XS
SM
MD
LG
Державний університет телекомунікацій

Адреса:
03110, Україна
м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Контактна інформація:
Державний університет телекомунікацій
Кафедра Комп'ютерної інженерії

Методична робота

Загальна інформація
Новини та подіі
Запрошуємо до навчання
Інноваційні зміни, втілені на кафедрі
Освітньо-професійні програми
Навчальні дисципліни
Науково-педагогічний склад
Партнери кафедри
Авторизовані курси Академії Cisco
Матеріальна база
Видавнича діяльність
Робота зі студентами
Наукова діяльність
Бібліотека
Підшефна школа
Вакансіі
Відгуки
Отримати консультацію
Контактна інформація
Дистанційне навчання

Методична робота

Освіта  – основа  інтелектуального,  культурного,  духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Зі здобуттям Україною незалежності, з’явилася необхідність у розвитку системи освіти. Станом на сьогодні освіта в Україні досягла високого рівня. Та з кожним роком в ній відбуваються зміни.

Метою є дослідження освіти України її стану та перспектив розвитку. Необхідність цих процесів диктується європейською орієнтацією України загалом та входженням України у європейське освітнє і наукове поле зокрема.На сьогодні, інноваційне навчання забезпечується не застосуванням окремих способів навчання, а пов'язане з переглядом процесу здобуття знань та розробкою нового стилю навчання.

Навчальний процес в ННІТІ організований відповідно до положення про державний вищий заклад освіти (Постанова Кабінету міністрів від 5 вересня 1996 р. № 1074), Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р. № 161), інших нормативних документів Уряду України та Міністерства освіти і науки України, а також  затверджених робочих навчальних планів, робочих навчальних програм дисциплін, необхідних методичних забезпечень і розкладу занять.

Всі дисципліни навчального плану повністю забезпечені необхідними навчально-методичними вказівками і посібниками.

Всі навчальні плани мають повне забезпечення робочими навчальними програмами  дисциплін навчальних циклів.

Планування навчального процесу базується на:

 • проекті Державного стандарту освіти – Освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) та Освітньо-професійній програмі (ОПП) бакалаврів за напрямом 123 «Комп’ютерна інженерія» розробленої робочою групою від Університету при Міністерстві освіти і науки.
 • затверджених навчальних планах підготовки бакалаврів за напрямком 123 «Комп’ютерна інженерія».
 • підготовка бакалаврів та магістрів

Навчальні плани визначають перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять (лекції, практичні та лабораторні роботи, самостійна робота) та їх обсяг, графік навчального процесу, зведений бюджет часу, види практик, форми та засоби проведення поточного та підсумкового контролю:

 • затверджених робочих навчальних планах по семестрах, які відображають конкретне планування навчального процесу, а саме, розподіл навантаження за навчальними тижнями семестру по кожній дисципліні і формах навчання із зазначенням форм поточного та підсумкового контролю.
 • навчальних програмах з усіх нормативних і вибіркових дисциплін, які мають перелік розділів, що вивчаються, з необхідними поясненнями, розподілом учбового часу по розділам курсу, приблизні переліки практичних, лабораторних занять, тематик комплексних завдань, курсових проектів чи робіт (в залежності від дисципліни), перелік запитань до заліку (екзамену), переліки основної і додаткової літератури.
 • робочих навчальних програмах з кожної дисципліни, які містять у контролів (залік, собі виклад конкретного змісту дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та  обсяг з визначенням форм та засобів поточного (контрольні роботи, комплексні завдання, курсове проектування) і підсумкового іспит).
 • програмах переддипломної практики для спеціалістів.

А саме:

 • отримання інженерних вмінь, розвинення та закріплення навичок при самостійній експлуатаційній, проектній, науково-дослідній роботах, а також педагогічній діяльності;
 • загальний та індивідуальний зміст практики з вимогами до звітів;
 • форми проведення підсумків практики – диференційований залік.

В процесі навчання студенти наших спеціальностей освоюють значне число сучасних навчальних дисциплін, що забезпечують як високий рівень їхньої загальної підготовки, так і найсучасніший рівень спеціальної і профільної підготовки.

Основними документами, що регламентують учбовий процес, є розклади занять та екзаменаційно-залікових сесій, що розроблюються на основі робочих навчальних планів. Учбовий процес проходить по своєчасно розробленому розкладу на семестр, який розміщується у доступних місцях як для студентів, так і викладачів (на першому поверсі біля входу в навчальний заклад, на другому  біля деканату і в деканаті, а також на третьому поверсі у навчальному відділі).

Контроль за виконанням та якістю проведення учбового процесу забезпечується плановими та неплановими перевірками, як з боку співробітників і керівництва Університету, директорату Інституту та деканату, так і за рахунок взаємних відвідувань занять викладачами кафедр. Штатні викладачі  протягом семестру виконують не менш ніж два взаємних відвідувань занять.

Кафедра КІ ННІТІ досить плідно працює над виданням навчально-методичної літератури. За останній період кафедрою були видані та підготовлені до друку цілий ряд навчальних і методичних посібників. Новизна, науковий та методичний рівень посібників відповідає сучасним вимогам.

В ННІТІ створена та знайшла широке застосування технологія доведення до студентів навчальних та методичних матеріалів в електронному вигляді. Створена електронна бібліотека ННІТІ зі спеціальності "Комп'ютерна інженерія", у якій містяться колекції навчально-методичної літератури (основної і додаткової відповідно до навчальних програм) з кожної навчальної дисципліни. Накопичено досвід створення власних електронних підручників.

Подальше запровадження Болонського процесу в нашій країні впливає і на заключний етап навчання студентів – виконання дипломного проекту.

Відвідання студентами в супроводі викладача фахових виставок з комп’ютерної та телекомунійної спрямованості , коли кожний бакалавр отримує завдання для підбору науково-технічного матеріалу з метою осмислення шляхів вирішення конкретної проблеми з допомогою технічних засобів, які представлені в експозиції.

Вирішальна роль в успіху, якого може досягнути студент при написанні дипломної роботи належить керівнику цієї роботи. Його педагогічна діяльність активізує і підтримує на належному рівні творчий потенціал дипломника і обумовлює рівень кінцевого результату.

Індивідуальна самовіддана праця над дипломною роботою завершує процес формування наполегливості та кмітливості.

При прослуховуванні лекцій, виконанні лабораторних робіт і практичних занять приділяється увага вивченню і практичному закріпленню навичок виконання вимірювальних процедур.

Навчальні дисципліни базуються на раніше вивчених дисциплінах (математиці, фізиці).

Дисципліна, що вивчається, вибудовується з урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки та техніки в ряді галузей, від яких залежать теперішній стан техніки зв’язку і шляхів її розвитку.

Ефективність опанування матеріалів, що входять до складу робочої навчальної програми, залежить від належного контролю за ходом засвоєння та урахуванням якості виконання окремих складових навчального процесу. Для цього складається спеціальна таблиця, в яку внесені прізвища студентів групи і проти кожного прізвища вносяться оцінки за виконання окремих складових навчального процесу. До вказаних складових входить:

 • відвідування лекцій;
 • відвідування лабораторних та практичних занять;
 • своєчасність захисту лабораторних робіт та оцінка їх  при захисті;
 • оцінка виконання завдань та практичних на заняттях.

Кількість відвідань лекцій легко враховуються при оцінюванні. Визначається опорна кількість пропусків, яка не впливає на заключну оцінку. Якщо цю кількість перевищено і при цьому низькі оцінки при захисті  лабораторних робіт то при написанні модуля заключна оцінка знижується згідно визначеної шкали.

Програма курсу розбита на два модуля. В першому модулі викладається питання пов’язані з інформаційними та метрологічними показниками, за якими оцінюється функціонування мереж, а в другому вивченню різних мережних  технологій. Така методика дозволяє стимулювати активну роботу студентів протягом семестру.

В цілому організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу відповідає прагненню України приєднатися до європейських вимог щодо запровадження Болонського процесу.

Анкета вступника
Заповніть анкету та отримайте персональну консультацію від завідуючого кафедрою
Контактна інформація
Ми зв`яжемось з Вами зручним для Вас способом:
Освіта
Вкажіть де Ви навчались\навчаєтесь
Розкажіть про себе
Давайте знайомитись
Отримати консультацію

Ваш запит на зворотній дзвінок отримає завідуючий кафедрою
Надіслати запит

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, ауд. 206-207
Тел. (044) 249-25-88
Email: okar@ukr.net

Новини

Всі новини
Переглядів: 8 843