XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Дипломування

детальніше

Шановний абітурієнт!

До Вас звертається член приймальної комісії кафедри Системного аналізу Державного університету телекомунікацій.

Ви подали заяву для вступу на спеціальність 124, Системний аналіз за якою здійснюється підготовка на нашій кафедрі.

Дана спеціальність є однією з найбільш затребуваних та популярних спеціальностей на ринку праці.

Ми пропонуємо якісну освіту за помірною ціною. Вартість підготовки за спеціальністю 124, Системний аналіз на контрактній основі складає 16500 грн. на рік, що значно нижче ніж у КПІ (24 600 грн. на рік), КНЕУ (27 200 грн. на рік) та КНУ ім. Т.Шевченка (35 300 грн. на рік).

Якщо Вами до приймальної комісії будуть надані оригінали документів та сплачено за навчання, Ви гарантовано станете студентом нашої кафедри.

На кафедрі зроблено все можливе для того щоб збулися мрії студента та його батьків:

Кафедра Системного аналізу готує висококваліфікованих і затребуваних на ринку праці фахівців по одній із найбільш престижних спеціальностей для галузі інформаційних технологій.

Кафедрою укладено 12 договорів про співпрацю з компаніями, які є потенційними роботодавцями наших випускників.

В освітньо-професійній програмі кафедри в межах навчального процесу сплановано отримання сертифікатів компаній-партнерів IBM, Oracle, Inter Systems, Lifecell, Hewlett Packard, Cisco, що надає право нашому випускнику отримати перше високооплачуване робоче місце в компанії, по якій отримано сертифікат, як в нашій країні, так і за кордоном.

Втілений на кафедрі інноваційний зміст навчання забезпечує навчання нашого студента тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично, відповідно до компетенцій компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Це дозволяє нашому студенту мати фахову перевагу на ринку праці.

Для повноцінного оволодіння теоретичними знаннями та практичними уміннями і навиками майбутньої професії, навчання по спеціальності на нашій кафедрі починається з 1-го курсу, а не з 3-го, як на аналогічних кафедрах інших університетів.

Половина навчальних занять, відповідно до вимог компаній-партнерів кафедри, проводиться практично з використанням сучасного програмного забезпечення на апаратно-програмних комплексах та обладнанні останнього покоління, які використовуються компаніями-партнерами кафедри у своїй роботі. Це дозволяє нашому студенту оволодіти сучасними практичними уміннями і навиками, які необхідні для успішної роботи в компаніях.

В компаніях ІТ галузі велика увага приділяється знанню англійської мови. Для оволодіння англійською мовою на кафедрі втілена система її поглибленого вивчення, яка забезпечує засвоєння англійської мови за час навчання на рівня міжнародного стандарту В2.

На нашій кафедрі посилено вивчається англійська мова, яка необхідна для успішної роботи за спеціальністю. На 1-му та 2-му курсах заняття по англійській мові проводяться 3 пари на тиждень з урахуванням термінології кафедри. На 3-му, 4-му, 5-му курсах по всім дисциплінам, які викладаються на кафедрі 20% занять проводяться англійською мовою, що надає конкурентну перевагу нашим випускникам.

Відповідно до вимог науково-технічного прогресу та компетенцій компаній для оволодіння практичними уміннями і навиками на кафедрі створена сучасна навчально-матеріальна база. Вона укомплектована програмним забезпеченням, апаратно-програмними комплексами та сучасним обладнанням компаній-партнерів кафедри Системного аналізу. Навчально-матеріальна база кафедри визнана однією з найкращих в Україні, про це свідчить гран-прі у номінації «Інноваційний розвиток навчально-лабораторної бази», яким нагороджена кафедра у 2019 році Міністерством освіти і науки України та Президентом Національної академії педагогічних наук України.

Навчальні класи та навчальні лабораторії укомплектовані сучасним обладнанням останнього покоління, програмно-апаратними комплексами та програмним забезпеченням компаній-партнерів кафедри. Це дозволяє нашим студентам навчатися по компетенціям компаній-партнерів кафедри – потенційних роботодавців. Всі приміщення кафедри забезпечені безкоштовним доступом до швидкісної мережі Інтернет, що дозволяє нашим студентам користуватись у навчанні ресурсом електронної бібліотеки Університету, періодичними світовими виданнями у галузі інформаційних технологій, використовувати дистанційне навчання Moodle та електронний розклад занять.

Кафедрою організовуються і проводяться навчальні практики на виробничих базах в компанія-партнерах кафедри Центр Бізнес-Технологій, Інститут проблем штучного інтелекту, Центральний державний електронний архів України, Інформаційні судові системи та інших приватних та державних підприємствах і організаціях на 2-му курсі – ознайомча практика, для отримання первинних знань про професію; на 3-му курсі – виробнича практика, для набуття студентом практичних умінь виконання майбутніх службових обов’язків; на 4-му курсі переддипломна практика, для практичного застосування та удосконалення набутих теоретичних знань. Це дає можливість студенту краще зрозуміти суть спеціальності, за якою він навчається, та набути практичного досвіду роботи у компаніях і показати себе з кращого боку, щоб компанія була зацікавлена взяти його на роботу. Під час практик кращим студентам пропонується працевлаштування в цих компаніях.

Навчаючись за спеціальністю кафедри, Ви за доступною ціною отримаєте якісну вищу освіту, і що особливо важливо, отриманий під час навчання сертифікат компанії-партнера кафедри, гарантує Вам перше високооплачуване робоче місце.

Увага! Шановні абітурієнти!
В нашому університеті за зверненням студента з 1 курсу дозволяється помісячна оплата за навчання!

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Атестація бакалаврів з системного аналізу здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складної спеціалізованої задачі або практичної проблеми системного аналізу із застосуванням теоретичних положень і методів системного аналізу та інформаційних технологій і характеризуватися комплексністю та невизначеністю умов.

Відповідно до освітньої програми «Системний аналіз», в результаті виконання кваліфікаційної роботи студент повинен продемонструвати наступні програмні результати навчання:

 • Знати та володіти основами ділового мовлення, ведення службової документації та офіційно-діловим стилем і засобами професійного спілкування, культурою усного і писемного мовлення, ведення ділових паперів.
 • Уміти формалізувати обчислювальні та логічні задачі; представляти алгоритми обчислювальних і логічних задач; досліджувати ефективність алгоритмів; вибирати для сортування даних ефективні алгоритми; здійснювати вибір ефективних алгоритмів пошуку; шукати інформацію в структурах даних, використовуючи різні способи пошуку; сортувати дані в масивах та лінійних списках, використовуючи різні методи.
 • Знати структури, алгоритми та способи передачі інформації в інформаційних, інфокомунікаційних системах та технологіях; вміти обґрунтовувати, аналізувати та розробляти рішення щодо вибору та застосуванню обладнання для вирішення виробничих завдань.
 • Вміти створювати ефективні  алгоритми для обчислювальних задач системного аналізу та систем підтримки прийняття рішень.
 • Застосовувати методи і засоби роботи з даними і знаннями, методи математичного, логіко-семантичного, об’єктного та імітаційного моделювання, технології системного і статистичного аналізу.
 • Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати програмні засоби роботи з даними в комп’ютерних системах і мережах.
 • Уміти аналізувати організаційне оточення, існуючі системи, синтезувати вимоги до системи; обробляти отримані результати, аналізувати, осмислювати та подавати їх, обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному рівні;  приймати рішення в контексті управління ІТ-проектами, моделювання систем, здійснення системного аналізу об’єктів інформатизації; застосовувати математичні методи обґрунтування та прийняття управлінських і технічних рішень, адекватних умовам, в яких функціонують об’єкти інформатизації.
 • Уміти проводити системний аналіз предметної області, аналіз бізнес-процесів підприємства; виконувати розробку математичних моделей інформаційних систем підприємства; виконувати об'єктно-орієнтовану декомпозицію та об'єктно-орієнтований аналіз предметної області, оцінку економічних показників.
 • Знати задачі, функції та вимоги до інформаційних систем, видів інформаційних систем; стандартів проектування інформаційних систем та оформлення проектної документації; системного підходу до проектування інформаційних систем, топології та архітектури інформаційних систем; структурної, об'єктно-орієнтованої та типової технології проектування; моделей даних та моделей процесів; стандарту UML, інтерфейсів інформаційних систем; технології комп'ютерного проектування на основі стандартів IDEF, DFD, ERD.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗМІСТУ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ

Основна частина бакалаврської роботи містить 3-4 розділи та призначена для викладення суті проблеми, розкриття теми роботи (повний перелік структурних елементів наведено у методичних вказівках до виконання бакалаврської роботи).

Вміст розділів повинен, в тому числі, відображати досягнення програмних результатів навчання, описаних в ЗАГАЛЬНИХ ПОЛОЖЕННЯХ.

Розділ 1.

У першому розділі необхідно розкрити поняття і сутність досліджуваного явища або процесу, уточнити формулювання та ін. Крім того, треба висвітлити тенденції розвитку тих чи інших процесів. Загальний обсяг розділу – не більше 20% всієї роботи.

Викладення матеріалу розділу 1 зазвичай базується на огляді вітчизняної та зарубіжної літератури за темою.  Літературні джерела, як правило, охоплюють як монографії, підручники та навчальні посібники, статті в періодичних виданнях, так і патентні матеріали, науково-технічні звіти, реферативні видання, матеріали конференцій тощо. Якщо тема пов’язана із задачами конкретного підприємства, то в огляді можуть бути використані відповідні матеріали – зразки документації, інструкції, описи технологічних, організаційних та інших процесів, тощо.

В огляді аналізуються позитивні та негативні сторони відомих (в тому числі, використаних на підприємстві) методів, моделей, технологій тощо, які застосовуються для вирішення задач предметної галузі. Аналіз проводиться з обов'язковим зазначенням джерел, де описані або містяться аналізовані матеріали. Посилатися допускається тільки на ті джерела, які опрацьовані особисто автором. На основі такого аналізу конкретизується постановка задачі.

Оскільки спеціальність 124 Системний аналіз відноситься до галузі 12 Інформаційні технології, доцільним буде навести в першому розділі аналітичний огляд інформаційних та інфокомунікаційних технологій, що можуть бути використані (або на поточний момент використовуються) для вирішення задач проблемної галузі.

Таким чином, в першому розділі студент повинен:

 • визначити, що було зроблено в теоретичному і прикладному аспектах проблемної галузі;
 • детально ознайомитися з аналогічними рішеннями в даній області (в тому числі, інформаційними та інфокомунікаційними технологіями) та провести їх аналіз, особливу увагу треба приділити недолікам існуючих рішень;
 • сформулювати мети і завдання, які потребують вирішення в бакалаврській роботі.

Розділ 2.

Другий розділ рекомендується присвятити системному аналізу проблемної галузі.

Проведення дослідження починається з опису проблемної галузі з позицій системного аналізу:

 • чітко визначаються кордони досліджуваної системи;
 • визначаються її основні елементи та структура;
 • визначається системне оточення;
 • описується механізм функціонування системи та її взаємодія із зовнішнім середовищем.

Слід пам’ятати, що будь-яка система завжди розглядається не сама по собі, а лише у зв’язку із деяким суб’єктом, який визначає цілі використання (функціонування) системи.

Обов’язковим етапом системного аналізу є побудова моделі системи, що включає в себе:

 • встановлення взаємозв'язку між параметрами системи та її цільовими властивостями;
 • опис цих взаємозв'язків в термінах опису системи.

Опис моделі рекомендується робити із застосуванням математичних та/або графічних нотацій.

Наступним етапом системного аналізу є пошук критичних параметрів – це такі параметри системи, які негативно впливають на її цільові властивості. Аналіз вказаних параметрів дозволяє сформулювати кореневі причини проблем в системі та визначити дії щодо поліпшення системи.

Розділ 3.

Третій розділ повинен відображати запропоновані авторські рішення, які дозволяють поліпшити цільові властивості системи. Особливу увагу слід приділити використанню інформаційних та інфокомунікаційних технологій!

Розділ 4.

Четвертий розділ містить опис результатів впровадження та перевірки (тестування) досягнутих результатів. Особливу увагу треба приділити процесу порівняння цільових властивостей системи до та після впровадження рішень, описаних в розділі 3.

Для визначення ефективності авторських рішень, запропонованих студентом, слід використовувати тільки кількісні показники. Не допускаються фрази типу «система стала ефективною», «система почала працювати краще», «рішення є найкращим», «користувачі системи дуже задоволені», «система гарно працює» тощо. Подібні твердження повинні супроводжуватися конкретними числовими показниками, що демонструють покращення цільових властивостей. При наявності якісних показників слід застосовувати методи системного аналізу, які дозволяють представити їх за допомогою чисел (ранжування, шкалювання, методи нечіткої логіки тощо). В процесі демонстрації переваг повинна бути доведена чітка залежність отриманих результатів саме від впроваджених рішень!

Для більшої наочності рекомендується оформляти результати перевірки ефективності у вигляді таблиць та/або графіків.

Третій та четвертий розділи, у разі необхідності, можуть бути об’єднані.

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти при виконанні кваліфікаційної роботи є обов’язковим та передбачає дотримання всіх положень Кодексу академічної доброчесності Державного університету телекомунікацій, зокрема:

 • самостійне виконання завдань;
 • дотримання етичних норм спілкування, студенти повинні поважати честь і гідність учасників освітнього процесу, навіть якщо їх погляди інші;
 • використання у навчальній та дослідницькій діяльності лише перевірених та достовірних джерел інформації та грамотне посилання на них;
 • інформування викладачів та здобувачів вищої освіти про недопустимість порушення норм і правил академічної доброчесності;
 • можливість звертатися до Комісії академічної доброчесності Університету з метою розгляду порушень академічної доброчесності учасниками освітнього процесу та притягнення їх до відповідальності.

 

ПЕРЕВІРКА НА ПЛАГІАТ

Перевірка на плагіат включає два види робіт:

 • технічна перевірка
 • експертний аналіз.

Технічна перевірка на наявність запозичень (плагіат) в Державному університеті телекомунікацій здійснюється з використанням відповідних технологій та комп’ютерної програми StrikePlagiarism.

Експертний аналіз має на меті виявлення запозичень ідей, рішень, моделей, методів тощо, та здійснюється комісією зі складу викладачів кафедри Системного аналізу.

За підготовку файлу роботи, що підлягає перевірці, відповідає автор роботи (студент). Формат файлу повинен бути прийнятним для перевірки на плагіат (підтримуються формати файлів .doc, .docx, .pdf, .odt, які не містять елементів захисту).

Під час підготовки файлу роботи забороняється використовувати будь-які методи обману сервісів перевірки на академічний плагіат, зокрема забороняється:

 • заміна текстових символів на візуально ідентичні зображення;
 • заміна окремих букв одного алфавіту на аналогічні за написанням букв іншого алфавіту (наприклад, заміна кириличних букв на відповідні латинські і навпаки);
 • вставка додаткових текстових символів, які візуально не видимі.

У випадку виявлення факту спроби обману під час перевірки на наявність академічного плагіату в поданих роботах приймається негативний висновок зі складанням відповідного протоколу і така робота не приймається до захисту.

Виявлені у тексті твору запозичення вважаються правомірними, якщо вони є:

 • власними назвами (індивідуальними найменуваннями окремих одиничних об’єктів, у т.ч. найменуваннями установ, назвами праць, які досліджувалися у творі, бібліографічними посиланнями на джерела та ін.);
 • усталеними словосполученнями, що характерні для певної сфери знань;
 • належним чином оформленими цитуваннями;
 • самоцитуванням (фрагментами тексту, що належать автору твору, опубліковані або оприлюднені в електронній формі ним у інших творах, наприклад, у тезах доповідей конференцій, звітах з виробничої або переддипломної практики тощо).

Перед поданням роботи керівникові студент повинен самостійно перевірити її на наявність плагіату із використанням відповідних програм або сервісів, наприклад:

 

ПОРЯДОК ДОПУСКУ ДО ЗАХИСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ

Для допуску до захисту бакалаврської роботи студент повинен виконати наступне:

 1. Не мати академічних заборгованостей.
 2. Прийняти участь мінімум у 2 наукових конференціях (з публікацією тез доповідей за темою диплому), або опублікувати 1 статтю у профільному фаховому виданні.
 3. Оформити роботу згідно вимог.
 4. Пройти процедуру попереднього захисту.
 5. Пройти нормоконтроль (перевірка відповідності роботи нормам оформлення).
 6. Отримати позитивний висновок за результатами перевірки на плагіат.
 7. Підготувати презентацію та доповідь для виступу.
 8. Пройти рецензування роботи.
 9. Отримати допуск до захисту від завідувача кафедри.

 

ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ

Захист кваліфікаційних робіт проводиться на відкритому засіданні екзаменаційної комісії за участю не менше як половини її складу, за наявності відповідної бакалаврської роботи та всіх необхідних супроводжуючих документів.

Процедура захисту передбачає:

 • доповідь студента;
 • запитання до автора;
 • відповіді студента на запитання членів ЕК та осіб, присутніх на захисті;
 • оприлюднення відгуку рецензента та відповідь на зауваження;
 • оприлюднення відгуку наукового керівника;
 • заключне слово студента;
 • оприлюднення рішення комісії про оцінку роботи.

Доповідь студента має бути державною мовою (дозволяється також після попереднього дозволу комісії доповідати англійською мовою). Студент повинен підготувати доповідь заздалегідь у формі виступу, в якому повинні бути висвітлені такі важливі питання:

 • обґрунтування актуальності теми дослідження;
 • мета, об’єкт, предмет дослідження;
 • завдання, які треба було вирішити;
 • що вдалося встановити, виявити, довести;
 • якими методами це досягнуто;
 • елементи новизни у теоретичних положеннях та в практичних рекомендаціях;
 • апробація роботи;
 • основні результати роботи.

Доповідь студента на захисті атестаційної роботи бакалавра повинна тривати 7-10 хвилин.

Захист кваліфікаційної роботи повинен супроводжуватись демонстрацією презентації, яка є ілюстрацією доповіді студента під час захисту. Крім того, студент повинен підготувати роздатковий матеріал, який містить таблиці, графіки, діаграми, схеми тощо, на які він посилається у своїй доповіді, а також основні висновки та пропозиції, сформульовані в результаті дослідження. Роздатковий матеріал оформлюється на окремих аркушах формату А4. На кожного члена ЕК повинен бути підготовлений окремий комплект роздаткових матеріалів.

Після доповіді дипломник відповідає на запитання членів ЕК. Під час доповіді та відповідей студент повинен бути звернутий обличчям до членів ЕК.

Після відповідей на запитання оголошується рецензія, і студент відповідає на зауваження рецензента. Студент повинен, перш за все, зазначити, з якими зауваженнями він згоден, а з якими – ні. Тоді зауваження, з якими випускник згоден, мають залишатися без будь–яких пояснень, а за тими, що не згоден, випускник має дати пояснення членам ЕК.

Після відповіді на зауваження рецензента оголошується відгук керівника.

Результати захисту оголошуються головою ЕК в день захисту після підсумкового засідання ЕК.

 

ГРАФІК ПОПЕРЕДНІХ ЗАХИСТІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ

Шановні студенти групи САД-41!

Для допуску до захисту кваліфікаційної роботи бакалавра ви повинні пройти процедуру попереднього захисту, яка відбудеться 4 та 5 червня 2020 року.

Відповідно до листа МОН від 14.05.2020 №1/9-249 «Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій», «Положення про організацію та проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у Державному університеті телекомунікацій» попередній захист буде проведено дистанційно на базі платформи Zoom.

Посилання на конференцію: https://us04web.zoom.us/j/73361432749?pwd=RFhCdnowb2RLSWZHaVZiUjhiNGtQQT09

Ідентифікатор конференції: 733 6143 2749

Пароль: 1mvbVG

Регламент:

Доповідь студента з демонстрацією презентації: 7-8 хвилин.

Питання та зауваження комісії: 12-13 хвилин.

Мова доповіді: українська.

Для оптимізації роботи комісії рекомендується надіслати презентацію керівнику та членам комісії не пізніше ніж в 14.00 в день попереднього захисту.

Склад комісії:

 • Завідувач кафедри системного аналізу Золотухіна Оксана Анатоліївна
 • Доцент кафедри системного аналізу Самощенко Олександр Вікторович
 • Доцент кафедри системного аналізу Ярцев Володимир Петрович
 • Старший викладач кафедри системного аналізу Котомчак Олександр Юрійович
 • Старший викладач кафедри системного аналізу Штіммерман Аксєнія Миколаївна
   

Графік попередніх захистів кваліфікаційних робіт бакалаврів спеціальності Системний аналіз на 4 червня 2020 року

ПІП студента

Тема диплому

Керівник

Час конференції

1

Бусел Павло Васильович

Інформаційна система прийняття рішень в енергетичному забезпеченні забудови.

Самощенко О.В.

К.т.н., доцент

15.00-15.20

2

Вавринчук Едуард Миколайович

Розробка системи підтримки прийняття рішень для оптимізації процесів обігу криптовалют.

Штіммерман А.М.

Ст. викладач

15.20-15.40

3

Горна Тетяна Володимирівна

Система підтримки прийняття рішень відділу маркетингу поліграфічного підприємства.

Ярцев В.П.

К.т.н.

15.40-16.00

4

Горобець Вячеслав Юрійович

Розробка інформаційно-аналітичної системи телекомунікаційної компанії «Х-Byte».

Ярцев В.П.

К.т.н.

16.00-16.20

5

Гречана Ольга Віталіївна

Моделювання та оптимізація процесів документообігу кафедри Державного університету телекомунікацій.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

16.20-16.40

6

Грищенко Максим Тарасович

Аналіз якості та модернізація програмного забезпечення для обробки контенту сайтів, що зберігаються в Центральному Державному електронному архіві України.

Ярцев В.П.

К.т.н.

16.40-17.00

7

Когут Дмитро Русланович

Системний аналіз електронного сервісу підбору гардеробу.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

17.00-17.20

8

Кожедуб Віталій Олегович

Система аналізу рейтингів вакансій, розташованих на сайтах пошуку роботи.

Штіммерман А.М.

Ст. викладач

17.20-17.40

9

Косенко Костянтин Михайлович

Аналіз та оптимізація показників бізнес процесів з продажу послуг телекомунікаційного оператора.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

17.40-18.00

 

Графік попередніх захистів кваліфікаційних робіт бакалаврів спеціальності Системний аналіз на 5 червня 2020 року

ПІП студента

Тема диплому

Керівник

Час конференції

1

Морозов Євгеній Олексійович

Системний аналіз та оптимізація виробничих процесів в галузі індустрії краси.

Штіммерман А.М.

Ст. викладач

15.00-15.20

2

Роговий Владислав Володимирович

Системний аналіз та модернізація системи управління ресторанного бізнесу.

Котомчак О.Ю.

Ст. викладач

15.20-15.40

3

Ростовецький Євген Семенович

Система підтримки прийняття рішень відділу інформаційних технологій фінансової структури.

Ярцев В.П.

К.т.н.

15.40-16.00

4

Снурніков Олексій Олександрович

Інформаційна технологія та моделі для оцінки якості роботи персоналу логістичної компанії.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

16.00-16.20

5

Соколюк Михайло Олександрович

Система візуалізації та аналізу статистичних даних, побудованих на основі реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців України.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

16.20-16.40

6

Сологуб Ярослав Дмитрович

Розробка компонент інформаційних систем управління в освіті.

Штіммерман А.М.

Ст. викладач

16.40-17.00

7

Черешневий Іван Дмитрович

Системний аналіз інформаційної технології забезпечення процесу безконтактної оплати в мережі автозаправних станцій..

Котомчак О.Ю.

Ст. викладач

17.00-17.20

8

Шавкун Дмитро Валентинович

Дослідження інформаційних технологій забезпечення ефективності системи підтримки прийняття рішень.

Бондарчук А.П.

Д.т.н., професор

17.20-17.40

9

Шкаруба Михайло Олександрович

Інформаційна система аналізу методики лікування анорексії.

Самощенко О.В.

К.т.н., доцент

17.40-18.00

 

ГРАФІК ЗАХИСТІВ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ БАКАЛАВРІВ (2020)

 

Шановні студенти групи САД-41!

Відповідно до листа МОН від 14.05.2020 №1/9-249 «Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосуванням дистанційних технологій», «Положення про організацію та проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у Державному університеті телекомунікацій» в умовах, коли можливості фізичного відвідування Університету здобувачами обмежені або відсутні, а традиційні інструменти підсумкової атестації здобувачів вищої освіти не можуть бути застосовані з причин непереборної сили, захист кваліфікаційних робіт буде проведено дистанційно на базі платформи Zoom.

ВАЖЛИВО:

 • На момент захисту кваліфікаційної роботи її паперовий примірник з власноручним підписом здобувача освіти має знаходитися в екзаменаційній комісії. Його надсилання може здійснюватися засобами поштового зв’язку.
 • Захист кваліфікаційної роботи з використанням дистанційних технологій навчання здійснюється в синхронному режимі.
 • Здобувачам дозволяється, як альтернативу синхронному виступові, завчасно надсилати до екзаменаційної комісії відеозаписи їхніх виступів так, щоб на записі було видно самого здобувача освіти, можна було однозначно ідентифікувати його особу та засвідчити факт його виступу. Запитання-відповіді до здобувача освіти обов’язково проводяться у синхронному режимі.
 • Мова доповіді, запитань, відповідей на запитання – українська.

Посилання на конференцію: https://us04web.zoom.us/j/73361432749?pwd=RFhCdnowb2RLSWZHaVZiUjhiNGtQQT09

Ідентифікатор конференції: 733 6143 2749

Пароль: 1mvbVG

Регламент проведення засідання з розгляду кваліфікаційної роботи:

 • доповідь студента з демонстрацією презентації – 7-10 хвилин;
 • запитання членів ЕК до студента та його відповіді – 10-15 хвилин;
 • оприлюднення відгуку рецензента та відповідь на зауваження – до 3 хвилин;
 • оприлюднення відгуку наукового керівника – до 2 хвилин;
 • заключне слово студента (за необхідності) – до 2 хвилин.

Склад екзаменаційної комісії

Голова екзаменаційної комісії:

 • Старший науковий співробітник Інституту прикладної математики і механіки НАН України, доктор технічних наук, доцент, Іванов Дмитро Євгенович

Заступник голови комісії:

 • К.т.н, доцент, завідувач кафедри системного аналізу Золотухіна Оксана Анатоліївна

Члени комісії:

 • К.т.н., доцент, доцент кафедри системного аналізу Самощенко Олександр Вікторович
 • К.т.н., доцент кафедри системного аналізу Ярцев Володимир Петрович
 • Старший викладач кафедри системного аналізу Штіммерман Аксєнія Миколаївна

Секретар комісії:

 • Асистент кафедри системного аналізу Ставицька Юлія Володимирівна.
   

Графік захистів кваліфікаційних робіт бакалаврів спеціальності Системний аналіз на 16 червня 2020 року

ПІП студента

Тема диплому

Керівник

Час конференції

1

Бусел Павло Васильович

Інформаційна система прийняття рішень в енергетичному забезпеченні забудови.

Самощенко О.В.

К.т.н., доцент

10.00-10.30

2

Вавринчук Едуард Миколайович

Розробка системи підтримки прийняття рішень для оптимізації процесів обігу криптовалют.

Штіммерман А.М.

Ст.викладач

10.30-11.00

3

Горна Тетяна Володимирівна

Система підтримки прийняття рішень відділу маркетингу поліграфічного підприємства.

Ярцев В.П.

К.т.н.

11.00-11.30

4

Горобець Вячеслав Юрійович

Розробка інформаційно-аналітичної системи телекомунікаційної компанії «Х-Byte».

Ярцев В.П.

К.т.н.

11.30-12.00

12.00-13.00    Перерва

5

Гречана Ольга Віталіївна

Моделювання та оптимізація процесів документообігу кафедри Державного університету телекомунікацій.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

13.00-13.30

6

Грищенко Максим Тарасович

Аналіз якості та модернізація програмного забезпечення для обробки контенту сайтів, що зберігаються в Центральному Державному електронному архіві України.

Ярцев В.П.

К.т.н.

13.30-14.00

7

Когут Дмитро Русланович

Системний аналіз електронного сервісу підбору гардеробу.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

14.00-14.30

8

Кожедуб Віталій Олегович

Система аналізу рейтингів вакансій, розташованих на сайтах пошуку роботи.

Штіммерман А.М.

Ст.викладач

14.30-15.00

9

Косенко Костянтин Михайлович

Аналіз та оптимізація показників бізнес процесів з продажу послуг телекомунікаційного оператора.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

15.00-15.30

Закрите обговорення результатів захисту

15.30-16.00

Оголошення результатів захисту

16.00-16.15

 

Графік захистів кваліфікаційних робіт бакалаврів спеціальності Системний аналіз на 17 червня 2020 року

ПІП студента

Тема диплому

Керівник

Час конференції

1

Морозов Євгеній Олексійович

Системний аналіз та оптимізація виробничих процесів в галузі індустрії краси.

Штіммерман А.М.

Ст.викладач

10.00-10.30

2

Роговий Владислав Володимирович

Системний аналіз та модернізація системи управління ресторанного бізнесу.

Котомчак О.Ю.

Ст.викладач

10.30-11.00

3

Ростовецький Євген Семенович

Система підтримки прийняття рішень відділу інформаційних технологій фінансової структури.

Ярцев В.П.

К.т.н.

11.00-11.30

4

Снурніков Олексій Олександрович

Інформаційна технологія та моделі для оцінки якості роботи персоналу логістичної компанії.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

11.30-12.00

12.00-13.00    Перерва

5

Соколюк Михайло Олександрович

Система візуалізації та аналізу статистичних даних, побудованих на основі реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців України.

Золотухіна О.А.

К.т.н., доцент

13.00-13.30

6

Сологуб Ярослав Дмитрович

Розробка компонент інформаційних систем управління в освіті.

Штіммерман А.М.

Ст.викладач

13.30-14.00

7

Черешневий Іван Дмитрович

Системний аналіз інформаційної технології забезпечення процесу безконтактної оплати в мережі автозаправних станцій..

Котомчак О.Ю.

Ст.викладач

14.00-14.30

8

Шавкун Дмитро Валентинович

Дослідження інформаційних технологій забезпечення ефективності системи підтримки прийняття рішень.

Бондарчук А.П.

Д.т.н., професор

14.30-15.00

9

Шкаруба Михайло Олександрович

Інформаційна система аналізу методики лікування анорексії.

Самощенко О.В.

К.т.н., доцент

15.00-15.30

Закрите обговорення результатів захисту

15.30-16.00

Оголошення результатів захисту

16.00-16.15

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 202
Тел. (044) 249–25–67, 5–67
E-mail: kafedra_sa@dut.edu.ua
Сторінка у Facebook

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 6 125