Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Інформація для авторів - Економіка. Менеджмент. Бізнес

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до публікації у журналі «Економіка. Менеджмент. Бізнес» – науковому фаховому виданні Державного університету телекомунікацій.

Тематика видання: згідно з галуззю науки «08.00.00 – Економічні науки» відповідно до чинного переліку галузей наук.

Видання входить до «Переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Постанови президії ВАК України від 30.03.2011 р. № 1-5/3, Наказу МОН України від 29 грудня 2014 року № 1528, зі змінами від 24.10.2017 №1413.

Метою наукового журналу «Економіка. Менеджмент. Бізнес» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях економічної науки за допомогою відкритого доступу до публікацій дослідників.

До публікації приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у вигляді статей, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні).

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ

Для розгляду питання про публікацію статті необхідно виконати наступні дії:

- Заповнити електронну довідку про автора.

- Надіслати на електронну пошту редакції журналу emb_dut@ukr.net наступні матеріали:

  • наукову статтю. Мова публікацій: українська, російська, англійська;
  • для осіб, які не мають наукового ступеня, відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту);
  • авторський реферат статті англійською мовою (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора; ступінь, звання або посаду; місце роботи або навчання; назву статті; стислий зміст статті мінімальним обсягом 250 слів (500 знаків). Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним).
  • відскановане підтвердження сплати редакційного внеску. Реквізити для оплати надсилаються на електронну пошту автора лише після прийняття статті.

Вартість друку однієї сторінки в журналі для авторів – працівників ДУТ (магістрів, аспірантів, докторантів та науково – педагогічних кадрів – 25 гривень, для авторів – не працівників ДУТ – 40 гривень. Обсяг статті має бути не менш ніж 10-12 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.

При бажанні отримати друкований примірник журналу, прохання повідомити заздалегідь. Вартість примірника - 96 грн., який треба також оплатити окремо.

Назви файлів повинні відповідати прізвищу автора.

Наприклад: Іванов_стаття, Іванов_рецензія, Іванов_реферат, Іванов_квитанція.

Рецензування

Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські фахівці.  Рецензування  статті відбувається  протягом 1-2 тижней. Якщо стаття успішно пройшла рецензування, ми відправляємо вам лист з інформацією: «Стаття пройшла рецензування, прийнята до публікації».

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

1. Технічні вимоги.

Поля з усіх сторін – 2,0 см.; міжрядковий інтервал – 1,5 см.; шрифт «Times New Roman» – 14 pt.; абзацний відступ – 1,25 см.; текст вирівнюється по ширині.

Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в редакторі Microsoft Word for Windows). Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Посилання на літературу необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [1, с. 34] або [8, с. 56; 7, с. 125]. Список використаної літератури подається наприкінці статті в порядку згадування відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання").

Після списку використаних джерел, оформленого згідно із стандартом ДСТУ 8302:2015, наводиться References - транслітерований список цих же джерел, оформлений в стилі APA (American Psychological Association Style).

Для формування References користуйтеся, будь ласка, алгоритмом.

 

2. Структура статті

На першому рядку ліворуч УДК, на наступному рядку – прізвище, ініціали автора (напівжирний), науковий ступінь і вчене звання (курсив). Повна назва організації, яку представляє автор, імена інших співавторів (при наявності, але не більше 3-х авторів). Назва статті подається через рядок без переносів (напівжирний).

Після назви статті наводиться стисла анотація українською мовою обсягом 100 – 200 слів, а після списку використаної літератури обов'язково наводяться стислі (100 – 200 слів) анотації російською та англійською мовами з вказівкою прізвища, ім’я, по батькові (повністю) і назви статті.

Відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. №7-05/01 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» статті мають містити такі необхідні елементи:

  • постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
  • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • мета статті;
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки і перспективи подальших досліджень

Автори, які подали матеріали для публікації, погоджуються з наступними положеннями: - відповідальність за достовірність поданої інформації в своїй роботі несе автор; - автори зберігають за собою всі авторські права і одночасно надають журналу право першої публікації, що дозволяє поширювати даний матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в даному журналі.

Редакція залишає за собою право на редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук (перевидання) матеріалів видання дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Переглядів: 4 580
^