Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Системного аналізу

Науково-педагогічний та науковий колектив кафедри

У складі кафедри працюють 7 висококваліфікованих викладачів, серед яких 1 доктор та 3 кандидати наук.

Науково-дослідні роботи

На кафедрі виконується НДР "Застосування прикладного програмування та інформаційних технологій у розв'язанні проблем системного аналізу емпіричних даних" (Номер держреєстрації 0117U002720)

Підготовка кадрів вищої кваліфікації

Пошукачі:

  • Тітова Анастасія Юріївна, старший викладач кафедри (науковий керівник – зав. каф. Системного аналізу, к.т.н., доцент Шушура О.М.).

Аспіранти:

  • Сабадаш Владислав Андрійович, асистент кафедри (науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри Ярцев В.П.).

Захист наукових робіт за останній період

1. Доцент кафедри Системного аналізу ЯРЦЕВ Володимир Петрович

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.12.20 – «оптоелектронні системи». Захист відбувся 18.06.2015 р.

Тема: «Розробка та дослідження енергоефективної інформаційної моделі подання даних на світлодіодній шкалі».

Науковий керівник – д.т.н., професор Бушма Олександр Володимирович, завідувач кафедри інформатики Київського університету імені Бориса Грінченка.

2. Доцент кафедри Системного аналізу ГОЛОЛОБОВ Дмитро Олександрович

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – «системний аналіз і теорія оптимальних рішень». Захист відбувся 20.01.2015 р. у вченій раді Д 26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тема: «Метод емпіричних середніх у задачах оцінювання параметрів та оптимізації багатовимірних стохастичних систем».

Науковий керівник – чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., професор Кнопов Павло Соломонович, завідувач відділу математичних методів дослідження операцій Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова.

Наукові гуртки

1. «Web-програмування на мові PHP» - науковий керівник гуртка доцент кафедри системного аналізу, к.ф.-м.н. Гололобов Д.О.

2. «СУБД Caché: розробка додатків» - науковий керівник гуртка доцент кафедри системного аналізу, к.т.н. Ярцев В.П.

Переглядів: 7 220
^