Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Телекомунікаційних систем та мереж

Участь вищої освіти України в Болонському процесі спрямована на її розвиток та збереження кращих вітчизняних традицій. Кредитно-модульна технологія організації навчального процесу є однією із найсучасніших технологій, яка забезпечує підвищення якості освіти в умовах інформаційного суспільства, освітню мобільність кожному студентові (можливість навчання у різних навчальних закладах), набуття здатності самореалізації та конкурентоспроможності на ринку праці. Професорсько-викладацький склад кафедри активно працює за новими освітніми технологіями навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей сучасних науково-технічних досягнень Болонських ідей.

Основними формами вивчення дисциплін є лекції, практичні та лабораторні заняття, виконання курсових проектів і робіт. Заключний етап - написання дипломних робіт, проектів на освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст", атестаційних робіт на освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр".

Одним із основних принципів кредитно-модульної технології є перенесення центру ваги навчального процесу на самостійну роботу студентів та впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентами навчальним матеріалом. Тому особливий акцент у викладацькій діяльності приділяється організації самостійної роботи студентів. Закріплені за кафедрою навчальні дисципліни є фундаментальними для базової і професійної підготовки фахівців-зв'язківців, забезпечують загальне професійне спрямування процесу навчання студентів.

На самостійне опрацювання виносяться окремі теми, розроблені професорсько-викладацьким складом кафедри у навчальних посібниках, монографіях та підручниках. Матеріал у всіх виданнях авторів під керівництвом  В. К. Стеклова, Л. Н. Беркман побудований системно, дає поєднання нових методів розрахунку побудови телекомунікаційних мереж, удосконалення методів прогнозування розвитку засобів і мереж, що базується на інформаційних та телекомунікаційних новітніх технологіях. Для зручності опрацювання та підвищення рівня кращого, глибшого засвоєння матеріалу у процесі самостійної роботи наприкінці кожного розділу подано контрольні запитання і список рекомендованої літератури. Програми вивчення дисциплін спрямовані на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення уміння аналізувати, розвиток мислення і творчих здібностей, необхідних для формування високого рівня майбутнього фахівця.

Нова організація навчального процесу є складною, відповідальною для викладацького складу, а також і для студентів. Тому ПВС намагається правильно організувати весь комплекс проведення занять та самостійну роботу студентів. Правильний підхід викладача, його майстерність заохочує та стимулює студентів до самостійного, регулярного та безперервного відпрацювання навчального матеріалу. Систематично на кафедрі проводяться методичні семінарські заняття. Всі члени кафедри взаємовідвідують навчальні заняття.

Переглядів: 5 404
^