Навчальні дисципліни - Кафедра Вищої математики

За кафедрою вищої математики закріплені навчальні дисципліни, що відносяться до циклу дисциплін базової професійної та практичної підготовки на освітньо-кваліфікаційні рівні за напрямами:

6.050903 "Телекомунікації";

6.050901 "Радіотехніка";

6.050102  "Комп’ютерна інженерія";

6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем";

6.170102 "Системи технічного захисту інформації";

6.170101 "Управління інформаційною безпекою";

6.030601 "Менеджмент";

6.030101 "Социология".

Кафедра проводить навчання з наступних дисциплін циклу фундаментальної та природничо-наукової підготовки:

Вища математика – згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів з напрямів "Телекомунікації", "Радіотехніка", навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення об'єктів цих напрямів за допомогою кількісних характеристик. Мета вивчення навчальної дисципліни: формування базових математичних знань для розв'язання різних задач у професійній діяльності; напрацювання навичок самостійного вивчення наукової літератури, дослідження прикладних проблем і набуття вміння математичного формулювання практичних задач; розвинення інтелекту студентів і формування вмінь аналітичного мислення.

Вища та прикладна математиказгідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів з напряму "Менеджмент", навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення об'єктів цього напряму за допомогою кількісних характеристик. Мета вивчення навчальної дисципліни: формування базових математичних знань для розв'язання різних задач у професійній діяльності; напрацювання навичок самостійного вивчення наукової літератури, дослідження прикладних проблем і набуття вміння математичного формулювання практичних задач; розвинення інтелекту студентів і формування вмінь аналітичного мислення.

Дискретна математиказгідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів з напрямів "Комп'ютерна інженерія", "Інформаційна безпека", навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення властивостей дискретних множин та визначених на таких множинах операторів.

Чисельні методи – згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів з напряму "Інформаційна безпека", навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення алгоритмів та методів обчислень для дослідження прикладних задач цього напряму.

Теорія ймовірностей та математична статистика – згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів з напрямів "Комп'ютерна інженерія", "Інформаційна безпека", "Менеджмент", навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення масових процесів, при яких деяка сукупність випробувань відтворюється багато разів при однакових умовах.

Економетрія – згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів з напрямів "Менеджмент", навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення методики побудови та дослідження економічних моделей на основі статистичних даних, що характеризують кількісні зв'язки між економічними показниками, динаміку процесів з метою прогнозування аналізу взаємного впливу явищ і прийняття оптимальних рішень щодо планування та розподілу матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Математичні методи в соціології – згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів з напрямів "Соціологія", навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення соціальних явищ у суспільстві за допомогою теоретико-ймовірносних та математико-статистичних методів.

Математичне моделювання телекомунікаційних систем – згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки магістрів з напрямів "Телекомунікації", навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення об'єктів та процесів вказаного напряму сучасними математичними методами. Метою вивчення навчальної дисципліни є: визначення різновидів та основних характеристик сигналів та імпульсів в телекомунікаційних системах; ознайомлення із етапами математичного моделювання телекомунікаційних систем та дослідження процесів з використанням програмних пакетів.

Моделювання економічних систем – згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки магістрів з напрямів "Менеджмент", навчальна дисципліна, предметом якої є методологія, методи, процеси та інструментарій економіко-математичного моделювання на засадах системного аналізу. Метою дисципліни є набуття основних понять методології економіко-математичного моделювання та економічного аналізу, дослідження та прогнозування економічних процесів з використанням програмних пакетів.

Вибрані глави прикладної математикизгідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки магістрів та спеціалістів з напрямів "Інформаційна безпека" навчальна дисципліна предметом якої є вивчення понять, законів та методів лінійної алгебри, алгебри, теорії чисел, теорії ймовірностей і математичної статистики, які необхідні для розробки і використання криптографічних перетворень.

Дискретна математиказгідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки спеціалістів з напрямів "Радіотехніка", навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення властивостей дискретних множин та визначених на таких множинах операторів.

Переглядів: 9 824
^ До початку