XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Вищої математики, математичного моделювання та фізики

Загальна інформація

Викладацький склад
Навчальні дисципліни
Методична робота
Наукова діяльність
Видавнича діяльність
Робота із студентами
Матеріальна база
Новини та подіі
Контактна інформація
Бібліотека
Запрошуємо до навчання
Отримати консультацію
Дистанційне навчання

Загальна інформація


Положення про кафедру вищої математики


Кафедра вищої математики є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту інформаційних технологій Державного університету телекомунікацій.

Кафедра вищої математики здійснює базову теоретичну підготовку для студентів всіх спеціальностей

Навчально-наукового інституту Телекомунікацій:

 • 172 «Телекомунікації та радіотехніка»
 • 124 «Системний аналіз»

Навчально-наукового інституту Інформаційних технологій:

 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»
 • 122 «Комп’ютерні науки»
 • 123 «Комп’ютерна інженерія»
 • 126 «Інформаційні системи та технології»

Навчально-наукового інституту Захисту інформації:

 • 125 «Кібербезпека»
 • 281 «Публічне управління та адміністрування»

Навчально-наукового інституту Менеджменту та підприємництва:

 • 073 «Менеджмент»
 • 051 «Економіка»
 • 054 «Соціологія»
 • 075 «Маркетинг»
 • 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
 • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Та забезпечує виконання навчальних програм бакалаврів, магістрів та аспірантів з навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки, закріплених за кафедрою:

Для підготовки бакалаврів:

 • Вища математика.
 • Математична статистика.
 • Додаткові розділи вищої математики.
 • Теорія ймовірностей та математична статистика.

Для підготовки магістрів:

 • Математичні методи моделювання та оптимізації.
 • Математичне моделювання систем.

Для підготовки аспірантів:

 • Моделі та методи прийняття рішень.

Пріоритетним напрямком роботи кафедри є підвищення якості математичної освіти як такої, що формує гнучке та багатогранне наукове мислення, спрямоване на розв'язання творчих професійних задач, та надає можливість випускнику університету адаптуватися до швидкої зміни соціально-економічних умов та інформаційного простору. Оскільки якісна математична освіта є актуальною стрижневою складовою професійної компетентності спеціаліста, який повинен володіти методами математичного моделювання, кількісного та якісного аналізу, обробки інформації, прогнозування та оптимізації.

На кафедрі вищої математики викладачі навчають студентів тому, що потрібно і як потрібно — теоретично і практично.

Професор Собчук В.В. проводить лекцію для магістрів в 517 аудиторії

Перелік компетенцій, яким має оволодіти студент після закінчення вивчення дисциплін «Вища математика», «Математичні методи моделювання та оптимізації процесів» та «Теорія ймовірностей та математична статистика»: 

 • застосовувати сучасні методи математичного моделювання в науці, техніці, промисловості тощо; 
 • моделювати, досліджувати та розробляти методи і алгоритми оптимізації різноманітних процесів; 
 • здійснювати аналіз взаємопов’язаних процесів різної природи, формулювати критерії обмежень та суттєвих факторів при розробленні моделей систем; 
 • розв’язувати задачі прогнозування процесів; 
 • розробляти алгоритми підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та конфліктних операцій.

При добросовісному навчанні всі випускники Державного університету телекомунікацій зможуть не лише побудувати професійну кар’єру, а й бути повністю фінансово незалежними  для здійснення своїх бажань.

Доцент Калинюк А.М. проводить заняття для студентів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Теоретична підготовка студентів з дисциплін, що викладає кафедра, здійснюється з урахуванням останніх досягнень математичної науки і передових інформаційних технологій навчання у відповідності до переліку компетенцій випускника Університету згідно з обраною спеціальністю.

 
 
 
 

Успішні і відомі компанії вимагають, щоб їхні працівники не лише відмінно все знали теоретично, а і відмінно виконували роботу практично. Тому кафедра вищої математики надає відмінну базову теоретичну і практичну підготовку для наших студентів. Навчальні програми розроблено таким чином, щоб теоретична підготовка складала не більше 50% навчальних занять, а практична підготовка – не менше 50% навчальних занять (для багатьох спеціальностей практична підготовка становить не менше 75% навчальних занять).

Старший викладач Олімпієва Ю.І. проводить практичне заняття

Практична підготовка здійснюється з використанням навчально-матеріальної бази кафедри, створеної на основі сучасного обладнання останнього покоління, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення (Maxima, MathCAD, WolframAlpha, Mathematica, MicrosoftExcel тощо). Це дає змогу використовувати чисельні методи замість аналітичних при розв’язуванні різноманітних задач вищої математики, а також візуалізувати результати математичного моделювання.

Доцент Шуклін Г.В. проводить лекцію для студентів спеціальності 125 Кібербезпека

У рамках реалізації інноваційного змісту навчання, для забезпечення теоретичної та практичної підготовки студентів на підставі компетенцій партнерів-роботодавців передбачено вивчення наступних розділів вищої математики:

На першому курсі для всіх спеціальностей, в першому семестрі:

 • «Лінійна алгебра»,
 • «Аналітична геометрія»,
 • «Елементи теорії функцій комплексної змінної»,
 • «Елементи математичного аналізу функцій однієї змінної»

У другому семестрі:

 • «Елементи математичного аналізу функцій багатьох змінних»,
 • «Диференціальні рівняння»,
 • «Ряди».

Доцент Шкапа В.В. проводить практичне заняття з вищої математики

На другому курсі в третьому семестрі:

 • «Теорія ймовірностей та математична статистика»,
 • «Дискретна математика».

Для спеціальності 124 «Системний аналіз» окремо в третьому семестрі викладається дисципліна «Теорія ймовірностей та математична статистика», а протягом всього другого курсу — дисципліна «Додаткові розділи вищої математики».

Для всіх студентів-магістрів на 5 курсі викладається дисципліна «Математичні методи моделювання та оптимізації», що дозволяє підготувати випускника до аналітичної та високо-інтелектуальної діяльності в ІТ галузі.

Доцент Власик Г.М. проводить лекцію для студентів Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва

Інноваційні методи навчання на кафедрі вищої математики, передбачають поступовий перехід від аналітичних методів обчислень до чисельних методів з використанням сучасних пакетів прикладних програм. Для майбутніх фахівців ІТ галузі важливим є вміння вирішувати будь-які математичні задачі за допомогою комп’ютера.

Професор Собчук В.В. проводить практичне заняття для магістрів

Для забезпечення якісного навчання за останні 5 років на кафедрі зросла кількість науково-педагогічних працівників з науковими ступенями кандидата наук, доктора наук та з вченими званнями доцента:

 

2016

2020

Кандидатів наук

5

8

Докторів наук

1

2

Доцентів

1

5

Сертифікати з англійської мови рівня В2.

0

5

На даний час на кафедрі працює потужний викладацький склад із 11 науково-педагогічних працівників: 1 доктор наук, 8 кандидатів наук, 2 старших викладача.

Завідувач кафедри вищої математики Замрій І.В.

Посилені вимоги роботодавців до знання англійської мови випускниками університету спонукали розпочати в якості експерименту викладання «Вищої математики» англійською мовою. Для цього на кафедрі більшість викладачів відвідували курси посиленого вивчення англійської мови та отримали Сертифікати рівня В2.

Викладачі кафедри вищої математики, які отримали Сертифікати з англійської мови  рівня В2

Навчально-матеріальна база включає в себе навчальну лабораторію комп’ютерного моделювання та інтелектуального розвитку «МАТЕМАТИКА+ІТ». Це сучасна аудиторія, у якій 21 комп’ютер підключено до навчальної мережі, що дозволяє диференційно видавати та контролювати виконання завдань студентами.

Призначення навчальної лабораторії комп’ютерного моделювання та інтелектуального розвитку «МАТЕМАТИКА+ІТ»:

1. Набуття студентами компетенцій:

 • оволодіння інноваційними технологіями, зокрема мережними і хмарними, з метою досягнення основних завдань математичної освіти;
 • застосування сучасних методів моделювання в науці, техніці, промисловості;
 • моделювання, дослідження та розробки методів і алгоритмів оптимізації різноманітних процесів;
 • здійснення аналізу взаємопов’язаних процесів різної природи, формування критеріїв обмежень та суттєвих факторів при розробці моделей систем;
 • створення алгоритму підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та конфліктних операцій.

2. Координація роботи творчих груп та наукових математичних гуртків.

Старший викладач Пампуха А.І. проводить практичне заняття в аудиторії 517

Інтерактивна дошка, що керується електронним пером, дає можливість відображати будь-яку графіку, відео, а також відображати хід та результати обчислень математичних об’єктів за допомогою Mathcad, Maxima, Excеl тощо.

Нові прогресивні форми навчання впроваджено на кафедрі вищої математики завдяки створеній сучасній навчально-матеріальній базі. При вивченні дисципліни «Вища математика» введено в навчальні програми по кожній темі лабораторні роботи, під час яких студенти використовують математичну програму Maxima (розробник – Масачусетський технологічний університет, США).

Студенти спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення виконують лабораторну роботу в 517 аудиторії

Кафедра вищої математики має договори про співпрацю з:

 • Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України;
 • Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України;
 • Інститутом математики НАН України.

Договори про співпрацю є взаємовигідним співробітництвом у науковій та науково-технічній сферах застосування теоретичних математичних моделей у галузі інформаційних комунікацій та захисту інформації, для проведення наукових та науково-технічних досліджень в області застосування інформаційних технологій до моделювання складних систем, а також для здійснення координації робіт з питань підготовки кадрів. Це дозволяє викладачам та аспірантам кафедри підвищувати кваліфікацію, знати та викладати сучасні тенденції розвитку математичної науки та забезпечувати високу якість навчання, відповідно до останніх вимог роботодавців.

Додатково, поза навчальною програмою, для студентів нашого університету кожного семестру проводяться двомісячні Курси з обчислювальної математики з використанням персонального комп’ютера. Метою курсів є поглиблене вивчення розділів вищої математики за допомогою комп’ютера. По завершенню курсів випускники отримують Сертифікат Державного університету телекомунікацій, що допомагає їм під час працевлаштування.

Слухачі Курсів з обчислювальної математики з використанням персонального комп’ютера на врученні сертифікатів

Для студентів на кафедрі проводяться Наукові гуртки за такими сучасними напрямками:

 • фрактальний аналіз,
 • варіаційно-графічні методи,
 • теорія апроксимації,
 • комп’ютерна графіка.

Наукові гуртки дозволяють виявити найбільш талановитих студентів, поступово піднімати їх науковий рівень, залучати їх до виконання наукових досліджень та стартапів. Це дає змогу ще з молодших курсів планомірно готувати студентів до інтелектуальної діяльності в ІТ галузі, а також залучати їх до аспірантури та докторантури в рамках підготовки науково-педагогічних кадрів.

На даний момент на кафедрі вищої математики працює науковий гурток: «Лінійна оптимізація: задачі, моделі, методи, технології».

Керівник гуртка: доцент кафедри вищої математики, кандидат технічних наук, доцент Шевченко Г.В.

Мета: навчити студентів самостійно розв’язувати математичні задачі прикладного характеру за допомогою персонального комп’ютера; розвивати творче, абстрактне мислення; стимулювати зацікавленість до математики та самоосвіти.

Доцент Шевченко Г.В. проводить науковий гурток

Виступ учасника наукового гуртка

Згідно з затвердженим Кабінетом міністрів з 2021 року випускники шкіл обов‘язково складатимуть державну підсумкову атестацію (шкільні випускні іспити) у формі ЗНО з Математики, обравши для себе 1 або 2 рівень складності на вибір. Кафедра вищої математики приймає активну участь в підготовці абітурієнтів до ЗНО з математики.

Найкращі викладачі кафедри вищої математики проводять для учнів 11 класів та майбутніх абітурієнтів навчання на підготовчих курсах до ЗНО з математики в Державному університеті телекомунікацій.

Робота курсів по підготовці до ЗНО з математики

ЗНО з математики відбудеться 28 травня 2021 року.

Перевірити себе можна за допомогою виконання завдань ЗНО попередніх років: zno.osvita.ua/mathematics.

При добросовісному навчанні студента інноваційний зміст навчання, що постійно впроваджується викладачами кафедри вищої математики та викладачами всіх кафедр Університету, гарантує стовідсоткове надання студенту  першого, високооплачуваного робочого місця!
 

Контакти

Наша адреса:
03110, Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,
Кафедра вищої математики: ауд. 514

Завідувач кафедри:
кандидат фізико-математичних наук, доцент Замрій Ірина Вікторівна, каб. 504.
роб.тел.: (044) 249-25-03
E-mail: irinafraktal@gmail.com

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 504
Тел. (044) 249–25–03
E-mail: kafedravm@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 34 544
Додатковий набір до магістратури
Строки прийому заяв та документів додаткового конкурсного відбору для здобуття вищої освіти ступеня
Дізнатись більше