Державний Університет Телекомунікацій

Методична робота - Кафедра Менеджменту

Методична робота на кафедрі спрямована на вдосконалення навчального процесу та підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. На кафедрі розроблені навчально-методичні комплекси по дисциплінах (НМКД), в навчальний процес впроваджуються сучасні комп'ютерні технології.

Основними напрямками навчально-методичної роботи кафедри є:

 • Створення та удосконалення навчально-методичних комплексів дисциплін, закріплених за кафедрою.
 • Забезпечення практичної спрямованості дисциплін, що викладаються, відповідно до сучасних вимог ринку праці.
 • Вивчення, узагальнення і впровадження в навчальний процес передового досвіду у сфері освіти.
 • Впровадження в навчальний процес інноваційних методів навчання та виховання.
 • Забезпечення використання наявної технічної бази у навчальному процесі.
 • Удосконалення системи поточного та підсумкового контролю та оцінювання знань студентів.
 • Відпрацювання оптимальних форм і методів організації самостійної позааудиторної роботи студентів.
 • Розширення сфери застосування інформаційно-комунікаційних технологій за рахунок створення електронних навчальних матеріалів, презентацій, тестів тощо.
 • Поповнення електронної бібліотеки кафедри сучасними навчальними матеріалами.
 • Організація та участь в науково-методичних конференціях викладачів.
 • Організація студентських науково-практичних конференцій.
 • Підготовка до друку та публікація підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій.
 • Підвищення професійної компетентності науково-педагогічних працівників.
 • Удосконалення матеріально-технічної бази спеціалізованого кабінету кафедри.

На кафедрі менеджменту створена предметно-методична комісія з менеджменту і публічного управління та адміністрування, до складу якої входять проф. Гудзь О.Є, проф. Каїра З.С.,  проф. Апарова О.В., доц. Глушенкова А.А., доц. Лазоренко Л.В., доц. Сорока А.М. ст. викл. Бурбело Н.О.

До завдань науково-методичної комісії з менеджменту і публічного управління та адміністрування належать питання, пов’язані з розглядом та затвердженням методичних рекомендацій з підготовки курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт, тем бакалаврських, дипломних та магістерських робіт, навчальних і робочих планів спеціальності, структурно-логічних схем підготовки фахівців та навчально-методичних комплексів дисциплін, що викладаються на кафедрі менеджменту.

Переглядів: 1 689
^