Загальна інформація - Кафедра Менеджменту


ПОЛОЖЕННЯ про кафедру менеджменту


Кафедра менеджменту є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій.

Кафедра здійснює підготовку:

Бакалаврів за спеціальністю 073 – Менеджмент (денна та заочна форма навчання).

Бакалаврів за спеціальністю 074 Публічне управління та адміністрування (денна та заочна форма навчання).

Магістрів за спеціальністю 073 – Менеджмент, за освітніми програмами (спеціалізація):

Магістрів за спеціальністю 074 –  Публічне управління та адміністрування (денна та заочна форма навчання).

Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Гудзь Олена Євгенівна.

Кафедра менеджменту активно розвиває освітньо-наукові та ділові зв’язки з освітніми, науково-дослідними установами, галузевими підприємствами і організаціями. Партнерами кафедри є:

Ключовими завданнями кафедри є:

  • Забезпечення проведення навчальної, методичної роботи з дисциплін управлінського циклу, згідно з навчальним планом.
  • Забезпечення спрямованості навчального процесу на формування знань, навичок, умінь у студентів відповідно до потреб галузі та ринку.
  • Удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри на основі компетентнісного підходу у відповідності до вимог МОН України.
  • Організація науково-дослідної роботи як на рівні наукових співробітників, викладачів, аспірантів, так і студентів.
  • Видання підручників та навчальних посібників, орієнтованих на потреби студентів та працівників сфери телекомунікацій країни.
  • Забезпечення міжнародного співробітництва, зміцнення зв’язків з зарубіжними науково-дослідними установами, навчальними закладами тощо, організація та участь у міжнародних науково-практичних конференціях.
  • Розвиток ділових контактів і зв’язків з галузевими підприємствами і організаціями з метою оновлення і формування нових баз практик для студентів та працевлаштування випускників.

Випускаюча  кафедра менеджменту в рамках навчання магістрів за програмою «Навчально-тренувальна фірма» здійснює практико-орієнтовані тренінги та майстер–класи щодо складання бізнес–планів для відкриття власної справи у малому та середньому бізнесі згідно обраної студентами актуальної бізнес–ідеї.

Бізнес–план містить наступні базові розділи:

1. Ідея (бізнес-стратегія) обраного виду бізнесу (загальні вихідні дані та умови, опис виду економічної діяльності (товарне виробництво/збутові послуги), оцінка ринку збуту, опис споживачів товару/послуги, оцінка конкурентів, оцінка власних сильних та слабких сторін щодо конкурентів);

2. План маркетингу (згідно обраної моделі маркетинг–мікс); 

3. План виробництва товару/послуги (опис ланцюжка створення споживчої цінності та його бізнес–процесів, матеріальних факторів виробництва, опис виробничого процесу).

4. Організаційний план (опис організаційно-правової форми власності фірми, організаційної структури, розподіл посадових обов’язків та визначення ключових показників оцінки ефективності роботи посадових осіб);

5. Фінансовий план (план доходів і витрат, план грошових надходжень і виплат, зведений баланс активів і пасивів фірми, графік досягнення беззбитковості, стратегія фінансування (джерела надходження коштів та їх використання), оцінка ризику і страхування).

Додатково в процесі проходження навчання по програмі  «Навчально-тренувальна фірма» магістри отримують іменний сертифікат французської сертифікаційної компанії «Бюро Верітас (Bureau Veritas)» про знання вимог  міжнародного стандарту ISO 9001 щодо впровадження процесно–орієнтованої системи менеджменту якості (СМЯ) організації (підприємства). 

Шановні студенти! Протягом останнього року, в нашому Університеті  відбулись позитивні зміни, які стосуються як матеріально-технічної бази, так і змісту навчання. В повній мірі це стосується і кафедри менеджменту і бізнес–моделювання.

Кафедра створена у 2003 році і є випускною за напрямом «Менеджмент». У 2014 році, виходячи з сучасної потреби практикоорієнтованої освіти європейського стандарту, кафедра скорегувала зміст навчання студентів і відповідно змінила назву на “Кафедра менеджменту і бізнес–моделювання”. Сьогодні кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців з менеджменту і підприємництва, які здатні приймати обгрунтовані рішення з управління персоналом та інноваційною діяльністю, здатні забезпечити ефективне функціонування підприємств в умовах ринку.

Випускники займають менеджерські посади в державних органах, підприємствах і фірмах, консалтингових структурах ринкової економіки.

На кафедрі викладаються такі базові фахові навчальні дисципліни, як «Менеджмент», «Теорія і практика побудови організаційних систем», «Маркетинг», «Теорія і практка моделювання бізнес-процесів», «Бізнес-інформатика», «Фінансовий менеджмент», «Управлінський аналіз діяльності підприємства», «Основи побудови системи менеджменту якості».

Кафедра менеджменту у своїй навчально-науковій діяльності орієнтується  на реалізацію практикоорієнтованої освіти європейського стандарту “Бізнес-інформатика”. Це новий напрям підготовки в системі вищої освіти, яке поєднує знання в області управління персоналом, фінансового менеджменту та інформаційних систем і технологій.

Також кафедра надає студентам  комплекс  практичних знань, умінь і навичок щодо технології створення бізнесових структур (рис.1) та комплекс знань, щодо створення IT-інформаційної системи управління підприємством (інформаційної піраміда менеджменту) (рис.2). З цього приводу нами заключний Договір про співробітництво з лідером в галузі впровадження інформаційних бізнес–систем  - фірмою «1С:», що дозволить студентам у процесі навчання на нашій кафедрі  отримати іменний сертифікат  фахівця по використанню програмного комплексу «1С: Підприємство». Наявність такого сертифікату дає конкурентні переваги нашим випускникам на ринку праці.


(рис.1)


(рис.2)

Кафедра менеджменту, орієнтуючись на сучасні потреби ринку праці, здійснює навчання магістрів та післядипломну підготовку фахівців за програмою «Навчально-тренувальна фірма» (бізнес–тренажер), яка є прогресивною комплексною освітньою технологією, що надає можливості дізнатися про основи  і тонкощі різних посад, зрозуміти загальні принципи реального функціонування сучасної фірми  у процесі її господарської діяльності.

У травні 2015 року в рамках діючого Договору про співробітництво між Університетом і французкою сертифікаційною компанією «Бюро Верітас (Bureau Veritas)» відбулося вручення 13-ти студентам навчальних груп МНД-41 і МНД-51 іменних сертифікатів «Внутрішній аудитор системи менеджменту якості згідно із вимогами Стандарту ISO 9001:2008». Ці студенти попередньо пройшли навчання і здали сертифікаційний екзамен в рамках навчальної програми «Внутрішній аудитор СМЯ» компанії «Bureau Veritas». Така практика сертифікації студентів-випускників буде продовжена в 2015 – 2016 навчальному році.

Переглядів: 57 656
^