Державний Університет Телекомунікацій

Наукова діяльність - Кафедра Системного аналізу

Науково-педагогічний та науковий колектив кафедри

У складі кафедри працюють 9 висококваліфікованих викладачів, серед яких 1 доктор та 5 кандидатів наук

Науково-дослідні роботи

На кафедрі виконуються НДР:

  • "Застосування прикладного програмування та інформаційних технологій у розв'язанні проблем системного аналізу емпіричних даних" (Науковий керівник Гололобов Д.О., номер держреєстрації 0117U002720)
  • "Розробка системи підтримки прийняття рішення для управління експлуатацією місцевих лінійно-кабельних споруд телекомунікаційних мереж" (Науковий керівник Ярцев В.П., номер держреєстрації 0117U004441)

 

Підготовка кадрів вищої кваліфікації

Аспіранти:

  • Золотухіна Оксана Анатоліївна, старший викладач кафедри; (науковий керівник – зав. кафедри Системного аналізу, к.т.н., доцент Шушура О.М.).
  • Сабадаш Владислав Андрійович, асистент кафедри; (науковий керівник – к.т.н., доцент кафедри Ярцев В.П.).
  • Ошовський Ілля Андрійович, аспірант кафедри; (науковий керівник – зав. кафедри Системного аналізу, к.т.н., доцент Шушура О.М.).
  • Шаповал Олександр Олександрович, аспірант кафедри; (науковий керівник – зав. кафедри Системного аналізу, к.т.н., доцент Шушура О.М.).

Захист наукових робіт за останній період

1. Доцент кафедри Системного аналізу ТІТОВА Анастасія Юріївна

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.06 – «інформаційні технології». Захист відбувся 14.09.2017 р.

Тема: «Методи та моделі інформаційної технології для автоматизованих систем переробки діагностичної інформації на основі термограм».

Науковий керівник – к.т.н., доцент Шушура Олексій Миколайович, завідувач кафедри Системного аналізу.

2. Доцент кафедри Системного аналізу ЯРЦЕВ Володимир Петрович

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.12.20 – «оптоелектронні системи». Захист відбувся 18.06.2015 р.

Тема: «Розробка та дослідження енергоефективної інформаційної моделі подання даних на світлодіодній шкалі».

Науковий керівник – д.т.н., професор Бушма Олександр Володимирович, завідувач кафедри інформатики Київського університету імені Бориса Грінченка.

3. Доцент кафедри Системного аналізу ГОЛОЛОБОВ Дмитро Олександрович

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.04 – «системний аналіз і теорія оптимальних рішень». Захист відбувся 20.01.2015 р. у вченій раді Д 26.001.35 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тема: «Метод емпіричних середніх у задачах оцінювання параметрів та оптимізації багатовимірних стохастичних систем».

Науковий керівник – чл.-кор. НАНУ, д.ф.-м.н., професор Кнопов Павло Соломонович, завідувач відділу математичних методів дослідження операцій Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова.

Наукові гуртки

1. «Web-програмування на мові PHP» (весняний семестр) - науковий керівник гуртка доцент кафедри системного аналізу, к.ф.-м.н. Гололобов Д.О.

2. «Програмне забезпечення системного аналізу» - науковий керівник гуртка старший викладач кафедри системного аналізу Золотухіна О.А.

Переглядів: 8 374
^