Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Фізики


Положення про кафедру фізики


Кафедра фізики забезпечує викладання базових курсів дисциплін Фізика та Фізика оптичного зв’язку, а також курси за сучасними технологіями: 3Dдрук та Адміністрування AIX (на основі договору з партнером ДУТ – компанією IBM Ukraine).

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

Фізика - викладається на І курсі студентам спеціальностей: «Телекомунікації і радіотехніка», «Кібербезпека» (у 1 і 2 семестрах) і спеціальності «Комп’ютерна інженерія» (протягом 2 семестру І курсу та 3 семестру ІІ курсу);

Фізика оптичного зв’язку - викладається у 5 семестрі (ІІІ курс) студентам спеціальностей «Телекомунікації і радіотехніка» і «Інформаційні системи і технології».

Метою викладання дисципліни Фізика є:

 • забезпечення студентів знаннями основних фізичних явищ та ідей, фундаментальних понять, законів і теорій класичної і сучасної фізики, методів фізичних досліджень, способів і методів розв’язування конкретних задач з різних розділів фізики;
 • формування у студентів наукового світогляду і сучасного фізичного мислення, навичок активної самостійної навчальної і практичної діяльності.

Метою викладання дисципліни Фізика оптичного зв’язку є:

 • забезпечення студентів знаннями фізичних основ оптики та оптичних систем;
 • ознайомлення студентів з основними законами і засобами класичної фізичної оптики, а також з новими розробками ті ідеями в галузі фізики і техніки оптичних систем передачі інформації, заснованих на властивостях оптичного випромінювання, оптичних матеріалів, складних композиційних структур.

Основними формами вивчення навчальних дисциплін на кафедрі є лекції, практичні та лабораторні заняття, семінари від партнерів університету.

На лекціях студенти знайомляться з фундаментальними законами природи, властивостями та будовою матерії, засвоюють фізичні теорії, фундаментальні поняття і означення фізичних величин, зміст моделей, гіпотез, законів, принципів, формують цілісну сучасну фізичну картину світу.

Матеріал лекції подається викладачами кафедри у формі презентацій з використанням технічних засобів навчання, якими забезпечена кафедра і університет в цілому. Така форма читання лекцій надає можливість забезпечити студентів більш широкою та глибокою інформацією щодо теми, яка вивчається, а також відповідає сучасним вимогам інноваційних підходів у методиці викладання дисциплін.

Зав. кафедри Андреєва Н.О. читає лекцію студентам факультету Телекомунікацій

 

Відкрита лекція ст. викладача Морозової С.В. на тему «Зонна теорія та квантова статистика»

 

На практичну складову вивчення дисциплін відведено половину занять, передбачених програмою – це заняття по розв’язуванню задач та лабораторні заняття.

На практичних заняттях закріплюються теоретичні знання шляхом розв'язування задач та прикладів, засвоюються засоби та методи розв'язування конкретних задач з різних розділів фізики.

 

Практичні заняття проводять доцент Гориня Л.М., доцент Редько Р.А.
 

 

На практичних заняттях Андреєвої Н.О. і ст. викладача Морозової С.В.
 

На лабораторних заняттях студенти знайомляться з фізичними явищами, які досліджуються, і законами для розуміння суті методів досліджень, набувають навичок оцінки технічних засобів, які використовуються при виконанні експерименту, навичок встановлення достовірності отриманих результатів, навчаються умінню використовувати статистичні методи та сучасну обчислювальну техніку для обробки і аналізу результатів експерименту.

Для проведення практичних та лабораторних занять кафедра має дві лабораторії, укомплектовані вимірювальним обладнанням, яке забезпечує виконання експериментальної частини практичних занять.

Лабораторія 515
 

Завідувач лабораторії  Варич І.М. під час проведення лабораторного заняття
 

На самостійне опрацювання виносяться окремі теми, розроблені НПП кафедри в навчально-методичних посібниках та підручниках. Підготовлених на кафедрі та представлених в інформаційній мережі університету або на оптичних дисках.

За розробленою програмою  дисципліни в першому семестрі студенти здають залік у вигляді тестування. По завершенню навчання  на при кінці 2-го семестру студенти здають або письмовий екзамен, або тестування.

Екзамен складає група БЗД-13 старшому  викладачу викладачу Морозової С.В.

 

Партнерство з організаціями та установами. Викладачі кафедри мають тісні наукові зв'язки з Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, ДП НДІ „Оріон”, та з провідними світовими компаніями SAP, IBM, Samsung, Lenovo, Cisco, Alcatel Lucent Enterprise, що надає можливість надавати студентам знання про сучасні та перспективні технології від провідних компаній світу.

Кафедра активно займається науково-дослідною роботою, залучаючи найактивніших, найуспішніших та обдарованих студентів і аспірантів.

Екскурсія в Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної академії наук України для студентів груп КІД-11 і КІД-12 проводить доцент Редько Р.А.
 

Наукова робота серед студентів - одна з головних складових навчального процесу кафедри. Щорічно проводяться студентські Олімпіади по фізиці, а з 2004 року - студентські науково-технічні конференції.

Учасники фізичної олімпіади 2018 р.

 

Пріоритетні напрями фундаментальних та прикладних досліджень:

 • Аналіз забезпечення якості надання телекомунікаційних послуг (ведуть напрям – Лісковський І.О., Морозова С.В.);
 • Аналіз побудови компонентів систем в рамках концепції IoT (веде напрям – Лісковський І.О.);
 • Розробка фотоприймальних пристроїв для волоконно-оптичних систем в телекомунікаціях (веде напрям – Андрєєва Н.О)
 • Модифікація приповерхневих шарів GaN – гетероепітаксійних приладових структур надвисокочастотним електромагнітним випромінюванням (відповідальний за напрям Редько Р.А.; виконавці – науково-педагогічні працівники кафедри).

На даний час НПП кафедри проводять наступні дослідження:

 • поверхневі властивості Si, CdP2 та створення сонячних елементів на їх основі;
 • дослідження процесів модифікації приповерхневої області бінарних напівпровідникових матеріалів (GaAs, InP, GaP) слабким магнітним полем імпульсної дії;
 • фотолюмінісцентна методика, яка використовується при дослідженнях, дозволяє відслідковувати магнітно-індуковані зміни у домішково-дефектному складі напівпровідників на достатньому науковому рівні, що робить її разом із додатково-інформативними методами (AFM, SEM) одним із визначальних способів відслідковування деградаційних процесів у світловипромінюючих матеріалах;
 • особливості розвинення в Україні наземних мереж, також з використанням міліметрового діапазону;
 • підготовка матеріалів для участі в роботі 12 Дослідницької комісії (SG12) Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ).

Науково-педагогічні працівники кафедри фізики ведуть також науково-організаційну роботу шляхом участі в наукових радах та редакційних колегіях періодичних наукових видань - фахових видань України (технічні науки).

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням рівня знань англійської мови. Студентам-іноземцям підготовчих курсів викладається фізика на українській мові з перекладом на англійську. Доцент Гориня Л.М. працює над складанням допоміжного україно-англійського словника з фізичною термінологією основних понять і законів фізики.

На кафедрі один раз на тиждень проводяться заняття фізичного гуртка, метою яких є підвищення рівня знань студентів щодо найбільш складних питань дисципліни Фізика, зацікавлення їх у вивченні предмету, а також підготовки найбільш успішних студентів для участі у фізичній олімпіаді, яка проводиться кафедрою серед студентів першого курсу кожного навчального року:

 

Заняття фізичного гуртка проводить завідувач кафедри Андреєва Н.О.
 

Кожного навчального року проводяться заняття на підготовчих курсах з дисципліни Фізика з учнями випускних класів навчальних закладів міста Києва та області. Заняття проводяться старшим викладачем Морозовою С.В. за програмою ЗНО з фізики. Особлива увага приділяється темам, необхідним для навчання в нашому Університеті. Більшість слухачів підготовчих курсів успішно складають ЗНО та стають студентами Університету.

Ст. викладач Морозова С.В. проводить заняття підготовчих курсів
 

Викладачі кафедри успішно проводять профорієнтаційну роботу із майбутніми абітурієнтами Університету. Ми запрошуємо випускників навчальних закладів Києва та Київської області до вступу в наш Державний університет телекомунікацій, якій є одним з найкращих профільних університетів України.

 

Проведення профорієнтаційної роботи
 

З керівництвом окремих навчальних закладів міста Києва та області підписані договори про співпрацю в цьому напрямку (ЗОШ №231, Тарасівська ЗОШ, Боярська ЗОШ №4, ЗОШ №2 м. Буча).

Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у суспільному житті Університету, підвищуючи його імідж.

Переглядів: 12 249
^