Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Телекомунікаційних технологій

Навчальні дисципліни, що закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін базової професійної та фахової підготовки за спеціальністю "Телекомунікації та радіотехніка" освітніх рівнів «бакалавр» та «магістр» .

СИГНАЛІЗАЦІЯ ТА ПРОТОКОЛИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ - навчальна дисципліна вивчає характеристики мережних моделей та структур, протоколів, що в них використовуються, та способів мережної сигналізації.

ОПТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ - навчальна дисципліна вивчає нові технології передачі інформації по оптичному волокну та нові методи обробки сигналів, які дозволяють значно збільшити інформаційно-пропускну здатність систем передачі та довжину ренегераційної дільниці.

ОПТИЧНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ - навчальна дисципліна вивчає нові технології передачі інформації по оптичному волокну та мультиплексування даних, що дозволяють значно збільшити інформаційно – пропускну здатність систем передачі та перейти до повністю оптичних мереж зв'язку

ІНТЕГРАЛЬНІ ЦИФРОВІ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ - навчальна дисципліна вивчає принципи побудови традиційних мереж зв'язку та їх перспективну трансформацію в транспортну мережу, побудовану на основі технологій SDH та РDH, які інтегрують системи передачі з системами комутації, та мережу доступу на основі пакетної технології АТМ, яка інтегрує системи комутації і телекомунікаційні ресурси різноманітних служб Метою вивчення навчальної дисципліни є надання знань щодо методів побудови інтегральних цифрових мереж, які дозволяють підвищити ефективність використання трактів мультиплексних систем шляхом використання пакетних методів асинхронної передачі.

МУЛЬТИПЛЕКСНІ ТЕХНОЛОГІЇ - навчальна дисципліна вивчає технології ущільнювання каналів передачі транспортних мереж та мереж доступу, ієрархії цифрових систем передачі з часовим розподілом каналу. Метою вивчення навчальної дисципліни є надання комплексу знань щодо методів мультиплексування цифрових потоків та методів побудови мультиплексорів для ущільнення абонентських ліній, мультиплексорів плезіохронних цифрових ієрархій (ПЦІ) та мультиплексорів синхронної цифрової ієрархії (СЦІ).

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - навчальна дисципліна вивчає напрям діяльності фахівця зв'язку, що пов'язана з дослідницькою та проектувальною функцією виробничої діяльності магістра телекомунікацій. Метою вивчення навчальної дисципліни є навчання студентів вирішувати таки задачі, як засвоєння основ теорії та практики наукових досліджень; засвоєння методо- логічних основ наукового пізнання; організації наукової роботи.

ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ - навчальна дисципліна вивчає напрям діяльності фахівця електрозв'язку, що пов'язаний з експлуатацією та проектуванням ліній передачі та лінійно-кабельних споруд зв'язку. Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам знань, що дозволяють контролювати технічний стан лінійних споруд та пристроїв зв'язку у процесі їх експлуатації, знаходити місця пошкодження на діючих лінійно-кабельних спорудах зв'язку з використанням штатних та спеціальних вимірювальних приладів; розраховувати необхідні параметри лінійних споруд зв'язку, використовуючи технічну, наукову та довідкову літературу, обчислювальну техніку та знання фізичних і електротехнічних принципів дії ліній зв'язку.

НАПРЯМНІ ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ОПТИЧНІ ЛІНІЇ ЗВ'ЯЗКУ. Навчальна дисципліна вивчає напрям діяльності фахівця телекомунікацій, що пов'язаний з експлуатацією та проектуванням волоконно-оптичних та лінійно-кабельних споруд телекомунікацій. Навчають контролю технічного стану лінійних та оптичних систем зв'язку у процесі їх експлуатації, перевірки відповідності технічним та технологічним нормам параметрів ліній та систем передачі з використанням сучасних штатних та спеціальних вимірювальних приладів; розраховувати необхідні параметри оптичного зв'язку, використовуючи технічну, наукову та довідкову літературу, обчислювальну техніку.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ТРАКТІВ. Навчальна дисципліна вивчає експлуатаційну, технологічну та проектувальну функцію виробничої діяльності фахівця телекомунікацій щодо волоконно-оптичних ліній зв'язку. Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам комплексу знань, що дозволяють контролювати технічний стан функціональних пристроїв волоконно-оптичних трактів у процесі їх експлуатації; перевіряти відповідність технічним та технологічним нормам контрольованих параметрів функціональних пристроїв волоконно-оптичних трактів; розраховувати необхідні параметри функціональних пасивних та активних пристроїв волоконно-оптичних трактів, використовуючи технічну, наукову та довідкову літературу, обчислювальну техніку.

ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. Навчальна дисципліна є дисципліною фундаментальної підготовки, в якої вивчаються основи макроскопічної електродинаміки та елементи мікроскопичної електродинаміки, фізичні основи волоконної та інтегральної оптики, основні елементи хвилеводного тракту та пасивних пристроїв техніки надвисоких частот (НВЧ), надаються навички розрахунку та аналізу характеристик електромагнітних хвиль у необмеженому середовищі, спрямовуючих системах, резонаторах. Метою вивчення навчальної дисципліни є створення у майбутніх спеціалістів базового комплексу знань та навичок, який дозволяє грамотно розраховувати та раціонально проектувати сучасні лінії зв'язку та системи передачі інформації, а також, набуття практичних навичок, необхідних для подальшої інженерної діяльності.

МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ СЕРТИФІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ. Дисципліна знайомить студентів з теорією похибок, методами вимірювань, принципами роботи, побудовою та порядком застосування найбільш поширених засобів вимірювань загального  призначення(амперметри різних систем та вольтметри (аналогові та цифрові),осцилограф,частотомір,вимірювач нелінійних спотворень;  типовими схемами вимірювання параметрів сигналів апаратури та каналів зв’язку, видами та призначенням стандартів, значенням сертифікації,  принципами управління якістю в системах  зв’язку.

Метою вивчення навчальної дисципліни є навчити студентів обґрунтовано вибирати засоби вимірювань за метрологічними характеристиками, знати правила проведення вимірів.

ОСНОВИ СХЕМОТЕХНІКИ. Дисципліна є базовою для вивчення спеціальних дисциплін, знайомить студентів з елементною базою електроніки [діоди(універсальні, світлодіод, фотодіод, оптрон и т.д.), транзистори біполярний та польовий, тиристор, операційний підсилювач], схемотехнічними основами побудови аналогових та цифрових електронних пристроїв  систем зв’язку. Метою вивчення навчальної дисципліни є засвоєння принципів побудови, роботи та застосування сучасної елементної бази дискретної та інтегральної електроніки в аналогових та цифрових пристроях систем телекомунікації та зв’язку.

ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРИСТРОЇ  ФОТОННИХ СИСТЕМ ЗВ'ЯЗКУ. Метою і завданнями викладання дисципліни є вивчення основ інформаційних фотонних технологій, принципів функціонування, типів конструкцій, характеристик, класифікації елементів та пристроїв фотонних систем зв’язку; вивчення методів моделювання, експлуатації, розрахунку необхідних параметрів пристроїв для реалізації технології оптичного мультиплексування DWDM; освоєння інноваційних фотонних технологій  для повністю оптичних мереж  зв’язку.

ОСНОВИ ТЕОРІЇ СИСТЕМ. Теорія систем має справу з аналізом, проектуванням та функціонуванням систем - об'єктів теоретично будь-якої природи і складності, які утворюються взаємодіючими, взаємопов'язаними і взаємозалежними частинами. Ясно, що будь-яка організаційна форма суспільства (бізнесу, зокрема), об'єкти природи, науки і техніки відповідають цим критеріям і можуть вивчатися з використанням понять і засобів теорії систем.

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕМС СКЛАДНИХ РАДІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ. Електромагнітна сумісність (ЕМС), коротко - це здатність багатьох радіозлектронних пристроїв функціонувати спільно і одночасно. Які заважають впливу надають один на одного різні пристрої і як саме з цим боротися - це і є предмет вивчення даної дисципліни.

МЕТОДИ АДАПТИВНОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ В РАДІОЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЯХ, СИСТЕМАХ ТА КОМПЛЕКСАХ. Що таке адаптація? Як можна «навчити» той або інший пристрій пристосовуватися до заважає впливів від сусідніх об'єктів або до інших змін умов функціонування? Як зробити це найбільш ефективно? Відповідь на ці питання дає вивчення даної дисципліни.

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ТЕХНІЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ РЕЗ ТА КОМПЛЕКСІВ. Зміст етапів, які проходять радіоелектронні засоби (РЕЗ) від технічного завдання на розробку до грамотної експлуатації. Моделювання взагалі і комп'ютерне моделювання, як найсучасніший метод проектування РЕЗ. Ці питання вивчаються в даній дисципліні.

МЕТОДИ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ РАДІОМОНІТОРИНГУ. Навчальна дисципліна вивчає методи та технічні засоби забезпечення радіомоніторингу, принципи та методи визначення місця знаходження ДРВ, собливості функціонування систем  визначення власного місцезнаходження, методи радіочастотного контролю частоти, вимірювання зайнятості спектру.

АДМІНІСТРАТИВНЕ КЕРУВАННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ. Навчальна дисципліна вивчає базові документи  Національної комісії регулювання в області зв’язку (НКРЗ), Державної інспекції електрозв’язку, Українського державного центру радіочастот, Центрального органу виконавчої влади в області зв’язку. Розробка політики в області керування РЧР. Міжнародна діяльність ЦОВЗ.

ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ РАДІОЧАСТОТНИМ РЕСУРСОМ. Навчальна дисципліна вивчає базові документи в області керування радіочастотним ресурсом України, національну таблицю розподілу смуг радіочастот України, план використання радіочастотного ресурсу України, смуги частот загального та спеціального користування.

МОНІТОРИНГ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. Навчальна дисципліна вивчає концептуальну модель інформаційної безпеки Security Operations Center, SOC; питання організації центров інформаційної безпеки; структуру інструментарію реагування на інциденти відповідно до    нормативних документів, регулюючих ІБ (СТО БР ІББС-1.3-2016, ISO/IEC 27035:2011 тощо.); сучасні платформи для збору, збереженню, зберіганню та обробки інформації щодо стану безпеки в ІТ-інфраструктурах; ситуативний простір щодо вразливостей та можливих інцидентах в сфері інформаційної безпеки.

РАДІОМОНІТОРИНГ ТА ПЕЛЕНГУВАННЯ ДЖЕРЕЛ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ. Навчальна дисципліна вивчає організаційні та правові засади забезпечення радіомоніторингу; принципи та методи визначення місця знаходження ДРВ; основні типи радіопеленгаторів для радіочастотного контролю; собливості функціонування систем  визначення власного місцезнаходження; основні методи радіочастотного контролю частоти, вимірювання зайнятості спектру.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ РАДІОКОНТРОЛЮ. Навчальна дисципліна вивчає сучасні методи та засоби радіоконтролю, організаційні та правові засади забезпечення радіоконтролю; принципи та методи визначення місця знаходження джерел радіовипромінювання, їх розпізнавання та контроль; типи та принципи дії радіопеленгаторів для радіочастотного контролю; особливості функціонування систем  визначення  місцезнаходження; сучасні методи радіочастотного контролю частоти, вимірювання зайнятості спектру, напруженості поля і щільності потоку напруженості.

ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОЇ РАДІОТЕХНІКИ. Навчальна дисципліна вивчає випадкові явища і процеси, що супроводжують сферу розробки та експлуатації радіоелектронної апаратури; навчає правильно застосовувати теоретичні знання при побудові радіотехнічних пристроїв, систем та комплексів, в яких використовується виявлення та розпізнавання сигналів, оптимальна лінійна фільтрація; вибирати потрібний варіант радіоелектронного пристрою, який забезпечує максимальне співвідношення сигнал/завада; застосування основ теорії випадкових процесів щодо задач лінійної та нелінійної радіотехніки; засвоєння законів розподілу випадкових величин та методів розрахунку основних характеристик  випадкових стаціонарних  процесів після їх проходження через типові лінійні та нелінійні радіотехнічні кола.

ПЕЛЕНГАЦІЯ ДЖЕРЕЛ РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ. Навчальна дисципліна вивчає організаційні та правові засади забезпечення радіопеленгації; основні типи джерел радіовипромінювання, радіопеленгаторів, особливості функціонування систем пеленгації та визначення місцезнаходження радіовипромінювання; основні методи пеленгації радіочастотної частоти, вимірювання зайнятості спектру радіовипромінювання.

МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Навчальна дисципліна вивчає методи інформаційного пошуку;  інтелектуальний аналіз даних;  витяг (пошук) знань в базах даних;  міркування на основі прецедентів;  імітаційне моделювання;  генетичні алгоритми;  штучні нейронні мережі;  штучний інтелект.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 226
Тел. (044) 249–25–21 
096-802-04-11, 099-376-46-94
E-mail: melnik_yur@ukr.net

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 5 497
^