Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Фізики

Успішна взаємодія навчального, організаційно-методичного та наукового процесів у ВНЗ - основа формування сучасного студента, що забезпечує формування сучасного спеціаліста з повним набором знань завдяки освоєнню всіх трьох складових в період навчання. Через такий вид роботи він набуває навичок навчання, засвоєння, переробки та використання нової інформації.

Основними формами вивчення навчальних дисциплін на кафедрі фізики є лекції, практичні, лабораторні заняття, семінари та курси від партнерів університету.

Вся галузь телекомунікацій побудована на основах фізики - фундаментальні фізичні теорії, закони, наукові проблеми та сучасний розвиток даної науки. Тому, головним для співробітників кафедри є забезпечення якісної фундаментальної підготовки студентів і розвитку їх творчих здібностей.

Програма з Фізики та Фізики оптичного зв'язку побудована за однією із найсучасніших технологій - кредитно-модульною схемою, яка забезпечує підвищення якості освіти в умовах інформаційного суспільства, освітню мобільність кожному студентові, набуття здатності самореалізації та конкурентоспроможності на ринку праці. Вона спрямована на максимальну індивідуалізацію процесу навчання. Професорсько-викладацький склад кафедри активно працює за новими освітніми технологіями освітнього процесу відповідно до демократичних цінностей сучасних науково-технічних досягнень Болонського процесу.

В основі кредитно-модульної технології навчання дисциплінам з Фізики та Фізики оптичного зв'язку покладені наступні принципи: впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентом навчального матеріалу, забезпечення регулярності і безперервності навчання, підвищення значення та об'єктивності поточного та підсумкового контролю, відмова від традиційних форм оцінки знань студентів, які сильно залежать від суб'єктивного підходу викладача.

Робочі навчальні програми курсу фізики та фізики оптичного зв'язку є основними документами, що визначають обсяг і орієнтовний порядок вивчення змістових модулів, орієнтовний перелік лабораторних робіт і тем практичних занять відповідно до галузевого стандарту вищої освіти.

На лекціях студенти мають ознайомитися з фундаментальними законами природи, властивостями та будовою матерії, засвоїти фізичні теорії, фундаментальні поняття і означення фізичних величин, зміст моделей, гіпотез, законів, принципів, сформувати цілісну сучасну фізичну картину світу.

На практичних заняттях має місце закріплення теоретичних знань шляхом розв'язку задач та прикладів, освоєння засобів та методів розв'язання конкретних задач з різних розділів фізики.

На лабораторних заняттях студенти мають ознайомитися з досліджуваними фізичними явищами і законами, зрозуміти суть методів дослідження, набути навичок оцінювання технічних засобів, що використовуються при експериментальних дослідженнях, встановлення достовірності одержаних результатів, навчитись використовувати для аналізу результатів статистичні методи обробки результатів і сучасну обчислювальну техніку.

Для зручності опрацювання та підвищення рівня засвоєння матеріалу у процесі самостійної роботи, наприкінці кожного розділу кожної із навчальних дисциплін подано контрольні запитання і список рекомендованої літератури. Начальні програми вивчення дисциплін спрямовані на підвищення рівня засвоєння лекційного матеріалу, розвитку наукового світогляду, сучасного фізичного мислення та навичок активної самостійної навчальної, наукової, методичної та практичної діяльності, прищеплення уміння ставити експеримент та проводити його аналіз, розвивати мислення і творчі здібності, необхідні для формування високого рівня майбутнього фахівця.

Програми для нового предмета «Основи 3D друку» та курсу «Основи операційної системи AIX» забезпечують надання студентам сучасних знань по перспективним технологіям.

З метою покращення контролю за засвоєнням матеріалу студентами, на кафедрі розробляється автоматична система тестування студентів з використанням комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення. Це дозволить автоматизувати процес контролю, підвищити рівень об’єктивності оцінювання знань студентів та унеможливить проведення корупційних дій чи спроб підробити результати оцінювання.

Рейтингова система оцінювання знань студентів дозволяє створити найбільш оптимальні, чітко сформульовані, об'єктивні, надійні, науково обґрунтовані критерії традиційних та нових форм контролю. Ця система враховує індивідуальні особливості студента, своєчасність, неперервність, конкретність термінів виконання завдань, можливість самоконтролю з боку студентів, коректне ставлення викладачів до студентів, робить процес контролю знань зрозумілим і прозорим.

Систематично на кафедрі проводяться науково-методичні семінарські заняття. Всі члени кафедри взаємо відвідують навчальні заняття.

Переглядів: 4 278
^