Загальна інформація - Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки


Положення про кафедру інформаційної та кібернетичної безпеки


БУРЯЧОК ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ

Кафедра інформаційної та кібернетичної безпеки (попередня назва: кафедра безпеки інформаційних технологій) започаткувала своє існування 14 липня 2003 року. Заснував та очолював кафедру до кінця 2012 року кандидат технічних наук, доцент Богуш Володимир Михайлович.

Кафедра призначена для здійснення підготовки/перепідготовки (за денною та заочною формою навчання) фахівців/професіоналів вищої кваліфікації в галузі знань 12 – «Інформаційні технології» спеціальності  125 «Кібербезпека» спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем з метою забезпечення потреб виробничої, освітньої, наукової та інших сфер діяльності людини і держави в цілому.

Основними завданнями кафедри є:

1) підготовка згідно отриманих Університетом ліцензій і сертифікатів та з урахуванням потреб реального сектору економіки:

 • фахівців із захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах (ІКС);
 • професіоналів із організації інформаційної та кібернетичної безпеки;

 

Форма набору

Ліцензійний обсяг

денна

заочна

бакалаври

210

30

магістри

55

30

 

2) перепідготовка фахівців, в тому числі з наданням другої вищої освіти в галузі інформаційної та кібернетичної безпеки;

3) розробка вимог і пропозицій щодо удосконалення змісту та обсягу навчальних програм дисциплін, що викладаються Кафедрою;

4) формування змістовного методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

5) розробка, організація та впровадження в навчальний процес прогресивних освітніх технологій;

6) підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри;

7) проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень за встановленими пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи Університету;

8) надання експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних та інших послуг з питань захисту інформації, інформаційної та кібернетичної безпеки, а також у навчальній, методичній та науково-дослідній роботі кафедр Університету.

Необхідність підготовки у єдиній системі вищої освіти України фахівців з інформаційної та кібернетичної безпеки, спроможних:

 • виявляти і оцінювати ознаки стороннього кібернетичного впливу, а також моделювати можливі ситуації такого впливу та прогнозувати їх можливі наслідки;
 • організовувати й підтримувати комплекс заходів щодо забезпечення інформаційної і кібербезпеки з урахуванням їхньої правової обґрунтованості, адміністративно-управлінської й технічної реалізуємості та економічної доцільності, можливих внутрішніх і зовнішніх впливів, імовірних загроз та рівня розвитку технологій захисту інформації;
 • проводити дослідження у напрямах забезпечення інформаційної і кібербезпеки національних інтересів України та обґрунтовувати шляхи підвищення їх ефективності;
 • протидіяти несанкціонованому проникненню протиборчих сторін до власних ІТ систем і мереж, забезпечити стійкість їх роботи, а також відновлення їх нормального функціонування після здійснення кібернападів;
 • забезпечити криптозахист власного інформаційного ресурсу, тощо - ОБУМОВИЛА

1) впровадження у варіативній частині Навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю 125 Кібербезпека спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» таких дисциплін, як:

 • «Кібернетичний простір»;
 • «Основи інформаційної та кібернетичної безпеки»;
 • «Кібернетичне право»;
 • «Інформаційно-аналітичне забезпечення інформаційної та кібербезпеки»;
 • «Криптографічні механізми інформаційної та кібербезпеки»;
 • «Програмне забезпечення систем інформаційної та кібербезпеки»;

2) переведення підготовки професіоналів за спеціальністю 125 Кібербезпека спеціалізації «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» на півторарічне навчання.

З метою поліпшення практичної складової навчання на кафедрі протягом 2014-2015 р.р. створено лабораторію «Інформаційної та кібернетичної безпеки», яка дозволяє студентам:

 • опановувати знання з проблем функціонування кібернетичного простору і кіберправа;
 • проводити практичні заняття з криптології та розробки криптографічних механізмів інформаційної і кібербезпеки;
 • будувати захищені IP та TCP мережі та обслуговувати сертифікати відкритих ключів (ПТК «Центр сертифікації ключів»);
 • досліджувати особливості сучасних операційних систем і баз даних,
 • вивчати мови програмування високого рівня (С++), сучасні математичні пакети MatLab та пакети прикладних програм типу MathCad;
 • вирішувати задачі моделювання процесів підтримки необхідного рівня захищеності інформаційних активів та оптимізації процесів тощо.

Можливості оновленої в той же період лабораторії «Безпеки інформаційно-комунікаційних систем» кафедри ІКБ дозволяють на практиці:

 • реалізовувати механізми та засоби захисту від стороннього кібернетичного впливу;
 • вимірювати рівень побічних електромагнітних випромінювань і наведень ПЕОМ (стенд Українського центу «Безпека»);
 • досліджувати можливості побудови КСЗІ на об’єктах інформаційної діяльності та захисту АС від НСД (ПЗ “Лоза”);
 • досліджувати можливості захисту ІзОД від загроз цілісності, конфіденційності та доступності (КЗЗ “Гриф”);
 • досліджувати можливості захисту від НСД до інформації, що обробляється, а також контролювати роботу та цілісність комплексу ТЗЗІ від витоку фізичними каналами (КЗЗ “Рубіж”);
 • будувати систему управління інформаційною безпекою (ПАК компанії Digital Security DS Office 2006 та DS LifeCycle Management System);
 • опановувати процедури формування моделей захисту інформації та політик безпеки, а також алгоритми пошуку і збору інформації у відкритих електронних джерелах;
 • вирішувати задачі адміністрування захищених ІКС, проведення їх моніторингу та аудиту тощо.

Опанувавши запланований курс підготовки випускники кафедри здатні працювати і працюють у підрозділах інформаційної та кібернетичної безпеки державних структур спеціального призначення (СБ, ДССЗЗІ, МВС, ЗС та СЗР України), а також у центрах і службах захисту інформації підприємств і банківських установ різних форм власності.

Контактний телефон: (+38 044) 249 29 17

Переглядів: 22 726
^