XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Методична робота

Успішна взаємодія навчального, організаційно-методичного та наукового процесів у ВНЗ - основа формування сучасного студента, що забезпечує формування сучасного спеціаліста з повним набором знань завдяки засвоєнню всіх трьох складових в період навчання. Через такий вид роботи студент набуває навичок навчання, засвоєння, переробки та використання нової інформації.

Вся галузь телекомунікацій побудована на основах фізики - фундаментальних фізичних теоріях, законах, наукових проблемах та сучасному розвитку науки. Тому головним для співробітників кафедри є забезпечення якісної фундаментальної підготовки студентів і розвитку їх творчих здібностей.

Програми з дисциплін Фізика та Фізика оптичного зв'язку побудовані за однією із найсучасніших технологій - кредитно-модульною системою, яка забезпечує підвищення якості освіти в умовах інформаційного суспільства, освітню мобільність кожного студента, набуття здатності самореалізації та конкурентоспроможності на ринку праці.

Програми дисциплін направлені ​​на максимальну індивідуалізацію процесу навчання. Науково-педагогічні працівники кафедри активно працюють за новими освітніми технологіями навчального процесу у відповідності з демократичними цінностями сучасних науково-технічних досягнень Болонського процесу.

Робочі навчальні програми курсу Фізика та Фізика оптичного зв'язку є основними документами, що визначають обсяг і орієнтовний порядок вивчення змістових модулів, перелік лабораторних робіт і тем практичних занять відповідно до галузевого стандарту вищої освіти.

Особливістю програм є поглиблене й детальне вивчення таких розділів фізики, як електрика і магнетизм, коливання і хвилі, хвильові явища, квантова механіка та фізика твердого тіла, що у повному обсязі забезпечує студентів знаннями, необхідними для вивчення спеціальних дисциплін.

Основні завдання дисциплін Фізика і Фізика оптичного зв’язку:

  • формування  у студентів навичок застосування надбаних теоретичних знань при розв’язуванні конкретных технічних завдань;
  • проведенння фізичних експериментів з використанням стандартної вимірювальної апаратури і обробки результатів экспериментів; виділення конкретного фізичного змісту  прикладних задачах майбутньої спеціальності. Програми навчальних дисциплін «Фізика» і «Фізика оптичного зв’язку» узгоджені із завідуючими випускаючих кафедр, які забезпечують дисципліни. При вивченні дисциплін. При вивченні дисциплін забезпечуються можливості ефективного здійснення професійної спрямованості навчання за рахунок поглиблення навчального матеріалу тих розділів, на яких ґрунтується техніка зв’язку. При цьому, на практичну складову відведено 50%  навчального часу.

Основними формами вивчення навчальних дисциплін на кафедрі фізики є лекції, практичні та лабораторні заняття, семінари від партнерів університету.

На лекціях студенти мають ознайомитися з фундаментальними законами природи, властивостями та будовою матерії, засвоїти фізичні теорії, фундаментальні поняття і означення фізичних величин, зміст моделей, гіпотез, законів, принципів, сформувати цілісну сучасну фізичну картину світу.

Матеріал лекції викладачами кафедри подається у формі презентацій з використанням технічних засобів навчання, якими забезпечена кафедра і університет в цілому. Така форма читання лекцій надає можливість забезпечити студентів більш широкою та глибокою інформацією щодо теми, яка вивчається, а також відповідає сучасним вимогам інноваційних підходів у методиці викладання дисциплін.

На практичних заняттях закріплюються теоретичні знання шляхом розв'язування задач та прикладів, засвоюються засоби та методи розв'язування конкретних задач з різних розділів фізики.

На лабораторних заняттях студенти знайомляться з фізичними явищами, які досліджуються, і законами для розуміння суті методів досліджень, набувають навичок оцінки технічних засобів, які використовуються при виконанні експерименту, навичок встановлення достовірності отриманих результатів, навчаються умінню використовувати статистичні методи та сучасну обчислювальну техніку для обробки і аналізу результатів експерименту.

На самостійне опрацювання виносяться окремі теми, розроблені ННП кафедри в навчально-методичних посібниках та підручниках. Для полегшення самостійної роботи студентів (СРС) викладач визначає основну та додаткову літературу, надає методичні поради. До СРС розроблені пакети контрольних запитань з кожної теми курсу. Також для СРС рекомендується використання електронних версій підручників, посібників та підручників, підготовлених на кафедрі та представлених в інформаційній мережі університету або на оптичних дисках.

Для зручності опрацювання та підвищення рівня засвоєння матеріалу у процесі самостійної роботи, наприкінці кожного розділу кожної із навчальних дисциплін подано контрольні запитання і список рекомендованої літератури. Навчальні програми вивчення дисциплін спрямовані на підвищення рівня засвоєння лекційного матеріалу, розвиток наукового світогляду, сучасного фізичного мислення та навичок активної самостійної навчальної, наукової, методичної та практичної діяльності, прищеплення уміння ставити експеримент та проводити його аналіз, розвивати мислення і творчі здібності, необхідні для формування високого рівня майбутнього фахівця.

В основі кредитно-модульної технології навчання дисциплін Фізика та Фізика оптичного зв'язку покладені наступні принципи:

  • впровадження постійного стимулювання самостійного оволодіння студентом навчального матеріалу;
  • забезпечення регулярності і безперервності навчання, підвищення значення та об'єктивності поточного та підсумкового контролю;
  • відмова від традиційних форм оцінки знань студентів, які сильно залежать від суб'єктивного підходу викладача.

При вивченні навчальних дисциплін застосовується комплексний системний підхід до оволодіння студентами знань, які дають можливість своєчасно адаптуватися до глибоких змін в техніці зв’язку, зростаючого потоку інформації, новітніх науково-технічних досягнень в галузі інформаційно-комунікаційних технологій.

Навчальні дисципліни Фізика і Фізика оптичного зв’язку мають загально-інженерний характер і спрямована на використання набутих студентами навичок під час вивчення фахових дисциплін для розробки курсових, дипломних робіт (проектів), розрахунково-графічних робіт, а також виконання наукових експериментів та моделювання.

Критерієм оцінювання знань студентів є системність загально-професійних знань, умінь, навичок.

Контроль поточної успішності студентів здійснюється з використанням електронного журналу, в якому фіксуються оцінки за всіма видами роботи студентів, а це і оцінки за роботу в аудиторії на практичному занятті, оцінки за виконання самостійної індивідуальної роботи, захист лабораторних робот, оцінки за розрахунково-графічні роботи, модульні контрольні роботи. Разом за семестр студент отримає більше 20-ти оцінок. Поточна успішність оцінюється за 60-ти бальною системою. Наприкінці кожного семестру навчальною програмою передбачено здача заліку або іспиту, результати якого оцінюються за 40-ка бальною системою.

Результуюча оцінка складається із сумарної оцінки поточної успішності студента та оцінки, отриманої за залік або іспит. Такий підхід до оцінювання знань студента забезпечує регулярність та неперервність навчання студента і контроль його знань, а також об’єктивність оцінювання знань студента.

Рейтингова система оцінювання знань студентів дозволяє створити найбільш оптимальні, чітко сформульовані, об'єктивні, надійні, науково обґрунтовані критерії традиційних та нових форм контролю. Ця система враховує індивідуальні особливості студента, своєчасність, неперервність, конкретність термінів виконання завдань, можливість самоконтролю з боку студентів, коректне ставлення викладачів до студентів, робить процес контролю знань зрозумілим і прозорим.

З метою покращення контролю засвоєння матеріалу студентами, на кафедрі розробляється автоматична система тестування студентів з використанням комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення. Це дозволить автоматизувати процес контролю, підвищити рівень об’єктивності оцінювання знань студентів та унеможливити проведення корупційних дій чи спроб підробити результати оцінювання.

Програми для нової дисципліни «Основи 3D друку» та курсів «Основи операційної системи AIX» забезпечують надання студентам сучасних, інноваційних знань з перспективних технологій.

На кафедрі систематично проводяться науково-методичні семінарські заняття. Всі члени кафедри відвідують навчальні заняття одне одного з метою підвищення власного професійного рівня.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 505
тeл. +38 
(044)249-25-95
каб. 513, 514 тел. 249-92-17

fizika@duikt.edu.ua

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 6 248