Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Фізики


Положення про кафедру фізики


В 1981 році доктор фізико-математичних наук, професор Чайка Георгій Євгенович заснував КАФЕДРУ ФІЗИКИ та став першим завідуючим кафедрою.

3 1996 року кафедру очолював кандидат технічних наук доцент Клушин Олександр Олександрович. Потім завідувачем кафедри став кандидат технічних наук, доцент, академік Української академії наук Булгач Віктор Леонардович.

З вересня 2003 року по вересень 2005 року - завідувач кафедри Єрмолович Ірина Борисівна, доктор фізико-математичних наук, профессор, академік Української академії наук.

З вересня 2005 року по вересень 2006 року - завідувач кафедри Бушма Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

З вересня 2006 року по вересень 2008 року кафедру очолював Сукач Георгій Олексійович - доктор фізико-математичних наук, професор, дійсний член Академії зв'язку, асоційованого члена ООН.

З вересня 2008 року завідувач кафедри Гориня Людмила Михайлівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

З квітня 2015 року в.о. завідувача кафедри Шатковська Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук.

З вересня 2015 року по вересень 2017 року завідувач кафедри Лісковський Ігор Олегович– кандидат технічних наук, доцент.

З вересня 2017 року завідувач кафедри Андреєва Наталія Олексіївна – кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри.

Кафедра фізики забезпечує викладання базових курсів дисциплін Фізика та Фізика оптичного зв’язку. А також курси по сучасним технологіям: 3D друк та Адміністрування AIX (на основі договору з партнером ДУТ – компанією IBM Ukraine).

Для проведення практичних та лабораторних занять кафедра має дві лабораторії, які укомплектовані вимірювальним обладнанням, яке забезпечує виконання експериментальної частини практичних занять.

Партнерство з організаціями та установами. Вчені кафедри фізики мають тісні наукові зв'язки з інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, ДП НДІ „Оріон”), та з провідними світовими компаніями SAP, IBM, Samsung, Lenovo, Cisco, Alcatel Lucent Enterprise, що надає можливість надавати студентам знання про сучасні та перспективні технології від провідних компаній світу.

Кафедра активно займається науково-дослідною роботою, залучаючи найактивніших, найуспішніших та обдарованих студентів і аспірантів. Наукова робота серед студентів - одна з головних складових навчального процесу кафедри. Щорічно проводяться студентські Олімпіади по фізиці, а з 2004 року - студентські науково-технічні конференції. Пріоритетними напрямами фундаментальних та прикладних досліджень є:

  • Аналіз забезпечення якості надання телекомунікаційних послуг (ведуть напрям – Лісковський І.О., Морозова С.В.);
  • Аналіз побудови компонентів систем в рамках концепції IoT (веде напрям – Лісковський І.О.);
  • Розробка фотоприйомних пристроїв для волоконно-оптичних систем в телекомунікаціях (веде напрям – Андрєєва Н.О., Зуєв В.О.);
  • Модифікація приповерхневих шарів GaN – гетероепітаксійних приладових структур надвисокочастотним електромагнітним випромінюванням (відповідальний за напрям – Редько Р.А.; виконавці – ПВС кафедри).

На даний час викладачі кафедри проводять наступні дослідження. Поверхневі властивості Si, CdP2 та створення сонячних елементів на їх основі. Дослідження процесів модифікації приповерхневої області бінарних напівпровідникових матеріалів (GaAs, InP, GaP) слабким магнітним полем імпульсної дії. Фотолюмінісцентна методика, яка використовується ним при дослідженнях, дозволяє відслідковувати магнітно-індуковані зміни у домішково-дефектному складі напівпровідників на достатньому науковому рівні, що робить її разом із додатково-інформативними методами (AFM, SEM) одним із визначальних способів відслідковування деградаційних процесів у світловипромінюючих матеріалах. Особливості розвинення в Україні наземних мереж, також з використанням міліметрового діапазону. Підготовка матеріалів для участі в роботі в 12 Дослідницької комісії (SG12) Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ).

Науково-педагогічні кадри кафедри фізики ведуть також науково-організаційну роботу шляхом участі в наукових радах та редакційних колегіях періодичних наукових видань - фахових видань України (технічні науки).

Переглядів: 10 778
^