Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Вищої математики

Для студентів Державного університету телекомунікацій кафедрою вищої математики було створено сайт для підтримки навчального процесу http://bov.in.ua.

На даному сайті студенти заочного та стаціонарного відділення можуть скачати: робочу навчальну програму, перелік навчальної літератури, спеціальне програмне забезпечення (для лабораторних занять), вказівки до виконання лабораторних занять, керівництво для початку роботи із програмним забезпеченням, перелік завдань для модульних контрольних робіт, заліків та екзаменів, контрольні домашні завдання, матеріали лекції та практичних занять тощо.

Викладачі кафедри, як і всього університету, працюють за рейтинговою системою оцінювання знань студентів, яка дозволяє створити найбільш оптимальні, чітко сформульовані, об'єктивні, надійні, науково обгрунтовані критерії традиційних та нових форм контролю. Ця система враховує індивідуальні особливості студента, своєчасність, неперервність, конкретність термінів виконання завдань, можливість самоконтролю з боку студентів, коректне ставлення викладачів до студентів, робить процес контролю знань зрозумілим і прозорим.

Форми контролю залежать від методів контролю. При контролі математичних знань та навичок використовується кредитно-модульна форма контролю - найбільш ефективний метод рейтингової системи оцінювання. Кафедра працює за кредитно-модульною системою з 1998 року.

В основу кредитно-модульної технології навчання математичним дисциплінам покладені наступні принципи: впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентом навчального матеріалу, забезпечення регулярності і безперервності навчання, підвищення значення та об'єктивності поточного та підсумкового контролю, відмова від традиційних форм оцінки знань студентів, які сильно залежать від суб'єктивного підходу викладача.

Кредитно-модульна система дозволяє врахувати всі аспекти роботи студента та оцінити його зусилля, спрямовані на опанування навчального матеріалу. При визначенні сумарної модульної оцінки викладач має право збільшити її від 1 до 5 балів, в залежності від активності студента на заняттях, своєчасності та ретельності відпрацювання навчальних матеріалів, участі в олімпіадах і конференціях.

Цей метод стимулює активізацію навчального процесу, покращує відвідування занять, участь студентів в математичних олімпіадах, залучення до науково-дослідної роботи, а врахування індивідуальних особливостей студентів сприяє мотивації до якісного вивчення програми дисципліни.

Викладачами кафедри розроблені та впровадженні робочі навчальні програми з урахуванням вимог кредитно-модульної системи у відповідності до положень Болонського процесу.

Основними формами вивчення дисциплін є лекції, практичні заняття та лабораторні заняття. Одним із основних принципів кредитно - модульної технології навчання – збільшення часу на самостійну роботу студентів та впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентами навчальним матеріалом. Тому особливий акцент у професорсько-викладацькій діяльності приділяється організації самостійної роботи студентів. Всі викладачі кафедри проводять заняття з урахуванням індивідуальних особливостей студентів, їх рівня базової підготовки. Закріплені за кафедрою навчальні дисципліни є фундаментальними для базової і професійної підготовки майбутніх фахівців, тому велика увага на кафедрі приділяється консультативним заняттям.

Для опрацювання питань, що виносяться на самостійну роботу, професорсько-викладацький склад кафедри розробив навчальні посібники, підручники, які написані у зручній для студентів формі. З усіх дисциплін кафедри для студентів заочної форми навчання розроблені робочі зошити.

Систематично на кафедрі проводяться методичні семінарські заняття. Всі члени кафедри взаємовідвідують навчальні заняття.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням педагогічної кваліфікації: проходять стажування, беруть участь у науково-технічних виставках, конференціях.

Переглядів: 7 919
^