Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Телекомунікаційних технологій

Навчальні дисципліни, що закріплені за кафедрою, відносяться до циклу дисциплін базової професійної та фахової підготовки за спеціальністю "Телекомунікації" освітніх рівнів бакалавр та магістр.

СИГНАЛІЗАЦІЯ ТА ПРОТОКОЛИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ - навчальна  дисципліна вивчає характеристики мережних моделей та структур, протоколів, що  в них використовуються, та способів мережної сигналізації.

ОПТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ - навчальна дисципліна вивчає нові технології передачі інформації по оптичному волокну та нові методи обробки сигналів, які дозволяють значно збільшити інформаційно-пропускну здатність систем передачі та довжину ренегераційної дільниці.

ОПТИЧНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ - навчальна дисципліна вивчає нові технології передачі інформації по оптичному волокну та мультиплексування даних, що дозволяють значно збільшити інформаційно – пропускну здатність систем передачі та перейти до повністю оптичних мереж зв'язку

ІНТЕГРАЛЬНІ ЦИФРОВІ СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ - навчальна дисципліна вивчає принципи побудови традиційних мереж зв'язку та їх перспективну трансформацію в транспортну мережу, побудовану на основі технологій SDH та РDH, які інтегрують системи передачі з системами комутації, та мережу доступу на основі пакетної технології АТМ, яка інтегрує системи комутації і телекомунікаційні ресурси різноманітних служб Метою вивчення навчальної дисципліни є надання знань щодо методів побудови інтегральних цифрових мереж, які дозволяють підвищити ефективність використання трактів мультиплексних систем шляхом використання пакетних методів асинхронної передачі.

МУЛЬТИПЛЕКСНІ ТЕХНОЛОГІЇ - навчальна дисципліна вивчає технології ущільнювання каналів передачі транспортних мереж та мереж доступу, ієрархії цифрових систем передачі з часовим розподілом каналу. Метою вивчення навчальної дисципліни є надання комплексу знань щодо методів мультиплексування цифрових потоків та методів побудови мультиплексорів для ущільнення абонентських ліній, мультиплексорів плезіохронних цифрових ієрархій (ПЦІ) та мультиплексорів синхронної цифрової ієрархії (СЦІ).

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ - навчальна дисципліна вивчає напрям діяльності фахівця зв'язку, що пов'язана з дослідницькою та проектувальною функцією виробничої діяльності магістра телекомунікацій. Метою вивчення навчальної дисципліни є навчання студентів вирішувати таки задачі, як засвоєння основ теорії та практики наукових досліджень; засвоєння методо- логічних основ наукового пізнання; організації наукової роботи.

ЛІНІЇ ПЕРЕДАЧІ - навчальна дисципліна вивчає напрям діяльності фахівця електрозв'язку, що пов'язаний з експлуатацією та проектуванням ліній передачі та лінійно-кабельних споруд зв'язку. Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам знань, що дозволяють контролювати технічний стан лінійних споруд та пристроїв зв'язку у процесі Їх експлуатації, перевіряти відповідність технічним та технологічним нормам контрольованих параметрів ліній передачі, знаходити місця пошкодження на діючих лінійно-кабельних спорудах зв'язку з використанням штатних та спеціальних вимірювальних приладів; розраховувати необхідні параметри лінійних споруд зв'язку, використовуючи технічну, наукову та довідкову літературу, обчислювальну техніку та знання фізичних і електротехнічних принципів дії ліній зв'язку.

ОПТИЧНІ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ПРОВІДНІ ЛІНІЇ ЗВ'ЯЗКУ. Навчальна дисципліна вивчає напрям діяльності фахівця електрозв'язку, що пов'язаний з експлуатацією та проектуванням волоконно-оптичних та проводових ліній передачі та лінійно-кабельних споруд зв'язку. Метою вивчення навчальної дисципліни є навчити студентів контролю технічного стану лінійних споруд та оптичних систем зв'язку у процесі Їх експлуатації, перевірки відповідності технічним та технологічним нормам параметрів ліній та систем передачі; знаходженню місць пошкодження на діючих лінійно-кабельних спорудах зв'язку, використовуючи для цього необхідні вимірювальні прилади, розрахунку параметрів лінійних компонент оптичного та проводового зв'язку, використовуючи технічну, наукову та довідкову літературу, обчислювальну техніку та знання фізичних і електротехнічних принципів дії ліній зв'язку.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИСТРОЇ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНИХ ТРАКТІВ. Навчальна дисципліна вивчає експлуатаційну, технологічну та проектувальну функцію виробничої діяльності фахівця телекомунікацій щодо волоконно-оптичних ліній зв'язку. Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам комплексу знань, що дозволяють контролювати технічний стан функціональних пристроїв волоконно-оптичних трактів у процесі їх експлуатації; перевіряти відповідність технічним та технологічним нормам контрольованих параметрів функціональних пристроїв волоконно-оптичних трактів; розраховувати необхідні параметри функціональних пасивних та активних пристроїв волоконно-оптичних трактів, використовуючи технічну, наукову та довідкову літературу, обчислювальну техніку.

ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА. Навчальна дисципліна є дисципліною фундаментальної підготовки, в якої вивчаються основи макроскопічної електродинаміки та елементи мікроскопичної електродинаміки, фізичні основи волоконної та інтегральної оптики, основні елементи хвилеводного тракту та пасивних пристроїв техніки надвисоких частот (НВЧ), надаються навички розрахунку та аналізу характеристик електромагнітних хвиль у необмеженому середовищі, спрямовуючих системах, резонаторах. Метою вивчення навчальної дисципліни є створення у майбутніх спеціалістів базового комплексу знань та навичок, який дозволяє грамотно розраховувати та раціонально проектувати сучасні лінії зв'язку та системи передачі інформації, а також, набуття практичних навичок, необхідних для подальшої інженерної діяльності.

Переглядів: 4 451
^