XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій

Методична робота

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19», розпоряджень Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2020 року №1/9-178 «Щодо завершення 2019/20 навчального року», від 27 квітня 2020 року №1/9-224 «Щодо окремих питань діяльності закладів освіти під час карантину», від 14 травня 2020 року № 1/9-249 «Щодо організації поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів освіти із застосуванням дистанційних технологій», нормативного документу Державного університету телекомунікацій від 25 травня 2020 року «Про організацію та проведення поточного та семестрового контролю здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання у Державному університеті телекомунікацій» та регулюванні питань пов’язані з організацією та проведенням семестрового контролю на кафедрі вищої математики Державного університету телекомунікацій було розроблено «Методичні рекомендації щодо проведення семестрового контролю здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання на кафедрі вищої математики Державного університету телекомунікацій».

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення семестрового контролю здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання на кафедрі вищої математики Державного університету телекомунікацій

Основними напрямками методичної роботи є:

 • Перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
 • Створення навчально-методичних комплексів з дисциплін згідно з сучасними вимогами до рівня підготовки;
 • Удосконалення навчальних планів і програм підготовки фахівців;
 • Розроблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів;
 • Методичне забезпечення єдності навчального процесу і наукових досліджень.

Для студентів Державного університету телекомунікацій кафедрою вищої математики було створено сайт для підтримки навчального процесу http://bov.in.ua.

На даному сайті студенти заочного та стаціонарного відділення можуть скачати:

 • робочу навчальну программу;
 • перелік навчальної літератури;
 • спеціальне програмне забезпечення (для лабораторних занять);
 • вказівки до виконання лабораторних занять;
 • керівництво для початку роботи із програмним забезпеченням;
 • перелік завдань для модульних контрольних робіт, заліків та екзаменів, контрольні домашні завдання;
 • матеріали лекції та практичних занять тощо.

Викладачі кафедри, як і всього університету, працюють за рейтинговою системою оцінювання знань студентів, яка дозволяє створити найбільш оптимальні, чітко сформульовані, об'єктивні, надійні, науково обгрунтовані критерії традиційних та нових форм контролю. Ця система враховує індивідуальні особливості студента, своєчасність, неперервність, конкретність термінів виконання завдань, можливість самоконтролю з боку студентів. Все це робить процес контролю знань зрозумілим і прозорим.

Форми контролю залежать від методів контролю. При контролі математичних знань та навичок використовується кредитно-модульна форма контролю - найбільш ефективний метод рейтингової системи оцінювання.

В основу кредитно-модульної технології навчання математичним дисциплінам покладені наступні принципи: впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентом навчального матеріалу, забезпечення регулярності і безперервності навчання, підвищення значення та об'єктивності поточного та підсумкового контролю, відмова від традиційних форм оцінки знань студентів, які сильно залежать від суб'єктивного підходу викладача.

Кредитно-модульна система дозволяє врахувати всі аспекти роботи студента та оцінити його зусилля, спрямовані на опанування навчального матеріалу. При визначенні сумарної модульної оцінки викладач має право збільшити її від 1 до 5 балів, в залежності від активності студента на заняттях, своєчасності та ретельності відпрацювання навчальних матеріалів, участі в олімпіадах і конференціях.

Цей метод стимулює активізацію навчального процесу, покращує відвідування занять та участь студентів в математичних олімпіадах, допомагає залучити студентів до науково-дослідної роботи, а врахування індивідуальних особливостей студентів сприяє мотивації до якісного вивчення програми дисципліни.

Викладачами кафедри розроблені та впровадженні робочі навчальні програми з урахуванням вимог кредитно-модульної системи у відповідності до положень Болонського процесу, і, які розроблено так, щоб практична складова була не менша, ніж 50 % від усієї кількості годин (згідно з інноваційним змістом навчання)

Основними формами вивчення дисциплін є лекції, практичні заняття та лабораторні заняття. Одним із основних принципів кредитно - модульної технології навчання – збільшення часу на самостійну роботу студентів та впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентами навчальним матеріалом. Тому особливий акцент у професорсько-викладацькій діяльності приділяється організації самостійної роботи студентів. Всі викладачі кафедри проводять заняття з урахуванням індивідуальних особливостей студентів, їх рівня базової підготовки. Закріплені за кафедрою навчальні дисципліни є фундаментальними для базової і професійної підготовки майбутніх фахівців, тому велика увага на кафедрі приділяється консультативним заняттям.

Для опрацювання питань, що виносяться на самостійну роботу, професорсько-викладацький склад кафедри розробив навчальні посібники, підручники, які написані у зручній для студентів формі. З усіх дисциплін кафедри для студентів заочної форми навчання розроблені робочі зошити.

Систематично на кафедрі проводяться методичні семінарські заняття. Всі члени кафедри взаємовідвідують навчальні заняття.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням педагогічної кваліфікації: проходять стажування, беруть участь у науково-технічних виставках, міжнародних конференціях тощо.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 504
Тел. (044) 249–25–03
E-mail: kafedravm@ukr.net

Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Новини

Всі новини
Переглядів: 9 901