Державний Університет Телекомунікацій

Видавнича діяльність - Кафедра Вищої математики

Барковський В.В., Беркман Л.Н., Кривуца В.Г. Математичне моделювання телекомунікаційних систем:
Навчальний посібник. К.: ДУІКТ, 2007. – 467с.
Навчальний посібник розроблений для підготовки магістрів та аспірантів за напрямками “Телекомунікації”, “Радіотехніка”. Він містить визначення, властивості і застосування сигналів, методи їх фільтрації та ущільнення, математичні методи оптимізації телекомунікаційних та інформаційних систем, застосування вейвлет аналізу до декомпозиції, реконструкції та синтезу сигналів і зображень. Авторами вказані різновиди математичних моделей та методи їх розв’язування, викладена теорія розв’язання інтегральних рівнянь, статистичні моделі та їх верифікації.
Посібник повністю відповідає навчальній програмі дисципліни «Математичне моделювання телекомунікаційних систем» і може бути корисним для активізації науково-дослідницької роботи студентів, аспірантів, фахівців у галузі зв’язку та суміжних галузях науки і техніки.

Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін O.K. Теорія ймовірностей та математична статистика:
Навч. посібник. — К.: Центр навчальної лггератури, 2006. — 424с.
ISBN 966-364-338-2
Навчальний посібник написаний відповідно до навчальної програми дисципліни «Вища математика для економістів» (Частина 2: «Teopiя ймовірностей та математична статистика») для подготовки бакалаврів та магістрів з економіки.
Посібник містить основні поняття, методи, теореми та формули; багато розв'язаних типових задач; необхідні таблиці та завдання для самостійної роботи студентів та поточного контролю якості одержаних знань та навичок; зразки контрольних poбiт, індивідуального семестрового завдання, тести перевірки залишкових знань студенлв та застосування комп'ютерного аналізу до розв'язування задач теорії ймовірностей та математичної статистики засобами Excel.

Кривуца В.Г., Барковський В.В., Булгач В.Л. Mатематичні аспекти технологій комунікацій та систем управління: 
Навчальний посібник. – К.: ДУІКТ, 2005. – 304с.
Навчальний посібник містить багато важливих сучасних математичних понять, методів, формул та їx різноманітні застосування. Biн доповнює i поглиблює наявні підручники та навчальні посібники з вищої математики для вищих технічних навчальних закладів i має прикладну спрямованість.

Вища математика. Практикум. В.Г. Кривуца, В.В. Барковський, Н.В. Барковська. - К.: ЦУЛ, 2003. - 536 с.
Висококваліфіковані фахівці пропонують практикум з вищої математики, в якому коротко, зрозуміло, з прикладною спрямованістю викладено теоретичний матеріал, розв'язані з поясненнями типові приклади і наведені завдання для практичних занять та самостійної роботи студентів.
Посібник містить 18 розділів, передбачених навчальною програмою дисципліни "Вища математика" для підготовки у вищих навчальних закладах бакалаврів, спеціалістів і магістрів з багатьох напрямів. Його зміст, структура і методика викладання матеріалу сприяють індивідуалізації навчального процесу і можливості використання сучасних телекомунікаційних технологій. Посібник призначений для студентів денної і заочної форм навчання та викладачів вищих навчальних закладів.

Кривуца В.Г., Барковський В.В., Булгач В.Л. Математичні методи обробки сигналів до задач терії зв'язку.
Навчальний посібник. – К.: ДУІКТ, 2003. – 128 с.
Навчальний посібник містить багато важливих сучасних математичних понять, методів, формул та їx різноманітні застосування. Він доповнює i поглиблює наявні підручники та навчальні посібники з вищої математики для вищих технічних навчальних закладів i має прикладну спрямованість.

Барковський В.В. Економетрія. Навчально-методичний посібник. – К.: ДУІКТ, 1999.   
Навчально-методичний посібник призначений для засвоєння основних понять, методології та методів економетрії. Він містить: навчальну програму дисципліни та список літератури; плани, завдання та методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи, а також завдання індивідуальної семестрової роботи і контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з методичними рекомендаціями.
В посібник включені необхідні таблиці критичних значень розподілу статистик Х2, Стьюдента (t), Фішера (F), Дарбіна-Уотсона (d1,d2). 

Переглядів: 9 142
^