Державний Університет Телекомунікацій

Загальна інформація - Кафедра Менеджменту


ПОЛОЖЕННЯ про кафедру менеджменту


Картинки по запросу менеджмент

Кафедра менеджменту є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій. Створена у 2003 році.

Кафедра здійснює підготовку:

 • Бакалаврів за спеціальністю 073 – Менеджмент (денна та заочна форма навчання).
 • Магістрів за спеціальністю 073 – Менеджмент, за освітніми програмами (спеціалізація):
            Менеджмент організацій і адміністрування (денна та заочна форма навчання).
            Управління інноваційною діяльністю (денна та заочна форма навчання).
 • Докторів філософії за спеціальністю 073 – Менеджмент.

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Гудзь Олена Євгенівна.

Картинки по запросу достижение цели успех

Ключовими завданнями кафедри є:

 • Забезпечення проведення навчальної, методичної роботи з дисциплін управлінського циклу, згідно з навчальним планом.
 • Забезпечення спрямованості навчального процесу на формування знань, навичок, умінь у студентів відповідно до потреб галузі та ринку.
 • Удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри на основі компетентнісного підходу у відповідності до вимог МОН України.
 • Організація науково-дослідної роботи як на рівні наукових співробітників, викладачів, аспірантів, так і студентів.
 • Видання підручників та навчальних посібників, орієнтованих на потреби студентів та працівників сфери телекомунікацій країни.
 • Забезпечення міжнародного співробітництва, зміцнення зв’язків з зарубіжними науково-дослідними установами, навчальними закладами тощо, організація та участь у міжнародних науково-практичних конференціях.
 • Розвиток ділових контактів і зв’язків з галузевими підприємствами і організаціями з метою оновлення і формування нових баз практик для студентів та працевлаштування випускників.

Кафедра забезпечує якісну теоретичну та практичну підготовку майбутніх менеджерів на основі компетентісного підходу з урахуванням сучасних умов, що склалися на ринку праці. Проаналізувавши вимоги роботодавців до спеціалістів, колективом кафедри були внесені зміни в навчальні плани для забезпечення  комплексного оволодіння студентами наступними компетенціями:

 1. вільне використання офісної й комп'ютерної техніки та ІТ – технологій, навички ведення електронної комерції  та електронного документообігу;
 2. наявність комунікативних здібностей, вміння працювати “у команді”, готовність до співробітництва та вирішення конфліктів;
 3. уміння організовувати свою роботу та роботу підлеглих, навички контролю;
 4. планувати, прогнозувати, організовувати та контролювати всі етапи виробничих процесів;
 5. акуратність та грамотність роботи з документами, дисципліна й  пунктуальність;
 6. навички розробки поточних і перспективних планів роботи, стратегій, програм, проектів, заходів виконання завдань керівництва;
 7. налагодження ділової співпраці та партнерських стосунків із різними організаціями й установами (вільне володіння іноземною мовою - бажано англійською);
 8. прогнозувати попит, розширювати ринки збуту продукції та контролювати якість виконання всіх бізнес-процесів;
 9. здатність до розробки і обґрунтування вибору найбільш ефективних управлінських рішень.

Для забезпечення якісної теоретичної та практичної підготовки відповідно до вимог роботодавців на кафедрі застосовуються сучасні технології, обладнання та останні досягнення науки. Всі лекції кафедри мають мультимедійний супровід для кращого засвоєння студентами теоретичного матеріалу. Практичні заняття проводяться в спеціалізованому комп’ютерному класі з встановленим ліцензійним програмним забезпеченням, що на сьогодні широко використовується підприємствами України для підвищення ефективності управлінської праці: ERP, CRM системи, системи управління документообігом підприємства, програмне забезпечення для офісної діяльності, управління проектами, статистичної обробки інформації.

Похожее изображение

Кафедра менеджменту активно розвиває освітньо-наукові та ділові зв’язки з освітніми, науково-дослідними установами, галузевими підприємствами і організаціями. Партнерами кафедри є:

Співпраця з компаніями дозволяє студентам проходити практики та стажування на їх базі, що сприяє кращій підготовці спеціалістів до сучасних реалій роботи. Компанії-партнери кафедри отримують змогу оцінити майбутніх випускників та часто стають їх роботодавцями. Саме наш університет формує нове покоління бізнесової та управлінської еліти, а така модель навчання дозволяє забезпечити якісну підготовку нової генерації менеджерів, які досконало володіють економічною та управлінською теорією, здатні комплексно розв’язувати складні професійні завдання із застосуванням сучасного інструментарію та ІТ технологій, які природно вмонтовані у інформаційний та економічний простір.

Кафедрою реалізується концептуально нова освітня модель, наріжними каменями якої є: підвищення якості освіти і набуття нашими випускниками кваліфікованих конкурентних переваг на ринку праці через переосмислення традиційних форм, методів і змісту навчання, а саме: поглиблення практичної складової, посилення мовної підготовки, гнучкість навчальних траєкторій задля досягнення відповідних загальних та професійних компетентностей.

http://www.dut.edu.ua/uploads/n_4538_33589968.png

Саме така модель компетентністного підходу до структурно-логічної побудови навчального процесу у Державному університеті телекомунікацій. Удосконалення складових освітньої програми в умовах сьогодення реалізується шляхом створення нового методичного підходу до викладання дисциплін, внесення змін в мету, зміст, методи і технології, форми організації й систему управління, у стилі педагогічної діяльності й організацію навчально-пізнавального процесу, у систему контролю й оцінювання рівня освіти, у власне процес взаємодії педагога та студента.

Похожее изображение

Ми прагнемо, щоб кожен викладач розумів й усвідомлював своє професійне призначення, був спроможний і готовий до постійного перенавчання та поновлення знань, умінь і навичок щодо організації навчальної діяльності студентів відповідно до вимог сучасної парадигми, підготовки фахівців нової генерації, в якій навчальний процес був би ефективним, навчально-методичні матеріали – доступними, взаємодія викладачів і студентів – комфортною, а отримана освіта – якісною, тому викладачі кафедри постійно підтверджують свої професійні навички.

Кафедра менеджменту, орієнтуючись на сучасні потреби ринку праці, здійснює навчання за програмою «Навчально-тренувальна фірма» (бізнес–тренажер), яка є прогресивною комплексною освітньою технологією, що надає можливості дізнатися про основи і тонкощі різних посад, зрозуміти загальні принципи реального функціонування сучасної фірми у процесі її господарської діяльності.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_304_21124106.jpg

В структурі всіх без виключення дисциплін переважають практичні заняття (складають більше 50% аудиторних годин), на яких студенти вчаться на практиці вирішувати управлінські задачі завдяки інтерактивним методам навчання. На практичних заняттях проводяться ділові управлінські ігри, круглі столи та семінари з актуальних проблем менеджменту, бізнес-тренінги та майстер-класи, розглядаються кейси успішних підприємств. На практичні заняття запрошуються представники підприємств партнерів кафедри, успішні менеджери в різних сферах управляння. Завдяки цьому студенти мають змогу перейняти досвід і практичні навички ефективного менеджменту з перших рук.

Також важливою складовою практичних занять дисциплін професійної підготовки є отримання студентами навичок застосування інформаційних технологій в професійній діяльності. В лабораторії кафедри «Навчально-тренувальна фірма» студенти на практичних заняттях вчаться працювати зі статистичними даними, отримувати показники ефективності роботи організації, працювати з сучасними системами автоматизації управління підприємством. Цикл дисциплін «Бізнес-інформатика», «Обліково-інформаційні системи менеджменту» «Бізнес-адміністрування» мають 100% практичне спрямування і дозволяють нашим студентам отримати досвід управляння бізнес-процесами на сучасних підприємствах вже під час навчання.

Похожее изображение

Студенти мають можливість отримати комплекс практичних знань, умінь і навичок щодо технології створення бізнесових структур та створення IT-системи управління підприємством (інформаційної піраміди менеджменту), а також отримати іменні сертифікати фахівця по використанню програмного комплексу «1С: Підприємство»  «Парус» та «M.E.Doc». Наявність таких сертифікатів дає конкурентні переваги нашим випускникам на ринку праці.

«Парус» -  це інструмент автоматизації CRM- стратегії, що поєднує в єдиний інформаційний простір взаємопов'язані бізнес-процеси основних підрозділів компанії по роботі з клієнтами.

 Більшість сучасних організацій працює на платформах 1С і повністю довіряє їм всі процеси обліку та менеджменту.

Сьогодні «M.E.Doc» найпоширеніша програма електронної звітності та документообігу. Програма дозволяє оптимізувати роботу підприємств різних сфер діяльності і систем оподаткування, в ній можна відправляти звіти в державні органи, оскільки завжди завантажені актуальні форми бланків; обмінюватися первинними документами з контрагентами в електронному вигляді.

http://www.dut.edu.ua/uploads/p_304_27556463.jpg

Підготовка зі спеціальності починається вже з першого курсу з вивчення комплексної дисципліни «Менеджмент і адміністрування». Вже в першому семестрі наші студенти мають змогу зануритись у специфіку обраної спеціальності завдяки вивченню розділу «Менеджмент» цієї дисципліни. Основна мета розділу -  дати студентам фундаментальні знання в галузі теорії і практики управління, методології і принципів менеджменту, навчити їх методам наукового пізнання, дослідження і критичного мислення. В подальшому навчанні на цей фундамент надбудовуються інші більш специфічні розділи «Менеджменту і адміністрування»: теорія організації, управління бізнесом, управління конкурентоспроможністю, управління економічною безпекою підприємства, управління персоналом, операційний менеджмент, адміністративний менеджмент, управління фінансовою діяльністю, інвестиційний менеджмент тощо, які дозволяють студенту отримати ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички у всіх сферах управління.

При підготовці бакалавра години навчального плану розподілені за принципом: 25% – на дисципліни загальної підготовки і 75% – на дисципліни професійної підготовки за спеціальністю. Окрім згаданої вище комплексної дисципліни «Менеджмент і адміністрування» наші студенти вивчають такі дисципліни професійної підготовки як «Економіка підприємства», «Логістика», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Фінанси, гроші та кредит». Специфіку менеджменту у сфері телекомунікацій та інформатизації дозволяють розкрити такі дисципліни: «Управління бізнес-процесами в телекомунікаціях», «Управління технологічним розвитком», «Основи операторської діяльності в галузі телекомунікацій», «Провайдинг інновацій в галузі телекомунікацій» та інші. Навчальні програми дисциплін загальної підготовки («Філософія», «PR технології та зв'язки з громадськістю», «Управлінські рішення в процесі українського державотворення», «Ділові комунікації»,  «Етика ділового спілкування та риторика» тощо)  розроблені з врахуванням специфіки дисциплін професійної підготовки і слугують надійним базисом для засвоєння в майбутньому професійних знань та навичок.

Для того, щоб наші випускники йшли в ногу з життям, до навчального плану на першому курсі введено дисципліну «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів», метою викладання якої є навчання наших студентів налаштовувати та експлуатувати сучасні електронні пристрої та гаджети, без яких на сьогодні неможливо уявити ані наше повсякденне життя, ані професійну діяльність. Сьогодні молодий успішний менеджер не може дозволити собі не вміти користуватися в своїй діяльності комп’ютером та іншою офісною технікою, не орієнтуватися в мережі Інтернет - практично в кожному оголошенні про вакансію є пункт «впевнений користувач ПК». Курс «Застосування інформаційно-телекомунікаційних засобів» покликаний в тому числі і задовольнити цю вимогу роботодавця та стати базою для подальших практичних курсів з застосування інформаційних технологій в менеджменті. Крім того до цієї дисципліни введено тему з використання електронних баз та бібліотек з менеджменту, що полегшує для студента пошук інформації в майбутньому.

Дисципліни «Хмарні технології» та «Штучний інтелект» дозволяють майбутнім менеджерам легко влитися в практичну роботу по управлінню підприємством, адже на сьогодні практично кожне з них використовує  в своїй діяльності автоматизовані системи управління бізнес-процесами,  а важливими факторами  розвитку ділової кар’єри управлінця є інформація та знання, а також канали доступу до них.

Однією з ключових вимог роботодавців до випускників, які прагнуть зайняти управлінські посади – високі комунікативні здібності та вміння працювати в команді, акуратна робота з документами. З метою забезпечення цих вимог до навчального плану включені дисципліни «Групова динаміка та комунікації» та «Ділові комунікації». Керівники з розвинутими комунікативними якостями мають значний запас стратегій спілкування, уміють взаємодіяти з представниками різних груп. Усе це вимагає знання особливостей груп, їхніх інтересів, цінностей, етнопсихологічних особливостей тощо, що й забезпечує вивчення зазначених дисциплін. У керівника повинна бути розвинута комунікативна здібність, яка знаходить свій прояв у налагодженні сприятливих взаємовідносин між працюючими, що забезпечує успішну колективну діяльність та знаходження в ній свого місця кожним учасником трудового процесу. Якщо ж комунікативні здібності індивіда співпадають із здібностями до лідерства, то це є передумовою формування успішного менеджера.

Багато з наших студентів прагнуть у майбутньому заснувати власну справу, що, звичайно, потребує широкого спектру як теоретичних знань, так і практичних навичок. Дисципліна «Засади відкриття власного бізнесу» має на меті забезпечити студента всім необхідним методичним інструментарієм для започаткування та успішного розвитку власної справи, а також розвиває підприємницькі якості студентів (уміння передбачати і швидко оцінювати ситуацію, активність, здатність до виваженого ризику тощо).

В сучасному житті при працевлаштуванні на роботу англійська мова є другою мовою після української, оскільки певна більшість компаній орієнтується на Європу. Студентам кафедри Менеджменту протягом усіх років навчання викладається дисципліна «Іноземна мова професійного спрямування», на якій студенти отримують поглиблені знання з англійської мови. Студенти кафедри, як майбутні управлінці, зобов’язані володіти англійською мовою, тому що саме вона є ключем до подальшого самовдосконалення та кар’єрного зростання. Крім того володіючи англійською мовою – мовою міжнародного спілкування – кожен студент після закінчення університету досягає поставлених цілей за допомогою нових можливостей.

Освітні програми кафедри менеджменту спрямовані на формування професійних компентенцій, які є актуальними на сучасному ринку праці. Та забезпечують нашим випускникам ширші можливості для працевлаштування в сучасних умовах, що характеризується розвитком електронного середовища та інформаційних технологій,  тобто "цифровізацією економіки", питання володіння майбутніми менеджерами сучасними інформаційними технологіями стає дуже актуальним.


Життя кафедри менеджменту

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактна інформація

Державний університет телекомунікацій
Україна, 03680,  м. Київ,
вул. Солом’янська, 7, каб. 328
Тел. (044) 249-25-59
E-mail: management@dut.edu.ua

Отримати консультацію

у завідувача кафедри
Надіслати запит

Презентація кафедри

Завантажити буклет
Переглядів: 84 906
^