Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Вищої математики


Положення про кафедру вищої математики


Кафедра вищої математики є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту Гуманітарних та природничих дисциплін Державного університету телекомунікацій.

Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Барабаш Олег Володимирович.

Контакти

Наша адреса: 03110, Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,

Кафедра вищої математики: кімната  514

Завідувач кафедри: кімната 504

роб. телефон (044) 249-25-03

моб. тел. 097-911-08-54

E-mail: bar64@ukr.net

Лаборант кафедри: кімната 517

Якісна математична освіта є стрижневою складовою професійної компетентності інженера, який повинен володіти методами математичного моделювання, кількісного та якісного аналізу, обробки інформації, прогнозування та оптимізації.

Пріоритетним напрямком роботи кафедри є підвищення якості математичної освіти як такої, що формує гнучке та багатогранне наукове мислення, спрямоване на розв'язання творчих професійних задач, та надає можливість випускнику університету адаптуватися до швидкої зміни соціально-економічних умов та інформаційного простору.

Ключовими завданнями кафедри є:

 • Забезпечення спрямованості навчального процесу на формування знань, навичок, умінь у студентів відповідно до потреб галузі та ринку.
 • Удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри на основі компетентнісного підходу у відповідності до вимог МОН України.
 • Видання підручників та навчальних посібників, орієнтованих на потреби студентів та працівників сфер телекомунікацій та ІТ.
 • Забезпечення міжнародного співробітництва, зміцнення зв’язків з зарубіжними науково-дослідними установами, навчальними закладами тощо, організація та участь у міжнародних науково-практичних конференціях.
 • Впровадження нових методик при викладанні дисциплін математичного циклу, з метою покращення рівня знань студентів.
 • Розробка та впровадження лабораторних робіт з математичних дисциплін.
 • Впровадження  в практику курси дистанційного навчання як для вивчення розділів курсу вищої математики, так і для систематичного дистанційного тестування
 • Посилення індивідуальної роботи зі студентами шляхом розробки та введення в навчальний план з кожного кредитного модуля розрахунково-графічних, домашніх контрольних робіт.
 • Проведення консультацій для студентів старших курсів із спеціальних розділів вищої математики та базових частин курсу.

 

Іноваційний зміст навчання

У відповідності до потреб сучасного розвитку науки і технологій, а також з урахуванням вимог потенційних роботодавців, теоретична підготовка студентів на кафедрі вищої математики забезпечує знання сучасних методів математичного моделювання в науці, техніці, промисловості і сільському господарстві, вміння моделювати, досліджувати та розробляти методи і алгоритми оптимізаціїрізноманітних процесів, здійснювати аналіз взаємопов’язаних процесів різної природи, формулювати критерії обмежень та суттєвих факторів при розробленні моделей систем; розв’язувати задачі прогнозування процесів; розробляти алгоритми підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та конфліктних операцій.

Якісне навчання студентів забезпечує практична підготовка з використанням навчально-матеріальної бази, створеної на обладнанні останнього покоління, та сучасних, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення, для чого проводяться лабораторні роботи для студентів спеціальностей всіх напрямів навчання з використанням систем Maxima, MathCAD, WolframAlpha, Mathematica, MicrosoftExcel. Це дає змогу використовувати чисельні методи замість аналітичних при розв’язуванні різноманітних задач вищої математики, а також візуалізувати результати математичного моделювання.

Кафедра вищої математики заключила договори про співпрацю з Інститутом математики АНУ, Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова, Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.

Для забезпечення теоретичної та практичної підготовки студентів на підставі компетенцій партнерів-роботодавців кафедрою вищої математики передбачено вивчення наступних розділів вищої математики:

На першому курсі для всіх спеціальностей, в першому семестрі:

 • «Лінійна алгебра»,
 • «Аналітична геометрія»,
 • «Елементи математичного аналізу функцій однієї змінної»

В другому семестрі:

 • «Елементи аналізу функцій багатьох змінних»,
 • «Елементи теорії функцій комплексної змінної», «Ряди»

На другому курсі «Теорія ймовірностей та математична статистика»;

 • для спеціальності 124 «Системний аналіз» в третьому семестрі «Додаткові розділи вищої математики»;
 • для всіх спеціальностей на п’ятому курсі: «Математичні методи моделювання та оптимізації процесів».

З метою посилення володіння студентами англійською мовою викладачі кафедри вищої математики під час занять використовують разом із українськими термінами їх переклад на англійську мову. Декілька викладачів кафедри мають сертифікат про володіння англійською мовою на рівні міжнародного стандарту В2. Більше 50% занять є практичними.

По темам дисциплін проводяться лекції, як теоретична підготовка і практичні та лабораторні заняття, як практична складова навчання.

Студентам надається в електронному вигляді перелік запитань для самостійного опрацювання і підготовки до практичних і лабораторних занять.

Для забезпечення якості проведення практичних занять на кафедрі в аудиторіїї 517 створена сучасна науково-лабораторна база на основі обладнання останнього покоління, яке включає в себе автоматизовані робочі місця студентів, інтерактивний екран, який дозволяє викладачеві відображати  презентації, а також зображення монітору будь-якої робочої станції. За допомогою електронного маркера та технології PainDraw викладач та студенти можуть робити надписи на інтерактивному екрані.

Вивчення дисциплін, що викладаються кафедрою вищої математики дає змогу студентам оволодіти професійними знаннями протягом всього терміну підготовки, що забезпечить підготовку конкурентоспроможних фахівців на сучасному ринку праці.

Переглядів: 20 155
^