Державний Університет Телекомунікацій

Робота із студентами - Кафедра Вищої математики

В умовах глобалізації, інформатизації та інтелектуалізації суспільства перед системою вищої освіти України постають нові вимоги до підготовки фахівців інженерних спеціальностей. Це – і підвищення якості розумової праці, формування умінь широкого профілю, і психологічна готовність поповнювати свої знання, вдосконалювати свою кваліфікацію, опановувати новітні технології та обладнання.

У сучасних умовах, коли потік інформації з часом змінюється по «подвійному» експоненціальному закону, а сучасна комп’ютерна техніка розвивається стрімкими темпами, зростає значущість дисциплін математичного циклу, які виступають системно утворюючим елементом навчально-професійної діяльності студентів технічного університету, зокрема, напряму інформаційно-комунікаційних технологій.

Математика в технічному університеті, як правило, вивчається на першому-другому курсах навчання і є для студентів одним із найскладнішим для засвоєння. Одна з причин – абстрактність математики. Математичні поняття – лише більш-менш вдалі зліпки тих чи інших реальних об’єктів. Друга причина – великий обсяг матеріалу потрібно вивчити за стислі терміни.

У зв’язку з цим, вважаємо, що навчання математики має підпорядковуватись наступним цілям:

  • повідомляти основні теоретичні положення, необхідні для вивчення загальнонаукових, загально-інженерних та спеціальних дисциплін, навчати відповідному математичному апарату, ґрунтуючись на принципах фундаментальності та професійної спрямованості та спираючись на логічне обґрунтування емпіричного матеріалу;
  • органічно поєднувати традиційні та інформаційно-комунікаційні технології у навчальній діяльності;
  • розвивати первинні навички математичних прикладних питань: переклад реальної задачі на адекватну математичну мову, вибір оптимального методу дослідження, інтерпретація результату дослідження та оцінка його точності;
  • формувати навички доведення розв’язання задачі до кінцевого результату – числа, графіка, точного якісного висновку і т.д., застосовуючи при цьому обчислювальні засоби, таблиці, довідники;
  • формувати уміння самостійно розбиратися у математичному апараті, який застосовується у літературі зі спеціальності;
  • розвивати аналітичне мислення, виховувати у студентів прикладну математичну культуру, необхідну інтуїцію та ерудицію у питаннях застосування математики.

На виконання наступних вимог викладачами кафедри вищої математики Державного університету телекомунікацій було розроблено зміст та деталізовано за семестрами навчання математики. Все було узгоджено з випускаючими кафедрами відповідно до напряму спеціальності.

Навчально-методичне забезпечення навчання математики – це навчально-методичний комплекс дисципліни «Вища математика». Даний комплекс містить робочу програму дисципліни, текс лекцій, підручник, навчальні посібники, лабораторний практикум, варіанти розрахунково-графічних робіт та зразки їх розв’язання, типові трьохрівневі контрольні роботи, питання та задачі до іспиту (заліку), задачі підвищеної складності, тести.

З 1 жовтня 2017 року на кафедрі розпочав роботу гурток «Комп’ютерна математика». Гурток працює по середах на 5 парі  (з 1515 по 1650) в аудиторії 517. Керівник гуртка – доцент кафедри вищої математики Ірина Вікторівна Замрій.

   

З першого по десяте березня 2017 року викладачами кафедри вищої математики була організована та проведена заочна олімпіада з вищої математики. У ній взяли участь 37 першокурсників. За результатами перевірки найкращими визнані олімпіадні роботи наступних студентів: Лібеги Л. (гр.БСД-13); Свищук М. (гр.КІД-12); Гончаренко Н. (гр.УБД-11).

У другому семестрі (березень-квітень) 2017 для зацікавлених математикою студентів були організовані курсах «Обчислювальна математика з використанням ПК» (доцент Н.Б. Дахно).

   

З метою забезпечення взаємозв’язку між математичною та професійною підготовкою студентів, реалізації процесу наступності та прикладної спрямованості велику увагу викладачі кафедри приділяють науково-дослідній роботі студентів. Це – виконання міні-проектів у процесі навчання математики: «Застосування аналітичної геометрії у телекомунікаціях», «Приклади застосування диференціальних рівнянь у кібербезпеці», «Застосування  перетворення Лапласа», «Застосування лінійної алгебри у програмуванні»  та інші.  Під час вивчення теми «Графи» виконується робота «Проект створення телекомунікаційних мереж мінімальної вартості між містами (університетами, аудиторіями і таке інше)». У процесі вивчення булевих функцій студенти будують схеми із функціональних елементів, які представляють дані функції. Водночас, вивчаючи дисципліну «Теорія ймовірностей», знаходять надійність таких систем. Вивчення математичної статистики базується на виконанні завдання «Проект обробки, аналізу та прогнозування на підставі емпіричних даних». Студентам пропонується знайти інформацію (100 та більше чисел) будь-якої природи (бажано своєї спеціальності) або самим виконати експериментальні дослідження.

Слід відмітити, що більшість студентів складають програми різними мовами програмування для розв’язання таких завдань за допомогою ІКТ.

Кращі роботи обговорюються на студентських конференціях. Зазначимо, що створення таких проектів (задач прикладного характеру) мотивує наших студентів на вивчення математики, на її значущість, формує інтерес до математичної діяльності.

Переглядів: 7 688
^