Державний Університет Телекомунікацій

Наукова робота - Кафедра Управління інформаційною та кібернетичною безпекою

Колектив кафедри Управління інформаційною та кібернетичної безпекою безпекою спрямовує роботу на забезпечення практичної підготовки бакалаврів, магістрів, аспірантів, пошук нових ефективних форм навчання, вдосконалення і орієнтацію навчального процесу на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності.

Наукова діяльність кафедри Управління інформаційною та кібернетичної безпекою здійснюється в межах і на основі наукової діяльності навчально-наукового інституту Захисту інформації Державного університету телекомунікацій і спрямована на:

- розбудову наукової школи управління інформаційною безпекою та організацію досліджень з пріоритетних напрямів діяльності кафедри;

- організацію та проведення наукових заходів на базі кафедри (конференції, круглі столи, семінари);

- проведення науково-дослідних робіт з актуальних питань інформаційної безпеки;

- підвищення наукової кваліфікації науково-педагогічних працівників та співробітників (робота над кандидатськими та докторськими дисертаційними дослідженнями в процесі навчання в аспірантурі та робота здобувачів наукового ступеня);

- організацію науково-дослідної роботи студентів (організація роботи студентських наукових гуртків, виконання студентами наукових досліджень під керівництвом науково-педагогічних працівників, підготовку та проведення студентських наукових конференцій на базі інституту та забезпечення участі студентів у конференціях на базі університету та у всеукраїнських заходах);

- публікацію результатів наукових досліджень (статті, тези, матеріали виступів на конференціях, круглих столах, семінарах).

 

Науково-педагогічний та науковий колектив кафедри

 

Науково-педагогічну роботу проводять 6 науково-педагогічних працівників кафедри.

Кандидатів наук – 5 (доцентів – 3; старших наукових співробітників – 1); старших викладачів – 1.

 

За звітний період науково-педагогічні працівники кафедри підготували навчально-методичні посібники, опублікували наукові статі та тези доповідей на Міжнародних та міжвузівських науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах.

Показники наукової та науково-технічної діяльності кафедри Управління інформаційної безпеки  2016 р.

 

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації

 

В 2017 році в аспірантурі кафедри Управління інформаційною та кібернетичної безпекою продовжують навчання 7 здобувачів наукового ступеня кандидата наук за спеціальностями: 21.05.01-інформаційна безпека держави та 05.13.21-системи захисту інформації.

Доцент кафедри кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Щебланін Ю.М. є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради Д 26.861.06. Державного університету телекомунікацій та відповідальним секретарем технічного комітету стандартизації ТК 107 «Технічний захист інформації».

Викладачі кафедри організовують та керують науково-дослідною роботою студентів – одним з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Науково-дослідна робота студентів, це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання усіх студентів навичкам наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.

Для виконання цих заходів на кафедрі створено студентський науковий гурток «Управління інформаційною безпекою».

Керівник гуртка, доцент кафедри, кандидат наук з державного управління Мужанова Тетяна Михайлівна.

Темами засідань гуртка є:

-  Інформаційні технології управління безпекою електронного документообігу на підприємстві.

- Методика організації моніторингу загроз в системі управління інформаційною безпекою об’єктів критичної інфраструктури.

- Сучасні технології та програмні засоби управління інформаційною безпекою в банківських установах.

- Модель управління інформаційною безпекою системи протидії промисловому шпигунству.

- Методика управління інформаційною безпекою системи охорони комерційної таємниці на підприємстві.

- Модель оцінки поточного рівня загроз інформаційній безпеці підприємства на основі методу аналізу ієрархій.

- Рекомендації щодо організації об’єктивного контролю роботи адміністратора інформаційної безпеки підприємства та ін.

За звітний період студенти кафедри приймали  участь у роботі науково-практичних конференцій, за результатами роботи яких видано збірники тез доповідей.

В рамках договору про співпрацю між Державним університетом телекомунікацій та компанією «BMS consulting» кращі студенти проходили практику на базі компанії-партнера.

 

За результатами виконання поставлених задач та за високі досягнення в ході проходження переддипломної практики кращі студенти були нагороджені відповідними сертифікатами.

Наукові дослідження кафедри

Наукова робота кафедри спрямована на:

  • дослідження шляхів створення та практичної реалізації оптимального навчального процесу за напрямом Управління інформаційною безпекою в умовах реалізації вимог Міжнародних та галузевих вітчизняних стандартів по системах управління інформаційною безпекою;
  • розробку та впровадження інформаційного навчального середовища в навчальний процес Університету;
  • розробку пропозицій щодо створення та реалізації політик безпеки у галузі інформаційно-комунікаційних технологій;
  • дослідження проблем розвитку та вдосконалення систем управління інформаційною безпекою.

Науково-дослідні роботи

На кафедрі виконується науково-дослідна робота «Розробка моделі дій зловмисника по проникненню в інформаційну систему об’єкту нападу», шифр «Пентест».

Робота присвячена питанням підвищення ефективності протидії зловмисників по проникненю в інформаційні системи підприємств (організацій).

Протягом 2016 року  виконано перший та другий етапи науково-дослідної роботи. Результатом виконання першого етапу роботи є аналітична довідка “Аналіз та узагальнення досвіду провідних ІТ компаній в сфері проведення аудиту інформаційної безпеки підприємства та організації”, другого – “Класифікація типових вразливостей інформаційної системи. Розробка алгоритму виявлення найбільш критичних вразливостей ІТ системи для різних об’єктів господарювання”.

Науковий керівник роботи – доктор технічних наук, старший науковий співробітник Наконечний Володимир Сергійович.

В 2017 році заплановано відкриття другої науково-дослідної роботи за тематикою діяльності кафедри («Аудит інформаційної безпеки підприємства).

Науково-інформаційне забезпечення діяльності кафедри

Кафедра Управління інформаційною та кібернетичної безпекою бере участь в організації та проведені науково-практичних семінарів і конференцій Навчально-наукового інституту захисту інформації Державного університету телекомунікацій та наукових установ України.

Участь членів кафедри в наукових, науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах тощо.

Науково-педагогічні працівники та студенти кафедри Управління інформаційною та кібернетичної безпекою беруть участь у щорічних семінарах та конференціях серед яких варто відмітити II Міжнародну науково-практичну конференцію «Тенденции развития конвергентных сетей: решения пост - NGN, 4G и 5G». З тезами доповідей можна ознайомитись на сайті Університету.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680, м. Київ,
вул. Солом'янська, 7, каб. 327
Тел. (044)249-25-22

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 8 801
^