XS
SM
MD
LG
 Рекомендації з профілактики COVID-19
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Загальна інформація


Положення про кафедру вищої математики


Кафедра вищої математики є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту Гуманітарних та природничих дисциплін Державного університету телекомунікацій.

Якісна математична освіта є стрижневою складовою професійної компетентності інженера, який повинен володіти методами математичного моделювання, кількісного та якісного аналізу, обробки інформації, прогнозування та оптимізації. Пріоритетним напрямком роботи кафедри є підвищення якості математичної освіти як такої, що формує гнучке та багатогранне наукове мислення, спрямоване на розв'язання творчих професійних задач, та надає можливість випускнику університету адаптуватися до швидкої зміни соціально-економічних умов та інформаційного простору.

 

Інноваційний зміст навчання

На кафедрі вищої математики впроваджується інноваційний зміст навчання. Це означає, що викладачі навчають студентів тому, що потрібно і як потрібно - теоретично і практично.

 
 
 
 

Теоретична підготовка студентів з дисциплін, що викладає кафедра здійснюється на основі одночасного розвитку математичної науки, передових інформаційних технологій навчання у відповідності до переліку компетенцій випускника університету згідно з обраною спеціальністю. Перелік компетенцій складено на основі існуючих освітніх стандартів та вимог роботодавців – підприємств ІТ галузі, які є партнерами університету та на яких студенти проходять стажування із подальшим працевлаштуванням. 

Перелік компетенцій, яким має володіти студент після закінчення вивчення дисципліни «Вища математика» та «Математичні методи моделювання та оптимізації процесів»:

 • застосовувати сучасні методи математичного моделювання в науці, техніці, промисловості тощо;
 • моделювати, досліджувати та розробляти методи і алгоритми оптимізації різноманітних процесів;
 • здійснювати аналіз взаємопов’язаних процесів різної природи, формулювати критерії обмежень та суттєвих факторів при розробленні моделей систем;
 • розв’язувати задачі прогнозування процесів;
 • розробляти алгоритми підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та конфліктних операцій.
 

Практична підготовка здійснюється з використанням навчально-матеріальної бази кафедри, створеної на основі сучасного обладнання останнього покоління, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення (Maxima, MathCAD, WolframAlpha, Mathematica, MicrosoftExcel тощо). Це дає змогу використовувати чисельні методи замість аналітичних при розв’язуванні різноманітних задач вищої математики, а також візуалізувати результати математичного моделювання. Зазначимо, що обсяг практичних занять становить не менше 75%, а для деяких спеціальностей – не менше 50%.

 
 

У рамках реалізації інноваційного змісту навчання, для забезпечення теоретичної та практичної підготовки студентів на підставі компетенцій партнерів-роботодавців передбачено вивчення наступних розділів вищої математики:

 • На першому курсі для всіх спеціальностей, в першому семестрі:
  «Лінійна алгебра»,
  «Аналітична геометрія»,
  «Елементи теорії функцій комплексної змінної»,
  «Елементи математичного аналізу функцій однієї змінної»
 • У другому семестрі:
  «Елементи аналізу функцій багатьох змінних»,
  «Диференціальні рівняння»,
  «Ряди»
 
 • На другому курсі в третьому семестрі:
  «Теорія ймовірностей та математична статистика»;
 • Для спеціальності 124 «Системний аналіз» в третьому семестрі викладається дисципліна «Додаткові розділи вищої математики»;
 • Для всіх студентів-магістрів на 5 курсі викладається дисципліна «Математичні методи моделювання та оптимізації», що дозволяє підготувати випускника до аналітичної та високо-інтелектуальної діяльності в ІТ галузі.

Інноваційні методи навчання на кафедрі вищої математики, передбачають поступовий перехід від аналітичних методів обчислень до чисельних методів з використанням сучасних пакетів прикладних програм. Для майбутніх фахівців ІТ галузі важливим є вміння вирішувати будь-які математичні об’єкти за допомогою комп’ютера.

Навчально-матеріальна база включає в себе лабораторію інтерактивного навчання. Це сучасна аудиторія, у якій 21 комп’ютер підключено до навчальної мережі, що дозволяє диференційно видавати та контролювати виконання завдань студентами.

Інтерактивна дошка, що керується електронним пером, дає можливість відображати будь-яку графіку, відео, а також відображати хід та результати обчислень математичних об’єктів за допомогою Mathcad, Maxima, Excеl тощо.

Нові прогресивні форми навчання впроваджено на кафедрі вищої математики завдяки створеній сучасній навчально-матеріальній базі. При вивченні дисципліни «Вища математика» введено в навчальні програми по кожній темі лабораторні роботи, на яких студент використовує математичну програму Maxima (розробник – Масачусетський технологічний університет, США).

Якісна математична освіта є стрижневою складовою професійної компетентності інженера, який повинен володіти методами математичного моделювання, кількісного та якісного аналізу, обробки інформації, прогнозування та оптимізації. Враховуючи всі ці умови на кафедрі працює потужний викладацький склад із 10 науково-педагогічних працівників: 1 доктор наук, 5 кандидатів наук, 4 старших викладача.

 

Додатково, поза навчальною програмою, для студентів нашого університету кожного семестру проводяться двомісячні Курси з обчислювальної математики з використанням персонального комп’ютера. Метою курсів є поглиблене вивчення розділів вищої математики за допомогою комп’ютера. По завершенню курсів випускники отримують Сертифікат Державного університету телекомунікацій, що допомагає їм під час працевлаштування.

 
 

Для студентів на кафедрі проводяться Наукові гуртки за такими сучасними напрямками: фрактальний аналіз, варіаційно-графічні методи, теорія апроксимації, комп’ютерна графіка, підготовка до математичних олімпіад. Наукові гуртки дозволяють виявити найбільш талановитих студентів, поступово піднімати їх науковий рівень, залучати їх до виконання наукових досліджень та стартапів. Це дає змогу ще з молодших курсів планомірно готувати студентів до інтелектуальної діяльності в ІТ галузі, а також залучати їх до аспірантури та докторантури в рамках підготовки науково-педагогічних кадрів.

Науковий гурток: «Лінійна оптимізація: задачі, моделі, методи, технології»

Керівник гуртка: доцент кафедри вищої математики, кандидат технічних наук, доцент Шевченко Г.В.

Мета: навчити студентів самостійно розв’язувати математичні задачі прикладного характеру за допомогою персонального комп’ютера; розвивати творче, абстрактне мислення; стимулювати зацікавленість до математики та самоосвіти.

 

Науковий гурток: «Застосування математики»

Керівник гуртка: старший викладач кафедри вищої математики Сафонова О.В.

Мета: навчити студентів самостійно застосовувати теоретичні основи важливих розділів математики до складних прикладних задач; розвивати творче та абстрактне мислення.

 
 

Посилені вимоги роботодавців до знання англійської мови випускниками університету спонукали розпочати в якості експерименту викладання «Вищої математики» англійською мовою. Для цього на кафедрі більшість викладачів відвідували курси посиленого вивчення англійської мови та отримали Сертифікати рівня В2.

 

Кафедра має договори про співпрацю з Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, з Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України та Інститутом математики НАН України. Співпраця з провідними установами дозволяє викладачам кафедри підвищувати кваліфікацію, знати та викладати сучасні тенденції розвитку математичної науки та забезпечувати високу якість навчання.
 

До переліку ЗНО всіх інженерних спеціальностей входить ЗНО з математики. Кафедра вищої математики приймає активну участь в підготовці абітурієнтів до ЗНО з математики. На кафедрі організовано консультації учнів випускних класів з питань підготовки до ЗНО.

 

ЗНО з математики відбудеться 28 травня 2021 року.

Перевірити себе можна за допомогою виконання завдань ЗНО попередніх років: zno.osvita.ua/mathematics.
 

Контакти

Наша адреса:

03110, Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,

Кафедра вищої математики: ауд. 514

Завідувач кафедри:

кандидат фізико-математичних наук, доцент Замрій Ірина Вікторівна

ауд. 504

роб. тел.: (044) 249-25-03

E-mail: irinafraktal@gmail.com

Лаборант кафедри: Бєляєв Дмитро Васильович, ауд. 517

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 504
Тел. (044) 249–25–03
E-mail: kafedravm@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 30 380