Укр.   Рус.   Eng.

Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Вищої математики


Положення про кафедру вищої математики


Кафедра вищої математики є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту Гуманітарних та природничих дисциплін Державного університету телекомунікацій.

Завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Барабаш Олег Володимирович.

Контакти

Наша адреса: 03110, Україна, м. Київ, вул. Солом’янська, 7,

Кафедра вищої математики: ауд. 514

Завідувач кафедри: ауд. 504.

роб. тел.: (044) 249-25-03

моб. тел.: 097-911-08-54

E-mail: bar64@ukr.net

Лаборант кафедри: ауд. 517

 

Якісна математична освіта є стрижневою складовою професійної компетентності інженера, який повинен володіти методами математичного моделювання, кількісного та якісного аналізу, обробки інформації, прогнозування та оптимізації. Враховуючи всі ці умови на кафедрі працює потужний викладацький склад із 11 науково-педагогічних працівників: 1 доктор наук, 8 кандидатів наук, 2 старших викладача.

Пріоритетним напрямком роботи кафедри є підвищення якості математичної освіти як такої, що формує гнучке та багатогранне наукове мислення, спрямоване на розв'язання творчих професійних задач, та надає можливість випускнику університету адаптуватися до швидкої зміни соціально-економічних умов та інформаційного простору.

Ключовими завданнями кафедри є:

 • Забезпечення спрямованості навчального процесу на формування знань, навичок, умінь у студентів відповідно до потреб галузі та ринку.
 • Удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри на основі компетентнісного підходу у відповідності до вимог МОН України.
 • Видання підручників та навчальних посібників, орієнтованих на потреби студентів та працівників сфер телекомунікацій та ІТ.
 • Забезпечення міжнародного співробітництва, зміцнення зв’язків з зарубіжними науково-дослідними установами, навчальними закладами тощо, організація та участь у міжнародних науково-практичних конференціях.
 • Впровадження нових методик при викладанні дисциплін математичного циклу, з метою покращення рівня знань студентів.
 • Розробка та впровадження лабораторних робіт з математичних дисциплін.
 • Впровадження  в практику курси дистанційного навчання як для вивчення розділів курсу вищої математики, так і для систематичного дистанційного тестування.
 • Посилення індивідуальної роботи зі студентами шляхом розробки та введення в навчальний план з кожного кредитного модуля розрахунково-графічних, домашніх контрольних робіт.
 • Проведення консультацій для студентів старших курсів із спеціальних розділів вищої математики та базових частин курсу.

Інноваційний зміст навчання

На кафедрі вищої математики впроваджується інноваційний зміст навчання. Це означає, що викладачі навчають студентів тому, що потрібно і як потрібно, теоретично і практично. 
 
Теоретична підготовка студентів з дисциплін, що викладає кафедра здійснюється на основі одночасного розвитку математичної науки, передових інформаційних технологій навчання у відповідності до переліку компетенцій випускника університету згідно з обраною спеціальністю. Перелік компетенцій складено на основі існуючих освітніх стандартів та вимог роботодавців – підприємств ІТ галузі, які є партнерами університету та на яких студенти проходять стажування із подальшим працевлаштуванням. 

Перелік компетенцій, яким має володіти студент після закінчення вивчення дисципліни «Вища математика» та «Математичні методи моделювання та оптимізації процесів»: 

 • застосовувати сучасні методи математичного моделювання в науці, техніці, промисловості тощо; 
 • моделювати, досліджувати та розробляти методи і алгоритми оптимізації різноманітних процесів; 
 • здійснювати аналіз взаємопов’язаних процесів різної природи, формулювати критерії обмежень та суттєвих факторів при розробленні моделей систем; 
 • розв’язувати задачі прогнозування процесів; 
 • розробляти алгоритми підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, ризику та конфліктних операцій.

Практична підготовка здійснюється з використанням навчально-матеріальної бази кафедри, створеної на основі сучасного обладнання останнього покоління, прогресивних програмно-апаратних комплексів і програмного забезпечення (Maxima, MathCAD, WolframAlpha, Mathematica, MicrosoftExcel, тощо). Це дає змогу використовувати чисельні методи замість аналітичних при розв’язуванні різноманітних задач вищої математики, а також візуалізувати результати математичного моделювання. Зазначимо, що обсяг практичних занять становить не менше 75 %, а для деяких спеціальностей – не менше 50 %.

Інноваційні методи навчання на кафедрі вищої математики, передбачають поступовий перехід від аналітичних методів обчислень до чисельних методів з використанням сучасних пакетів прикладних програм. Для майбутніх фахівців ІТ галузі важливим є вміння вирішувати будь-які математичні об’єкти за допомогою комп’ютера.

Навчально-матеріальна база включає в себе лабораторію інтерактивного навчання. Це сучасна аудиторія, у якій 21 комп’ютер підключено до навчальної мережі, що дозволяє диференційно видавати та контролювати виконання завдань студентами.

Інтерактивна дошка, що керується електронним пером, дає можливість відображати будь-яку графіку, відео, а також відображати хід та результати обчислень математичних об’єктів за допомогою Mathcad, Maxima, Excеl тощо.

Нові прогресивні форми навчання впроваджено на кафедрі вищої математики завдяки створеній сучасній навчально-матеріальній базі. При вивченні дисципліни «Вища математика» введено в навчальні програми по кожній темі лабораторні роботи, на яких студент використовує математичну програму Maxima (розробник – Масачусетський технологічний університет, США).

Додатково, поза навчальною програмою, для студентів нашого університету кожного семестру проводяться двомісячні Курси з обчислювальної математики з використанням персонального комп’ютера. Метою курсів є поглиблене вивчення розділів вищої математики за допомогою комп’ютера. По завершенню курсів випускники отримують Сертифікат Державного університету телекомунікацій, що допомагає їм під час працевлаштування.

Для студентів на кафедрі проводяться Наукові гуртки за такими сучасними напрямками: фрактальний аналіз, варіаційно-графічні методи, теорія апроксимації, комп’ютерна графіка, підготовка до математичних олімпіад. Наукові гуртки дозволяють виявити найбільш талановитих студентів, поступово піднімати їх науковий рівень, залучати їх до виконання наукових досліджень та стартапів. Це дає змогу ще з молодших курсів планомірно готувати студентів до інтелектуальної діяльності в ІТ галузі, а також залучати їх до аспірантури та докторантури в рамках підготовки науково-педагогічних кадрів.

Кафедра має договори про співпрацю з Інститутом кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, з Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України та Інститутом математики НАН України. Співпраця з провідними установами дозволяє викладачам кафедри підвищувати кваліфікацію, знати та викладати сучасні тенденції розвитку математичної науки та забезпечувати високу якість навчання.

У рамках реалізації інноваційного змісту навчання, для забезпечення теоретичної та практичної підготовки студентів на підставі компетенцій партнерів-роботодавців кафедрою вищої математики передбачено вивчення наступних розділів вищої математики:

На першому курсі для всіх спеціальностей, в першому семестрі:

 • «Лінійна алгебра»,
 • «Аналітична геометрія»,
 • «Елементи математичного аналізу функцій однієї змінної»

В другому семестрі:

 • «Елементи аналізу функцій багатьох змінних»,
 • «Елементи теорії функцій комплексної змінної», «Ряди»

На другому курсі «Теорія ймовірностей та математична статистика»;

 • для спеціальності 124 «Системний аналіз» в третьому семестрі викладається дисципліна «Додаткові розділи вищої математики»;
 • для всіх студентів-магістрів на 5 курсі викладається дисципліна «Математичні методи моделювання та оптимізації процесів», що дозволяє підготувати випускника до аналітичної та високо-інтелектуальної діяльності в ІТ галузі.

Посилені вимоги роботодавців до знання англійської мови випускниками університету спонукали розпочати в якості експерименту викладання «Вищої математики» англійською мовою. Для цього на кафедрі більшість викладачів відвідували курси посиленого вивчення англійської мови та отримали Сертифікати рівня В2.

До переліку ЗНО всіх інженерних спеціальностей входить ЗНО з математики. Кафедра вищої математики приймає активну участь в підготовці абітурієнтів до ЗНО. На кафедрі організовано консультації учнів випускних класів з питань підготовки до ЗНО: ЗНО з математики на 200 балів!

Екзамен відбудеться 21 травня 2019 року.

Перевірити себе можна за рахунок виконання завдань ЗНО попередніх років: zno.osvita.ua/mathematics.

Таким чином, реалізація запровадженої в Університеті концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентоспроможних фахівців, які повною мірою відповідають потребам сучасного ринку праці.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою

Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію
у завідуючого кафедрою
Надіслати
Дякуємо Вам за звернення до Державного університету телекомунікацій
Ваш запрос успешно отправлен

Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Переглядів: 24 685
^