Робота із студентами - Кафедра Вищої математики

Розвиток людства набуває все більш динамічного характеру. Людство рухається до нової стадії розвитку суспільства - суспільства знань. Про це свідчить аналіз будь-якої сфери суспільного життя. Зміна ідей, знань, технологій відбувається швидше, ніж зміна людського покоління. А це означає, що при звичній, традиційній освіті навчити людину на все життя неможливо.

Для конкурентоспроможності нації потрібно виховувати молодь з інноваційним типом мислення та культури, готової до інноваційної діяльності і, зокрема, науково обгрунтованого планування. Активність людини в цих умовах, як стверджують психологи, може бути направлена на повне пристосування до середовища за рахунок своїх власних резервів і внутрішніх ресурсів, де ключовим фактором динамічного розвитку буде виступати самоосвіта.

Значну роль може і повинна грати вища школа. Перед сучасною вищою освітою нагальною стає задача навчити студента самостійно опановувати нові знання та інформацію, навчити його вчитись, виробити потребу в навчанні протягом всього життя.

Актуальність проблеми обумовлена складністю математичних дисциплін і відсутністю навичок планування та ефективного використання часу самостійної роботи, зростанням кількості навчальних дисциплін і зменшенням аудиторних занять, а також потребами засвоєння базових знань та вмінь для працевлаштування і застосування їх до конкретних ситуацій.

Розробка робочих навчальних програм з вищої математики передбачає індивідуальний вхідний контроль та аналіз його результатів, виділення більшого аудиторного часу базовим темам, врахування особливостей різних спеціальностей.

      

Аналіз вхідного контролю, додаткові індивідуальні бесіди або тестування студентів дозволяють викладачу розробити для кожного студента програму ліквідації недоліків попереднього навчання та виховання, визначити форму та терміни контролю виконання індивідуальної програми, дати рекомендації для прискорення адаптації до навчання у вищому навчальному закладі.

Шляхи підвищення ефективності практичних занять та самостійної роботи - це постійне вдосконалення методики проведення практичних занять, шляхом збільшення часу самостійної роботи, врахуванням особистих здібностей, організацією змагань, забезпеченням кожного заняття методичними посібниками, контролем записів в робочих зошитах та виконання домашнього завдання, розумним розкладом практичних занять та лекцій.

Самостійна робота студентів може бути ефективною, якщо студент бажає вчитися, забезпечений якісними посібниками, конспектом лекцій, а його праця постійно контролюється та оцінюється. Проведення поточного та семестрового модульного контролю сплановано з врахуванням завантаженості студентів іншими дисциплінами. Використання сучасних інформаційних технологій дозволяє викладачам ефективно керувати самостійною роботою студентів, вести облік, аналізувати динаміку успіхів кожного студента, проводити консультації дистанційно, використовувати електронну бібліотеку, сайт кафедри, одержувати своєчасно нові методичні посібники.

Найважливішим методом підвищення якості підготовки та виховання фахівців, спроможних творчо застосовувати знання в практичній діяльності є науково-дослідна робота студентів, ефективне використання сучасних пакетів програм, участь в редакційно-видавничій роботі кафедри.

Отже, головна мета освіти - навчити людину вчитись, використовуючи в навчальному процесі її індивідуальні особливості, ефективні методи керівництва самостійною роботою та сучасні інформаційні технології.

Викладачі кафедри приділяють велику увагу самостійній роботі зі студентами:

  • Всі викладачі кафедри проводять консультації для студентів, залучають студентів, починаючи з першого курсу, до наукової роботи;
  • Доцент Дзядик С.Ю., старший викладач Шевченко С.М. ведуть гурток по підготовці студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади.  

Вручення сертифікатів про успішне закінчення курсів «Обчислювальна математики з використанням ПК»

 

Переглядів: 6 182
^ До початку