Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Телекомунікаційних технологій

По всіх дисциплінах кафедри розроблені навчальні програми з урахуванням вимог кредитно-модульної системи у відповідності до положень Болонського процесу.

Основними формами вивчення дисциплін є лекції, практичні та лабораторні заняття, виконання курсових проектів і робіт, заключний етап - написання бакалаврських робіт та атестаційних робіт на освітній рівень "Магістр".

Усі викладачі кафедри проводять методичну розробку лекційних, практичних та лабораторних занять з навчальних дисциплін кафедри. Враховуючі, що одним із основних принципів кредитно-модульної технології є перенесення центру ваги навчального процесу на самостійну роботу студентів та впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентами навчальним матеріалом, особливий акцент у професорсько-викладацькій діяльності приділяється організації самостійної роботи студентів Закріплені за кафедрою навчальні дисципліни є фундаментальними для базової і професійної підготовки фахівців-зв'язківців, забезпечують загальне професійне спрямування процесу навчання студентів.

Викладачами кафедри розроблені додатки до робочих навчальних програм для студентів заочної форми навчання, методичні рекомендації по всіх дисциплінах кафедри для самостійної роботи студентів заочної форми навчання, методичні посібники для самостійної роботи студентів всіх форм навчання. 

На самостійне вивчення виносяться окремі питання, розроблені професорсько-викладацьким складом кафедр у навчальних посібниках, монографіях та підручниках.

Учбові та наукові видання авторів кафедри під керівництвом М. Ю. Артеменка, В. Б. Катка, дають змогу студентам самостійно вдосконалювати знання з методології наукових досліджень, технічної електродинаміки, ліній зв'язку, функціональних пристроїв волоконно-оптичних трактів, методів оптимізації.

Для контролю якості опрацювання та засвоєння навчального матеріалу у процесі самостійної роботи, наприкінці кожного розділу подано контрольні запитання і список рекомендованої літератури.

Навчальні програми вивчення дисциплін, що розроблені на кафедрі, спрямовані на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, вчать умінню аналізувати науковий матеріал та розвивають творчі здібностей, необхідні для майбутнього фахівця високого рівня. На кафедрі розроблено лабораторні практикуми зо всіх дисципліни, окремі лабораторні практикуми передбачають використання комп'ютерної техніки.

 

Переглядів: 3 915
^