиток науки і технології та компетенції компаній партнерів кафедри – потенційних роботодавців, теоретично і практично.

При добросовісному навчанні студента інноваційний зміст навчання, що постійно впроваджується викладачами кафедри фізики та викладачами всіх кафедр університету, гарантує стовідсоткове надання студенту  першого, високооплачуваного робочого місця.

Спеціальності, які набувають студенти в Державному університеті телекомунікацій, є найсучаснішими і затребуваними на ринку праці, тому

МИ ЗАПРОШУЄМО ВИПУСКНИКІВ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВСТУПУ В НАШ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ!

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 505
тeл. +38 
(044)249-25-95
каб. 513, 514 тел. 249-92-17

fizika@duikt.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 16 755