Державний Університет Телекомунікацій

Навчальні дисципліни - Кафедра Вищої математики

За кафедрою вищої математики закріплені навчальні дисципліни, що відносяться до циклу дисциплін базової професійної та практичної підготовки та забезпечує виконання навчальних програм бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальностями:

 • 121 Інженерія програмного забезпечення
 • 122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології
 • 123 Комп'ютерна інженерія
 • 124 Системний аналіз
 • 125 Кібербезпека
 • 172 Телекомунікації та радіотехніка
 • 029 Інформаційна, бібліотечна, музейна та архівна справа
 • 051 Економіка
 • 054 Соціологія
 • 073 Менеджмент
 • 074 Публічне управління та адміністрування
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кафедра проводить навчання з наступних дисциплін циклу фундаментальної та природничо-наукової підготовки:

Вища математика – згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів з усіх напрямів, навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення об'єктів цих напрямів за допомогою кількісних характеристик. Мета вивчення навчальної дисципліни: формування базових математичних знань для розв'язання різних задач у професійній діяльності; напрацювання навичок самостійного вивчення наукової літератури, дослідження прикладних проблем і набуття вміння математичного формулювання практичних задач; розвинення інтелекту студентів і формування вмінь аналітичного мислення.

Дискретна математика – згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів з напрямів «Інженерія програмного забезпечення», «Комп'ютерна інженерія», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Кібербезпека», навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення властивостей дискретних множин та визначених на таких множинах операторів.

Чисельні методи – згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів з напряму «Кібербезпека», навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення алгоритмів та методів обчислень для дослідження прикладних задач цього напряму.

Теорія ймовірностей та математична статистика – згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів з напрямів «Інженерія програмного забезпечення», «Комп'ютерна інженерія», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Кібербезпека», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Маркетинг», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення масових процесів, при яких деяка сукупність випробувань відтворюється багато разів при однакових умовах.

Економетрія – згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів з напрямів «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Маркетинг»,»Економіка», «Підприємництво», торгівля та біржова діяльність», навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення методики побудови та дослідження економічних моделей на основі статистичних даних, що характеризують кількісні зв'язки між економічними показниками, динаміку процесів з метою прогнозування аналізу взаємного впливу явищ і прийняття оптимальних рішень щодо планування та розподілу матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Математичні методи в соціології – згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів з напряму «Соціологія», навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення соціальних явищ у суспільстві за допомогою теоретико-ймовірносних та математико-статистичних методів.

Математичне моделювання та оптимізації процесів – згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки магістрів з напряму  «Телекомунікації та радіотехніка», навчальна дисципліна, предметом якої є вивчення об'єктів та процесів вказаного напряму сучасними математичними методами. Задачею цієї навчальної дисципліни є ознайомлення з основами теорії математичного моделювання та набуття первинних навичок їх застосування до інформаційних систем. Це дозволить випускникам університету успішно розв'язувати задачі проектування та розвитку інфокомунікаційних систем і мереж, оптимізації виробництва зв'язку та багато інших.

Моделювання економічних систем – згідно цільової настанови освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки магістрів з напрямів «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Маркетинг», «Економіка», «Підприємництво», торгівля та біржова діяльність», навчальна дисципліна, предметом якої є методологія, методи, процеси та інструментарій економіко-математичного моделювання на засадах системного аналізу. Метою дисципліни є набуття основних понять методології економіко-математичного моделювання та економічного аналізу, дослідження та прогнозування економічних процесів з використанням програмних пакетів.

Переглядів: 11 585
^