Державний Університет Телекомунікацій

Наукова робота - Кафедра Інформаційної та кібернетичної безпеки

У цілісній системі наукової роботи Навчально-наукового інституту захисту інформації ДУТ  наукова і науково-технічна діяльність кафедри спрямована на:

 • формування раціонального навчального процесу студентів в галузі знань 1701 – «Інформаційна безпека» та його практичну реалізацію;
 • розробку і впровадження сучасного науково-методичного та  інформаційного забезпечення у навчальний процес кафедри;
 • проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт пов’язаних зі створенням та реалізацією політик безпеки у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, дослідженням проблем розвитку та вдосконаленням технологій криптозахисту інформації, дослідженням методів і засобів підвищення живучості ІКС в умовах впливу кібернетичних атак тощо.

Науковий потенціал, здатний прийняти участь у реалізації  визначених  вище завдань  може бути представлено наступними науково-педагогічними працівниками кафедри:

П.І.Б.

Посада

Науковий керівник

Місце та орієнтовний рік виходу на захист.

Спеціальність

Тема дисертації

(напрям досліджень)

Хмелевський

Ростислав

Миколайович

ст. викладач

д.т.н., проф. Габринець В.О.

Дніпропетровськ Академія держав-ного управління, 2015, 21.05.01

Обґрунтування основних напрямів активізації навчально-пізнавальної діяльності державних службовців

Соколов

Володимир

Юрійович

ст. викладач

д.т.н., проф. Бурячок В.Л.

ДУТ України, 2017

05.12.02

Підвищення пропускної здатності каналів зв’язку безпроводових мереж з розділенням абонентів на основі ортого-нальних за частотою складних сигналів

Мамарєв Віктор Миколайович

здобувач

д.т.н., проф. Бурячок В.Л.

ДУТ України, 2015

21.05.01

Метод підвищення ефективності класифікації кібератак на державні інформаційні ресурси

Уварова

Ганна Олександрівна

аспірант

д.т.н., проф. Толюпа С.В.

ДУТ України, 2016

05.13.06

Побудова КСЗІ на мобільних об’єктах спецпризначення

Складаний

Павло

Миколайович

аспірант

д.т.н., проф. Бурячок В.Л.

ДУТ України, 2018

21.05.01

Технологія обґрунтування прийняття рішень в інтелектуальній системі захисту інформації

Руденко Ірина Анатоліївна

аспірант

д.т.н., проф. Бурячок В.Л.

ДУТ України, 2018

21.05.01

Методика обґрунтування вибору засобів захисту персональних даних на підставі їх захищеності

Кафедра виконує  науково-дослідну роботу 0114U000391 – «Розробка методів та засобів підвищення живучості інформаційно-комунікаційних систем в умовах впливу кібернетичних атак», термін виконання з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2015 року. До не менш важливих і  перспективних напрямів наукової та науково-технічної діяльності кафедри слід віднести:

 • дослідження теоретичних основ формування державної системи кібернетичної безпеки;
 • формування пропозицій щодо поліпшення технології захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах від її витоку технічними каналами;
 • дослідження теоретичних основ моделювання процесів нападу на інформацію методами теорії диференціальних ігор та диференціальних перетворень;
 • дослідження теоретичних основ формування системи захисту людини, суспільства і держави від негативного інформаційно-психологічного впливу тощо.

Кафедра приймає активну участь у міжнародній діяльності, є членом консорціума провідних університетів Європи з виконання проекту TEMPUS «ENGENSEC» «Магістерська програма фахівців нового покоління з кібербезпеки», термін виконання роботи 2013-2016 рік. Разом з доцентом кафедри «Вищої математики» Луковою-Чуйко Наталією Вікторівною координацію у даному проекті від Державного університету телекомунікацій здійснює завідуючий кафедрою «Інформаційної та кібернетичної безпеки» д.т.н., с.н.с. Бурячок Володимир Леонідович. Він же очолює роботу студентського наукового гуртка кафедри ІКБ - «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» та наукової школи «Інформаційна і кібербезпека», є членом редакційної колегії науково-технічного журналу ДУТ «Сучасний захист інформації».

Викладачі кафедри постійно публікують наукові статті, приймають участь у наукових конференціях та семінарах. Зокрема, за останній рік співробітниками кафедри було опубліковано понад 20 наукових статей у фахових виданнях та прийнято участь у 6 наукових конференціях.

Перелік наукових праць кафедри

2014 рік

 1. Бурячок В.Л. Класифікація технологій для здійснення інформаційно-психологічного впливу на процес раціональної діяльності людини / В.Л.Бурячок, А.А.Шиян / Науково-технічний журнал «Сучасний захист інформації» Державного університету телекомунікацій. –  № 1, 2014 –  С. 64–70
 2. Бурячок В.Л. Показники та критерії надійності функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем спеціального призначення /В.Л.Бурячок, Л.В.Бурячок, К.А.Кураев/ Збірник наукових праць в/ч А1906 МО України. – 2014, № 38. – С. 34–47
 3. Бурячок В.Л. Стратегія оцінювання внеску видів розвідки інформаційно-телекомунікаційних систем у рішення завдань пошуку та збору інформації з відкритих і відносно відкритих електронних джерел / В.Л.Бурячок, Л.В.Бурячок / Науково-технічний журнал «Сучасний захист інформації» Державного університету телекомунікацій. –  № 2, 2014 –  С. 62–71
 4. Бурячок В.Л. Рекомендації щодо побудови та Запровадження профілю навчання «кібернетична безпека» в Україні / В.Л.Бурячок, В.М.Богуш / Безпека інформації. – 2014. – Т. 20#2. – С. 126–131.
 5. Бурячок В.Л. Науково-технічне обґрунтування вибору підходу до формування множини інформативних параметрів для систем захисту інформації / В.Л.Бурячок, Р.В.Грищук, В.М.Мамарев /

2013 рік

 1. Бурячок В.Л. Кібернетична безпека: поняття і визначення, характерні ознаки. Стан питання в ГУР МО України, на державному рівні та у світі. // В.Л. Бурячок, Л.В. Бурячок // Вісник воєнної розвідки. – 2013. № 30. – С 57–63.
 2. Бурячок В.Л. Стратегія оцінювання рівня захищеності держави від ризику стороннього кібернетичного впливу. / В.Л. Бурячок, О.Г. Корченко, В.О. Хорошко, В.А. Кудінов // Захист інформації.  –  2013. – Т. 15, № 1. – С. 5–14
 3. Бурячок В.Л. Сучасні системи виявлення атак в інформаційно-телекомунікаційних системах і мережах. Модель вибору раціонального варіанта реагування на прояви стороннього кібернетичного впливу // Інформаційна безпека. – 2013. – № 1(9). – С. 33–40.
 4. Бурячок В.Л. Модель формування дерева атак для одержання інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах і мережах при вилученому доступі  // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2013. – № 2. – С. 123–131.
 5. Бурячок В.Л. Технологія використання уразливостей Web ресурсів  у процесі організації та проведення мережевої розвідки інформаційно-телекомунікаційних систем // Безпека інформації. – 2013. – Т. 19#2. – С. 83–87.
 6. Бурячок В.Л. Стратегія обґрунтування рішення на модернізацію складних технічних систем розвідки в умовах обмеженої кількості статистичних даних /В.Л.Бурячок/ Збірник наукових праць в/ч А1906 МО України. – 2013, № 37. – С. 4–16
 7. Бурячок В.Л. Організація процесу обробки інформації та його головні етапи. // Проблеми створення, випробування та експлуатації складних інформаційних систем. Збірник наукових праць ЖВІ НАУ. – 2013. Вип. №7. – С. 31–40.
 8. Бурячок В.Л. Особливості реалізації кібернетичних атак та заходи  щодо послаблення їх деструктивного впливу / В.Л.Бурячок/ Вісник воєнної розвідки, 2013, № 32. – С. 46–53
 9. Бурячок В.Л. Застосування бездротових мереж в ході організації та проведення розвідки систем телекомунікацій / В.Л.Бурячок/ Науково-технічний журнал «Захист інформації» Національного авіаційного університету. – Том 15, № 4, 2013, с. 284–291
 10. Бурячок В.Л. Можливість забезпечення захисту від інформаційно-психологічного впливу на основі універсального методу побудови онтологій / В.Л.Бурячок, А.А.Шиян / Науково-технічний журнал «Сучасний захист інформації» Державного університету телекомунікацій. –  № 4, 2013 –  С. 57–67
 11. Аносов А.О., Шишка О.Ю., Шолохов С.М. Спосіб підвищення достовірності відтворення інформації при стеганографічних перетвореннях графічного формату JPEG на основі методу Коха - Жао // Збірник наукових праць  –  № 3, 2013 –  С. 34–46
 12. Astapenya, V. M. Research results of the impact of spatial and polarization value of the antennas on network capacity of wireless channels standard IEEE 802.11 / V. M. Astapenya, V. Yu. Sokolov // ICATT’2013. Proceedings of the IX International Conference on Antenna Theory and Techniques, 16–20 September, 2013: abstracts. – Odessa: IEEE, 2013. – P. 172–174.
 13. Бурячок В.Л. Теорія ігор, як метод управління інформаційною безпекою / В.Л.Бурячок, А.А.Шиян / Науково-технічний збірник «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні» НТУУ «КПІ». Випуск №2(26), 2013,  с. 21 – 28
 14. Бурячок В.Л. Кібернетична безпека держави: характерні ознаки та проблемні аспекти / В.Л.Бурячок, О.Г.Корченко, С.О.Гнатюк/ Науково-технічний журнал «Захист інформації» Національного авіаційного університету. – Том 15, № 1, 2013, с. 5–14
 15. Бурячок В.Л. Сучасні системи та засоби зв’язку. Забезпечення стабільності та надійності роботи систем енергоживлення засобів радіозв’язку.  Класифікація джерел безперебійного живлення: Інформаційно-технічний бюлетень / В.Л.Бурячок, О.Р. Черняк, Ю.В. Поколенко, І.В. Сенчик та ін./ Військова частина А1906. Вип. 1(4), 2013. – 121 с.

2012 рік

 1.  Бурячок В.Л., Гулак Г.М., Мельник С.В. Метод оцінювання ефективності кібернетичного озброєння з подолання засобів криптографічного захисту інформації // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – №1(8). – 2012. – С. 100–106.
 2. Соколов В. Ю. Модифікація прямокутної квадратурної амплітудної модуляції для зменшення взаємного впливу двох безпроводових систем / В. Ю. Соколов // Науково-виробничий журнал адміністрації зв’язку та радіочастот України «Зв’язок». — №4 (100). — К.: ДУІКТ, 2012. — С. 50–57.
 3. Савченко Ю.Г., Розорінов Г.М., Толюпа С.В. Контроль как механизм обеспечения безопасности информационного обмена в компьютерных сетях и системах. // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. Науково-технічний збірник. – 2012. – Випуск 1 (23). – С. 65–69.
 4. Богуш В.В., Мухачов В.А. Актуальність проблеми інформаційної живучості асиметричних криптосистем. Вісник ДУІКТ. – 2012. –Т.10, №3. С. 47-55.
 5. Толюпа С.В. Метод контролю стану каналу сучасних та перспективних радіосистем. // Науково-технічний журнал “Сучасний захист інформації”.– Спецвипуск - 2012. – С. 73–79.
 6. Богуш В. В., Мухачов В. А. Алгоритмічні аспекти побудови простих чисел за процедурою ГОСТ Р 34.10 – 94 РФ0 – 94  РФ. Вісник ДУІКТ. – 2012. – Т.10, №2. – С. 52–57.
 7. Толюпа С.В. Математична модель прийому та цифрової обробки сигналів в радіотехнічних системах дистанційного зондування землі з багатопозиційним прийомом радіолокаційної інформації. // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – 2012. – Т.10,  №3. – c. 13–19.
 8.  Бурячок В.Л. Соціальна інженерія як метод розвідки інформаційно-телекомунікаційних систем. / В.Л. Бурячок, О.Г. Корченко, Л.В. Бурячок // Захист інформації. – 2012. – № 4(57). – С. 5–12.
 9.  Бурячок В.Л. Алгоритм комплексного вибору раціональних програмних засобів для інформаційно-аналітичних систем спеціального призначення / В.Л. Бурячок //  Збірник  наукових  праць. – К.: НДІ ГУР МО України, 2012. Вип. 33. – С. 96–112.
 10. Толюпа С.В. Математична модель ігрового управління радіоресурсом  систем спеціального радіозв’язку // Науково-технічний журнал “Сучасний захист інформації”.– 2012. –№3. – С. 62–66.
 11. Ільїнов М.Д., Толюпа С.В., Шацький І.О. Широкосекторна низькопрофільна антена. // Науково-технічний журнал “Сучасний захист інформації”. – 2012. – №3. – С. 78–83.
 12. Толюпа С. В. Адаптивне управління системами радіозв’язку при впливі навмисних завад. // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник. – 2012. – №2 (22). – С. 5 – 10.
 13. Толюпа С.В. Методи синтезу багатовимірних зображень в багатопозиційних системах радіобачення. Вісник Вінницького політехнічного інституту. –  2012р. – №5. – С. 114–119.
 14. Толюпа С.В., Дружинін В.А. Принципи оптимального керування випромінюваннями електромагнітної енергії в багатопозиційних системах радіолокації. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.,  2012. – №38, –С. 93–102.
 15. Толюпа С.В., Дружинін В.А., Сайко В.Г. Особливості функціонування систем радіобачення з багатопозиційною локацією об'єктів моніторингу. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” Радіоелектроніка та телекомунікації. – Л., 2012. – №738. – С. 87–95.
 16. Соколов В. Ю. Використання дерев атак для аналізу захищеності безпроводових технологій стандарту IEEE 802.11 / В. Ю. Соколов, К. І. Карацюба // Вісник ДУІКТ. — Т. 10, №1. — К.: ДУІКТ, 2012. — С. 42–49.
 17. Толюпа С.В. Метод багатокритеріального аналізу ефективності функціонування та забезпечення інформаційної безпеки інфокомунікаційних систем.  // Науково-технічний журнал „Захист інформації”. – 2012. – №3 (54). – С. 80–86.
 18. Толюпа С.В. Вибор оптимальних значень параметрів OFDM-сигналу засобів радіозв’язку в залежності від стану каналу. // збірник наукових праць “Компютерні технології друкарства”. – 2012. – №28. – С 187–194.
 19. Толюпа С.В.  Проектирование систем поддержки принятия решений в процессе восстановления и обеспечения комплексной защити информационных системах. // Науково-технічний журнал “Сучасний захист інформації”.– 2012. - №4. – С. 69–74.
 20. Толюпа С.В. Побудова сигнально-кодових конструкцій для багатопроменевих каналів радіозв’язку // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – 2012. – Т.10,  №4. – C. 5–10.
 21. Толюпа С.В., Торошанко Я.И. Пути обеспечения безопасности електронных хранилищ // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник – 2012. – №3 (23). – С. 17–22.
 22. Сайко В.Г., Толюпа С.В. Адаптивний розподіл підносійних у підканалах систем OFDMA // Загальногалузевий науково-виробничий журнал ,,Зв’язок”. – 2012. – № 1 (97). – С. 13–17.
 23. Толюпа С.В., Дружинин В.А. Синтез інформаційно-телеметричних комплексів цифрового радіобачення з багатопозиційним прийомом. // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – 2012. – Т.10., №1. – С. 24–29.
 24. Толюпа С.В., Дружинін В.А. Використання теорії ігор для рішення задач управління інформаційною безпекою в сучасних інформаційних системах // Компютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Науковий журнал. – 2012. - №8. – С. 119–124.
 25. Толюпа С.В., Сташук О.В., Дружинін В.А. Забезпечення інформаційної безпеки  в інфокомунікаційних системах спеціального призначення на основі методу енергетично-ефективного перетворення ІКМ-сигналів. // Науково-технічний журнал “Сучасний захист інформації”. – 2012. –№2. – С. 37–42.
 26. Пархуць  Л.Т., Толюпа С.В., Хорошко В.О., Чирков Д.В. Перехват объектов оперативного сопровождения.  // Науково-технічний журнал „Захист інформації”. – 2012. – №1 (54) – С. 75–86.
 27. Толюпа С.В. Дружинін В.А., Гордієвський О.Т. Розпізнавання групових об'єктів у багатопозиційних системах оперативного супроводження. // Науково-технічний журнал “Сучасний захист інформації”.– 2012. - №1. – С. 66–70.
 28. Толюпа С.В., Дружинін В.А., Войтенко С.Д. Теоретичні основи фрактально-резонансної селекції сигналів в радіотехнічних системах. // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – 2012. – Т.10,  №2. – С. 58–64.
 29. Аносов А.О. Лучук Е.В. Шолохов С.М. Математична модель комп’ютерної радіомережі сухопутних обєднань – об’єктів програмно-компютерного придушення для забезпечення захисту інформації// Збірник наукових праць –  № 35, 2012 – С. 24–50
 30. Астапеня В. М., Соколов В. Ю. Підвищення пропускної здатності безпроводових каналів зв’язку за рахунок поляризаційних ефектіву мережах стандарту IEEE 802.11. // Науково-виробничий журнал адміністрації зв’язку та радіочастот України «Зв’язок». — 2012. — №3 (99). — С. 36 – 40.
 31. Астапеня В. М., Соколов В. Ю. Використання прискорюючої лінзи для підвищення ефективності та завадо захищеності мереж IEEE 802.11b. // Науково-виробничий журнал адміністрації зв’язку та радіочастот України «Зв’язок». — 2012. — №2 (98). — С. 33 – 37.

2011 рік

 1. Соколов В. Ю. Електромагнітна сумісність транспортних мереж і мереж доступу технологій IEEE 802.11g і 802.15.1 / В. Ю. Соколов // Науково-виробничий журнал адміністрації зв’язку та радіочастот України «Зв’язок». – 2011. – №2 (94). – С. 67–70.
 2. Кудин А.М. Алгоритмические аспекты реализации модулей защиты для распределенных вычислительных систем / А.М. Кудин // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. –Т. 9. - № 2. – 2011. – С.142–147.
 3. Бурячок В.Л. Практичні аспекти методології сучасного інформаційного пошуку // Інформаційна безпека. – 2011. – № 2(6). – С. 149–154.
 4. Бурячок В.Л., Гулак Г.М., Хорошко В.О. До питання організації та проведення розвідки у кібернетичному просторі // Наука і оборона. – 2011. – № 2. – С. 19–23.
 5. Кудин А.М. Модель оценки стойкости модулей криптографической защиты информации к криптоанализу по побочным каналам / А.М. Кудин // Компьютерная математика. – № 2. – 2011.– С.59–66.
 6. Бурячок В.Л. Кібернетична безпека – головний фактор сталого розвитку сучасного інформаційного суспільства // Сучасна спеціальна техніка. – 2011. – № 3 (26). – С. 104–114.
 7. Терещенко А.Н. Использование циклических сдвигов для ускоренного вычисления циклических сверток длины равной произведению взаимно простых чисел / Терещенко, В.К. Задирака, А.М. Кудин // Искусственный интеллект. - № 3, 2011. – С. 521–536.
 8. Богуш В.М. Модель професійних компетентностей для профілю навчання «Безпека інфокомунікацій» / В.М. Богуш // Науково-виробничий журнал адміністрації зв’язку та радіочастот України «Зв’язок». – 2011. – №3. – С. 11–18.
 9. Бурячок В.Л., Гулак Г.М., Хорошко В.О. Завдання, форми та способи ведення воєн у кібернетичному просторі // Наука і оборона. – 2011. – № 3. – С. 35–42.
 10. Соколов В. Ю. Вплив прискорюючої лінзи на якість каналу зв’язку у безпроводових мережах стандарту IEEE 802.11b / В. Ю. Соколов, В. М. Астапеня // Сучасні інформаційно-комунікаційні технології – COMINFO’2011. Матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 10–14 жовтня 2011 р.: тези доповіді. – 2011. – С. 212–215.
 11. Спасітєлєва С. О. Створення безпечних клієнтських додатків з використанням MICROSOFT SQL SERVER / С. О. Спасітєлєва // Сучасні тенденції розвитку в інфокомунікаціях та освіті. Матеріали VIII Наукової конференції, 24–25 листопада 2011 р.: тези доповіді. – 2011. – С. 361–363.
 12. Терейковський І.А. Використання семантичної нейронної мережі в задачах моніторингу текстової інформації / І. А. Терейковський // Сучасні тенденції розвитку в інфокомунікаціях та освіті. Матеріали VIII Наукової конференції, 24–25 листопада 2011 р.: тези доповіді. – 2011. – С. 372–379.
 13. Бурячок В.Л. Алгоритм оцінювання ступеня захищеності спеціальних інформаційно-телекомунікаційних систем // Захист інформації. – 2011. – № 3(52). – С. 19–27.
 14. Бурячок В.Л. Варіант механізму злому інформаційно-телекомунікаційних систем та їх захисту від стороннього кібернетичного впливу // Сучасний захист інформації. – 2011. – № 4. – С. 77–86.
 15. Толюпа С.В., Гурський Т.Г., Восколович А.І. Аналіз методів оцінювання параметрів багатопроменевих каналів зв’язку // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. –  2011. – Т.9, №3. – С. 194–204
 16. Толюпа С.В., Макарчук О.М. Аналіз існуючих методів забезпечення завадозахищеності засобів радіозв’язку // Науково-технічний журнал „Захист інформації”. – 2011. – №3 (52). – С. 5–9
 17. Сайко В.Г., Толюпа С.В., Жданенко А.В. Исследование статистических характеристик частотно-селективного канала систем беспроводной широкополосной радиосвязи // Загальногалузевий науково-виробничий журнал “Зв'язок”. – 2011. – №4(96). – С. 5–8
 18. Рибка С.В., Дробик О.В., Толюпа С.В. Методика розрахунку рекурсивного багатосмугового цифрового фільтру на основі передаточної функції для обробки сигналів в багатоканальних моделів // Компютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Науковий журнал. – 2011. - №7. – С. 47–55.
 19. Кувшинов О.В., Жук О.Г., Бортник Л.Л., Толюпа С.В. Направления усовершенствования технологии OFDMA при воздействии преднамереных помех // Науково-технічний журнал “Сучасний захист інформації”. – 2011.  –  №4. – С. 36–41
 20. Рибка С.В., Дробик А.В., Толюпа С.В. Преобразование передаточной функции физически не реализуемого аналогового прототипа для синтеза цифровой гребёнки фильтров с линейной фазочастотной характеристикой из р-плоскости в z-плоскость // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – 2011. –Т.9., №4. – С. 291–297.
 21. Толюпа С.В., Кунах Н.І. Побудова мультисервісних мереж на концепції NGN та проблеми захисту інформації в них // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник – 2011. – №3(19). – С. 10–15
 22. Власов О.М., Толюпа С.В. Комплексний підхід оцінки ефективності систем захисту інформації в інфокомунікаційних мережах нового покоління // Наукові записки Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. Науково-виробничий збірник – 2011 - №3(19). – С. 38–45.
 23. Рудаков В.І., Толюпа С.В., Дружинін В.А. Цифровий надвисокочастотний ампліфазометр в багатопозиційніх системах радіолокації. // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ”. – К., 2011. –№ 3. –С. 94–105. 
 24. Соколов В. Ю. Підвищення захищеності Wi-Fi мереж: пошук триває / В. Ю. Соколов // Науково-виробничий журнал адміністрації зв’язку та радіочастот України «Зв’язок». – 2011. – №1 (93). – С. 53–57.
 25. Соколов В. Ю. Розрахунок прискорюючої лінзи для стандарту IEEE 802.11 / В. Ю. Соколов // Світ інформації і телекомунікацій – 2011. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентства і молоді, 27–28 квітня 2011 р.: тези доповіді. – 2011. – С. 70–71.
 26. Соколов, В. Ю. Ціноутворення в фінансових інформаційних системах / В. Ю. Соколов // Світ інформації і телекомунікацій – 2011. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентства і молоді, 27–28 квітня 2011 р.: тези доповіді. – 2011. – С. 188–189.
 27. Богуш В.В. Оцінка живучості систем рухомого зв’язку, що використовують технологію інфраструктури відкритих ключів / В. В. Богуш // Світ інформації і телекомунікацій: тези доповіді. – 2011. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентства і молоді, 27–28 квітня 2011 р.: тези доповіді. – 2011. – С. 15–16.
 28. Серых С.А. Прошлое, настоящее и будущее технологии LTE / С.А. Серых, В.Р. Соловьев, О.А. Ильин, А.И. Гайдур // Науково-виробничий журнал адміністрації зв’язку та радіочастот України «Зв’язок». –  2011. – №2 (94). – С. 2–9.
 29. Соколов В. Ю. Мобільна система універсального зберігання ідентифікаторів покупців / В. Ю. Соколов, В. Г. Богдановський // Сучасні тенденції розвитку в інфокомунікаціях та освіті. Матеріали VIII Наукової конференції, 24–25 листопада 2011 р.: тези доповіді. – 2011. – С. 357–358.
 30. Соколов В. Ю. Застосування діаграм Вороного для побудови безпроводових мереж стандарту IEEE 802.11 з роумінгом / В. Ю. Соколов // Сучасні тенденції розвитку в інфокомунікаціях та освіті. Матеріали VIII Наукової конференції, 24–25 листопада 2011 р.: тези доповіді. – 2011. – С. 359–360.
 31. Терейковська Л. О. Архітектура марківської моделі зміни навантаження WEB-серверу / Л. О. Терейковська // Сучасні тенденції розвитку в інфокомунікаціях та освіті. Матеріали VIII Наукової конференції, 24–25 листопада 2011 р.: тези доповіді. – 2011. – С. 380–387.
 32. Хмелевський Р.М. Модель активізації навчально-пізнавальної діяльності, та її застосування в підвищенні кваліфікації фахівців державного управління / Р. М. Хмелевський // Сучасні тенденції розвитку в інфокомунікаціях та освіті. Матеріали VIII Наукової конференції, 24–25 листопада 2011 р.: тези доповіді. – 2011. – С. 403–407

2010 рік

 1. Соловьев В.Р., Богуш В.В., Соколов В.Ю., Соловьева М.В. К вопросу о совершенствовании методики защиты информации от помех и вирусных атак в системах подвижной связи. Науково-виробничий журнал адміністрації зв’язку та радіочастот України «Зв’язок» № 1 (89), 2010. – С. 54–60.
 2. Соколов В.Ю. Нова технологія самообслуговування «self checkout» для магазинів роздрібної торгівлі і проблеми її впровадження в Україні. Світ інформації і телекомунікацій — 2010. Матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентства і молоді, 15–16 квітня 2010 р. – К.: ДУІКТ. – 2010. – С. 54–55.
 3. Соколов В.Ю. Система оптимізації касового обслуговування покупців. Світ інформації і телекомунікацій — 2010. Матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентства і молоді, 15–16 квітня 2010 р. – К.: ДУІКТ. – 2010. – С. 128–129.
 4. Соколов В.Ю. Порівняння вертикальної і «клаптикової» автоматизації. Світ інформації і телекомунікацій – 2010. Матеріали VІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентства і молоді, 15–16 квітня 2010 р. – К.: ДУІКТ. – 2010. – С. 221–222.
 5. Соколов В.Ю. Огляд економічної моделі електронного магазина на прикладі діючої інтернет-крамниці. Бізнес. Збірник наукових праць. – К.: ДУІКТ. – №1, 2010. – С. 59–72.
 6. Соколов В.Ю. Кількісні показники оцінювання захищеності і ризиків від порушення безпеки у розподілених системах рухомого зв’язку. Науково-технічний журнал «Захист інформації». – №3, 2010. –С. 19–34.
 7. Соколов В.Ю. Аналіз ринку інтернет-торгівлі з урахуванням мобілізації терміналів користувачів. Сучасні тенденції розвитку в інфокомунікаціях та освіті. Матеріали VII Наукової конференції, 25–26 листопада 2010 р. – К.: ДУІКТ. – 2010. – С. 443–447.
 8. Соколов В.Ю. Взаємний вплив електромагнітного випромінювання Wi-Fi і Bluetooth обладнання. Сучасні тенденції розвитку в інфокомунікаціях та освіті. Матеріали VII Наукової конференції, 25–26 листопада 2010 р. – К.: ДУІКТ. – 2010. – С. 448–450.
 9. Ільїн О.В., Трухан Л.М., Дорогань Ю.А., Завгородня О.В., Досвід використання автоматизованої системи управління навчальним процесом на факультеті Інформаційної безпеки ДУІКТ / Матеріали VII Наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті» (25–26 листопада 2010 року): – К.: Видавництво ДУІКТ, 2010. – С. 221–224
 10. Спасітєлєва С.О. Використання вбудованої системи безпеки Code Access Security для створення керованого коду платформи .Net / Матеріали VII Наукової конференції «Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті» (25-26 листопада 2010 року): – К.: Видавництво ДУІКТ, 2010. –  С. 454–456
 11. Задирака В.К, Кудин А.М., Людвиченко В.О., Олексюк О.С.О технологии криптографической защиты информации на специальных цифровых носителях // Управляющие системы и машины. – № 4. – 2010.  – С. 77–83
 12. Кудін А.М. Порівняльний аналіз математичних моделей стійкості криптосистем // Наукові вісті НТУУ «КПІ» - опис і правила оформлення. – № 4(72). – 2010. – С. 86–90
 13. Кудин А.М. Математическая модель стеганографической системы на базе общей теории оптимальных алгоритмов // Науковий збірник «Математичне та комп’ютерне моделювання». –№ 4. – 2010. – С. 136–143.
 14. Кудін А.М. Створення систем підтримки прийняття рішень для управління захистом інформації в хмарних обчислювальних системах // Збірник наукових праць Національної академії держаної прикордонної імені Б. Хмельницького. – 2010. – № 54.
 15. Алгоритмические аспекты реализации модулей защиты для распределенных вычислительных систем // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. –№ 3. – 2010

2009 рік

 1. Соловьев В.Р., Богуш В.В. Помехоустойчивость компьютерно-программных средств систем подвижной связи. Вирусы в мобильной телефони. Науково-виробничий журнал адміністрації зв’язку та радіочастот України “Зв'язок” № 1-2, 2009. – С. 45 – 51.
 2. Богуш В.В. Активний моніторинг моделі загроз на основі відомостей про інциденти інформаційної безпеки. Світ інформації і телекомунікацій - 2009. Матеріали VІ Міжнародної науково-технічної конференції студентства і молоді, 28-29 квітня 2009 р. Київ. – 2009. – С. 71–72.
 3. Богуш В.М., Спасітєлєва С.О. Модель безпеки систем управління корпоративною інформацією на базі контролю виконання коду платформи .NET Security Framework. Вісник ДУІКТ. – 2009 Т.7, № 1. – С.93–99.
 4. Довидьков О.А. , Богуш В.В. Реалізація гібридних архітектур безпеки розподілених інформаційно-комунікаційних систем із динамічно змінюваною організацією на основі атрибутивних сертифікатів. Науково-технічна конференція “Сучасні інформаційно-комунікаційні технології”: Збірник тез. – К.: ДУІКТ, 2009. – С. 181–182.
 5. Хмелевський Р.М. Освіта державних службовців в інформаційному суспільстві: на шляху від комп’ютерної грамотності до безперервної освіти. К. : НАДУ, при Президентові України, 2009. – Вип. 1 (9). / http://www.academy.gov.ua/ej9/index.htm
 6. Хмелевський Р.М. Сучасні інформаційні технології в підвищенні якості освіти в начальних закладах державного управління. // Сучасні тенденції розвитку технологію в інфокомунікаціях та освіті: Матеріали VI наукової конференції. – К.: Видавництво ДУІКТ, 2009. – С. 385–389.
 7. Хмелевський Р.М. Застосування сучасних інформаційних технологій в активізації навчально-пізнавальної діяльності управлінських кадрів// Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання: Матеріали VI наукової конференції. – К.: Видавництво ДУІКТ, 2009. – С. 385–389.
 8. Терейковський І. А. Методи коннективізму та захист в них / І.А. Терейковський // Захист інформації. – 2009. – № 1 – С. 59–70.
 9. Терейковський І. А. Методи обробки статистики при формуванні шаблонів нормальної поведінки Інтернет-серверів / І. А. Терейковський, Л. О. Терейковська // Інформаційна безпека: наук.-практ. конф., 26-27 березня 2009 р. : зб. текстів виступів. – К., 2009. – С. 56–60.
 10. Богуш В.В., Соколов В.Ю. Дослідження захищеності Wi-Fi мереж. Науково-виробничий журнал адміністрації зв’язку та радіочастот України “Зв'язок” № 4, 2009. – С. 29 – 31.
 11. Кудин А.М. Об одном классе криптографических преобразований  для модели источников информации Колмогорова // Праці міжнародного симпозіуму «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV)», присвяченого 40-річчю І Симпозіуму та літньої математичної школи з питань точності й ефективності обчислювальних алгоритмів (м.Київ, м. Одеса; 1969 рік). – Київ: Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, 2009. – Т.1. – С. 394–399.

2008 рік

 1. Соловьев В.Р., Серых С.А., Богуш В.В. К вопросу о влияниях радиоэлектронных помех на современные и перспективные радиоэлектронные системы связи. Науково-виробничий журнал адміністрації зв’язку та радіочастот України “Зв'язок” № 2 (78), 2008. – С. 69–73.
 2. Соловьев В.Р.,Богуш В.В. Глущенко А.А. Консалтинг в сфере информатизации Украины Науково-виробничий журнал адміністрації зв’язку та радіочастот України “Зв'язок” № 5–6, 2008. – С. 89–91.
 3. Соловьев В.Р., Богуш В.В. Глущенко А.А. Помехоустойчивость систем сотовой святи. Науково-виробничий журнал адміністрації зв’язку та радіочастот України “Зв'язок” № 7–8, 2008. – С. 55–61.
 4. Богуш В.В. Аналіз досвіду та визначення рекомендацій щодо формування політики безпеки для інфраструктури відкритих ключів. Світ інформації і телекомунікацій - 2008. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції студентства і молоді, 9-10 квітня 2008 р. Київ – 2008. – С. 12.
 5. Богуш В.В., Довидьков О.А. Застосування моделі дерева атак для аналізу ризиків ІВК. Науково-технічна конференція “Сучасні інформаційно-комунікаційні технології”: Збірник тез. К.: ДУІКТ, 2008. – С. 134–136.
 6. Богуш В.В., Довидьков О.А. Впровадження сучасних підходів до підготовки фахівців з інформаційної безпеки. Світ інформації і телекомунікацій - 2008. Матеріали V Міжнародної науково-технічної конференції студентства і молоді, 9-10 квітня 2008 р. Київ – 2008. – С. 182–183.
 7. Кудин А.М. Ограничения современных моделей описания криптосистем  // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. –Т 6 (2). – 2008. – С.144–147.
 8. Кудин А.М., Задірака В.К, Людвиченко В.О., Олексюк О.С. Специальные цифровые носители информации – теория, технология, применение // Искусственный интеллект. – № 3, 2008. – С. 631–638.
 9. Хмелевський Р.М. Необхідність кар’єрного росту державних службовців, як передумова створення професійної та авторитетної державної служби. Частина 1. // Актуальні проблеми державного управління. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2008. – С. 185–192.
 10. Хмелевський Р.М. Необхідність кар’єрного росту державних службовців, як передумова створення професійної та авторитетної державної служби. Частина 2. // Актуальні проблеми державного управління. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2008. – С. 223–231.
 11. Хмелевський Р.М. Інформатизація навчання, як вирішальний чинник становлення сучасної освіти країни. // Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання: Матеріали науково-методичної конференції. – К.: Видавництво ДУІКТ, 2008. – С. 381–385.
 12. Хмелевський Р.М. Перспективи впровадження сучасних інформаційних технологій в підвищенні ефективності освіти в навчальних закладах державної управління. // Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання: Матеріали науково-методичної конференції. – К.: Видавництво ДУІКТ, 2008. – С. 377–381.
 13. Хмелевський Р.М. Інформаційні технології, як передумова сучасної освіти державних службовців. // Новітні тенденції розвитку демократичного врядування: світовий та український досвід: Матеріали науково-методичної конференції за міжнародною участю. – К.: НАДУ, 2008. – Том 2, –С. 152–153.
 14. Хмелевський Р.М. Шляхи підвищення якості професійної підготовки фахівців державної служби методами активного пізнання. // Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання: Матеріали науково-методичної конференції. – К.: Видавництво ДУІКТ, 2008. – С. 385–389.

2007 рік

 1. Терейковський І.А. Нейронні мережі в засобах захисту комп’ютерної інформації. Монографія. – К.: ТОВ ПоліграфКонсалтинг, 2007. – 209 с.
 2. Нещадим М.І., Богданов В.В., Паламарчук Н.А. Імітаційне моделювання криптографічних перетворень. Збірник наукових праць НТТУ «КПІ» -№ 2. –  К.Ж ВІТІ НТУУ «КПІ». – 2007. – С. 120–127.
 3. Богданов В.В., Паламарчук Н.А. Навчальний комплекс статистичної оцінки псевдовипадкових і текстових послідовностей. Збірник наукових праць НТТУ «КПІ» -№ 2. –К.Ж ВІТІ НТУУ «КПІ». – 2007. – С.17–26.
 4. Кудин А.М., Задірака В.К, Олексюк О.С. Адаптивные алгоритмы получения простых чисел и их применение в криптографии // Компьютерная математика. – № 1. – 2007. – С. 54–61.
 5. Кудин А.М. Вычислительные модели стойкости криптосистем // Праці міжнародного симпозіуму «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXIII)», присвяченого 50-річчю створення ІК ім. В.М. Глушкова НАН України. – К.:, 2007. – С.150–152.
 6. Хмелевський Р.М. Концептуальні засади активізації навчально-пізнавальної діяльності в підготовці державних службовців засобами комп’ютерної техніки та технологій. // Актуальні проблеми державного управління. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2007 – Вип.2(28). – С. 249.
 7. Хмелевський Р.М. Кар’єрний процес в державній службі України, та напрями вдосконалення на шляху інтеграції до ЄС. // Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України: регіональна науково-практична конференція. – Д.:ДРІДУ НАДУ, 2007. – С. 183–186.
 8. Хмелевський Р.М. Тенденції розвитку освіти управлінських кадрів державної служби України у контексті європейської інтеграції. // Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. – К.: Видавництво ДУІКТ (Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, м. Київ ), 2007. – С. 380–383.
 9. Терейковський І. Нейронні мережі в засобах захисту комп’ютерної інформації / І. Терейковський. - К. : ПоліграфКонсалтинг. - 2007. – 209 с.
 10. Антоненко В.М. Сучасні Internet-технології. Курс лекцій та лабораторний практикум. Частина 1. Основи Web-дизайну: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. М. Антоненко, Терейковський І. А , Терейковська Л. О. - Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2007. – 206 с.
 11. Терейковський І. А. Розпізнавання скриптових вірусів за допомогою багатошарового персептрону / І. А. Терейковський // Защита информации: сб. науч. трудов НАУ. – 2007. – Выпуск 14. – С. 206–212.
 12. Терейковський І. А. Використання нейронної мережі Кохонена для розпізнавання спаму / І. А. Терейковський // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2007. – Випуск 1(14). – С. 106–114.
 13. Терейковський І.А. Вдосконалення антивірусного захисту комп’ютерної мережі вищого навчального закладу / І. А. Терейковський // Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання: міжнар. наук.-метод. конф., 25-26 жовт. 2007 р.: тези допов. - К., 2007. - С. 366–367.
 14. Богуш В.М., Спасітєлєва С.О. «Засоби підтримки віртуальних приватних баз даних для організації контролю доступу до об’єктів» // Сучасні інформаційно-комунікаційні технології / COMINFO 2007/. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 24–28 вересня 2007 р., Київ. – 2007. – С. 254–256.
 15. Фаль А. М. Основные механізми финансовой криптографии. Науково-техничный журнал «Захист інформації», спец. Випуск, 2007.
 16. Анісімов А., Літвінов Д., Ткаченко В.,Фаль О. ДСТУ ІSO/IEC TR 13335-4:2005 Настанова з керування безпекою інформаційних технологій. Частина 4. Вибір засобів захисту, Київ: Держспоживстандарт, 2007.
 17. Анісімов А., Літвінов Д., Ткаченко В., Кальчук Т.,Фаль О. ДСТУ ІSO/IEC TR 13335-5:2005 Настанова з керування безпекою інформаційних технологій. Частина 5 Настанова з керування мережною безпекою, Київ: Держспоживстандарт, 2007.
 18. Анісімов А., Рванесов Т., Ткаченко В., Фаль О. ДСТУ ІSO/IEC TR 10118-3:2005 Методи захисту. Геш-функції. Частина 3 Спеціалізовані геш-функції, Київ: Держспоживстандарт, 2007.
 19. Домрачев В. М., Грехов А.М. Моделювання інфляції в  Україні. Економіка і управління, 2007. – №2. –  С.79–83.
 20. Домрачев В. М., Э.И.Ненахов Оптимизация краткосрочной валютной политики на базе портфельной теории. Теорія оптимальних рішень, №6, 2007, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. – С.59–66.
 21. Домрачев В. М., Раєвський К.Є. Концентрація капіталу в банківській системі Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник наукових праць.Т.19. – Суми, УАБС НБУ, 2007. – С. 100–106.
 22. Домрачев В. М., Котькалова І. Інституційний розвиток банківської системи як головний фактор економічного зростання Черкаської області // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємицькою діяльністю: Матеріали ІV-ї Міжнародної науково-практичної конференції: 11–13 квітні 2007 р./ Відп.ред. В.Яценок. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – С. 228–229.
 23. Домрачев В. М., Котькалова І. Практичні аспекти проведення рейтингової оцінки позичальника – юридичної особи. Економіка і управління, 2007 – №4. – С.71–76.

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
 Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська 7, каб. 419
 Тел. (044) 249–29–17, 9–17, 5-14
E-mail: ikb.dut.edu.ua@gmail.com
v.vishnivsky@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Переглядів: 10 425
^