Державний Університет Телекомунікацій

Навчальна робота - Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

Особливості іноваційного змісту навчання

Основним завдання кафедри є підготовка  студентів  з спеціальності  125 «Кібербезпека». Для цього в межах навчального процессу підготовка по спеціальносні починається з першого курсу.

 • Для студентів першого курсу викладається дисципліна «Застосування інформаційно-телекомунікаційних  засобів», метою  якої є навчити наших студентів налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої і гаджети та у повній мірі використовувати можливості сучасних інформаційних технологій.
 • Для студентів нашої спеціальності є обов’язкові дисципліни такі як «Групова динаміка» - 1 курс«Ділові комунікації» - 2 курс, «Засади відкриття власного бізнесу», «Штучний інтелект», «Хмарні технології»  - 4 курс, які спрямовані на уміння студентів працювати в команді, вміти вести власний бізнес, знати перспективи розвитку інформаційних технологій.
 • Вивчення англійської мови проводиться на протязі всі років навчання: 1-2 курс  по 3 пари на тиждень, а 3-5 курсах повсім дисциплінам кафедри 20% проводиться англійською мовою. Це дозволить нашим студентам вільно володіти  технічноюанглійською мовою  та засвоїти її на рівні міжнародного стандарту В2.
 • На протязі навчання з спеціальності студенти отримують сертифікати від компній партнерів кафедр.
 • Для підвищення практичних навиків до майбутньої професії 50% занять провиться  у вигляді практичних та лабораторних занять.
 • Кожне лекційне заняття  підкріплене практичною складовою, переліком питань для самостійної роботи.
 • Для забезпечення якісного проведення практичних занять на кафедрі створено сучасну навчально-лабораторну базу на основі компаній-партнерів та сучасних програмно апаратних комплексів і програмного забезпечення.
 • Розподіл годин навчального плану бакалавра 125 «Кібербезпека» здійснюється з розрахунку – 25% на дисципліни загальної підготовки і 37,5% дисципліни професійної підготовки зі спеціальності та 37,5% за спеціалізацією.
 • Вивчення дисциплін загальної підготовки здійснюється з 1 по 8 семестр з метою повноційного забезпечення оволодіння студентами професійними знаннями протяг всього терміну підготовки бакалавра.
 • Проходження практики студентів відбувається на базі компаній-партнерів кафедр.

В результаті здійснення іноваційного змісту навчання наш випускник володіє теоретичним знанням виконання вимог компетенцій роботодавців, практичними вміннями і навиками їх здійснення

Реалізація цієї концептуально нової освітньої моделі забезпечує підготовку конкурентноспроможних фахівців, які повною мірою відповідитимуть потребам сучасного ринку праці.

Головними напрямами навчальної роботи на кафедрі є:

 • організація  і  проведення навчальних занять;
 • формування системи методичної роботи;

На цей час Кафедра здійснює навчальний процес з наступних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів і магістрів (спеціалістів) в галузі знань «Інформаційна безпека»:

№ з/п

Назва дисципліни

Кількість

кредитів

Сутність дисципліни

Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"

1

Вступ до спеціальності

2,5 кр.

організація вищої освіти у галузі інформаційної безпеки; предметна сфера безпеки інформаційних і комунікаційних систем; вимоги державного освітнього стандарту до рівня підготовки фахівців за напрямом Безпека інформаційних і комунікаційних систем.

2

Кібернетичний простір

4 кр.

основи теорії інформаційного суспільства; проблеми формування інформаційного суспільства та розвиток інформаційної культури в Україні; атрибутивна основа інформаційної культури спеціаліста; технологічна основа інформаційної культури спеціаліста

3

Фізичні основи захисту інформації

5 кр.

поля як джерела і носії інформації; коливання, хвилі та їх розповсюдження; випромінювання та прийом хвиль; сигнали як матеріально-енергетичні носії інформації; принципи побудови і характеристики систем добування інформації та інформаційно-комунікаційних систем як об’єктів захисту; методи захисту інформації

4

Теорія інформації та кодування

5 кр.

моделі повідомлень, сигналів і каналів; інформаційні характеристики джерел повідомлень і каналів; основи теорії кодування; передавання і прийом повідомлень; системи передавання інформації

5

Технологія програмування

13 кр.

поняття технології програмування; процедурне програмування; масиви та вказівники; процедурна абстракція та функції; структури; система введення/виведення; абстрактні типи даних та класи; поняття об’єкту; типи відношень між класами; об’єктно-орієнтована технологія програмування; основи програмування для Windows; загальна характеристика бібліотеки (Microsoft Foundation Classes); проектування та розробка основних компонент графічного інтерфейсу користувача з використанням MFC; моделі життєвого циклу програмного забезпечення; використання CASE-технологій для розробки програм

6

Основи інформаційної безпеки держави

5 кр.

інформаційна безпека як складова національної безпеки; заходи та засоби забезпечення інформаційної безпеки держави; забезпечення інформаційної безпеки України;  основи безпеки інформаційних ресурсів; критерії інформаційної безпеки; основи управління інформаційною безпекою

7

Основи баз даних

5,5 кр.

бази даних, системи управління базами даних, системи баз даних; класифікація баз даних та СУБД, основні функції та компоненти сучасної СУБД; реляційні моделі даних; проектування баз даних; мови баз даних;  управління користувачами та системою безпеки; засоби підтримки цілісності даних та управління доступом до даних; базові архітектури розподіленої обробки даних, обробка транзакцій, реплікація; резервне копіювання та відновлення даних; напрями розвитку сучасних СУБД

8

Інформаційні технології та системи

9 кр.

визначення та структура інформаційної системи; класифікація інформаційних систем; інформаційна технологія; класифікація інформаційних технологій; застосування інформаційних технологій; технології оброблення даних; технології управління; офісні технології; технології підтримки прийняття рішень; технології експертних систем; інформаційні технології електронної комерції; режими оброблення інформації; стандарти управління та розробки інформаційних систем; критерії оцінки ІТС; глобалізація інформаційних систем

9

Теоретичні основи захищених інформаційних технологій

9 кр.

основні парадигми формування захищених інформаційних технологій; загальні моделі опису процесів захисту інформації; основи теорії захищених систем; моделі опису політик безпеки; забезпечення гарантій виконання вимог політик безпеки; стандартизовані моделі опису сучасних інформаційних технологій та методи оцінки їх ефективності; приклади побудови сучасних захищених інформаційних технологій

10

Захист інформації в ІКС

12,5 кр.

комплекси засобів захисту інформаційно-комунікаційних систем; механізми та засоби захисту операційних систем; механізми та засоби захисту систем управління базами даних; механізми та засоби захисту від потенційно небезпечних програм; механізми та засоби захисту розподілених обчислювальних мереж і середовищ; механізми та засоби захисту програм та електронного документообігу; перспективні напрями розвитку комплексів засобів захисту

11

Прикладна криптологія

8,5 кр.

математичні основи криптології; симетричні криптосистеми; асиметричні криптосистеми; методи автентифікації інформації; цифровий підпис; криптографічний аналіз

12

Теорія і практика інфраструктури відкритих ключів

2 кр.

місце і роль криптографічних засобів в архітектурі забезпечення безпеки інформаційно-комунікаційних систем; основні криптографічні примітиви та механізми інфраструктури відкритих ключів; теоретичні основи застосування інфраструктури відкритих ключів; основи практичного застосування інфраструктури відкритих ключів; розгортання інфраструктури відкритих ключів; нормативно-правова база застосування інфраструктури відкритих ключів; типові технології використання інфраструктури відкритих ключів

13

Основи інформаційної та кібернетичної безпеки

5 кр.

інформаційна і кіберезпека як складові національної безпеки; заходи та засоби забезпечення ІКБ; забезпечення інформаційної безпеки України;  основи безпеки інформаційних ресурсів; критерії інформаційної безпеки; основи управління інформаційною безпекою

14

Кібернетичне право

2 кр.

 

15

Криптографічні механізми інформац. та кібербезпеки

4,5 кр.

 

16

Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід

11 кр.

технологія розробки систем захисту; основи проектування систем захисту; аналіз організації функціонування автоматизованої системи; аналіз ризику функціонування автоматизованої системи; формування політики безпеки автоматизованої системи; формування базових положень політики безпеки; оцінка ефективності систем захисту; система нормативних документів для розробки систем захисту; типові підходи до створення систем захисту; перспективні підходи до створення систем захисту

17

Кібернетична безпека сучасного підприємства

11 кр.

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр"

18

Математичні основи криптографії

7 кр.

 

19

Математичні методи моделювання та оптимізації процесів

7,5 кр.

 

20

Історія науки (за галуззю знань)

1 кр.

 

21

Прикладна загальна теорія систем

7 кр.

 

22

Вибрані глави прикладної математики

6 кр.

 

23

Моніторинг та аудит інформаційно-комунікаційних систем

6 кр.

загрози, уразливості та атаки в розподілених обчислювальних системах; система моніторингу інформаційної безпеки; стандартизація у галузі моніторингу інформаційної безпеки

24

Методи аналізу і синтезу політик безпеки

4 кр.

 

25

Теорія розподілених ін формаційних ресурсів, захист баз даних та знань

6 кр.

 

26

Технології створення та застосування систем захисту ІКС

6 кр.

основи захисту інформації; методи та засоби захисту інформації в телекомунікаційних системах та мережах; організація захисту інформації в телекомунікаційних системах та мережах; управління інформаційною безпекою телекомунікаційних систем та мереж

27

Технології адміністрування та експлуатація захищених ІКС

7,5 кр.

технічна експлуатація та технічне обслуговування; надійність систем та мереж; планування захисту інформації в умовах експлуатації комп’ютерної системи; правила експлуатації комплексної системи захисту інформації

Закріплені за кафедрою навчальні дисципліни забезпечують загальне професійне спрямування процесу навчання студентів та дають змогу сформувати базис у виді певних компетенцій, виробничих функцій і типових задач, що ним відповідають та умінь, якими має володіти випускник-бакалавр за напрямом підготовки 6.170101 – «Інформаційна та кібернетична безпека», а також фактично закласти фундамент для підготовки професіоналів із організації інформаційної та кібернетичної безпеки за спеціальностями 7.17010101 та 8.17010101 – «Інформаційна та кібернетична безпека».

Для інших спеціальностей Університету науково-педагогічні працівники Кафедри викладають такі  дисципліни:

 • захист інформації в телекомунікаційних системах;
 • основи фінансової криптографії;
 • комплексні системи захисту інформації;
 • теоретичні основи ін формаційних процесів;
 • комплексні системи інформаційної безпеки;
 • безпека інформаційних і комунікаційних систем;
 • безпека інформаційно-телекомунікаційних систем та мереж;
 • системи управління базами даних;
 • основи проектування та експлуатації комплекс них систем захисту ІКС;
 • основи програмування та технології програмування;
 • системний аналіз та прийняття рішень в інформаційній безпеці;
 • методи та засоби захисту ІКС;
 • безпека інформації в ІКС;
 • основи організації електронного бізнесу тощо

Основними формами вивчення дисциплін є лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота, виконання курсових проектів і робіт бакалаврів. Заключний етап – написання дипломних робіт (проектів) для освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», а також атестаційних робіт для освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». Враховуючі, що одним із основних принципів кредитно-модульної технології є перенесення центру ваги навчального процесу на самостійну роботу студентів та впровадження принципів постійного стимулювання самостійного оволодіння студентами навчальним матеріалом, особливий акцент у діяльності науково-педагогічних працівників кафедри приділяється організації самостійної роботи студентів. На самостійне вивчення виносяться окремі питання, розроблені професорсько-викладацьким складом кафедри у навчальних посібниках та підручниках, а також інших навчально-методичних матеріалах.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
 Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 419
 Тел. (044) 249–29–17, 9–17, 5-14
E-mail: ikb.dut.edu.ua@gmail.com
v.vishnivsky@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 11 247
^